Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 03/2021

Zápis ze zasedání rady kraje č. 03/2021, které se konalo dne 26. 1. 2021 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2021

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 26. 1. 2021.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman V. Schrek a omluvil nepřítomnost H. Hajnové.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2021
02.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021
03.  Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
04.  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2020
05.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
06.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci
07.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
08.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
09.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
10.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
11.  Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
12.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021
13.  Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
14.  Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina
15.  Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
16.  Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021
18.  Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
19.  Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
20.  Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
21.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021
22.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč
23.  VRT Praha – Brno – Břeclav
24.  Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"
25.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, I. stavba
26.  Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV na administraci projektů
27.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
28.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
29.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
30.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
31.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
32.  Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
33.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
34.  Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
35.  Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
36.  Fond Vysočiny - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"
37.  Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
17.  Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
38.  Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“
39.  Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
40.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
41.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
42.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
43.  Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".
44.  Monitorovací zpráva za partnera projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“
45.  Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
46.  Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce
47.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"
48.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021
49.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021
50.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021
51.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"
52.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2021
53.  Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu
54.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021
55.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021
56.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021
57.  Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
58.  Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina
59.  Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
60.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021
61.  Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
62.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
63.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021
64.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021
65.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“
66.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu"
67.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
68.  Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
69.  Zrušení usnesení 2218/26/2020/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
70.  Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno
71.  Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
72.  Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“
73.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
74.  Zmocnění Ing. Zdeňka Berky k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních
75.  Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - zpráva o ukončení 3. etapy
76.  Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
77.  Žádost o změnu č. 9 - projekt Transformace Domova Háj III.
78.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021
79.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021
80.  FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
81.  Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
82.  Informace o novele nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace
83.  Rozprava členů rady

Usnesení 0092/03/2021/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 26. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 02/2021 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021

Usnesení 0093/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021“ dle materiálu RK-03-2021-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-02, RK-03-2021-02pr01.doc


03. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace

Usnesení 0094/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 1. 2021)

termín: 26. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-03, RK-03-2021-03pr01.pdf, RK-03-2021-03pr02.doc


04. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2020

Usnesení 0095/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2020 dle materiálu RK-03-2021-04, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2021-04, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-04, RK-03-2021-04pr01.pdf, RK-03-2021-04pr02.pdf


05. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Usnesení 0096/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-03-2021-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-05, RK-03-2021-05pr01.doc, RK-03-2021-05pr02.doc


06. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina o dotaci

Usnesení 0097/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 6 000 000 Kč dle materiálu RK-03-2021-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-06, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 1. 2021)

termín: 26. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-06, RK-03-2021-06pr01.pdf, RK-03-2021-06pr02.pdf, RK-03-2021-06pr03.pdf


07. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany

Usnesení 0098/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-03-2021-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 1. 2021)

termín: 26. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-07, RK-03-2021-07pr01.pdf, RK-03-2021-07pr02.pdf


08. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Usnesení 0099/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci Obci Šlapanov, IČO 00268348 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-03-2021-08, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-08, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 1. 2021)

termín: 26. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-08, RK-03-2021-08pr01.pdf, RK-03-2021-08pr02.pdf


09. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021

Usnesení 0100/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-03-2021-09, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-09, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-03-2021-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021), Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-09, RK-03-2021-09pr01.xls, RK-03-2021-09pr02.pdf


10. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021

Usnesení 0101/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-03-2021-10, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-10, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-03-2021-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021), Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-10, RK-03-2021-10pr01.xls, RK-03-2021-10pr02.pdf


11. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020

Usnesení 0102/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020 dle materiálu RK-03-2021-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-11, RK-03-2021-11pr01.pdf


12. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021

Usnesení 0103/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PREVENCE KRIMINALITY 2021“ dle materiálu RK-03-2021-12, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-12, RK-03-2021-12pr01.doc


13. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

Usnesení 0104/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2021-13, př.  1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-13, RK-03-2021-13pr01.doc, RK-03-2021-13pr02.doc


14. Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina

Usnesení 0105/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Jednací řád komisí Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2021-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 1. 2021)

termín: 26. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-14, RK-03-2021-14pr01.doc, RK-03-2021-14pr02.doc


15. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů

Usnesení 0106/03/2021/RK

Rada kraje
zřizuje

 • Bezpečnostní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro informatiku a Smart region, Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina;

jmenuje

předsedy a členy:

 • Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro informatiku a Smart region, Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina;

dle materiálu RK-03-2021-15, př. 1upr1, s účinností od 1. 2. 2021.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 1. 2021)

termín: 26. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-15, RK-03-2021-15pr01.xlsx


16. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 0107/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-16, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-16, RK-03-2021-16pr01.doc


18. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 0108/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-18, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (31. 12. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-18, RK-03-2021-18pr01.doc


19. Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 0109/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-19, př. 1.

odpovědnost: předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-19, RK-03-2021-19pr01.docx


20. Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 0110/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2020 v celkové výši 538 862 545,92 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-20, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2021-20, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 5 851 890,11 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-20, RK-03-2021-20pr01.doc


21. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu BEZPEČNÁ SILNICE 2021

Usnesení 0111/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Bezpečná silnice 2021“ dle materiálu RK-03-2021-21, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-21, RK-03-2021-21pr01.pdf


22. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč

Usnesení 0112/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu RK-03-2021-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-22, RK-03-2021-22pr01.docx


23. VRT Praha – Brno – Břeclav

Usnesení 0113/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje doporučit Vládě ČR a jejím poradním orgánům podporovat variantu SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav, dle materiálů RK-03-2021-23, př. 1, RK-03-2021-23, př. 2, RK-03-2021-23, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-23, RK-03-2021-23pr01.pdf, RK-03-2021-23pr02.pdf, RK-03-2021-23pr03.pdf


24. Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"

Usnesení 0114/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu RK-03-2021-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-24, RK-03-2021-24pr01.pdf


25. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, I. stavba

Usnesení 0115/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice dle materiálu RK-03-2021-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-25, RK-03-2021-25pr01.docx


26. Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV na administraci projektů

Usnesení 0116/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"" ve výši 214,2 tis. Kč;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.

bere na vědomí

objednávky k  administraci projektů "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAS a ISO) v Kraji Vysočina CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016676" , "Projekt - evropské dotace, realizace aktivity administrace VZ Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" a "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486" dle materiálu RK-03-2021-26, př. 3;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486" z kapitoly Evropské projekty;

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 3. 2023), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 3. 2023), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022)

termín: 31. 3. 2023

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-26, RK-03-2021-26pr01.docx, RK-03-2021-26pr02.pdf, RK-03-2021-26pr03.xlsx


27. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

Usnesení 0117/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dle zásad o poskytnutí finančních prostředků žadatelce dle materiálů RK-03-2021-27, př. 1 a RK-03-2021-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2021), Odbor ekonomický (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-27, RK-03-2021-27pr01.pdf, RK-03-2021-27pr02.pdf


28. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

Usnesení 0118/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 438 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 438 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc prosinec 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 2. 2021), Odbor ekonomický (5. 2. 2021), Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (5. 2. 2021)

termín: 5. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-28


29. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“

Usnesení 0119/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-03-2021-29, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 21 623 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 21 623 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 2. 2021), Odbor ekonomický (9. 2. 2021), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-29, RK-03-2021-29pr01.pdf, RK-03-2021-29pr02.pdf, RK-03-2021-29pr03.pdf, RK-03-2021-29pr04.pdf, RK-03-2021-29pr05.doc


30. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0120/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2021-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 2. 2021), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (5. 2. 2021)

termín: 5. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-30, RK-03-2021-30pr01.pdf


31. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0121/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-03-2021-31, př. 1, RK-03-2021-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 2. 2021), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (5. 2. 2021)

termín: 5. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-31, RK-03-2021-31pr01.pdf, RK-03-2021-31pr02.pdf


32. Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0122/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2021-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2021), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-32, RK-03-2021-32pr01.docx, RK-03-2021-32pr02.doc


33. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0123/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2021-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 2. 2021), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (5. 2. 2021)

termín: 5. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-33, RK-03-2021-33pr01.pdf


34. Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0124/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plán Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-34, př. 1;

souhlasí

s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2021-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 2. 2021), Odbor ekonomický (5. 2. 2021), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (5. 2. 2021)

termín: 5. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-34, RK-03-2021-34pr01.xlsx, RK-03-2021-34pr02.pdf


35. Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0125/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2021-35, př. 2;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci, předložit zřizovateli prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina v dostatečném časovém předstihu informaci o termínu čerpání finančních prostředků (splatnosti závazků), tak, aby bylo možné projednat v příslušných orgánech kraje rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • souhlasit s realizací plánovaného projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ předkládaného do investičního nástroje REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;
 • schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ v celkové výši 67 604 493 Kč poskytnutím zápůjčky Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 2. 2021), Odbor ekonomický (9. 2. 2021), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (9. 2. 2021), Odbor regionálního rozvoje (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-35, RK-03-2021-35pr01.pdf, RK-03-2021-35pr02.pdf


36. Fond Vysočiny - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"

Usnesení 0126/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2021“ dle materiálu RK-03-2021-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-36, RK-03-2021-36pr01.doc


37. Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Usnesení 0127/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout o řešení námitek dle materiálu RK-03-2021-37, př. 2;
 • vzít na vědomí zohlednění připomínek dle materiálu RK-03-2021-37, př. 1 – str. 48 – 51,
 • vydat Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, formou opatření obecné povahy, dle materiálu RK-03-2021-37, př. 1;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-37, RK-03-2021-37pr01.pdf, RK-03-2021-37pr02.pdf


17. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

Usnesení 0128/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-17, př. 1.

odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina (31. 12. 2021), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-17, RK-03-2021-17pr01.doc


38. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“

Usnesení 0129/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“ dle materiálu RK-03-2021-38, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-38, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-38, RK-03-2021-38pr01.pdf, RK-03-2021-38pr02.doc, RK-03-2021-38pr03.doc


39. Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

Usnesení 0130/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2021-39, př. 1 a RK-03-2021-39, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2021-39, př. 1 a RK-03-2021-39, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-39, RK-03-2021-39pr01.pdf, RK-03-2021-39pr02.xlsx, RK-03-2021-39pr03.docx


40. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 0131/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-40, RK-03-2021-40pr01.pdf, RK-03-2021-40pr02.pdf, RK-03-2021-40pr03.pdf, RK-03-2021-40pr04.pdf, RK-03-2021-40pr05.pdf, RK-03-2021-40pr06.pdf, RK-03-2021-40pr07.pdf, RK-03-2021-40pr08.pdf, RK-03-2021-40pr09.pdf, RK-03-2021-40pr10.pdf, RK-03-2021-40pr11.pdf, RK-03-2021-40pr12.docx, RK-03-2021-40pr13.doc, RK-03-2021-40pr14.doc, RK-03-2021-40pr15.doc, RK-03-2021-40pr16.doc


41. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 0132/03/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.1526, za podmínek uvedených v materiálu RK-03-2021-41, př. 4;
 • s prodejem nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.1072, za podmínek uvedených v materiálu RK-03-2021-41, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-41, RK-03-2021-41pr01.pdf, RK-03-2021-41pr02.pdf, RK-03-2021-41pr03.pdf, RK-03-2021-41pr04.pdf, RK-03-2021-41pr05.pdf


42. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 0133/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-42, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-42, RK-03-2021-42pr01.pdf, RK-03-2021-42pr02.pdf, RK-03-2021-42pr03.doc


43. Žádost KOUS Vysočina, z. s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt "Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina".

Usnesení 0134/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-03-2021-43, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-43, RK-03-2021-43pr01.pdf, RK-03-2021-43pr02.pdf


44. Monitorovací zpráva za partnera projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“

Usnesení 0135/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2021-44, př. 1 a RK-03-2021-44, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2021-44, př. 1 a RK-03-2021-44, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-44, RK-03-2021-44pr01.pdf, RK-03-2021-44pr02.xlsx, RK-03-2021-44pr03.docx


45. Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

Usnesení 0136/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina" dle materiálu RK-03-2021-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2021), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-45, RK-03-2021-45pr01.pdf, RK-03-2021-45pr02.docx


46. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – navýšení zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci a prodloužení termínu trvání Smlouvy o zápůjčce

Usnesení 0137/03/2021/RK

Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít dodatek smlouvy o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu RK-03-2021-46, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 589 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 589 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu RK-03-2021-46, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2024), Odbor ekonomický (31. 12. 2024), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2024)

termín: 31. 12. 2024

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-46, RK-03-2021-46pr01.pdf, RK-03-2021-46pr02.xlsx, RK-03-2021-46pr03.doc, RK-03-2021-46pr04.pdf


47. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"

Usnesení 0138/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UNESCO 2021" dle materiálu RK-03-2021-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-47, RK-03-2021-47pr01.doc


48. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021

Usnesení 0139/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:
 • vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“ dle materiálu RK-03-2021-48, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-48, RK-03-2021-48pr01.doc


49. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021

Usnesení 0140/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Postupové přehlídky v kultuře 2021“ dle materiálu RK-03-2021-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-49, RK-03-2021-49pr01.docx


50. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021

Usnesení 0141/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 dle materiálu RK-03-2021-50, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-50, RK-03-2021-50pr01.pdf


51. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021"

Usnesení 0142/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021" dle materiálu RK-03-2021-51, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovně právního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor informatiky (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-51, RK-03-2021-51pr01.docx


52. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2021

Usnesení 0143/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 1 roku 2021 dle materiálu RK-03-2021-52, př. 2;

bere na vědomí

zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu RK-03-2021-52, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu RK-03-2021-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-52, RK-03-2021-52pr01.xlsx, RK-03-2021-52pr02.docx, RK-03-2021-52pr03.docx, RK-03-2021-52pr04.pdf, RK-03-2021-52pr05.pdf


53. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – zajištění financování projektu

Usnesení 0144/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši max. 12 600 000 Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2 900 000 Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2022), Odbor majetkový (30. 9. 2022), Odbor ekonomický (30. 9. 2022), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 9. 2022)

termín: 30. 9. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-53, RK-03-2021-53pr01.doc


54. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021

Usnesení 0145/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021“ dle materiálu RK-03-2021-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-54, RK-03-2021-54pr01.doc


55. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021

Usnesení 0146/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „SPORTOVIŠTĚ 2021“ dle materiálu RK-03-2021-55, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-55, RK-03-2021-55pr01.doc


56. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021

Usnesení 0147/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021“ dle materiálu RK-03-2021-56, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členkou zastupitelstva, která je členkou řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-56, RK-03-2021-56pr01.doc


57. Darování majetku Střední průmyslové škole Třebíč v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

Usnesení 0148/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu se Střední průmyslovou školou Třebíč dle vzoru uvedeném v materiálu RK-03-2021-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-57, RK-03-2021-57pr01.doc


58. Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina

Usnesení 0149/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu RK-03-2021-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-58, RK-03-2021-58pr01.docx


59. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Usnesení 0150/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dotaci ve výši 2 948 777,64 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „Softbalové hřiště – přístavba šaten“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 3. 2021)

termín: 1. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-59, RK-03-2021-59pr01.pdf


60. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021

Usnesení 0151/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 66 780 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021 dle materiálu RK-03-2021-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021), Odbor ekonomický (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-60, RK-03-2021-60pr01.xls, RK-03-2021-60pr02.xls


61. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

Usnesení 0152/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 ve výši 3 000 000 Kč na přístavbu provozního objektu víceúčelové sportovní haly.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 3. 2021)

termín: 1. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-61, RK-03-2021-61pr01.pdf


62. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT

Usnesení 0153/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Pelhřimov, kterou zřizuje obec, ve výši 165 652 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 1 materiálu RK-03-2021-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-62, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 931 827 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 1 materiálu RK-03-2021-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2021-62, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021), Odbor ekonomický (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-62, RK-03-2021-62pr01.xlsx, RK-03-2021-62pr02.pdf, RK-03-2021-62pr03.pdf


63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021

Usnesení 0154/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ODPADY 2021“ dle materiálu RK-03-2021-63, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-63, RK-03-2021-63pr01.doc


64. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021

Usnesení 0155/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021“ dle materiálu RK-03-2021-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 5. 2022)

termín: 28. 5. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-64, RK-03-2021-64pr01.pdf


65. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“

Usnesení 0156/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ dle materiálu RK-03-2021-65, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-65, RK-03-2021-65pr01.doc


66. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu"

Usnesení 0157/03/2021/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-66, RK-03-2021-66pr01.pdf, RK-03-2021-66pr02.pdf


67. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí

Usnesení 0158/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-67, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-67, RK-03-2021-67pr01.xls, RK-03-2021-67pr02.pdf


68. Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0159/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu RK-03-2021-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-68, RK-03-2021-68pr01.doc


69. Zrušení usnesení 2218/26/2020/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy

Usnesení 0160/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-69, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Moudrov z vlastnictví obce Obrataň, se sídlem Obrataň 204, 394 12 Obrataň, IČ: 002 48 746, do vlastnictví Kraje Vysočina.

rozhoduje

zrušit usnesení 2218/36/2020/RK ze dne 8. 12. 2020;

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-69, RK-03-2021-69pr01.xls


70. Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno

Usnesení 0161/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-70, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-70, RK-03-2021-70pr01.xlsx, RK-03-2021-70pr02.pdf, RK-03-2021-70pr03.pdf


71. Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou

Usnesení 0162/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, dle materiálu RK-03-2021-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-71, RK-03-2021-71pr01.doc


72. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Zašovice obchvat“

Usnesení 0163/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního přípravy stavby "II/405 Zašovice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-03-2021-72, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-72, RK-03-2021-72pr01.xls


73. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0164/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2021-73, př. 1 a RK-03-2021-73, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 7. 2021)

termín: 30. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-73, RK-03-2021-73pr01.xlsx, RK-03-2021-73pr02.xlsx


74. Zmocnění Ing. Zdeňka Berky k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních

Usnesení 0165/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zmocnit Ing. Zdeňka Berku, od 1. 2. 2021 vedoucího odboru majetkového, k zastupování Kraje Vysočina ve správních a daňových řízeních týkajících se nemovitého majetku dle materiálu RK-03-2021-74, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-74, RK-03-2021-74pr01.docx


75. Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - zpráva o ukončení 3. etapy

Usnesení 0166/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. dle materiálu RK-03-2021-75, př. 1;

schvaluje

podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za třetí etapu projeku Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto dokumenty, včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-75, RK-03-2021-75pr01.pdf, RK-03-2021-75pr02.pdf


76. Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 0167/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

převod části zůstatku ve výši 10 000 000 Kč ze zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II." zpět do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-03-2021-76, př. 1 ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-76, RK-03-2021-76pr01.pdf, RK-03-2021-76pr02.pdf


77. Žádost o změnu č. 9 - projekt Transformace Domova Háj III.

Usnesení 0168/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu Transformace Domova Háj III. popsané v materiálu RK-03-2021-77, které budou součástí Žádosti o změnu č. 9;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 9 projektu Transformace Domova Háj III. prostřednictvím systému ISKP14+, včetně příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 1. 2021)

termín: 30. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-77


78. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MATEŘSKÁ CENTRA 2021

Usnesení 0169/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2021“ dle materiálu RK-03-2021-78, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (1. 3. 2021)

termín: 1. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-78, RK-03-2021-78pr01.doc


79. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021

Usnesení 0170/03/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021“ dle materiálu RK-03-2021-79, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (10. 2. 2021)

termín: 10. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-79, RK-03-2021-79pr01.doc


80. FOND VYSOČINY - program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

Usnesení 0171/03/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-80, př. 5;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-80, př. 6.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-80, RK-03-2021-80pr01.pdf, RK-03-2021-80pr02.pdf, RK-03-2021-80pr03.pdf, RK-03-2021-80pr04.pdf, RK-03-2021-80pr05.pdf, RK-03-2021-80pr06.pdf


81. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

Usnesení 0172/03/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 068 024 821 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-03-2021-81, př. 1;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1743/28/2020/RK a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2021 dle materiálu RK-03-2021-81, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2021“ dle materiálu RK-03-2021-81, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-03-2021-81, př. 4, RK-03-2021-81, př. 5 a RK-03-2021-81, př. 6;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 434 945 000 Kč dle materiálu RK-03-2021-81, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 555 140 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-03-2021-81, př. 5 a RK-03-2021-81, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-03-2021-81, př. 7.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-81, RK-03-2021-81pr01.pdf, RK-03-2021-81pr02.doc, RK-03-2021-81pr03.doc, RK-03-2021-81pr04.xls, RK-03-2021-81pr05.xls, RK-03-2021-81pr06.xls, RK-03-2021-81pr07.docx, RK-03-2021-81pr08.doc


82. Informace o novele nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace

Usnesení 0173/03/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace, který je uveden v materiálu RK-03-2021-82, př. 1.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (29. 1. 2021)

termín: 29. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-03-2021-82, RK-03-2021-82pr01.doc, RK-03-2021-82pr02.pdf


83. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

V. Schrek ukončil zasedání rady kraje č. 03/2021 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 2. 2021, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

  

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Lukáš Vlček                     ……...……………………………………

 

 

Mgr. Karel Janoušek              …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 03/2021 dne 26. 1. 2021.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 26. 1. 2021.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz