Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 03/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 03/2020, které se konalo dne 28. 1. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 28. 1. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 65. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů – ukončení stávajících smluv o finanční podpoře a uzavření nových do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2020
02.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2020
03.  Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
04.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020"
05.  Souhlas s nákupem věci na splátky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
07.  Souhlas s realizací investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
65.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů – ukončení stávajících smluv o finanční podpoře a uzavření nových
09.  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2019
10.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
11.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12.  Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019
13.  Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020
14.  Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
15.  Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina za politický klub ODS
16.  Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
17.  Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
18.  Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 30. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
19.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020"
20.  FOND VYSOČINY - udělení souhlasu s převodem majetku dotovaného v rámci projektu Programu „PAMÁTKY 2019“.
21.  Udělení souhlasů s převodem majetku dotovaného v rámci projektů „Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek“
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
23.  Schválení žádosti o platbu v rámci 4. monitorovacího období projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina"
24.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2020
25.  Žádost o změnu č. 4 projektu Transformace Domova Háj III.
26.  Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!, podpořeného z Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2019
27.  Žádost Medou z.s. o zařazení sociální služby sociální rehabilitace do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
28.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
30.  Nové záměry IROP pro oblast silniční infrastruktury
31.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160
32.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
33.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870
34.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah
35.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
37.  Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
38.  Předání pozemku do hospodaření Školního statku Humpolec, Dusilov 384
39.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
42.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
43.  Návrh na změnu usnesení 0297/04/2019/ZK - Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“
36.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce"
40.  Majetkoprávní příprava stavby "II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380"
41.  Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
44.  Darování pozemních komunikací a pozemků v k.ú. Ptáčov a k.ú. Slavice
45.  Veřejná zakázka "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace"
46.  Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 9. stavba.
64.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
47.  Projektové žádosti na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – Nemocnice Nové Město na Moravě stravovací provoz, SOŠ řemesel Velké Meziříčí dolní hala a zajištění jejich financování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
48.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
49.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
50.  Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
51.  Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
52.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
53.  Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
54.  Evropský region Dunaj–Vltava 2020
55.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2020"
56.  Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
57.  Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
58.  Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život
59.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM
60.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2020
61.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
62.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020
63.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
66.  Rozprava členů rady

Usnesení 0101/03/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 28. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 02/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2020

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o finančních příspěvcích na zvyšování úrovně IT vybavení organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0102/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 1 roku 2020 dle materiálu RK-03-2020-02, př. 2;

bere na vědomí

zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2019, dle materiálu RK-03-2020-02, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2019, dle materiálu RK-03-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-02, RK-03-2020-02pr01.xlsx, RK-03-2020-02pr02.docx, RK-03-2020-02pr03.docx, RK-03-2020-02pr04.pdf, RK-03-2020-02pr05.pdf


03. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh schválit jednorázové pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0103/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-03-2020-03.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-03


04. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020"

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0104/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" dle materiálu RK-03-2020-04, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor informatiky (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-04, RK-03-2020-04pr01.docx


05. Souhlas s nákupem věci na splátky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s nákupem věci na splátky pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0105/03/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s pořízením licenčních práv k SQL serveru formou nákupu na splátky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-03-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-05, RK-03-2020-05pr01.pdf


06. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh schválit realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0106/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-03-2020-06, př. 1 a RK-03-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 1. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (28. 1. 2020)

termín: 28. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-06, RK-03-2020-06pr01.pdf, RK-03-2020-06pr02.pdf


07. Souhlas s realizací investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh schválit realizaci investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0107/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-03-2020-07, př. 1 a RK-03-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 1. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (28. 1. 2020)

termín: 28. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-07, RK-03-2020-07pr01.pdf, RK-03-2020-07pr02.pdf


08. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o finanční podpoře a darovací smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0108/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření Smlouvy o finanční podpoře a darovací smlouvy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 dle materiálu RK-03-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 2. 2020), Odbor ekonomický (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-08, RK-03-2020-08pr01.pdf


65. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů – ukončení stávajících smluv o finanční podpoře a uzavření nových

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu ukončit stávající smlouvy o finanční podpoře a uzavřít smlouvy nové. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0109/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohody o ukončení Smluv o finanční podpoře dle materiálu RK-03-2020-65, př. 1;

doporučuje

Zastupitelstvu Kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o finanční podpoře dle materiálů RK-03-2020-65, př. 2 a darovacích smlouvy dle materiálu RK-03-2020-65, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 4. 2020)

termín: 1. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-65, RK-03-2020-65pr01.doc, RK-03-2020-65pr02.doc, RK-03-2020-65pr03.doc


09. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0110/03/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2019 dle materiálu RK-03-2020-09, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2020-09, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-09, RK-03-2020-09pr01.pdf, RK-03-2020-09pr02.pdf


10. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0111/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ dle materiálu RK-03-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (28. 1. 2020)

termín: 28. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-10, RK-03-2020-10pr01.pdf


11. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0112/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-03-2020-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-11, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-11, RK-03-2020-11pr01.pdf, RK-03-2020-11pr02.pdf


12. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0113/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019 dle materiálu RK-03-2020-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (28. 1. 2020)

termín: 28. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-12, RK-03-2020-12pr01.pdf


13. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020

J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0114/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-03-2020-13, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-13, RK-03-2020-13pr01.doc


14. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

M. Kukla předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0115/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-03-2020-14, př. 1.

odpovědnost: předseda finančního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-14, RK-03-2020-14pr01.doc


15. Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina za politický klub ODS

J. Fischerová upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci na funkci člena komise pro sport a volný čas rady kraje a jmenovat do této funkce člena nového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0116/03/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-15, RK-03-2020-15pr01.pdf, RK-03-2020-15pr02.pdf


16. Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0117/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit:
 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 v celkové výši 371 500 831,41 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-03-2020-16, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2020-16, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Českému svazu biatlonu, z.s., IČO 00539180 ve výši 5 000 000 Kč na realizaci akce „IBU World Cup Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM“ dle materiálu RK-03-2020-16, př. 2;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-16, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „FIS Světový pohár v běžeckém lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny 2020“ dle materiálu RK-03-2020-16, př. 3;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-16, př. 3.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-16, RK-03-2020-16pr01.doc, RK-03-2020-16pr02.pdf, RK-03-2020-16pr03.pdf


17. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedené zásady zastupitelstva kraje. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úřednice oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0118/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-17, RK-03-2020-17pr01.doc, RK-03-2020-17pr02.doc, RK-03-2020-17pr03.pdf, RK-03-2020-17pr04.pdf


18. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 30. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 30. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úřednice oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0119/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-18


19. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020"

I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úřednice oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0120/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020“ dle materiálu RK-03-2020-19, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-19, RK-03-2020-19pr01.doc


20. FOND VYSOČINY - udělení souhlasu s převodem majetku dotovaného v rámci projektu Programu „PAMÁTKY 2019“.

I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s žádostí Římskokatolické farnosti Krasonice o vydání souhlasu s převodem nemovitosti na Kanonii premonstrátů v Nové Říši. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úřednice oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0121/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-20, RK-03-2020-20pr01.pdf, RK-03-2020-20pr02.pdf


21. Udělení souhlasů s převodem majetku dotovaného v rámci projektů „Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek“

I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit s převodem nemovitostí v rámci realizace projektů dle „Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek“. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úřednice oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0122/03/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova (ZZ01938.0068)  za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-21, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova (ZZ01938.0072) za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-21, RK-03-2020-21pr01.pdf, RK-03-2020-21pr02.pdf, RK-03-2020-21pr03.pdf, RK-03-2020-21pr04.pdf


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila J. Panáčková, úřednice oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0123/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 1 032 620 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček poskytnutých Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektů „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (739 460 Kč) a „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" (293 160 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-22, RK-03-2020-22pr01.xls, RK-03-2020-22pr02.xls


23. Schválení žádosti o platbu v rámci 4. monitorovacího období projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit žádost o platbu v rámci 4. monitorovacího období daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0124/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu "Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina" dle materiálu RK-03-2020-23, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-23, RK-03-2020-23pr01.pdf


24. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2020

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu projektů mateřských center. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0125/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2020" dle materiálu RK-03-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-24, RK-03-2020-24pr01.pdf


25. Žádost o změnu č. 4 projektu Transformace Domova Háj III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit podání Žádosti o změnu č. 4 projektu Transformace Domova Háj III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0126/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-03-2020-25, které budou součástí Žádosti o změnu č. 4;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 4 projektu "Transformace Domova Háj III.", reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-25


26. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!, podpořeného z Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit Závěrečnou zprávu o realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0127/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!, podpořeného z  Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2019 dle materiálu RK-03-2020-26, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 2. 2019)

termín: 15. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-26, RK-03-2020-26pr01.docx


27. Žádost Medou z.s. o zařazení sociální služby sociální rehabilitace do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zařadit sociální službu sociální rehabilitace organizace Medou z.s., do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0128/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zařadit sociální službu sociální rehabilitace organizace Medou z.s., IČO 03718981 do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina po dobu realizace projektu z Operačního programu Zaměstnanost s podmínkou, že služba nebude jakkoliv finančně podporována z rozpočtu kraje.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-27, RK-03-2020-27pr01.pdf


28. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0129/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Bezpečná silnice 2020“ dle materiálu RK-03-2020-28, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-28, RK-03-2020-28pr01.pdf


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0130/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě na realizaci akcí dle materiálu RK-03-2020-29, př. 1;
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu RK-03-2020-29, př. 3 a materiálu RK-03-2020-29, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 82 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí  přílohy D1 část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-03-2020-29, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 18 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-03-2020-29, př. 4.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-29, RK-03-2020-29pr01.pdf, RK-03-2020-29pr02.pdf, RK-03-2020-29pr03.pdf, RK-03-2020-29pr04.pdf


30. Nové záměry IROP pro oblast silniční infrastruktury

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0514/04/2018/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0131/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

projektové záměry dle materiálu RK-03-2020-30, př. 1;

rozhoduje

změnit usnesení č. 1013/17/2018/RK tak, že materiál RK-17-2018-58, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-03-2020-30, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0514/04/2018/ZK tak, že materiál ZK-04-2018-57, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-03-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-30, RK-03-2020-30pr01.pdf, RK-03-2020-30pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 31 - 33, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


31. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160

Usnesení 0132/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu RK-03-2020-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-31, RK-03-2020-31pr01.doc


32. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu

Usnesení 0133/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu RK-03-2020-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-32, RK-03-2020-32pr01.doc


33. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/4026 Opatov, průtah v km 3,620 – 3,870

Usnesení 0134/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov dle materiálu RK-03-2020-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-33, RK-03-2020-33pr01.doc


34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0135/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram dle materiálu RK-03-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-34, RK-03-2020-34pr01.doc

 

K navrhovaným bodům 35, 37 – 39, 42, 43, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


35. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 0136/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-03-2020-35, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-35, RK-03-2020-35pr01.xlsx


37. Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad

Usnesení 0137/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2020-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-37, RK-03-2020-37pr01.xls


38. Předání pozemku do hospodaření Školního statku Humpolec, Dusilov 384

Usnesení 0138/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384 dle materiál RK-03-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-38, RK-03-2020-38pr01.doc


39. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0139/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2020-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-39, RK-03-2020-39pr01.doc


42. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0140/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2020-42, př. 1 a RK-03-2020-42, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-42, RK-03-2020-42pr01.xlsx, RK-03-2020-42pr02.xlsx


43. Návrh na změnu usnesení 0297/04/2019/ZK - Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“

Usnesení 0141/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0297/04/2019/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2019-23, př. 1 se mění navrhovaná kupní cena ze 100 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-43


36. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0142/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-03-2020-36, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, IČO 282 23 063 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (4. 2. 2020)

termín: 4. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-36, RK-03-2020-36pr01.pdf, RK-03-2020-36pr02.pdf


40. Majetkoprávní příprava stavby "II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radostín nad Oslavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0143/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít smlouvu nájemní s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na pozemek v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2020-40, př. 3;
 • uzavřít mezi obcí Radostín nad Oslavou na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce v rozsahu dle materiálu RK-03-2020-40, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-03-2020-40, př. 1;

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radostín nad Oslavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se obec Radostín nad Oslavou zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v rozsahu dle materiálu RK-03-2020-40, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-40, RK-03-2020-40pr01.XLS, RK-03-2020-40pr02.XLS, RK-03-2020-40pr03.XLS, RK-03-2020-40pr04.pdf


41. Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0144/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít:

 • Dodatek č. 17 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2020-41, př. 1;
 • Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-03-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 2. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (1. 2. 2020)

termín: 1. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-41, RK-03-2020-41pr01.doc, RK-03-2020-41pr02.doc


44. Darování pozemních komunikací a pozemků v k.ú. Ptáčov a k.ú. Slavice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemní komunikace a pozemky v k. ú. Ptáčov a k. ú. Slavice do vlastnictví města Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0145/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout  převést pozemní komunikace - ze silniční sítě vyřazenou silnici III/02325 a úsek vyřazené silnice III/36065;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazenou silnici III/02325 v rozsahu staničení km 0,000- 1,882 v celé délce 1 882 m, včetně součástí a příslušenství a pozemky touto pozemní komunikací zastavěné par. č.  974/6 – orná půda o výměře 110 m2, par. č. 1030/10 – lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 693 m2, vše v k. ú. Ptáčov a dále pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazený úsek silnice III/36065 v rozsahu staničení 0,000 - 1,334 m v délce 1 334 m,  včetně součástí a příslušenství a pozemky touto pozemní komunikací zastavěné par. č. 532/42 – ost. plocha, silnice o výměře 11 148 m2 a geometrickým plánem č. 328-46501/2019 nově oddělený pozemek par. č. 530/55 – ost. plocha silnice o výměře 2 197 m2 v k. ú. Slavice.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-44, RK-03-2020-44pr01.pdf


45. Veřejná zakázka "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0146/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-03-2020-45, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-03-2020-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (3. 2. 2020)

termín: 3. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-45, RK-03-2020-45pr01.doc, RK-03-2020-45pr02.docx


46. Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 9. stavba.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje nabýt pozemky zastavěné v rámci dané stavby do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0147/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 9. stavba“  v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-03-2020-46, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-46, RK-03-2020-46pr01.xls


64. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro níže uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0148/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 708 899 53, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "Školní statek Humpolec - plynová přípojka", dle materiálu RK-03-2020-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-64, RK-03-2020-64pr01.docx


47. Projektové žádosti na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – Nemocnice Nové Město na Moravě stravovací provoz, SOŠ řemesel Velké Meziříčí dolní hala a zajištění jejich financování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0149/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat projektové žádosti s názvy „5.1a Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „5.1b Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“ dle materiálů RK-03-2020-47, př. 1, RK-03-2020-47, př. 2, RK-03-2020-47, př. 3 do 121. výzvy OPŽP;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-03-2020-47, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2020-47, př. 5, RK-03-2020-47, př. 6, RK-03-2020-47, př. 7, RK-03-2020-47, př. 8, RK-03-2020-47, př. 9, RK-03-2020-47, př. 10, RK-03-2020-47, př. 11;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektové žádosti dle materiálů RK-03-2020-47, př. 1, RK-03-2020-47, př. 2, RK-03-2020-47, př. 3 do 121. výzvy OPŽP; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 115,7 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu RK-03-2020-47, př. 12 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 2. 2020), Odbor majetkový (3. 2. 2020)

termín: 3. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-47, RK-03-2020-47pr01.pdf, RK-03-2020-47pr02.pdf, RK-03-2020-47pr03.pdf, RK-03-2020-47pr04.doc, RK-03-2020-47pr05.doc, RK-03-2020-47pr06.doc, RK-03-2020-47pr07.doc, RK-03-2020-47pr08.doc, RK-03-2020-47pr09.doc, RK-03-2020-47pr10.doc, RK-03-2020-47pr11.doc, RK-03-2020-47pr12.xls


48. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0150/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-03-2020-48, př. 4 a RK-03-2020-48, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-48, RK-03-2020-48pr01.pdf, RK-03-2020-48pr02.pdf, RK-03-2020-48pr03.pdf, RK-03-2020-48pr04.pdf, RK-03-2020-48pr05.docx


49. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh uzavřít Dohody o ukončení smluv o poskytnutí dotace v  rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0151/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-03-2020-49, př. 7, RK-03-2020-49, př. 8 a RK-03-2020-49, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-49, RK-03-2020-49pr01.pdf, RK-03-2020-49pr02.pdf, RK-03-2020-49pr03.pdf, RK-03-2020-49pr04.pdf, RK-03-2020-49pr05.pdf, RK-03-2020-49pr06.pdf, RK-03-2020-49pr07.doc, RK-03-2020-49pr08.doc, RK-03-2020-49pr09.doc


50. Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí podání monitorovací zprávy daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0152/03/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2020-50, př. 1 a RK-03-2020-50, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2020-50, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-50, RK-03-2020-50pr01.pdf, RK-03-2020-50pr02.xlsx, RK-03-2020-50pr03.docx


51. Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0153/03/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o realizaci projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ dle materiálu RK-03-2020-51, př. 1 v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a předložit její znění ke schválení Radě Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-51, RK-03-2020-51pr01.pdf


52. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0154/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ dle materiálu RK-03-2020-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-52, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-52, RK-03-2020-52pr01.pdf, RK-03-2020-52pr02.doc, RK-03-2020-52pr03.pdf


53. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na realizaci daného projektu spolku KOUS Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0155/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 280 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-03-2020-53, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-53, RK-03-2020-53pr01.pdf, RK-03-2020-53pr02.docx


54. Evropský region Dunaj–Vltava 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj–Vltava“. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0156/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na kofinancování projektu „Evropský region Dunaj–Vltava“ dle materiálu RK-03-2020-54, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2020-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-54, RK-03-2020-54pr01.pdf, RK-03-2020-54pr02.doc, RK-03-2020-54pr03.doc


55. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2020"

L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu zpracování územních plánů obcí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0157/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ dle materiálu RK-03-2020-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-55, RK-03-2020-55pr01.docx


56. Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0158/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pořídit zkráceným postupem návrh Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ŘSD ČR. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu RK-03-2020-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-56, RK-03-2020-56pr01.pdf, RK-03-2020-56pr02.pdf, RK-03-2020-56pr03.pdf


57. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina na jeho celoroční činnost. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Líbalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0159/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-57, RK-03-2020-57pr01.pdf


58. Uzavření dodatků k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky k partnerským smlouvám v rámci projektu Učíme se ze života pro život. Projednávání se zúčastnili M.  Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Líbalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0160/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s partnery projektu uvedenými v materiálu RK-03-2020-58, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-03-2020-58, př. 2 a se změněnými rozpočty jako přílohami uvedenými v materiálu RK-03-2020-58, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-58, RK-03-2020-58pr01.docx, RK-03-2020-58pr02.docx, RK-03-2020-58pr03.xlsx


59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Líbalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0161/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout:
 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-03-2020-59, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu EduSTEM, organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-03-2020-59, př. 2;
 • schválit:
 • převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu DigiMe;
 • převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu EduSTEM.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 5. 2020)

termín: 29. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-59, RK-03-2020-59pr01.docx, RK-03-2020-59pr02.docx, RK-03-2020-59pr03.pdf, RK-03-2020-59pr04.pdf, RK-03-2020-59pr05.pdf, RK-03-2020-59pr06.pdf, RK-03-2020-59pr07.pdf, RK-03-2020-59pr08.pdf, RK-03-2020-59pr09.pdf, RK-03-2020-59pr10.pdf


60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, L. Líbalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0162/03/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 55 000 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-03-2020-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-60, RK-03-2020-60pr01.xls


61. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z uvedeného programu žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0163/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 14 672 480 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-03-2020-61, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2020-61, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-61, RK-03-2020-61pr01.pdf, RK-03-2020-61pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 62, 63, odboru životního prostředí a zemědělství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


62. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020

Usnesení 0164/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 dle materiálu RK-03-2020-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-62, RK-03-2020-62pr01.pdf


63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“

Usnesení 0165/03/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ dle materiálu RK-03-2020-63, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2020-63, RK-03-2020-63pr01.doc


66. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 03/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 2. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Pacal ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 03/2020 dne 28. 1. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 1. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz