Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 03/2021 - 26. 1. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021
3 Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
4 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2020
5 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
6 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci
7 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
8 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
9 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
10 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
11 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
12 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021
13 Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
14 Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina
15 Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
16 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021
17 Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
18 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
19 Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
20 Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
21 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021
22 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč
23 VRT Praha – Brno – Břeclav
24 Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"
25 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, I. stavba
26 Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV na administraci projektů
27 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
28 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
29 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
30 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
31 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
32 Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
33 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
34 Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
35 Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
36 Fond Vysočiny - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"
37 Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
38 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“
39 Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
40 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
41 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
42 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
43 Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".
44 Monitorovací zpráva za partnera projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“
45 Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
46 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce
47 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"
48 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021
49 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021
50 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021
51 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"
52 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2021
53 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu
54 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021
55 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021
56 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021
57 Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
58 Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina
59 Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
60 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021
61 Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
62 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
63 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021
64 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021
65 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“
66 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu"
67 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
68 Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
69 Zrušení usnesení 2218/26/2020/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
70 Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno
71 Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
72 Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“
73 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
74 Zmocnění Ing. Zdeňka Berky k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních
75 Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - zpráva o ukončení 3. etapy
76 Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
77 Žádost o změnu č. 9 - projekt Transformace Domova Háj III.
78 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021
79 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021
80 FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
81 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
82 Informace o novele nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz