Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 04/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 04/2020, které se konalo dne 4. 2. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 2. 2020.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání: 

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru Městu Třebíč

72. Převod části výtěžku veřejné sbírky 

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2020
02.  Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020
04.  Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
71.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Městu Třebíč
72.  Převod části výtěžku veřejné sbírky
05.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07.  Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
09.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10.  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
11.  Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na výstavě v Rakousku
12.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2020
13.  Změna v dočasném schválení, stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
15.  Podpora soutěží a přehlídek
16.  Finále 11. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
17.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
18.  Návrh na úpravu investičního plánu a žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku Střední školy stavební Jihlava
19.  Změny ve školském rejstříku
20.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
21.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov
22.  Zprávy o realizaci projektů Krajský akční plán a Implementace Krajského ačkního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život
23.  Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Učíme se ze života pro život
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Olympijských hrách mládeže 2020
27.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
28.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
29.  Souhlas zřizovatele k přijetí dědictví pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
31.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
33.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/349 Svatoslav - Čechtín
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
35.  Nařízení Kraje Vysočina o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb ve Veřejné dopravě Vysočiny
36.  Přijetí dotace k projektu - II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
37.  Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2, přílohy D1B a převedení akcí z přílohy D1B do přílohy D2 - Investice v dopravě
38.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď
39.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
40.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“
41.  Uzavření smluv v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova se Správou železnic, státní organizací
42.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po realizované akci “Transformace Domova Kamélie Křižanov I – Třešť – přípojka jednotné kanalizace“
43.  Uzavření smluv v rámci přípravy stavby „Skuhrov – most“
44.  Uzavření darovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod - majetkoprávní vypořádání pozemků po realizovaných stavebních akcích KSÚSV a pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
45.  Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. Kožlí
46.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Zastávky veřejné dopravy, ulice Hradební, Jihlava"
47.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Herálec na Moravě
48.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dopravně stavebních akcích realizovaných KSÚSV
49.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
50.  Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy stavby
51.  Smlouva o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení - k.ú. Havlíčkv Brod
52.  Návrh na uzavření darovací smlouvy a smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Okrouhlička, obec Okrouhlička
53.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
54.  Darování pozemku v k. ú. Brtnice, obec Brtnice
55.  Projektová dokumentace akce „Nemocnice Třebíč – Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje“
56.  Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“
57.  Vzájemné darování pozemků a zřízení služebnosti v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
58.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov
69.  Zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Třešť
70.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „TDS 2020 I“
59.  Závěrečná zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu č. 7 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
60.  Návrh na rozpočtové opatření – přijetí dotace na projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení
61.  Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – žádost o spolufinancování CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020
62.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
63.  Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace programu Fondu Vysočiny - Obnova venkova Vysočiny 2020
64.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu předmětu projektu
65.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
66.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
67.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
68.  Vyhodnocení akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2019, nastavení akčního plánu pro rok 2020 a vyhodnocení projektu TOGETHER
73.  Rozprava členů rady

Usnesení 0166/04/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 4. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 03/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženou žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0167/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina: 

 1. „Kraj Vysočina - KPBI – Aktualizace a doplnění e-learningových lekcí pro rodiče a semináře pro rodiče“ (dle materiálu RK-04-2020-02, př. 1)
 2. „Kraj Vysočina - Divadelní představení na téma kyberkriminalita a online obsah“ (dle materiálu RK-04-2020-02, př. 2)
 3. „Kraj Vysočina – Preventivní brožura pro cizince“ (dle materiálu RK-04-2020-02, př. 3)

souhlasí

s finanční spoluúčastí min. 10% z celkových nákladů na realizaci projektů: 

 1. „Kraj Vysočina - KPBI – Aktualizace a doplnění e-learningových lekcí pro rodiče a semináře pro rodiče“ (dle materiálu RK-04-2020-02, př. 1)
 2. „Kraj Vysočina - Divadelní představení na téma kyberkriminalita a online obsah“ (dle materiálu RK-04-2020-02, př. 2)
 3. „Kraj Vysočina – Preventivní brožura pro cizince“ (dle materiálu RK-04-2020-02, př. 3).

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (4. 2. 2020), Odbor informatiky (4. 2. 2020)

termín: 4. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-02, RK-04-2020-02pr01.docx, RK-04-2020-02pr02.docx, RK-04-2020-02pr03.docx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu přijetí státní dotace na realizaci projektů „Kraj Vysočina - Ochrana a zabezpečení ZŠ a SŠ jako možný měkký cíl“ a „Kraj Vysočina - Ochrana veřejných prostranství". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0168/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 3 055 000 Kč určené na realizaci projektu „OMC školy“ v roce 2020 dle materiálu RK-04-2020-03, př. 1 a na realizaci projektu „OMC veř. prostranství“  dle materiálu RK-04-2020-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (4. 2. 2020)

termín: 4. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-03, RK-04-2020-03pr01.pdf, RK-04-2020-03pr02.pdf


04. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020

M. Kukla seznámil radu kraje s návrhem Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0169/04/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-04-2020-04, př. 1.

odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-04, RK-04-2020-04pr01.doc


71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Městu Třebíč

J. Běhounek podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu poskytnutí finančního daru Městu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0170/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 – Zastupitelstva krajů, ve výši 50 000 Kč Městu Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629, dle materiálu RK-04-2020-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (28. 2. 2020), Odbor ekonomický (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-71, RK-04-2020-71pr01.doc


72. Převod části výtěžku veřejné sbírky

J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu převodu části výtěžku veřejné sbírky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0171/04/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-72

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 - 08 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


05. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0172/04/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 2. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (14. 2. 2020)

termín: 14. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-05, RK-04-2020-05pr01.doc


06. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0173/04/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 2. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (14. 2. 2020)

termín: 14. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-06, RK-04-2020-06pr01.doc


07. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací

Usnesení 0174/04/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-04-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 2. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (4. 2. 2020)

termín: 4. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-07, RK-04-2020-07pr01.pdf, RK-04-2020-07pr02.pdf


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie

Usnesení 0175/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním  14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 15. 4. 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 4. 2020), Odbor ekonomický (15. 4. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (15. 4. 2020)

termín: 15. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-08, RK-04-2020-08pr01.pdf, RK-04-2020-08pr02.pdf, RK-04-2020-08pr03.docx


09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem přijetí účelově určené dotace poukázané Ministerstvem pro místní rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0176/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 462 758,22 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 437 049,43 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 25 708,79 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací třetí etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 462 758,22 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-04-2020-09, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 39 644 745,26 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 37 442 259,41 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 2 202 485,85 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací třetí etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 39 644 745,26 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-04-2020-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 2. 2020), Odbor ekonomický (4. 2. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (4. 2. 2020)

termín: 4. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-09, RK-04-2020-09pr01.xls


10. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložil radě kraje návrh Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0177/04/2020/RK

Rada kraje
vydává

 • Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-04-2020-10, př. 1;
 • Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-04-2020-10, př. 2.

odpovědnost: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (4. 2. 2020)

termín: 4. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-10, RK-04-2020-10pr01.docx, RK-04-2020-10pr02.docx


11. Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na výstavě v Rakousku

I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovala radu kraje o vývozu a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava na výstavě „Stavby a bydlení ve středověku“ v Rakousku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0178/04/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2020-11, př. 1, na výstavě „Stavby a bydlení ve středověku“ v Asparn an der Zaya (Rakousko) konané od 18. 4. do 22. 11. 2020 (s vývozní lhůtou od 24. 2.  2020 do 15. 1. 2021).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 2. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (24. 2. 2020)

termín: 24. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-11, RK-04-2020-11pr01.pdf


12. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2020

I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje ke schválení systém odměňování ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0179/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-04-2020-12, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-04-2020-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 2. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-12, RK-04-2020-12pr01.XLS


13. Změna v dočasném schválení, stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, za přítomnosti D. Buřičové, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, I. Fryšové, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Koláře, vedoucího odboru majetkového, požádali radu kraje o dočasné navýšení a stanovení počtu zaměstnanců krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0180/04/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o využití: 

 • 2 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu odboru majetkového, a to od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou pro činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním staveb;
 • 1 dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do odboru regionálního rozvoje, a to od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou pro činnosti spojené s energetickým managementem Kraje Vysočina;

stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k: 

 • 1. 4. 2020 na 481 zaměstnanců;
 • 1. 5. 2020 na 484 zaměstnanců;

schvaluje

 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 425 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 572 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 17 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 589 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020), Odbor analýz a podpory řízení (31. 3. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 3. 2020), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-13, RK-04-2020-13pr01.doc


14. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovali radu kraje o odstoupení ředitele Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0181/04/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení Ing. Jaroslava Doležala z vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-04-2020-14, př. 1;

vyhlašuje

 • v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na uvolněné vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-04-2020-14, př. 2;
 • v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství dle materiálu RK-04-2020-14, př. 2;

odvolává

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vedoucích pracovních míst ředitelky/ředitele příspěvkových organizací na úseku školství dle materiálu RK-04-2020-14, př. 3;

rozhoduje

nehodnotit v rámci pravidelného hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2020 ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-04-2020-14, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-14, RK-04-2020-14pr01.pdf, RK-04-2020-14pr02.doc, RK-04-2020-14pr03.docx, RK-04-2020-14pr04.xls


15. Podpora soutěží a přehlídek

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh poskytnutí věcných darů vítězům řemeslných soutěží a přehlídek realizovaných v letošním kalendářním roce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0182/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek dle materiálu RK-04-2020-15, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2020-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-15, RK-04-2020-15pr01.doc, RK-04-2020-15pr02.doc


16. Finále 11. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh ocenění finalistů soutěže S Vysočinou do Evropy a informaci o financování finálového dne. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0183/04/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o nákladech finálového dne 11. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-04-2020-16, př. 1;

rozhoduje

poskytnout věcné dary finalistům 11. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-04-2020-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-16, RK-04-2020-16pr01.xls, RK-04-2020-16pr02.doc, RK-04-2020-16pr03.doc


17. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0184/04/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-04-2020-17, př. 1, RK-04-2020-17, př. 2RK-04-2020-17, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-17, RK-04-2020-17pr01.xls, RK-04-2020-17pr02.xls, RK-04-2020-17pr03.xls


18. Návrh na úpravu investičního plánu a žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku Střední školy stavební Jihlava

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti Střední školy stavební Jihlava o schválení použití fondu investic na rok 2020 a žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0185/04/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s použitím fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2020 dle materiálu RK-04-2020-18, př. 1;
 • s vyřazením osobního vícemístného vozidla Renault Trafic, inventární číslo 30121, rok výroby 2003, pořizovací cena 691 940 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební Jihlava dle materiálu RK-04-2020-18.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020), Střední škola stavební Jihlava (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-18, RK-04-2020-18pr01.xls


19. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje na vědomí informaci o záměru škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0186/04/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-04-2020-19, př. 1 kód 1A;

souhlasí

se záměrem změny ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-04-2020-19, př. 1 kód 2A;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-04-2020-19, př. 1 kód 2A na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-19, RK-04-2020-19pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 20, 21 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


20. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0187/04/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-04-2020-20, př. 1 a RK-04-2020-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-20, RK-04-2020-20pr01.pdf, RK-04-2020-20pr02.doc


21. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Usnesení 0188/04/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálů RK-04-2020-21, př. 1 a RK-04-2020-21, př. 2.

odpovědnost: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov (31. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-21, RK-04-2020-21pr01.docx, RK-04-2020-21pr02.docx


22. Zprávy o realizaci projektů Krajský akční plán a Implementace Krajského ačkního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem podání zpráv o realizaci projektů „Krajský akční plán Kraje Vysočina"  a "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život", financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0189/04/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-04-2020-22, př. 1, RK-04-2020-22, př. 2, RK-04-2020-22, př. 3 a RK-04-2020-22, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-04-2020-22, př. 1 a  RK-04-2020-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-22, RK-04-2020-22pr01.pdf, RK-04-2020-22pr02.doc, RK-04-2020-22pr03.pdf, RK-04-2020-22pr04.docx


23. Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o návrhu zařazení níže uvedených projektových záměrů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0190/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-04-2020-23, př. 1;
 • Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-04-2020-23, př. 2;
 • Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-04-2020-23, př. 3;
 • Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-04-2020-23, př. 4;
 • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-04-2020-23, př. 5;
 • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-04-2020-23, př. 6;
 • Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-04-2020-23, př. 7;
 • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-04-2020-23, př. 8;
 • Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-04-2020-23, př. 9;
 • Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-04-2020-23, př. 10;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-04-2020-23, př. 11;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-04-2020-23, př. 12;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2020-23, př. 13.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-23, RK-04-2020-23pr01.doc, RK-04-2020-23pr02.doc, RK-04-2020-23pr03.doc, RK-04-2020-23pr04.doc, RK-04-2020-23pr05.doc, RK-04-2020-23pr06.doc, RK-04-2020-23pr07.doc, RK-04-2020-23pr08.doc, RK-04-2020-23pr09.doc, RK-04-2020-23pr10.doc, RK-04-2020-23pr11.doc, RK-04-2020-23pr12.doc, RK-04-2020-23pr13.doc, RK-04-2020-23pr14.doc


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0191/04/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2020-24, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Učíme se ze života pro život, související s vrácením finančních prostředků ve výši 16 554,77 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2020), Odbor ekonomický (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-24, RK-04-2020-24pr01.pdf


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0192/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 243 409 Kč a § 3121 – Gymnázia ve výši 2 087 758 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 331 167 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639 o částku 1 258 341 Kč; 
  • Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593
   o částku 243 409 Kč;
  • Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041 o částku 829 417 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-04-2020-25.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2020), Odbor ekonomický (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-25, RK-04-2020-25pr01.doc


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Olympijských hrách mládeže 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a L. Líbalová, pracovnice oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh poskytnutí finančního daru na účast na Olympijských hrách mládeže 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0193/04/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-26, RK-04-2020-26pr01.pdf


27. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu schválení navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0194/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 185 156,71 Kč dle materiálu RK-04-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-27, RK-04-2020-27pr01.xls


28. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženými žádostmi o navýšení příspěvku na provoz. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0195/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 919 425,98 Kč dle materiálu RK-04-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-28, RK-04-2020-28pr01.xls


29. Souhlas zřizovatele k přijetí dědictví pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0196/04/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s nabytím dědictví po paní Kohoutové dle materiálu RK-04-2020-29, př. 2 závětním dědicem Domovem pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a to s výhradou soupisu pozůstalosti.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2020), Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-29, RK-04-2020-29pr01.doc, RK-04-2020-29pr02.pdf


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0197/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2020 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 6 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

ukládá

odboru sociálních věcí: 

 • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí krajského úřadu o přiznané výši tohoto příspěvku;
 • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-30


31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0198/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 932 662 821 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2020-31, př. 1;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1582/27/2019/RK a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2020 dle materiálu RK-04-2020-31, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2020“ dle materiálu RK-04-2020-31, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2020-31, př. 4RK-04-2020-31, př. 5 a RK-04-2020-31, př. 6;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 470 573 000 Kč dle materiálu RK-04-2020-31, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 512 089 821 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2020-31, př. 5 a RK-04-2020-31, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2020-31, př. 7;
 • rozhodnout změnit usnesení č. 0533/07/2019/ZK tak, že materiál ZK-07-2019-60, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-04-2020-31, př. 8.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 3. 2020)

termín: 15. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-31, RK-04-2020-31pr01.pdf, RK-04-2020-31pr02.doc, RK-04-2020-31pr03.doc, RK-04-2020-31pr04.xls, RK-04-2020-31pr05.xls, RK-04-2020-31pr06.xls, RK-04-2020-31pr07.pdf, RK-04-2020-31pr08.xls


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu přijetí účelové neinvestiční dotace do rozpočtu kapitoly Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0199/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 270 023,23 Kč určenou na realizaci projektu „Učit se společně, růst individuálně“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-32


33. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/349 Svatoslav - Čechtín

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0200/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/349 Svatoslav - Čechtín dle materiálu RK-04-2020-33, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení společnost COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-04-2020-33, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-33, RK-04-2020-33pr01.pdf


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0201/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • uzavřít Smlouvu č. 136/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-04-2020-34, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 41 361 000 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-04-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-34, RK-04-2020-34pr01.pdf


35. Nařízení Kraje Vysočina o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb ve Veřejné dopravě Vysočiny

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, požádali radu kraje o vydání výše uvedeného nařízení kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0202/04/2020/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb ve VDV, dle materiálu RK-04-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-35, RK-04-2020-35pr01.pdf


36. Přijetí dotace k projektu - II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0203/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba o účelovou dotaci z IROP ve výši 68 262 357,62 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 68 262 357,62 Kč ze zvláštního účtu projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 2. 2020), Odbor ekonomický (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-36


37. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2, přílohy D1B a převedení akcí z přílohy D1B do přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém návrhu zařazení akcí do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0204/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit jmenovité akce 

- Letiště Jihlava - dostavba zpevněné plochy 

- III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi 

- III/1296 Pacov, průtah 

do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě 

 • zařadit jmenovité akce  

- III/34771 Humpolec - ul. Lužická 

- II/369, III/1335 Úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná 

- III/4026 Opatov, průtah 

- II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď 

do kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů 

 • vyřadit jmenovité akce: 

- III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi 

- III/1296 Pacov, průtah 

z kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-04-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (14. 2. 2020), Odbor ekonomický (14. 2. 2020)

termín: 14. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-37, RK-04-2020-37pr01.xlsx


38. Veřejná zakázka na stavební práce: II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s návrhem zahájení zadávacího řízení pro výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0205/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď" formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2020-38, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2020-38, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-04-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-38, RK-04-2020-38pr01.pdf, RK-04-2020-38pr02.docx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 39 – 47 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


39. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0206/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2020-39, př. 1 a RK-04-2020-39, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-39, RK-04-2020-39pr01.xlsx, RK-04-2020-39pr02.xlsx


40. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po dokončení stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“

Usnesení 0207/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti se smluvními stranami a za podmínek dle materiálu RK-04-2020-40, př. 1 v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-40, RK-04-2020-40pr01.pdf, RK-04-2020-40pr02.pdf


41. Uzavření smluv v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova se Správou železnic, státní organizací

Usnesení 0208/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemky par. č. 1231/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 73 m2 a par. č. 1231/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 881 m2 v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a obci Pelhřimov za podmínek uvedených materiálu RK-04-2020-41, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání pozemků par. č. 1231/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 73 m2 a par. č. 1231/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 881 m2 v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a obci Pelhřimov za podmínek uvedených materiálu RK-04-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-41, RK-04-2020-41pr01.pdf, RK-04-2020-41pr02.pdf, RK-04-2020-41pr03.pdf


42. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po realizované akci “Transformace Domova Kamélie Křižanov I – Třešť – přípojka jednotné kanalizace“

Usnesení 0209/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako oprávněným a městem Třešť, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ 002 86 753, jako povinným z věcného břemene, spočívající v právu užívat část pozemku, zřídit a provozovat stavbu na něm a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu na pozemek par. č. 378/4 v k. ú. a obci Třešť, dle materiálu RK-04-2020-42, př. 1, v rámci akce  “Transformace Domova Kamélie Křižanov I – Třešť – přípojka jednotné kanalizace“.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-42, RK-04-2020-42pr01.doc, RK-04-2020-42pr02.pdf


43. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby „Skuhrov – most“

Usnesení 0210/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít s Českou republikou - právo hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-43, př. 1 a to na dobu určitou počínaje dnem 1. 4. 2020 do 31. 7. 2020 za cenu a podmínek dle interních směrnic ŘSD ČR pro akci „Skuhrov - most";
 • uzavřít s obcí Skuhrov smlouvu o výpůjčce na pozemky dle materiálu RK-04-2020-43, př. 1, a to na dobu určitou počínaje dnem 1. 4. 2020 do 31. 7. 2020 pro akci „Skuhrov - most".

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-43, RK-04-2020-43pr01.pdf


44. Uzavření darovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod - majetkoprávní vypořádání pozemků po realizovaných stavebních akcích KSÚSV a pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0211/04/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky z vlastnictví města Havlíčkův Brod v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-44, př. 1 v k. ú. Perknov a Březinka u Havlíčkova Brodu.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-44, RK-04-2020-44pr01.xls, RK-04-2020-44pr02.pdf, RK-04-2020-44pr03.pdf, RK-04-2020-44pr04.pdf


45. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. Kožlí

Usnesení 0212/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemní komunikace - silnice III/13018 včetně součástí a příslušenství a dílů "c" o výměře 3 m2, "b" o  výměře 19 m2, "g" o výměře 16 m2, "h" o výměře 13 m2, oddělených z pozemku par. č. 1506/1 a dílů "f" o výměře 129 m2, "i" o výměře 115 m2, "m" o výměře 20 m2, "r" o výměře 7 m2, "l" o  výměře 1061 m2, oddělených z pozemku par. č. 1555/1 podle geometrického plánu č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/13018;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Kožlí, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/13018 včetně součástí a příslušenství a dílů "c" o výměře 3 m2, "b" o výměře 19 m2, "g" o výměře 16 m2, "h" o výměře 13 m2, oddělených z pozemku par. č.  1506/1 a dílů "f" o výměře 129 m2, "i" o  výměře 115 m2, "m" o výměře 20 m2, "r" o  výměře 7 m2, "l" o  výměře 1061 m2, oddělených z pozemku par. č. 1555/1 dle geometrického plánu č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí;
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na přijetí části místní komunikace;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi obcí Kožlí, jako budoucím dárcem a Krajem Vysočina, jako budoucím obdarovaným na přijetí části místní komunikace včetně součástí a příslušenství a dílu "y" o výměře 572 m2, odděleného z pozemku par. č.  1506/2, dílu "s" o výměře 816 m2, odděleného z pozemku par. č. 1487/60 a dílu "u" o  výměře 1 m2, odděleného z pozemku par. č. 1487/2 dle geometrického plánu č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-45, RK-04-2020-45pr01.pdf


46. Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Zastávky veřejné dopravy, ulice Hradební, Jihlava"

Usnesení 0213/04/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-46, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 7595-38/2019 z pozemků par. č. 2409, par. č. 2410/1, par. č. 2420 v k. ú. Jihlava, z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-46, RK-04-2020-46pr01.xls, RK-04-2020-46pr02.pdf


47. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Herálec na Moravě

Usnesení 0214/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-47, př. 1, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k. ú. Herálec na Moravě a obci Herálec v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-47, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Herálec na Moravě a obci Herálec v rozsahu materiálu RK-04-2020-47, př. 2 z vlastnictví obce Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-47, RK-04-2020-47pr01.xls, RK-04-2020-47pr02.xls, RK-04-2020-47pr03.pdf


48. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dopravně stavebních akcích realizovaných KSÚSV

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem majetkoprávního vypořádání pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0215/04/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Perknov, Hurtova Lhota a Modlíkov u Přibyslavi v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-48, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-48, RK-04-2020-48pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 49 – 54 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


49. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 0216/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvy v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-04-2020-49, př. 1 s jednotlivými vlastníky pozemků v katastrálním území Čáslavsko, vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv a to na dobu jednoho roku od předání staveniště zhotoviteli..

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-49, RK-04-2020-49pr01.xlsx


50. Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy stavby

Usnesení 0217/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, jako postupitelem a Krajem Vysočina, jako postupníkem, smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-04-2020-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-50, RK-04-2020-50pr01.doc


51. Smlouva o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení - k.ú. Havlíčkv Brod

Usnesení 0218/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí čj. MHB_ST/772/2016/Ve ze dne 11. 11. 2016 a stavebního povolení čj. MHB_ST/846/2017/Ha ze dne 31. 5. 2018 pro akci Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod, Žižkova, podle níž na město Havlíčkův Brod přejdou práva a povinnosti z citovaných rozhodnutí pro stavební objekty SO 02 - Parkovací dům, SO 03 - Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení a  SO 09 - Dešťová kanalizace.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-51


52. Návrh na uzavření darovací smlouvy a smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Okrouhlička, obec Okrouhlička

Usnesení 0219/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku KN par. č. 1558/1 a části pozemku par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-52, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlička;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1558/1 v k. ú. Okrouhlička v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-52, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlička; 
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po vyhotovení geometrického plánu převést darem část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-52, př. 1, do vlastnictví obce Okrouhlička a obec Okrouhlička  se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-52, RK-04-2020-52pr01.xls, RK-04-2020-52pr02.pdf, RK-04-2020-52pr03.docx


53. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0220/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2020-53, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2020-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-53, RK-04-2020-53pr01.xls


54. Darování pozemku v k. ú. Brtnice, obec Brtnice

Usnesení 0221/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Brtnice, v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-54, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 1331-45952/2019 z pozemku KN par. č. 2094/1 v k. ú. Brtnice, obec Brtnice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Brtnice v rozsahu dle materiálu RK-04-2020-54, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1331-45952/2019 z pozemku KN par. č. 2094/1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-54, RK-04-2020-54pr01.xls, RK-04-2020-54pr02.pdf


55. Projektová dokumentace akce „Nemocnice Třebíč – Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení projektovou dokumentaci výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0222/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

projektové řešení akce "Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje"  dle materiálu RK-04-2020-55, př. 6;

ukládá

Krajskému úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje návrh na zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci „Nemocnice Třebíč – Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje“.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2020), Odbor majetkový (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-55, RK-04-2020-55pr01.pdf, RK-04-2020-55pr02.pdf, RK-04-2020-55pr03.pdf, RK-04-2020-55pr04.docx, RK-04-2020-55pr05.pdf, RK-04-2020-55pr06.zip


56. Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavření budoucí smlouvy darovací s městem Brtnice v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0223/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr převést darem v rámci stavby „II/405 Brtnice obchvat“ pozemky par. č. 675/23, par. č. 675/24, par. č. 677/2, par. č. 677/3, par. č. 678/17, par. č. 2063/63, par. č. 2063/64, par. č. 2095/9, par. č. 2096/2, par. č. 2253/19, par. č. 2253/20, par. č. 695/54, par. č. 695/55, par. č. 2094/1, par. č. 2094/3, par. č. 2094/5, par. č. 2095/8 v katastrálním území Brtnice, dále úsek silnice II/405 ve staničení km 11,655 –  km 12,680, tj. v úseku od křižovatky silnic II/403 a II/405 v centru města Brtnice, po napojení na připravovaný obchvat Brtnice, včetně všech součástí a příslušenství a nově vybudované stavební objekty SO 104 Napojení Brtnice - 2 v km 3,470, SO 110 Chodník pro pěší, SO 151 Úprava napojení účelové komunikace v km 3,540-3,750, SO 203 Podchod pro pěší v km 2,560, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice na úřední desce krajského úřadu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Brtnice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky par. č. 675/23, par. č. 675/24, par. č. 677/2, par. č. 677/3, par. č. 678/17, par. č. 2063/63, par. č. 2063/64, par. č. 2095/9, par. č. 2096/2, par. č. 2253/19, par. č. 2253/20, par. č. 695/54, par. č. 695/55, par. č. 2094/1, par. č. 2094/3, par. č. 2094/5, par. č. 2095/8 v katastrálním území Brtnice, dále úsek silnice II/405 ve staničení km 11,655 –  km 12,680, tj. úsek od křižovatky silnic II/403 a II/405 v centru města Brtnice, po napojení na připravovaný obchvat Brtnice, včetně všech součástí a příslušenství a nově vybudované stavební objekty SO 104 Napojení Brtnice - 2 v km 3,470, SO 110 Chodník pro pěší, SO 151 Úprava napojení účelové komunikace v km 3,540-3,750, SO 203 Podchod pro pěší v km 2,560, vybudované v rámci stavby „II/405 Brtnice obchvat“, podle materiálu RK-04-2020-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-56, RK-04-2020-56pr01.doc


57. Vzájemné darování pozemků a zřízení služebnosti v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vzájemného darování pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0224/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 875/12 o výměře 27 m2, odděleného z pozemku par. č. 875/1, pozemku par. č. 876/6 o výměře 7 m2, odděleného z pozemku par. č. 876/3 a pozemku par. č. 876/7 o výměře 2 m2, odděleného z pozemku par. č. 876/2 podle geometrického plánu č. 2430-863/2019, vše v  k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích pravomoc uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění a provozování  stavby vodovodu na pozemcích par. č. 2273/15, par. č. 2273/16, par. č. 876/6 a par. č. 875/12 ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č.  2430-863/2019  a  zřízení služebnosti umístění a provozování stavby kanalizace na pozemku par. č. 875/3  ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 podle geometrického plánu č.  2430-863/2019, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou;
 • převést darem pozemek par. č. 875/12 o výměře 27 m2, oddělený z pozemku par. č. 875/1, pozemek par. č. 876/6 o výměře 7 m2, oddělený z pozemku par. č. 876/3 a pozemek par. č. 876/7 o výměře 2 m2, oddělený z pozemku par. č. 876/2 dle geometrického plánu č. 2430-863/2019, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. 875/9 o výměře 100 m2, oddělený z pozemku par. č. 875/3 podle geometrického plánu č. 2430-863/2019 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-57, RK-04-2020-57pr01.pdf


58. Prodej pozemku v k.ú. a obci Větrný Jeníkov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0225/04/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-58, RK-04-2020-58pr01.pdf


69. Zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Třešť

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí do vlastnictví města Třešť. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0226/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 446/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 1448, pozemku par. č. 446/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2 , jehož součástí je jiná stavba č.p. 1459, pozemku par. č. 446/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2, jehož součástí je jiná stavba bez č.p./č.e., pozemku par. č. 446/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2 a stavbu technického vybavení bez č.p./č.e postavenou na pozemcích par. č. 446/7 a 446/8 vše v k.ú. a obci Třešť do vlastnictví města Třešť.

odpovědnost: Odbor majetkový (7. 2. 2020)

termín: 7. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-69, RK-04-2020-69pr01.pdf, RK-04-2020-69pr02.pdf


70. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „TDS 2020 I“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o zahájení výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0227/04/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 7. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-70, RK-04-2020-70pr01.doc, RK-04-2020-70pr02.doc


59. Závěrečná zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu č. 7 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci a zjednodušenou žádost o platbu projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ v rámci výzvy č. 027 Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0228/04/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-04-2020-59, př. 1 a ve zjednodušené žádosti o platbu č. 7 dle materiálu RK-04-2020-59, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-04-2020-59, př. 1 a RK-04-2020-59, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit závěrečnou zprávu o realizaci a zjednodušenou žádost o platbu č. 7 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-04-2020-59, př. 1 a RK-04-2020-59, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-59, RK-04-2020-59pr01.pdf, RK-04-2020-59pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 60 - 62 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


60. Návrh na rozpočtové opatření – přijetí dotace na projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení

Usnesení 0229/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 822 148 Kč; 

bere na vědomí

informaci o ukončení projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2020), Odbor ekonomický (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-60


61. Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – žádost o spolufinancování CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020

Usnesení 0230/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 - Vnitřní obchod, Masarykově univerzitě, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno, IČO: 00216224, ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu „CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020“, dle materiálu RK-04-2020-61, př. 1;

 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 4. 2020)

termín: 15. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-61, RK-04-2020-61pr01.pdf, RK-04-2020-61pr02.docx


62. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

Usnesení 0231/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Mikroregionu Telčsko, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, IČO 71180311 ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina – strategicky řízený národní geopark“ dle materiálu RK-04-2020-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2020-62, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 200 000 Kč při současném snížení § 2141 – Vnitřní obchod o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-62, RK-04-2020-62pr01.pdf, RK-04-2020-62pr02.docx


63. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace programu Fondu Vysočiny - Obnova venkova Vysočiny 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavření příkazních smluv s obcemi s rozšířenou působností, týkající se spolupráce na administraci programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova Vysočiny 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0232/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-04-2020-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-63, RK-04-2020-63pr01.doc


64. FOND VYSOČINY – žádost o změnu předmětu projektu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0233/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0011 dle materiálu RK-04-2020-64, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (13. 3. 2020)

termín: 13. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-64, RK-04-2020-64pr01.pdf, RK-04-2020-64pr02.doc, RK-04-2020-64pr03.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 65 - 67 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


65. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0234/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-65, RK-04-2020-65pr01.pdf, RK-04-2020-65pr02.pdf, RK-04-2020-65pr03.pdf, RK-04-2020-65pr04.pdf, RK-04-2020-65pr05.pdf, RK-04-2020-65pr06.pdf, RK-04-2020-65pr07.docx, RK-04-2020-65pr08.doc, RK-04-2020-65pr09.doc


66. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0235/04/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-04-2020-66, př. 9, RK-04-2020-66, př. 10, RK-04-2020-66, př. 11 a RK-04-2020-66, př. 12.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-66, RK-04-2020-66pr01.pdf, RK-04-2020-66pr02.pdf, RK-04-2020-66pr03.pdf, RK-04-2020-66pr04.pdf, RK-04-2020-66pr05.pdf, RK-04-2020-66pr06.pdf, RK-04-2020-66pr07.pdf, RK-04-2020-66pr08.pdf, RK-04-2020-66pr09.docx, RK-04-2020-66pr10.doc, RK-04-2020-66pr11.doc, RK-04-2020-66pr12.docx


67. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0236/04/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-04-2020-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-67, RK-04-2020-67pr01.pdf, RK-04-2020-67pr02.pdf


68. Vyhodnocení akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2019, nastavení akčního plánu pro rok 2020 a vyhodnocení projektu TOGETHER

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení vyhodnocení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0237/04/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

vyhodnocení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2019 dle materiálu RK-04-2020-68, př. 1;

bere na vědomí

vyhodnocení projektu TOGETHER dle materiálu RK-04-2020-68, př. 2;

schvaluje

Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2020 dle materiálu RK-04-2020-68, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit vyhodnocení naplňování Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2020 Radě Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2020-68, RK-04-2020-68pr01.docx, RK-04-2020-68pr02.docx, RK-04-2020-68pr03.doc


73. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 04/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 2. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Kukla                                                …………………………..

 

 

 

Ing. Jan Hyliš                                                      ..................……...……..

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 04/2020 dne 4. 2. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 4. 2. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz