Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 04/2021

Zápis ze zasedání rady kraje č. 04/2021, které se konalo dne 2. 2. 2021 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2021

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 2. 2021. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman V. Schrek.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2021
02.  Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021
03.  Smlouva o spolupráci při provozu informačního systému pro zajištění vakcinace proti COVID-19 v Kraji Vysočina
04.  Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
05.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
06.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
08.  Vyřazení nepotřebného majetku, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
09.  Vyřazení nepotřebného majetku, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
10.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
11.  Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace programu Fondu Vysočiny - Obnova venkova Vysočiny 2021
12.  Nastavení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2021 a vyhodnocení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2020
13.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
14.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
15.  FOND VYSOČINY - změna maximální výše poskytnuté dotace z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020
16.  REACT-EU: Projektové záměry Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému
17.  Příprava žádosti o dotaci na výstavbu tělocvičny VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou v rámci dotačního programu č. 16252 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024
18.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Krasíkovice
19.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Kejžlice
20.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
21.  Návrh na změnu usnesení 0869/16/2019/RK
22.  Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. a obec Budkov
23.  Návrh na zařazení akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
24.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
25.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26.  Žádost o dotaci na realizaci projektu ON THE ROAD
27.  Zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
28.  Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
29.  Veřejná zakázka na stavební práce: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
30.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa
31.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/353 Stáj - Zhoř
32.  Výběr dodavatele veřejné zakázky III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah
33.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotací za realizaci projektů transformace sociálních služeb
34.  Darovací smlouva - Gymnázium Havlíčkův Brod
35.  Vypůjčení notebooků v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
36.  Zabezpečení ubytovacích služeb v domově mládeže při OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava během nouzového stavu
37.  Zpráva o realizaci č. 9 projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina
38.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace sportovním gymnáziím na rok 2021
39.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
40.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
41.  Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2021 - prodloužení hodnoceného období
42.  Systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2021
43.  Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
44.  Smlouva o výpůjčce do Přibyslavi - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
45.  Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru ekonomického Krajského úřadu Kraje Vysočina
46.  Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
47.  Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti
48.  Rozprava členů rady

Usnesení 0174/04/2021/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 2. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 03/2021 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámili radu kraje s návrhem předložení žádosti o státní dotaci na realizaci uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0175/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina: 

 • „Kraj Vysočina – Preventivní videa #BUĎSAFE” dle materiálu RK-04-2021-02, př. 1;
 • „Kraje pro bezpečný internet – Vzdělávací komiks, interaktivní pracovní listy a metodika pro děti a studenty na téma IT bezpečnosti – 2021“ dle materiálu RK-04-2021-02, př. 2;

souhlasí

s finanční spoluúčastí na realizaci projektů: 

 • „Kraj Vysočina – Preventivní videa #BUĎSAFE“ ve výši min. 12 % z celkových nákladů;
 • „Kraje pro bezpečný internet – Vzdělávací komiks, interaktivní pracovní listy a metodika pro děti a studenty na téma IT bezpečnosti – 2021“ ve výši min. 10,5 % z celkových nákladů.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-02, RK-04-2021-02pr01.docx, RK-04-2021-02pr02.docx


03. Smlouva o spolupráci při provozu informačního systému pro zajištění vakcinace proti COVID-19 v Kraji Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření Smlouvy o spolupráci při provozu informačního systému pro zajištění vakcinace proti COVID-19 v Kraji Vysočina s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0176/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

text vzorové Smlouvy o spolupráci při provozu informačního systému pro zajištění vakcinace proti COVID-19 v Kraji Vysočina obsažené v materiálu RK-04-2021-03, př. 1;

svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje pro zdravotnictví rozhodovat o uzavření Smlouvy o spolupráci při provozu informačního systému pro zajištění vakcinace proti COVID-19 v Kraji Vysočina podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-04-2021-03, př. 1  s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. 

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-03, RK-04-2021-03pr01.doc


04. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předložené závěrečné zprávě o využití přidělených finančních prostředků ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0177/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-04-2021-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 2. 2021), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (2. 2. 2021)

termín: 2. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-04, RK-04-2021-04pr01.pdf, RK-04-2021-04pr02.pdf


05. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro příspěvkovou organizaci Trojlístek na zabezpečení činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0178/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o dotaci z Jihočeského kraje ve výši 775 000 Kč určenou pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku dle materiálu RK-04-2021-05, př. 2
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 775 000 Kč, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku v roce 2021.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 2. 2021), Odbor ekonomický (12. 2. 2021), ředitelka Trojlístku– centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (12. 2. 2021)

termín: 12. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-05, RK-04-2021-05pr01.pdf, RK-04-2021-05pr02.pdf


06. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Třebíč o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0179/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2021-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 2. 2021), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (12. 2. 2021)

termín: 12. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-06, RK-04-2021-06pr01.pdf


07. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0180/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2021-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 2. 2021), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (12. 2. 2021)

termín: 12. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-07, RK-04-2021-07pr01.pdf


08. Vyřazení nepotřebného majetku, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč o vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0181/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku na bezúplatný převod nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-04-2021-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-04-2021-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 2. 2021), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-08, RK-04-2021-08pr01.xls


09. Vyřazení nepotřebného majetku, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0182/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

 • Ford Transit Van 2,2 TDi, SPZ 2J2  3470, inv. č. 004-000-051-161, r. v. 2005, pořizovací cena 294 322,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč;
 • Videoprocesor CV 180, inv. č. 004-000-050-194, r. v. 2010, pořizovací cena 680 625,- Kč, zůstatková cena 122 505,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 2. 2021), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-09


10. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o zařazení žadatelek do stipendijního programu, uzavření Smluv o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucích pracovních smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0183/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2021), Odbor ekonomický (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-10, RK-04-2021-10pr01.doc, RK-04-2021-10pr02.doc, RK-04-2021-10pr03.doc, RK-04-2021-10pr04.doc, RK-04-2021-10pr05.doc, RK-04-2021-10pr06.doc, RK-04-2021-10pr07.pdf, RK-04-2021-10pr08.xls


11. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace programu Fondu Vysočiny - Obnova venkova Vysočiny 2021

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavření příkazních smluv s obcemi s rozšířenou působností, týkajících se spolupráce na administraci programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova Vysočiny 2021“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0184/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-04-2021-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-11, RK-04-2021-11pr01.doc


12. Nastavení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2021 a vyhodnocení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2021 a vyhodnocení Akčního plánu za rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0185/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • Vyhodnocení Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2020 dle materiálu RK-04-2021-12, př. 1;
 • Akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2021 dle materiálu RK-04-2021-12, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit vyhodnocení naplňování Akčního plánu k systému managementu hospodaření s energií za rok 2021 Radě Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2022)

termín: 28. 2. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-12, RK-04-2021-12pr01.docx, RK-04-2021-12pr02.doc


13. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dohod a Dodatků k pěti Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0186/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-13, RK-04-2021-13pr01.pdf, RK-04-2021-13pr02.pdf, RK-04-2021-13pr03.pdf, RK-04-2021-13pr04.pdf, RK-04-2021-13pr05.pdf, RK-04-2021-13pr06.pdf, RK-04-2021-13pr07.pdf, RK-04-2021-13pr08.pdf, RK-04-2021-13pr09.pdf, RK-04-2021-13pr10.pdf, RK-04-2021-13pr11.pdf, RK-04-2021-13pr12.docx, RK-04-2021-13pr13.docx, RK-04-2021-13pr14.doc, RK-04-2021-13pr15.doc, RK-04-2021-13pr16.docx


14. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci udržitelnosti projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0187/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3195, za podmínek uvedených v materiálu RK-04-2021-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-14, RK-04-2021-14pr01.pdf, RK-04-2021-14pr02.pdf


15. FOND VYSOČINY - změna maximální výše poskytnuté dotace z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0188/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02760.0152 dle materiálu RK-04-2021-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-15, RK-04-2021-15pr01.doc, RK-04-2021-15pr02.pdf


16. REACT-EU: Projektové záměry Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0189/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

seznam projektových záměrů do SC 6.1 IROP (REACT-EU) v oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému dle materiálu RK-04-2021-16, př. 2 s tím, že seznam projektových záměrů a jejich bližší specifikace mohou být průběžně upřesňovány v závislosti na dostupných informacích o nastavení podmínek příslušných výzev v SC 6.1 IROP;

ukládá

příspěvkovým organizacím uvedeným v materiálu RK-04-2021-16, př. 2, odboru zdravotnictví, odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému zahájit přípravu projektů uvedených v materiálu RK-04-2021-16, př. 2, které budou splňovat podmínky výzev v SC 6.1 IROP a předložit znění žádostí o podporu těchto projektů ke schválení radě kraje.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2021), Odbor majetkový (31. 12. 2021), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-16, RK-04-2021-16pr01.docx, RK-04-2021-16pr02.xlsx, RK-04-2021-16pr03.zip


17. Příprava žádosti o dotaci na výstavbu tělocvičny VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou v rámci dotačního programu č. 16252 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci výše uvedeného dotačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0190/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o poskytnutí dotace na výstavbu tělocvičny pro střední školy ve Žďáře nad Sázavou, jichž je kraj zřizovatelem (Gymnázium Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou) dle projektového záměru uvedeném v materiálu RK-04-2021-17, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovat projektovou žádost na výstavbu tělocvičny pro střední školy ve Žďáře nad Sázavou, jichž je kraj zřizovatelem (Gymnázium Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou) a zaregistrovat ji v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí do výzvy 13/2020 Národní sportovní agentury.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-17, RK-04-2021-17pr01.pdf


18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Krasíkovice

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se záměrem vzájemného darování pozemků v k. ú. a obci Krasíkovice. V průběhu jednání odešla H. Hajnová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0191/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-04-2021-18, př. 1 do vlastnictví obce Krasíkovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-04-2021-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krasíkovice, se sídlem Krasíkovice 28, 393 01 Pelhřimov, IČ: 005 83 472;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-04-2021-18, př. 2  z vlastnictví obce Krasíkovice, se sídlem Krasíkovice 28, 393 01 Pelhřimov, IČ: 005 83 472, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 5. 2021)

termín: 11. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-18, RK-04-2021-18pr01.xls, RK-04-2021-18pr02.xls


19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kejžlice

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje záměr prodeje části pozemku v k. ú. a obci Kejžlice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0192/04/2021/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-19, RK-04-2021-19pr01.pdf


20. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti investorů o vyjádření souhlasu se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a návrhu smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0193/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2021-20, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2021-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-20, RK-04-2021-20pr01.xls


21. Návrh na změnu usnesení 0869/16/2019/RK

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0194/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0869/16/2019/RK tak, že v materiálu RK-16-2019-41, př. 1 se ruší žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 18.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 2. 2021)

termín: 9. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-21


22. Přijetí daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina - k.ú. a obec Budkov

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu přijetí daru pozemku z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina v k.ú. a obci Budkov. V průběhu jednání přišla H. Hajnová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0195/04/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2125/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 mv k.ú. a obci Budkov z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-22, RK-04-2021-22pr01.pdf


23. Návrh na zařazení akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařazení výše uvedené akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0196/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 2. 2021), Odbor ekonomický (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-23


24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti pro dopravní stavbu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0197/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi budoucím povinným Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953, s právem hospodařit s majetkem České republiky, jako vlastníkem pozemku parc. č. 2579/6 v kat. území a obci Pacov, budoucím oprávněným Krajem Vysočina, IČO 70890749, jako vlastníkem stavby mostu ev. č. 1296-1 a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p.o. IČO 00090450, jako investorem stavby v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-04-2021-24, př. 1.

odpovědnost: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (30. 7. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 7. 2021)

termín: 30. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-24, RK-04-2021-24pr01.pdf


25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0198/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2021-25, př. 1 a RK-04-2021-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 7. 2021)

termín: 30. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-25, RK-04-2021-25pr01.xlsx, RK-04-2021-25pr02.xlsx


26. Žádost o dotaci na realizaci projektu ON THE ROAD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0199/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-04-2021-26, př. 1RK-04-2021-26, př. 2 a  RK-04-2021-26, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-04-2021-26, př. 1 a RK-04-2021-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 2. 2021), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-26, RK-04-2021-26pr01.pdf, RK-04-2021-26pr02.pdf, RK-04-2021-26pr03.pdf


27. Zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařazení jmenovité akce Skuhrov - most do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0200/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci Skuhrov - most do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 2. 2021), Odbor ekonomický (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-27


28. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje žádost Jihomoravského kraje o vyjádření souhlasu se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0201/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to těmito linkami: 

301 Brno – Lipůvka – Černá Hora – Lysice – Kunštát – Olešnice – Bystré 

257 Boskovice – Skalice na Svitavou – Voděrady – Lysice (- Kozárov – Lomnice) – Olešnice 

335 Tišnov – Olší – Drahonín – Sejřek – Nedvědice 

350 Řikonín – Borovník – Milešín 

163 Tišnov – Dolní Loučky – Níhov – Velká Bíteš 

411 Deblín – Svatoslav – Přibyslavice – Velká Bíteš 

401 Brno – Říčany – Domašov – Velká Bíteš 

420 Zastávka – Příbram na Moravě – Zbraslav – Velká Bíteš 

430 Ivančice – Oslavany – Rapotice 

423 Rosice – Ivančice – Oslavany – Mohelno 

441 Moravský Krumlov – Jamolice – Dukovany – Rouchovany – Hrotovice 

442 Moravský Krumlov – Dolní Dubňany – Rouchovany – Hrotovice 

812 Znojmo – Plaveč – Běhařovice – Tavíkovice – Rouchovany – Dukovany 

814 Znojmo – Hluboké Mašůvky – Jevišovice – Slatina – Biskupice – Pulkov 

Nedvědice – Rožná 

Olší – Dolní Rožínka 

Vratislávka – Dolní Rožínka 

Vratislávka – Moravec 

Rosice – Rapotice – Náměšť nad Oslavou.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-28, RK-04-2021-28pr01.pdf


29. Veřejná zakázka na stavební práce: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání podlimitní veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0202/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-29, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-29, RK-04-2021-29pr01.pdf


30. Veřejná zakázka na stavební práce: II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0203/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-30, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2021-30, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-30, RK-04-2021-30pr01.pdf, RK-04-2021-30pr02.docx


31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/353 Stáj - Zhoř

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0204/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/353 Stáj - Zhoř formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-31, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2021-31, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/353 Stáj - Zhoř dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-04-2021-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-31, RK-04-2021-31pr01.pdf, RK-04-2021-31pr02.docx


32. Výběr dodavatele veřejné zakázky III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0205/04/2021/RK

Neveřejný materiál:

Informace subjektům na průběhu veřejné zakázky neúčastným jsou poskytovány až po ukončení řízení (po uzavření smlouvy).

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-32, RK-04-2021-32pr01.pdf


33. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotací za realizaci projektů transformace sociálních služeb

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0206/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtů zvláštních účtu projektů uvedených v materiálu RK-04-2021-33, př. 1 o přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj  ČR ve výši: 

 • 15 977 084,40 Kč, na financování projektu Transformace Domova Háj III.;
 • 17 178 212,60 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II.";
 • 3 934 270,26 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III.  - Jihlava Na Kopci";
 • 3 063 866,21 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III.  - Jihlava Pávov";
 • 1 408 424,68 Kč, na financování projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (5. 2. 2021)

termín: 5. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-33, RK-04-2021-33pr01.pdf


34. Darovací smlouva - Gymnázium Havlíčkův Brod

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia Havlíčkův Brod o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0207/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2021-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021), Gymnázium Havlíčkův Brod (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-34, RK-04-2021-34pr01.doc


35. Vypůjčení notebooků v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení smlouvy o výpůjčce uzavírané v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0208/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o výpůjčce s partnery uvedenými v materiálu RK-04-2021-35, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-04-2021-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-35, RK-04-2021-35pr01.doc, RK-04-2021-35pr02.doc


36. Zabezpečení ubytovacích služeb v domově mládeže při OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava během nouzového stavu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o poskytování bezúplatných ubytovacích služeb osobám, zajišťujícím nezbytnou zdravotní péči v Nemocnici Jihlava během nouzového stavu, vyhlášeného v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0209/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o poskytování bezúplatných ubytovacích služeb v domově mládeže při Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava osobám poskytujícím zdravotní péči v Nemocnici Jihlava, příspěvková organizace po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru;
 • informaci o zajištění bezúplatného přechodného ubytování v domově mládeže při Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava pro žáky zdravotnických oborů přihlášených k ubytování na domově mládeže Střední školy stavební Jihlava, kteří vykonávají nařízenou pracovní povinnost nebo se podílejí na zajištění nezbytné zdravotní péče v Nemocnici Jihlava, příspěvková organizace.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 2. 2021)

termín: 10. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-36, RK-04-2021-36pr01.pdf, RK-04-2021-36pr02.pdf


37. Zpráva o realizaci č. 9 projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženou Zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0210/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-04-2021-37, př. 1 a RK-04-2021-37, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2021-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 2. 2021)

termín: 12. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-37, RK-04-2021-37pr01.pdf, RK-04-2021-37pr02.doc


38. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace sportovním gymnáziím na rok 2021

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh přijetí účelových prostředků z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jejich zprostředkování dvěma zřizovaným gymnáziím s obory „Gymnázium se sportovní přípravou“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0211/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT (UZ 33354) na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou v celkové výši 1 361 000 Kč dle materiálu RK-04-2021-38;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 798 000 Kč na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 563 000 Kč na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2021), Odbor ekonomický (28. 2. 2021), Gymnázium Jihlava, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-38


39. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu přijetí účelových prostředků ze Státního zemědělského intervenčního fondu a jejich zprostředkování zřizované příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0212/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu na Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic (ÚZ 89038) ve výši 345 531,80 Kč pro sledované období 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic ve výši 345 531,80 Kč pro sledované období 2020.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2021), Odbor ekonomický (28. 2. 2021), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-39


40. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362, o poskytnutí peněžních prostředků na pokrytí nákladů spojených s odstraněním havárie na rozvodech elektrické energie. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0213/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 13 284 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 13 284 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362, IČO 60418508 o částku 13 284 Kč na pokrytí nákladů spojených s řešením závady na rozvodech elektrické energie.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2021), Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 (28. 2. 2021), Odbor ekonomický (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-40, RK-04-2021-40pr01.doc


41. Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2021 - prodloužení hodnoceného období

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Dočkalová, úředník na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, seznámili radu kraje s předloženým návrhem prodloužení hodnoceného období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0214/04/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

prodloužit o jeden rok hodnocené období pro ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-04-2021-41, př. 1, kteří nebudou hodnoceni v roce 2021, ale v roce 2022.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 2. 2021), Oddělení řízení lidských zdrojů (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-41, RK-04-2021-41pr01.xls


42. Systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2021

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a J. Dočkalová, úředník na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, předložili radě kraje ke schválení systém odměňování ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0215/04/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-04-2021-42, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-04-2021-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 2. 2021), Oddělení řízení lidských zdrojů (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-42, RK-04-2021-42pr01.XLS


43. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a J. Dočkalová, úředník na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, požádali radu kraje o jmenování ředitelky Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0216/04/2021/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-43, RK-04-2021-43pr01.docx, RK-04-2021-43pr02.pdf, RK-04-2021-43pr03.docx


44. Smlouva o výpůjčce do Přibyslavi - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o žádosti ředitele Muzea Vysočiny Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0217/04/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-04-2021-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (19. 2. 2021), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (1. 3. 2021)

termín: 1. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-44, RK-04-2021-44pr01.pdf


45. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru ekonomického Krajského úřadu Kraje Vysočina

M. Houška a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, požádali radu kraje o jmenování vedoucího odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0218/04/2021/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 2. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-45, RK-04-2021-45pr01.pdf, RK-04-2021-45pr02.pdf, RK-04-2021-45pr03.pdf, RK-04-2021-45pr04.docx


46. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje na vědomí informaci o prodloužení 3 pracovních míst na realizaci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II „Učíme se ze života pro život 2“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0219/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 15. 2. 2021, a to na dobu určitou, nejpozději do 31. 1. 2024, s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II s názvem „Učíme se ze života pro život 2“.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (15. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (15. 2. 2021)

termín: 15. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-46


47. Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje na vědomí informaci o pověření členů rady kraje k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0220/04/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti, která vydává hejtman kraje Mgr. Vítězslav Schrek, MBA pro ostatní členy rady kraje;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (2. 2. 2021)

termín: 2. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-04-2021-47, RK-04-2021-47pr01.pdf


48. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze. 

 

V. Schrek ukončil zasedání rady kraje č. 04/2021 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 2. 2021, v 7:00 hod. 

 

 

 

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Hana Hajnová                                            ..................……………..

 

 

Ing. Miroslav Houška                                         ..................……………..

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 04/2021 dne 2. 2. 2021. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 2. 2021.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz