Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 05/2018 - 13. 2. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
6 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
7 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
8 Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
9 Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10 Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
13 Veřejná zakázka na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“
14 Darování pozemků obci Nevcehle
15 Darování pozemků v k.ú. Petrkov obci Lípa
16 Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy městysu Kamenice, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
17 Prodej pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
18 Uzavření dohody o skončení nájemního vztahu v rámci stavby „III/03815 Dlouhá Ves – sanace svahu“
19 Veřejná zakázka na služby „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů – projektová dokumentace“
20 Darování pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou
21 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
22 Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pávov
23 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
24 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Stáj
25 Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba“
26 Prodej pozemku par. č. 595/3 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
27 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
28 Návrh na zařazení nové akce „Domov Kopretina Černovice – havárie, oprava výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
29 Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“
30 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
31 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 9. stavba
32 Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
33 Darování pozemků v k. ú. a obci Nová Buková
34 Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken"
35 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
36 Stavební záměr "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce stravovacího provozu"
37 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
38 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/150 Pavlíkov - Leštinka“
39 Informace o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU
40 Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
41 Žádost o schválení finančního daru městu Moravské Budějovice
42 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
43 Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017
44 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
45 Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
46 Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
47 Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"
48 Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017
49 Smlouva o zajištění bezpečnosti informací
50 Veřejná zakázka na služby Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
51 Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby poskytované Tomášem Rohovským – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
52 Podání projektové žádosti „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do výzvy č. 77 IROP
53 5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj I.
54 Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
55 Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
56 Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
57 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor
58 Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
59 Havarijní pojištění tří vozidel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
60 Podpora soutěží a přehlídek
61 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018
63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)
65 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
66 Změny ve školském rejstříku
67 Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2017 – jmenování hodnotící komise
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
69 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 9. žádosti o platbu
70 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
71 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
72 Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Místního akčního plánu ORP Havlíčkův Brod
73 Podpora silné politiky soudržnosti po roce 2020
74 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na biodiverzitu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ a „Biodiverzita II. – PP Hajnice“
75 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
76 Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 45. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
77 Návrh realizace „Praktický pokus různého způsobu hnojení na pozemcích Školního statku Humpolec s použitím biologického kompostu z místní kompostárny“.
78 Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti životního prostředí a místní Agendy 21 a Zdraví 2020
79 Třetí ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska
80 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo - poskytnutí finančního daru

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz