Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-03-2021

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 03/2021, které se bude konat dne 26. 1. 2021 v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2021
 2. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021
  (I. Šteklová, RK-03-2021-02)
 3. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
  (I. Šteklová, RK-03-2021-03)
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2020
  (I. Šteklová, RK-03-2021-04)
 5. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
  (I. Šteklová, RK-03-2021-05)
 6. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci
  (I. Šteklová, RK-03-2021-06)
 7. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
  (I. Šteklová, RK-03-2021-07)
 8. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
  (I. Šteklová, RK-03-2021-08)
 9. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
  (I. Šteklová, RK-03-2021-09)
 10. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
  (I. Šteklová, RK-03-2021-10)
 11. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
  (I. Šteklová, RK-03-2021-11)
 12. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021
  (I. Šteklová, RK-03-2021-12)
 13. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
  (Z. Kadlec, I. Šteklová, RK-03-2021-13)
 14. Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina
  (Z. Kadlec, I. Šteklová, RK-03-2021-14)
 15. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
  (V. Schrek, RK-03-2021-15)
 16. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021
  (V. Schrek, RK-03-2021-16)
 17. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
  (H. Hajnová, RK-03-2021-17)
 18. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
  (J. Břížďala, RK-03-2021-18)
 19. Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
  (M. Hyský, RK-03-2021-19)
 20. Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
  (A. Krištofová, RK-03-2021-20)
 21. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021
  (H. Strnadová, RK-03-2021-21)
 22. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč
  (H. Strnadová, RK-03-2021-22)
 23. VRT Praha – Brno – Břeclav
  (H. Strnadová, RK-03-2021-23)
 24. Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"
  (H. Strnadová, RK-03-2021-24)
 25. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, I. stavba
  (H. Strnadová, RK-03-2021-25)
 26. Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV na administraci projektů
  (D. Buřičová, RK-03-2021-26)
 27. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
  (S. Měrtlová, RK-03-2021-27)
 28. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
  (S. Měrtlová, RK-03-2021-28)
 29. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
  (S. Měrtlová, RK-03-2021-29)
 30. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-03-2021-30)
 31. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-03-2021-31)
 32. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-03-2021-32)
 33. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-03-2021-33)
 34. Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-03-2021-34)
 35. Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-03-2021-35)
 36. Fond Vysočiny - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"
  (L. Svoboda, RK-03-2021-36)
 37. Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
  (P. Průža, L. Svoboda, RK-03-2021-37)
 38. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“
  (I. Fryšová, RK-03-2021-38)
 39. Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
  (I. Fryšová, RK-03-2021-39)
 40. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-03-2021-40)
 41. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-03-2021-41)
 42. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-03-2021-42)
 43. Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".
  (I. Fryšová, RK-03-2021-43)
 44. Monitorovací zpráva za partnera projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-03-2021-44)
 45. Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
  (L. Seidl, RK-03-2021-45)
 46. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce
  (L. Seidl, RK-03-2021-46)
 47. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"
  (L. Seidl, RK-03-2021-47)
 48. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021
  (L. Seidl, RK-03-2021-48)
 49. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021
  (L. Seidl, RK-03-2021-49)
 50. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021
  (L. Seidl, RK-03-2021-50)
 51. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"
  (P. Pavlinec, RK-03-2021-51)
 52. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2021
  (P. Pavlinec, RK-03-2021-52)
 53. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu
  (K. Ubr, RK-03-2021-53)
 54. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021
  (K. Ubr, RK-03-2021-54)
 55. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021
  (K. Ubr, RK-03-2021-55)
 56. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021
  (K. Ubr, RK-03-2021-56)
 57. Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
  (K. Ubr, RK-03-2021-57)
 58. Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina
  (K. Ubr, RK-03-2021-58)
 59. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
  (K. Ubr, RK-03-2021-59)
 60. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021
  (K. Ubr, RK-03-2021-60)
 61. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
  (K. Ubr, RK-03-2021-61)
 62. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
  (K. Ubr, RK-03-2021-62)
 63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021
  (E. Horná, RK-03-2021-63)
 64. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021
  (E. Horná, RK-03-2021-64)
 65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“
  (E. Horná, RK-03-2021-65)
 66. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu"
  (P. Kolář, RK-03-2021-66)
 67. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
  (P. Kolář, RK-03-2021-67)
 68. Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
  (P. Kolář, RK-03-2021-68)
 69. Zrušení usnesení 2218/26/2020/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
  (P. Kolář, RK-03-2021-69)
 70. Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno
  (P. Kolář, RK-03-2021-70)
 71. Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
  (P. Kolář, RK-03-2021-71)
 72. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“
  (P. Kolář, RK-03-2021-72)
 73. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-03-2021-73)
 74. Zmocnění Ing. Zdeňka Berky k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních
  (P. Kolář, RK-03-2021-74)
 75. Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - zpráva o ukončení 3. etapy
  (V. Švarcová, RK-03-2021-75)
 76. Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (V. Švarcová, RK-03-2021-76)
 77. Žádost o změnu č. 9 - projekt Transformace Domova Háj III.
  (V. Švarcová, RK-03-2021-77)
 78. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021
  (V. Švarcová, RK-03-2021-78)
 79. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021
  (V. Švarcová, RK-03-2021-79)
 80. FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
  (V. Švarcová, RK-03-2021-80)
 81. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
  (V. Švarcová, RK-03-2021-81)
 82. Informace o novele nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace
  (Z. Kadlec, RK-03-2021-82)
 83. Rozprava členů rady


Mgr. Vítězslav Schrek, MBA v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz