Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 04/2021 - 2. 2. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
3 Smlouva o spolupráci při provozu informačního systému pro zajištění vakcinace proti COVID-19 v Kraji Vysočina
4 Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
5 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
6 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
7 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
8 Vyřazení nepotřebného majetku, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
9 Vyřazení nepotřebného majetku, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
10 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
11 Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace programu Fondu Vysočiny - Obnova venkova Vysočiny 2021
12 Nastavení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2021 a vyhodnocení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2020
13 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
14 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
15 FOND VYSOČINY - změna maximální výše poskytnuté dotace z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020
16 REACT-EU: Projektové záměry Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému
17 Příprava žádosti o dotaci na výstavbu tělocvičny VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou v rámci dotačního programu č. 16252 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024
18 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Krasíkovice
19 Prodej pozemku v k. ú. a obci Kejžlice
20 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
21 Návrh na změnu usnesení 0869/16/2019/RK
22 Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. a obec Budkov
23 Návrh na zařazení akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
24 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
25 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26 Žádost o dotaci na realizaci projektu ON THE ROAD
27 Zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
28 Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
29 Veřejná zakázka na stavební práce: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
30 Veřejná zakázka na stavební práce: II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa
31 Veřejná zakázka na stavební práce: II/353 Stáj - Zhoř
32 Výběr dodavatele veřejné zakázky III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah
33 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotací za realizaci projektů transformace sociálních služeb
34 Darovací smlouva - Gymnázium Havlíčkův Brod
35 Vypůjčení notebooků v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
36 Zabezpečení ubytovacích služeb v domově mládeže při OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava během nouzového stavu
37 Zpráva o realizaci č. 9 projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina
38 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace sportovním gymnáziím na rok 2021
39 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
40 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
41 Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2021 - prodloužení hodnoceného období
42 Systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2021
43 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
44 Smlouva o výpůjčce do Přibyslavi - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
45 Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru ekonomického Krajského úřadu Kraje Vysočina
46 Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
47 Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz