Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 04/2020 - 4. 2. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020
4 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
5 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
6 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
7 Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
11 Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na výstavě v Rakousku
12 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2020
13 Změna v dočasném schválení, stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
14 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
15 Podpora soutěží a přehlídek
16 Finále 11. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
17 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
18 Návrh na úpravu investičního plánu a žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku Střední školy stavební Jihlava
19 Změny ve školském rejstříku
20 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
21 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov
22 Zprávy o realizaci projektů Krajský akční plán a Implementace Krajského ačkního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život
23 Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Učíme se ze života pro život
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Olympijských hrách mládeže 2020
27 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
28 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
29 Souhlas zřizovatele k přijetí dědictví pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
33 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/349 Svatoslav - Čechtín
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
35 Nařízení Kraje Vysočina o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb ve Veřejné dopravě Vysočiny
36 Přijetí dotace k projektu - II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
37 Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2, přílohy D1B a převedení akcí z přílohy D1B do přílohy D2 - Investice v dopravě
38 Veřejná zakázka na stavební práce: II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď
39 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
40 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“
41 Uzavření smluv v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova se Správou železnic, státní organizací
42 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po realizované akci “Transformace Domova Kamélie Křižanov I – Třešť – přípojka jednotné kanalizace“
43 Uzavření smluv v rámci přípravy stavby „Skuhrov – most“
44 Uzavření darovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod - majetkoprávní vypořádání pozemků po realizovaných stavebních akcích KSÚSV a pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
45 Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. Kožlí
46 Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Zastávky veřejné dopravy, ulice Hradební, Jihlava"
47 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Herálec na Moravě
48 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dopravně stavebních akcích realizovaných KSÚSV
49 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
50 Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy stavby
51 Smlouva o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení - k.ú. Havlíčkv Brod
52 Návrh na uzavření darovací smlouvy a smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Okrouhlička, obec Okrouhlička
53 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
54 Darování pozemku v k. ú. Brtnice, obec Brtnice
55 Projektová dokumentace akce „Nemocnice Třebíč – Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje“
56 Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
57 Vzájemné darování pozemků a zřízení služebnosti v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
58 Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov
59 Závěrečná zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu č. 7 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
60 Návrh na rozpočtové opatření – přijetí dotace na projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení
61 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – žádost o spolufinancování CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020
62 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
63 Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace programu Fondu Vysočiny - Obnova venkova Vysočiny 2020
64 FOND VYSOČINY – žádost o změnu předmětu projektu
65 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
66 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
67 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
68 Vyhodnocení akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2019, nastavení akčního plánu pro rok 2020 a vyhodnocení projektu TOGETHER
69 Zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Třešť
70 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „TDS 2020 I“
71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Městu Třebíč
72 Převod části výtěžku veřejné sbírky

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz