Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 04/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 04/2019, které se konalo dne 12. 2. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 12. 2. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Pacala.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
40. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Jihlava

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2019
02.  Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 1 - "Sítě a bezpečnost"
03.  Uzavření smlouvy o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“
04.  Vyhlášení a harmonogram třetího ročníku soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“
05.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
07.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
08.  Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
09.  Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
10.  Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
11.  Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019
13.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství na rok 2019
14.  Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
15.  Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
16.  Změny ve školském rejstříku
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
18.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Sázavka
19.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Radotice
20.  Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Lavičky
21.  Uzavření smluv o zřízení služebnosti - k.ú. Pucov
22.  Investiční záměr "SŠ PTA Jihlava – výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola"
23.  Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“
24.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
25.  Smlouva o výpůjčce nemovité věcí v k.ú. Jihlava
26.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
40.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Jihlava
27.  Veřejná zakázka na služby "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace"
28.  Veřejná zakázka na stavební práce "Dětský domov Senožaty - Oprava elektronizace"
29.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
30.  Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
31.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu
32.  Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace programu FV Obnova venkova Vysočiny 2019
33.  Memorandum o krajské spolupráci
34.  Návrh jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst České republiky
35.  Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019
36.  Účast Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka
37.  Souhlas s partnerstvím v Celostátní síti pro venkov
38.  Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
39.  Ukončení soudního sporu – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
41.  Rozprava členů rady

Usnesení 0211/04/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 12. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 3/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 1 - "Sítě a bezpečnost"

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem výzvy na podporu zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0212/04/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 1 - "Sítě a bezpečnost" dle materiálu RK-04-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-02, RK-04-2019-02pr01.docx, RK-04-2019-02pr02.docx, RK-04-2019-02pr03.pdf, RK-04-2019-02pr04.pdf


03. Uzavření smlouvy o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh smlouvy o zřízení služebností spočívající v právu zřízení a provozování stavby “Metropolitní síť Jihlava“ na dotčených pozemcích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0213/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi statutárním městem Jihlava, IČO 00286010 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-04-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-03, RK-04-2019-03pr01.doc


04. Vyhlášení a harmonogram třetího ročníku soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení a harmonogramu třetího ročníku soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0214/04/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

3. ročník soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“ dle materiálu RK-04-2019-04;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním 3. ročníku soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“ dle materiálu RK-04-2019-04;

schvaluje

harmonogram 3. ročníku soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“ dle materiálu RK-04-2019-04.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (8. 6. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (8. 6. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (8. 6. 2019)

termín: 8. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-04


05. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Pelhřimov o souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0215/04/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 2. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (22. 2. 2019)

termín: 22. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-05, RK-04-2019-05pr01.doc


06. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0216/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-04-2019-06, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-06, RK-04-2019-06pr01.doc, RK-04-2019-06pr02.pdf, RK-04-2019-06pr03.xls


07. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0217/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Defibrilátor Responder, r. v. 2009, inventární číslo 001-000-001-479, pořizovací cena (PC) 128 735,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 901,- Kč;
 • Automobil nákladní skříňový Avia A31.1L, r. v. 1988, inv. č. 001-000-000-303, PC 327 461,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-768, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-769, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-770, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

- s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a jeho následnou ekologickou likvidací:

 • Defibrilátor Responder, r. v. 2009, inventární číslo 001-000-001-479, pořizovací cena (PC) 128 735,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 901,- Kč;

- s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a odprodejem za ceny stanovené odborným odhadem:

 • Automobil nákladní skříňový Avia A31.1L, r. v. 1988, inv. č. 001-000-000-303, PC 327 461,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-768, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-769, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Dispenzor kruhový RR-2/220-290, r. v. 1996, inv. č. 001-000-000-770, PC 59 109,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-07


08. Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem zařazení akce HDJ „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ do zásobníku akcí k realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0218/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ dle materiálu RK-04-2019-08, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ projektovou žádost.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 2. 2019), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-08, RK-04-2019-08pr01.doc


09. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje na vědomí seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0219/04/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 dle materiálu RK-04-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (12. 2. 2019)

termín: 12. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-09, RK-04-2019-09pr01.doc


10. Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s žádostí Krajské rady seniorů Kraje Vysočina, p.s., o poskytnutí finančního daru na pokrytí části nákladů, spojených s činností a aktivitami zaměřenými na seniory. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0220/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč, dle materiálu RK-04-2019-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-10, RK-04-2019-10pr01.pdf, RK-04-2019-10pr02.doc


11. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace organizaci Diecézní charita Brno na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0221/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství ve výši 200 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2019;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2019-11, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-11, RK-04-2019-11pr01.pdf, RK-04-2019-11pr02.doc


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje žádosti příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí zřizovaných Krajem Vysočina o schválení čerpání fondu investic na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0222/04/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • čerpání fondu investic Domovu Kopretina Černovice, příspěvkové organizaci IČ 70659001 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 1;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizaci IČ 71184562 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 2;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci IČ 71184465 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 3;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci IČ 71184449 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 4;
 • čerpání fondu investic Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci IČ 00511897 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 5;
 • čerpání fondu investic Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci IČ 00511676 dle materiálu RK-04-2019-12, př. 6;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 500 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč na nákup 7- místného automobilu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-12, RK-04-2019-12pr01.xls, RK-04-2019-12pr02.xls, RK-04-2019-12pr03.xls, RK-04-2019-12pr04.xls, RK-04-2019-12pr05.xls, RK-04-2019-12pr06.xls


13. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství na rok 2019

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0223/04/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti školství na rok 2019 dle materiálu RK-04-2019-13, př. 1;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-04-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-13, RK-04-2019-13pr01.xls


14. Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o předložených návrzích projektových záměrů příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0224/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 2. 2019)

termín: 12. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-14, RK-04-2019-14pr01.doc, RK-04-2019-14pr02.doc, RK-04-2019-14pr03.doc, RK-04-2019-14pr04.doc


15. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení projektového záměru výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0225/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, dle materiálu RK-04-2019-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 2. 2019)

termín: 12. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-15, RK-04-2019-15pr01.doc, RK-04-2019-15pr02.doc


16. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o předloženém záměru změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0226/04/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-04-2019-16, př. 1 kód 2A;

souhlasí

se záměrem změny ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-04-2019-16, př. 1 kód 1A;

ukládá

OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku školy a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-04-2019-16, př. 1 kód 1A na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-16, RK-04-2019-16pr01.xls


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0227/04/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 679 546 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494, o částku 679 546 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-04-2019-17.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-17


J. Běhounek navrhl projednání bodů 18 - 26, 40 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


18. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Sázavka

Usnesení 0228/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, jako budoucím povinným ze služebnosti, Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora trojstrannou   smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání  pozemku parc. č. 2119, druh pozemku vodní plocha,  v katastrálním území Sázavka pro  stavbu „II/346 Leština u Světlé, propustek v km 0,415“  dle materiálu RK-04-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-18, RK-04-2019-18pr01.pdf


19. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Radotice

Usnesení 0229/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-04-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-19, RK-04-2019-19pr01.pdf


20. Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Lavičky

Usnesení 0230/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a obcí Lavičky na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 2552 v k. ú. a obci Lavičky v rozsahu dle materiálu RK-04-2019-20, př. 1  na dobu určitou do 31. 8. 2022.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-20, RK-04-2019-20pr01.pdf


21. Uzavření smluv o zřízení služebnosti - k.ú. Pucov

Usnesení 0231/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti a vlastníky pozemků v k.ú. Pucov uvedených v materiálu RK-04-2019-21, př. 1 na straně povinných ze služebnosti bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v uložení a provozování kanalizačního potrubí, včetně práva vstupu a vjezdu na povinné pozemky za účelem údržby a oprav ve prospěch pozemku st. par. č. 213, jehož součástí je dům č.p. 71  v  k.ú. Pucov a pozemku st. par. č. 214, jehož součástí je dům č.p. 73 v k.ú. Pucov, vše ve vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-21, RK-04-2019-21pr01.doc


22. Investiční záměr "SŠ PTA Jihlava – výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola"

Usnesení 0232/04/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční záměr "SŠ PTA Jihlava – výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola" dle materiálu RK-04-2019-22, př. 1

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 2. 2019)

termín: 12. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-22, RK-04-2019-22pr01.zip


23. Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“

Usnesení 0233/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Městem Třešť na straně půjčitele a Krajem Vysočina  na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu RK-04-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-23, RK-04-2019-23pr01.XLS


24. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0234/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2019-24, př. 1 a RK-04-2019-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-24, RK-04-2019-24pr01.xlsx, RK-04-2019-24pr02.xlsx


25. Smlouva o výpůjčce nemovité věcí v k.ú. Jihlava

Usnesení 0235/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o výpůjčce nemovité věci dle materiálu RK-04-2019-25, př. 1;
 • uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 4638/3 v k.ú. Jihlava za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 55 Kč/m2/rok a za období od 1. 1. 2019 do doby účinnosti Smlouvy o výpůjčce nemovité věci ve výši stanovené ve výzvě k jejímu zaplacení;
 • znovu požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  o bezúplatný převod pozemku par. č. 4638/3 v k.ú. Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-25, RK-04-2019-25pr01.pdf, RK-04-2019-25pr02.pdf


26. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0236/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2019-26, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-26, RK-04-2019-26pr01.xls


40. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Jihlava

Usnesení 0237/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle materiálů RK-04-2019-40, př. 1 a RK-04-2019-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-40, RK-04-2019-40pr01.pdf, RK-04-2019-40pr02.pdf


27. Veřejná zakázka na služby "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0238/04/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-27, RK-04-2019-27pr01.doc, RK-04-2019-27pr02.doc, RK-04-2019-27pr03.doc, RK-04-2019-27pr04.pdf, RK-04-2019-27pr05.pdf


28. Veřejná zakázka na stavební práce "Dětský domov Senožaty - Oprava elektronizace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0239/04/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-28, RK-04-2019-28pr01.doc, RK-04-2019-28pr02.doc, RK-04-2019-28pr03.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 29, 30 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


29. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0240/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2019-29, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-29, RK-04-2019-29pr01.pdf, RK-04-2019-29pr02.pdf, RK-04-2019-29pr03.doc


30. Dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0241/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-04-2019-30, př. 5 a RK-04-2019-30, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-30, RK-04-2019-30pr01.pdf, RK-04-2019-30pr02.pdf, RK-04-2019-30pr03.pdf, RK-04-2019-30pr04.pdf, RK-04-2019-30pr05.doc, RK-04-2019-30pr06.doc, RK-04-2019-30pr07.pdf


31. FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí o změnu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0242/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0004 dle materiálu RK-04-2019-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-31, RK-04-2019-31pr01.pdf, RK-04-2019-31pr02.doc, RK-04-2019-31pr03.pdf


32. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace programu FV Obnova venkova Vysočiny 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření příkazních smluv s obcemi s rozšířenou působností, týkající se spolupráce na administraci programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova Vysočiny 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0243/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-04-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-32, RK-04-2019-32pr01.doc


33. Memorandum o krajské spolupráci

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Memoranda o krajské spolupráci mezi Krajem Vysočina a Sdružením místních samospráv České republiky. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0244/04/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o krajské spolupráci mezi Krajem Vysočina a Sdružením místních samospráv České republiky dle materiálu RK-04-2019-33, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-33, RK-04-2019-33pr01.docx


34. Návrh jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst České republiky

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o jmenování zástupce Kraje Vysočina do voleb orgánů Národní sítě Zdravých měst České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0245/04/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina do voleb orgánů Národní sítě Zdravých měst České republiky.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-34, RK-04-2019-34pr01.pdf, RK-04-2019-34pr02.pdf


35. Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019

M. Kukla a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0246/04/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019 dle materiálu RK-04-2019-35, př. 1;

ukládá

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit vyhodnocení naplňování Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019 Radě Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-35, RK-04-2019-35pr01.docx


36. Účast Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu účasti Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0247/04/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-36


37. Souhlas s partnerstvím v Celostátní síti pro venkov

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s partnerstvím kraje v Celostátní síti pro venkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0248/04/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s partnerstvím v Celostátní síti pro venkov dle materiálu RK-04-2019-37, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-37, RK-04-2019-37pr01.docx


38. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty, určených pro účastníky konference-workshopu "Správní řád v  praxi krajských úřadů". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0249/04/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-04-2019-38.

odpovědnost: Grémium ředitele (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-38


39. Ukončení soudního sporu – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0250/04/2019/RK

Neveřejný materiál:

Obsahuje osobní údaje

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2019-39, RK-04-2019-39pr01.PDF


41. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 4/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 2. 2019, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                     …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Jan Hyliš                                                 …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 4/2019 dne 12. 2. 2019.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 2. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz