Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 04/2019 - 12. 2. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 1 - "Sítě a bezpečnost"
3 Uzavření smlouvy o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“
4 Vyhlášení a harmonogram třetího ročníku soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“
5 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
6 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
7 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
8 Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
9 Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
10 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
11 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019
13 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství na rok 2019
14 Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
15 Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
16 Změny ve školském rejstříku
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
18 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Sázavka
19 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Radotice
20 Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Lavičky
21 Uzavření smluv o zřízení služebnosti - k.ú. Pucov
22 Invetiční záměr "SŠ PTA Jihlava – výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola "
23 Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“
24 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
25 Smlouva o výpůjčce nemovité věcí v k.ú. Jihlava
26 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
27 Veřejná zakázka na služby "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace"
28 Veřejná zakázka na stavební práce "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"
29 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
30 Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
31 FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu
32 Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace programu FV Obnova venkova Vysočiny 2019
33 Memorandum o krajské spolupráci
34 Návrh jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst České republiky
35 Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019
36 Účast Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka
37 Souhlas s partnerstvím v Celostátní síti pro venkov
38 Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
39 Ukončení soudního sporu – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
40 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Jihlava

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz