Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 04/2018 - 30. 1. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Odprodej mobilního telefonu k užívání členů rady kraje
3 Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
4 Vyhlášení a harmonogram devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
6 Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
7 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
8 Memorandum o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti
9 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13 Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
14 Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele vybraných zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
15 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2018
16 Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
17 Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby
18 II/129 Březina – most ev. č. 129-003
19 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
20 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ“ - dokončení
21 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22 Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Třebíč
23 Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů
24 Zpráva o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
25 Souhlas k přijetí dědictví u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
26 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace – osobní automobil
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
28 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018
30 Hry VIII. zimní olympiády pro děti a mládež ČR – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
31 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
32 Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
34 Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
35 Stanovení počtu členů školských rad a jmenování členů školských rad za zřizovatele
36 Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
37 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře“
38 Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina“
39 Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
40 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
41 Monitorovací zpráva v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
42 Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz