Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 04/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 04/2018, které se konalo dne 30. 1. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2018

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 30. 1. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše, P. Pacala, pozdější příchod J. Pavlíka a M. Hyského.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2018
02.  Odprodej mobilního telefonu k užívání členů rady kraje
03.  Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
04.  Vyhlášení a harmonogram devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
06.  Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
07.  Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
08.  Memorandum o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti
09.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13.  Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
14.  Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele vybraných zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
15.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2018
16.  Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
17.  Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby
18.  II/129 Březina – most ev. č. 129-003
19.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
20.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ“ - dokončení
21.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22.  Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Třebíč
23.  Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů
24.  Zpráva o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
25.  Souhlas k přijetí dědictví u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
26.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace – osobní automobil
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
28.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018
30.  Hry VIII. zimní olympiády pro děti a mládež ČR – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
31.  Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
32.  Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
34.  Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
35.  Stanovení počtu členů školských rad a jmenování členů školských rad za zřizovatele
36.  Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
37.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře“
38.  Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina“
39.  Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
40.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
41.  Monitorovací zpráva v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
42.  Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
43.  Rozprava členů rady

Usnesení 0143/04/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 30. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 03/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Odprodej mobilního telefonu k užívání členů rady kraje

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0144/04/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ovlivnit rozhodnutí, omezit nebo znemožnit svobodný výkon mandátu člena orgánů kraje, člena výboru, komise či jiného kolektivního orgánu s právem hlasovacím (rozhodovacím), popř. omezit nebo znemožnit svobodný postup a úsudek osoby nadané pravomocí rozhodnout nějakou podstatnou záležitost, otázku (jde o případy, kdy by mohlo zveřejnění vyvolat nebo umožnit nátlak na nositele mandátu rozhodovat či hlasovat, popř. kdy by zveřejnění vedlo k podstatnému zvýšení korupčního rizika).

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-02, RK-04-2018-02pr01.doc


03. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje návrh žádosti o státní dotaci na realizaci projektů prevence kriminality. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0145/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina:

 1. „Konference - Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ dle materiálu RK-04-2018-03, př. 1,
 2. „Kraje pro bezpečný internet - Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi“ (dle materiálu RK-04-2018-03, př. 2;
souhlasí

s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektů:

 1. „Konference - Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ ve výši 60 000 Kč dle materiálu RK-04-2018-03, př. 1;
 2. „Kraje pro bezpečný internet - Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi“ ve výši 15 000  Kč dle materiálu RK-04-2018-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-03, RK-04-2018-03pr01.pdf, RK-04-2018-03pr02.pdf, RK-04-2018-03pr03.pdf, RK-04-2018-03pr04.pdf, RK-04-2018-03pr05.pdf, RK-04-2018-03pr06.xls


04. Vyhlášení a harmonogram devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, požádala radu kraje o vyhlášení devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0146/04/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

devátý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-04-2018-04;

schvaluje

harmonogram devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-04-2018-04;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu

RK-04-2018-04.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-04


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR

V. Novotný seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Na jednání se dostavil M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0147/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK, a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-04-2018-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2018-05, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o  částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-05, RK-04-2018-05pr01.pdf, RK-04-2018-05pr02.doc


06. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje ke schválení návrh jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů pro účastníky konference-workshopu "Správní řád v praxi krajských úřadů". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0148/04/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-04-2018-06.

odpovědnost: Grémium ředitele (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-06


07. Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o předloženém návrhu stanovení počtu zaměstnanců krajského úřadu. Na jednání se dostavil J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0149/04/2018/RK

Rada kraje
stanoví
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 15. 2. 2018 na 459 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 3. 2018 na 462 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 4. 2018 na 463 zaměstnanců;
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2018 na 464 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 571 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 769 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 792 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.

odpovědnost: Odbor ekonomický (15. 2. 2018), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (15. 2. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (15. 2. 2018)

termín: 15. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-07, RK-04-2018-07pr01.doc


08. Memorandum o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s návrhem uzavření Memoranda o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0150/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci při organizaci Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti dle materiálu RK-04-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-08, RK-04-2018-08pr01.docx

J. Běhounek navrhl projednání bodů 09 - 11 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


09. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 0151/04/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

 • Defibrilátor Zoll PD 1400, inventární číslo 006-000-003-076, rok pořízení 2004, pořizovací cena 244 562 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-09


10. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0152/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-04-2018-10, př. 1, do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-04-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-10, RK-04-2018-10pr01.xls


11. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 0153/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku 

 • přístroj ultrazvukový litotriptor LUS, inventární číslo 002-000-000-480, rok výroby 1993, pořizovací cena 369 896 Kč, zůstatková cena 0 Kč

do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • přístroj ultrazvukový litotriptor LUS, inventární číslo 002-000-000-480, rok výroby 1993, pořizovací cena 369 896 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-11


12. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0154/04/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu

RK-04-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 2. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (9. 2. 2018)

termín: 9. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-12, RK-04-2018-12pr01.pdf


13. Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavření Dohody o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0155/04/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dohody o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování protialkoholní záchytné stanice s navýšením sjednané odměny nejvýše do 10% dle materiálu RK-04-2018-13, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 307 500 Kč při současném zvýšení § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a  služby pro zdravotnictví o částku 307 500 Kč s určením na zvýšení odměny za provozování protialkoholní záchytné stanice.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-13, RK-04-2018-13pr01.docx


14. Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele vybraných zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0156/04/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-04-2018-14, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (28. 2. 2018), ředitelé vybraných zdravotnických příspěvkových organizací (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-14, RK-04-2018-14pr01.pdf, RK-04-2018-14pr02.doc, RK-04-2018-14pr03.xls


15. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2018

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje ke schválení systém odměňování ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0157/04/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-04-2018-15, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a  cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu

RK-04-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-15, RK-04-2018-15pr01.XLS


16. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o žádosti ředitele Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Městysem Mrákotín. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0158/04/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-04-2018-16, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 3. 2023.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (6. 2. 2018), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (6. 2. 2018)

termín: 6. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-16, RK-04-2018-16pr01.pdf


17. Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0159/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-17, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2018-17, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 4. 2018)

termín: 15. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-17, RK-04-2018-17pr01.pdf, RK-04-2018-17pr02.docx


18. II/129 Březina – most ev. č. 129-003

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0160/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-18, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2018-18, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2018-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 4. 2018)

termín: 15. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-18, RK-04-2018-18pr01.pdf, RK-04-2018-18pr02.docx

J. Běhounek navrhl projednání bodů 19, 21, 22 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


19. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0161/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-19, RK-04-2018-19pr01.xls


20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ“ - dokončení

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0164/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako investorem stavby, firmou DVOŘÁK - TRUCKS, s.r.o., se sídlem Karlov 1119, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 607 32 628, jako povinným z věcného břemene a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská  499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 279 35 311, jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 11.  stavba, Okružní křižovatka VM východ“ – SO 501 a SO 502 Přeložka STL plynovodu a STL plynovodní přípojky na ulici Karlov v obci Velké Meziříčí, číslo stavby: 8800074680“ na části pozemku par. č. 5219/3 v k. ú. Velké Meziříčí a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem udržování a  provádění oprav stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v  celkové výši 2 100 Kč + DPH v platné výši dle materiálu RK-04-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-20, RK-04-2018-20pr01.pdf


21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0162/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2018-21, př. 1

a RK-04-2018-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-21, RK-04-2018-21pr01.xlsx, RK-04-2018-21pr02.xlsx


22. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Třebíč

Usnesení 0163/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít městem Třebíč, na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina, na straně stavebníka smlouvu zakládající právo provést stavbu "OA a HŠ Třebíč, rekonstrukce technických prostor Otmarova", kterou budou dotčeny mimo jiné pozemky par. č. 150/1 - ost. plocha, par. č. 1461/7 - ost. plocha  st. par. č. 218 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 59 v k. ú. Třebíč,  ve vlastnictví města Třebíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-22, RK-04-2018-22pr01.doc, RK-04-2018-22pr02.pdf


23. Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem doplnění výše uvedeného projektu do projektů určených k předfinancování z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0165/04/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č.  0259/03/2016/ZK.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-23


24. Zpráva o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě ke schválení Zprávu o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0166/04/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 3 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-04-2018-24, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu

RK-04-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-24, RK-04-2018-24pr01.pdf, RK-04-2018-24pr02.pdf


25. Souhlas k přijetí dědictví u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s přijetím dědictví pro Ústav sociální péče Nové Syrovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0167/04/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s nabytím dědictví dle materiálu RK-04-2018-25, př. 1 s výhradou soupisu dle § 1674 zák. č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;
 • s tvorbou rezervního fondu pro rok 2018 u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ve výši 57 639,40 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2018), Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-25, RK-04-2018-25pr01.pdf


26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace – osobní automobil

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0168/04/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobního automobilu Kia Sportage, inventární číslo: 02292, rok pořízení 2011, pořizovací cena 390 800,- Kč, zůstatková cena k 30. 11. 2017 je 34 195,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-26, RK-04-2018-26pr01.pdf


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0169/04/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 759 204 421 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2018-27, př. 1;
 • změnu hodnot Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1665/29/2017/RK, použití přechodového mechanismu a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2018 dle materiálu RK-04-2018-27, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2018“ dle materiálu RK-04-2018-27, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2018-27, př. 4, RK-04-2018-27, př. 5 a RK-04-2018-27, př. 6;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 363 892 421 Kč dle materiálu RK-04-2018-27, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 442 312  000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2018-27, př. 5 a RK-04-2018-27, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2018-27, př. 7.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-27, RK-04-2018-27pr01.pdf, RK-04-2018-27pr02.doc, RK-04-2018-27pr03.doc, RK-04-2018-27pr04.xls, RK-04-2018-27pr05.xls, RK-04-2018-27pr06.xls, RK-04-2018-27pr07.doc


28. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje žádost Střední průmyslové školy Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0170/04/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), SPŠ Třebíč (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-28, RK-04-2018-28pr01.doc


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0171/04/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 41 523 173 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018 dle materiálu RK-04-2018-29, př. 1upr1

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-29, RK-04-2018-29pr01.xls, RK-04-2018-29pr01upr01.xls


30. Hry VIII. zimní olympiády pro děti a mládež ČR – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem uzavření darovacích smluv v rámci Her VIII. zimní olympiády pro děti a mládež 2018 ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0172/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (2. 2. 2018)

termín: 2. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-30, RK-04-2018-30pr01.zip


31. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh smlouvy o dlouhodobém nájmu uzavírané s firmou Linde Gas a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0173/04/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-04-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (24. 2. 2018), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou (24. 2. 2018)

termín: 24. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-31, RK-04-2018-31pr01.pdf


32. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o jmenování výše uvedené komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0174/04/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

komisi pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018 ve složení dle materiálu RK-04-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (13. 4. 2018)

termín: 13. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-32, RK-04-2018-32pr01.doc, RK-04-2018-32pr02.pdf, RK-04-2018-32pr03.pdf


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0175/04/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-04-2018-33, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-04-2018-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-33, RK-04-2018-33pr01.xls


34. Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o zařazení projektových záměrů níže uvedených škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0176/04/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2018-34, př . 1;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-04-2018-34, př. 2;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-04-2018-34, př. 3;
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 4;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2018-34, př. 5;
 • Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 6;
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-04-2018-34, př. 7;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-04-2018-34, př. 8;
 • Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 9;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2018-34, př. 10;
 • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 11.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-34, RK-04-2018-34pr01.pdf, RK-04-2018-34pr02.pdf, RK-04-2018-34pr03.pdf, RK-04-2018-34pr04.pdf, RK-04-2018-34pr05.pdf, RK-04-2018-34pr06.pdf, RK-04-2018-34pr07.pdf, RK-04-2018-34pr08.pdf, RK-04-2018-34pr09.pdf, RK-04-2018-34pr10.pdf, RK-04-2018-34pr11.pdf, RK-04-2018-34pr12.doc


35. Stanovení počtu členů školských rad a jmenování členů školských rad za zřizovatele

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh jmenování členů školské rady za zřizovatele. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0177/04/2018/RK

Rada kraje
stanoví

počet členů školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina s účinností od 11. 2. 2018 dle materiálu RK-04-2018-35, př. 1;

jmenuje

dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školské rady za zřizovatele s účinností od 11. 2. 2018 dle materiálu RK-04-2018-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-35, RK-04-2018-35pr01.xls, RK-04-2018-35pr02.xls


36. Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0178/04/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2018-36;

mění

usnesení č. 1440/25/2017/RK tak, že se část „rozhoduje realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 budou realizovány pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018“ ruší a nahrazuje textem „rozhoduje realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekt dle materiálu RK-25-2017-56, př. 4 bude realizován pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-36, RK-04-2018-36pr01.pdf

J. Běhounek navrhl projednání bodů 37, 38 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


37. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře“

Usnesení 0179/04/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-37, RK-04-2018-37pr01.pdf


38. Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pasportizace budov v majetku Kraje Vysočina“

Usnesení 0180/04/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-38, RK-04-2018-38pr01.pdf


39. Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje na vědomí zprávu o realizaci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0181/04/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálů RK-04-2018-39, př. 1, RK-04-2018-39, př. 3 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-04-2018-39, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu  Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a  Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-04-2018-39, př. 1, RK-04-2018-39, př. 2 a RK-04-2018-39, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-39, RK-04-2018-39pr01.pdf, RK-04-2018-39pr02.pdf, RK-04-2018-39pr03.pdf


40. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh kupní smlouvy uzavírané v rámci projektu Kotlíkové dotace. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0182/04/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením kupní smlouvy, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o  poskytnutí dotace PR01537.0255 za podmínek uvedených v materiálu RK-04-2018-40, př. 3;
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1659 za podmínek uvedených v materiálu RK-04-2018-40, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-40, RK-04-2018-40pr01.pdf, RK-04-2018-40pr02.pdf, RK-04-2018-40pr03.pdf, RK-04-2018-40pr04.pdf

J. Běhounek navrhl projednání bodů 41, 42 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


41. Monitorovací zpráva v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

Usnesení 0183/04/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2018-41, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-41, RK-04-2018-41pr01.pdf


42. Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

Usnesení 0184/04/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 1. 2018)

termín: 30. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2018-42, RK-04-2018-42pr01.pdf


43. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 04/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 2. 2018, v 7:30 hod.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                                    …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA                                          …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 04/2018 dne 30. 1. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 31. 1. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz