Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 03/2020 - 28. 1. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2020
3 Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
4 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020"
5 Souhlas s nákupem věci na splátky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
7 Souhlas s realizací investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
8 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
9 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2019
10 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
11 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019
13 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020
14 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
15 Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina za politický klub ODS
16 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
17 Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
18 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 30. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
19 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020"
20 FOND VYSOČINY - udělení souhlasu s převodem majetku dotovaného v rámci projektu Programu „PAMÁTKY 2019“.
21 Udělení souhlasů s převodem majetku dotovaného v rámci projektů „Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek“
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
23 Schválení žádosti o platbu v rámci 4. monitorovacího období projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina"
24 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2020
25 Žádost o změnu č. 4 projektu Transformace Domova Háj III.
26 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!, podpořeného z Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2019
27 Žádost Medou z.s. o zařazení sociální služby sociální rehabilitace do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
28 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
30 Nové záměry IROP pro oblast silniční infrastruktury
31 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160
32 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
33 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870
34 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah
35 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
36 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce"
37 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
38 Předání pozemku do hospodaření Školního statku Humpolec, Dusilov 384
39 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
40 Majetkoprávní příprava stavby "II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380"
41 Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
42 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
43 Návrh na změnu usnesení 0297/04/2019/ZK - Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“
44 Darování pozemních komunikací a pozemků v k.ú. Ptáčov a k.ú. Slavice
45 Veřejná zakázka "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace"
46 Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 9. stavba.
47 Projektové žádosti na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – Nemocnice Nové Město na Moravě stravovací provoz, SOŠ řemesel Velké Meziříčí dolní hala a zajištění jejich financování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
48 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
49 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
50 Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
51 Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
52 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
53 Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
54 Evropský region Dunaj–Vltava 2020
55 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2020"
56 Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
57 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
58 Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život
59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM
60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2020
61 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
62 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020
63 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
64 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
65 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů – ukončení stávajících smluv o finanční podpoře a uzavření nových

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz