Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 05/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 05/2018, které se konalo dne 13. 2. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 13. 2. 2018.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost  J. Hyliše.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo - poskytnutí finančního daru do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2018
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
06.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08.  Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
09.  Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10.  Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
13.  Veřejná zakázka na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“
14.  Darování pozemků obci Nevcehle
15.  Darování pozemků v k.ú. Petrkov obci Lípa
16.  Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy městysu Kamenice, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
17.  Prodej pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
18.  Uzavření dohody o skončení nájemního vztahu v rámci stavby „III/03815 Dlouhá Ves – sanace svahu“
20.  Darování pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou
21.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
22.  Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pávov
23.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
24.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Stáj
26.  Prodej pozemku par. č. 595/3 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
27.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
28.  Návrh na zařazení nové akce „Domov Kopretina Černovice – havárie, oprava výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
30.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
31.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 9. stavba
32.  Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
33.  Darování pozemků v k. ú. a obci Nová Buková
35.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
37.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
19.  Veřejná zakázka na služby „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů – projektová dokumentace“
25.  Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba“
29.  Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“
34.  Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken"
36.  Stavební záměr "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce stravovacího provozu"
38.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/150 Pavlíkov - Leštinka“
39.  Informace o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU
40.  Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
41.  Žádost o schválení finančního daru městu Moravské Budějovice
42.  Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
43.  Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017
44.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
45.  Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
46.  Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
47.  Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"
48.  Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017
49.  Smlouva o zajištění bezpečnosti informací
50.  Veřejná zakázka na služby Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
51.  Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby poskytované Tomášem Rohovským – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
52.  Podání projektové žádosti „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do výzvy č. 77 IROP
53.  5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj I.
54.  Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
55.  Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
56.  Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
57.  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor
58.  Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
59.  Havarijní pojištění tří vozidel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
60.  Podpora soutěží a přehlídek
61.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
62.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018
63.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
64.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)
65.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
66.  Změny ve školském rejstříku
67.  Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2017 – jmenování hodnotící komise
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
69.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 9. žádosti o platbu
70.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
71.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
72.  Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Místního akčního plánu ORP Havlíčkův Brod
73.  Podpora silné politiky soudržnosti po roce 2020
74.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na biodiverzitu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ a „Biodiverzita II. – PP Hajnice“
75.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
76.  Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 45. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
77.  Návrh realizace „Praktický pokus různého způsobu hnojení na pozemcích Školního statku Humpolec s použitím biologického kompostu z místní kompostárny“.
78.  Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti životního prostředí a místní Agendy 21 a Zdraví 2020
79.  Třetí ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska
80.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo - poskytnutí finančního daru
81.  Rozprava členů rady

Usnesení 0185/05/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 13  2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 04/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 - 05, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci

Usnesení 0186/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 114 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 114 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborového příspěvku a stipendia pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-02, př. 1, RK-05-2018-02, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 114 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 3. 2018), Odbor ekonomický (13. 3. 2018), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (13. 3. 2018)

termín: 13. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-02, RK-05-2018-02pr01.doc, RK-05-2018-02pr02.doc, RK-05-2018-02pr03.xls, RK-05-2018-02pr04.pdf


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci

Usnesení 0187/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 590 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 590 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-03, př. 1, RK-05-2018-03, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 590 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 3. 2018), Odbor ekonomický (13. 3. 2018), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (13. 3. 2018)

termín: 13. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-03, RK-05-2018-03pr01.doc, RK-05-2018-03pr02.doc, RK-05-2018-03pr03.xls, RK-05-2018-03pr04.pdf


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 0188/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 480 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 480 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-04, př. 1, RK-05-2018-04, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 480 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 3. 2018), Odbor ekonomický (13. 3. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (13. 3. 2018)

termín: 13. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-04, RK-05-2018-04pr01.doc, RK-05-2018-04pr02.doc, RK-05-2018-04pr03.xls, RK-05-2018-04pr04.pdf


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 0189/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 130 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 130 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-05, př. 1, RK-05-2018-05, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 130 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 3. 2018), Odbor ekonomický (13. 3. 2018), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (13. 3. 2018)

termín: 13. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-05, RK-05-2018-05pr01.doc, RK-05-2018-05pr02.doc, RK-05-2018-05pr03.xls, RK-05-2018-05pr04.pdfK bodům 06 - 09, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


06. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0190/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 2. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (23. 2. 2018)

termín: 23. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-06, RK-05-2018-06pr01.pdf


07. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0191/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 2. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (23. 2. 2018)

termín: 23. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-07, RK-05-2018-07pr01.pdf


08. Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0192/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových a věcných darů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů  RK-05-2018-08, př. 1, RK-05-2018-08, př. 2 a RK-05-2018-08, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 2. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (23. 2. 2018)

termín: 23. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-08, RK-05-2018-08pr01.pdf, RK-05-2018-08pr02.pdf, RK-05-2018-08pr03.pdf


09. Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0193/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 2. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (23. 2. 2018)

termín: 23. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-09, RK-05-2018-09pr01.pdf


10. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0194/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v celkové výši 152 372 Kč dle materiálu RK-05-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-10, RK-05-2018-10pr01.pdf


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0195/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 17 689 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 17 689 200 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-11, RK-05-2018-11pr01.pdf


12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu schválit poskytnutí příspěvku na provoz pro Nemocnici Nové Město na Moravě na úhradu nákladů souvisejících se správou areálu Buchtův kopec v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0196/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 975 829 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 975 829 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 975 829 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 2. 2018), Odbor ekonomický (13. 2. 2018), Odbor majetkový (13. 2. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (13. 2. 2018)

termín: 13. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-12, RK-05-2018-12pr01.pdf, RK-05-2018-12pr02.pdf


13. Veřejná zakázka na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0197/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ formou otevřeného řízení dle ZZVZ odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2018-13, př. 1;
bere na vědomí
smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. dle materiálu RK-05-2018-13, př. 2
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2018-13, př. 3upr1;
bere na vědomí
informace týkající se vnitřního vybavení Krajské knihovny Vysočiny uvedené v materiálu RK-05-2018-13.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-13, RK-05-2018-13pr01.docx, RK-05-2018-13pr02.pdf, RK-05-2018-13pr03.doc


K bodům 14 - 18, 20 - 24, 26 - 28, 30 - 33, 35, 37, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


14. Darování pozemků obci Nevcehle

Usnesení 0198/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a  par. č. 2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklých dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a par. č. 2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklé dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-14, RK-05-2018-14pr01.pdf


15. Darování pozemků v k.ú. Petrkov obci Lípa

Usnesení 0199/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 657/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 a par. č. 657/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2, oddělené geometrickým plánem č.610-134/2016  z pozemku par. č. 657/1 v k.ú. Petrkov a  obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 657/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 a  par. č. 657/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 oddělené geometrickým plánem č.610-134/2016  z pozemku par. č. 657/1 v k.ú. Petrkov a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-15, RK-05-2018-15pr01.pdf


16. Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy městysu Kamenice, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

Usnesení 0200/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování  pozemku par. č. 5969/7 o výměře 32 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 1029-51/2017 z pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice na úřední desce krajského úřadu;
 • uzavřít s městysem Kamenice na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5969/7 o výměře 32 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 1029-51/2017 z pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-16, RK-05-2018-16pr01.pdf


17. Prodej pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov

Usnesení 0201/05/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-17, RK-05-2018-17pr01.pdf, RK-05-2018-17pr02.pdf


18. Uzavření dohody o skončení nájemního vztahu v rámci stavby „III/03815 Dlouhá Ves – sanace svahu“

Usnesení 0202/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 na straně pronajímatele, Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 42 N15/18 dle materiálu RK-05-2018-18, př. 1, kterou se ukončuje nájemní smlouva ve znění dodatků této smlouvy.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-18, RK-05-2018-18pr01.doc


20. Darování pozemků v k.ú. Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou

Usnesení 0203/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1093/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a par. č. 1093/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1980-118/2017 z pozemku par. č. 1093/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky  par. č. 1093/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a par. č. 1093/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1980-118/2017 z pozemku par. č. 1093/3 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-20, RK-05-2018-20pr01.pdf


21. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0204/05/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-05-2018-21, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-21, RK-05-2018-21pr01.xls


22. Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pávov

Usnesení 0205/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567:

 • smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle materiálu RK-05-2018-22, př. 1;
 • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-05-2018-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-22, RK-05-2018-22pr01.pdf, RK-05-2018-22pr02.pdf


23. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0206/05/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-23, RK-05-2018-23pr01.doc


24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Stáj

Usnesení 0207/05/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky par. č. 481/4 o výměře 158 m2, par. č. 481/5 o výměře 34 m2, par. č. 481/6 o výměře 20 m2 a par. č. 481/7 o výměře 1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 182-68/2017 z pozemku par. č. 481 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stáj;
 • nabýt darem pozemek par. č. 463/53 o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 463/39 a pozemek par. č. 48/5 o výměře 3 m2, oddělený z pozemku par. č. 48  dle geometrického plánu č. 182-68/2017 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví obce Stáj do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-24, RK-05-2018-24pr01.pdf, RK-05-2018-24pr02.pdf


26. Prodej pozemku par. č. 595/3 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory

Usnesení 0208/05/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-26, RK-05-2018-26pr01.pdf


27. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře

Usnesení 0209/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2018-27, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Nová Ves u Chotěboře budoucí darovací smlouvu na převod částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, zastavěných chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-27, RK-05-2018-27pr01.xls


28. Návrh na zařazení nové akce „Domov Kopretina Černovice – havárie, oprava výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci

Usnesení 0210/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Domov Kopretina Černovice – havárie výtahu“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci.

odpovědnost: Odbor ekonomický (14. 2. 2018), Odbor majetkový (14. 2. 2018)

termín: 14. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-28


30. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Bedřichov u Jihlavy

Usnesení 0211/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, jako povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene, úplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování stavby „SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“ na pozemcích par. č. 49/7 a 51/5 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava dle materiálu RK-05-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-30, RK-05-2018-30pr01.doc, RK-05-2018-30pr02.pdf


31. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 9. stavba

Usnesení 0212/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

 

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“- 9. stavba smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvu nájemní a smlouvy o výpůjčce v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-05-2018-31, př. 1.   

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-31, RK-05-2018-31pr01.xls


32. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky

Usnesení 0213/05/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "b" o výměře 20 m2, díl "c" o výměře 16 m2, díl "e" o výměře 21 m2 a pozemek par. č. 837/34 o výměře 21 m2, oddělené geometrickým plánem č. 351-1/2018 z pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-32, RK-05-2018-32pr01.pdf


33. Darování pozemků v k. ú. a obci Nová Buková

Usnesení 0214/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 433/14 o výměře 152 m2, par. č. 433/15 o výměře 33 m2 a par. č. 433/16 o výměře 11 m2, oddělených geometrickým plánem č. 159-288/2017 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 433/14 o výměře 152 m2, par. č. 433/15 o výměře 33 m2 a par. č. 433/16 o výměře 11 m2, oddělené geometrickým plánem č. 159-288/2017 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-33, RK-05-2018-33pr01.pdf, RK-05-2018-33pr02.pdf


35. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0215/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2018-35, př. 1 a RK-05-2018-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-35, RK-05-2018-35pr01.xlsx, RK-05-2018-35pr02.xlsx


37. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací

Usnesení 0216/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-05-2018-37.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2018), Nemocnice Jihlava (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-37


19. Veřejná zakázka na služby „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů – projektová dokumentace“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o nově vzniklých skutečnostech předloženého návrhu veřejné zakázky a požádal o odložení tohoto materiálu s tím, že po jeho dopracování bude znovu předložen na jednom z příštích zasedání rady kraje k projednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-19, RK-05-2018-19pr01.doc, RK-05-2018-19pr02.doc, RK-05-2018-19pr03.doc, RK-05-2018-19pr04.doc


25. Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemky s Povodím Vltavy s. p. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0217/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 jako budoucím povinným na pozemky pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba" v rozsahu dle materiálu RK-05-2018-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-25, RK-05-2018-25pr01.docx


29. Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0218/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-05-2018-29, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“;

ukládá

odboru majetkového oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-29, RK-05-2018-29pr01.pdf, RK-05-2018-29pr02.pdf


34. Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0219/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Velké Meziříčí – Oprava oken“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-05-2018-34, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2018-34, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2018-34, př. 3upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2018)

termín: 31. 1. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-34, RK-05-2018-34pr01.doc, RK-05-2018-34pr02.doc, RK-05-2018-34pr03.doc


36. Stavební záměr "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce stravovacího provozu"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit záměr na provedení kompletní rekonstrukce stravovacího provozu v Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0220/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu“ dle materiálu RK-05-2018-36, př. 1;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit projektovou přípravu stavebního záměru "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce stravovacího provozu".

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-36, RK-05-2018-36pr01.doc, RK-05-2018-36pr02.pdf, RK-05-2018-36pr03.pdf, RK-05-2018-36pr04.pdf, RK-05-2018-36pr05.pdf


38. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „II/150 Pavlíkov - Leštinka“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0221/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky „II/150 Pavlíkov - Leštinka“ dle materiálu RK-05-2018-38, př. 1;

rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, v souladu s materiálem RK-05-2018-38, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-38, RK-05-2018-38pr01.pdf


39. Informace o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0222/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy na DI pro NTK pro NJZ EDU dle materiálů RK-05-2018-39, př. 1, RK-05-2018-39, př. 2, RK-05-2018-39, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-39, RK-05-2018-39pr01.xls, RK-05-2018-39pr02.xls, RK-05-2018-39pr03.xls


40. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zařadit níže uvedené akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0223/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

 • III/12924 Humpolec - ul. Lnářská;
 • II/152 Moravské Budějovice - průtah;
 • II/392 Velké Meziříčí - Tasov,

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-40


41. Žádost o schválení finančního daru městu Moravské Budějovice

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční dar městu Moravské Budějovice. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0224/05/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku ve výši 167 500 Kč městu Moravské Budějovice, IČO 70890749, dle materiálu RK-05-2018-41, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-41, RK-05-2018-41pr01.pdf, RK-05-2018-41pr02.pdf, RK-05-2018-41pr03.doc


42. Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0225/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-05-2018-42, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-05-2018-42, př. 3.

rozhoduje

uzavřít Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-05-2018-42, př. 2;

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-42, RK-05-2018-42pr01.doc, RK-05-2018-42pr02.doc, RK-05-2018-42pr03.doc


43. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0226/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v celkové výši 1 622 554 732,86 Kč dle materiálu RK-05-2018-43, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v celkové výši 377 784 569,36 Kč dle materiálu RK-05-2018-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (13. 2. 2018)

termín: 13. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-43, RK-05-2018-43pr01.xls, RK-05-2018-43pr02.xls


44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0227/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením 6 ks nepotřebných mapníků z majetku kraje, s převedením 2 ks Horácké galerii v Novém Městě na Moravě a prodejem 4 ks  v ceně 200 Kč/ks  Moravskému zemskému archivu v Brně - Státnímu okresnímu archivu v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-44


45. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s žádostí Horáckého divadla Jihlava o vydání souhlasu k uzavření darovací smlouvy za účelem přijetí finančního daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0228/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2018-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-45, RK-05-2018-45pr01.doc


46. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0229/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu RK-05-2018-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (13. 2. 2018)

termín: 13. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-46, RK-05-2018-46pr01.doc


47. Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0230/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2018-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-47, RK-05-2018-47pr01.pdf


48. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017. V průběhu jednání odešel M. Kukla. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0231/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 dle materiálu RK-05-2018-48, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 dle materiálu RK-05-2018-48, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020 v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-05-2018-48, př. 3;
 • .informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému dodávky výpočetní techniky v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-05-2018-48, př. 4.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (13. 2. 2018)

termín: 13. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-48, RK-05-2018-48pr01.xls, RK-05-2018-48pr02.xls, RK-05-2018-48pr03.xls, RK-05-2018-48pr04.xls


49. Smlouva o zajištění bezpečnosti informací

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Kukla. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0232/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o zajištění bezpečnosti informací dle materiálu RK-05-2018-49, př. 1;
 • že, výkon funkce projektového manažera u projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" bude vykonávat Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, prostřednictvím své zaměstnankyně Ing. Kateřiny Kurkové a u projektu "Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016" Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, prostřednictvím svého zaměstnance  Ing. Radka Rychnovského.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 3. 2018), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-49, RK-05-2018-49pr01.docx


50. Veřejná zakázka na služby Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh rozhodnout o způsobu zadání shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0233/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem "Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-05-2018-50, př. 1;

pověřuje

komisi k provádění úkonů zadavatele ve složení dle materiálu RK-05-2018-50, př. 2upr1;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených ZZVZ.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-50, RK-05-2018-50pr01.pdf, RK-05-2018-50pr02.docx


51. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby poskytované Tomášem Rohovským – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje podrobnosti k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0234/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a sociální politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku 200 000 Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci Tomáši Rohovskému, IČO: 06549624, ve výši 200 000 Kč na financování pečovatelské služby dle materiálu RK-05-2018-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2018-51, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-51, RK-05-2018-51pr01.pdf, RK-05-2018-51pr02.doc


52. Podání projektové žádosti „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do výzvy č. 77 IROP

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0235/05/2018/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-05-2018-52, př. 1, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 77.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-52, RK-05-2018-52pr01.pdf


53. 5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj I.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení Žádost o  změnu v projektu "Transformace Domova Háj I.". Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0236/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

změnu v projektu dle materiálu RK-05-2018-53;

ukládá

odboru sociálních věcí zapracovat tuto změnu do systému MS2014+ dle požadavků IROP.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-53, RK-05-2018-53pr01.pdf


54. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje k projednání materiál týkající se uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0237/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci, IČO 71184601 dle materiálu RK-05-2018-54, př. 1;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci, IČO 71184601 ve výši 2 847 Kč vzhledem k důvodům uvedeným v materiálu RK-05-2018-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-54, RK-05-2018-54pr01.doc, RK-05-2018-54pr02.pdf


55. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s žádostí Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR o příspěvek na zabezpečení své konzultační činnosti na území Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0238/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na činnost konzultačních středisek ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-05-2018-55, př. 2; uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2018-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-55, RK-05-2018-55pr01.pdf, RK-05-2018-55pr02.doc


56. Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh zařadit níže uvedené projektové záměry do stavu „Zařazená akce“. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0239/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:

 •  Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-05-2018-56, př. 1;
 • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu RK-05-2018-56, př. 2;
 • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-05-2018-56, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-56, RK-05-2018-56pr01.pdf, RK-05-2018-56pr02.pdf, RK-05-2018-56pr03.pdf, RK-05-2018-56pr04.doc


57. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu pravidel rady kraje a požádal o odložení tohoto materiálu na příští zasedání rady kraje k projednání. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-57, RK-05-2018-57pr01.pdf, RK-05-2018-57pr02.pdf, RK-05-2018-57pr03.pdf


58. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s úpravou investičního plánu příspěvkových organizací kraje za odvětví školství na rok 2018. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0240/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 180 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou;
 • s čerpáním fondu investic ve výši 700 000 Kč na pořízení nových počítačových sestav do učebny výpočetní techniky u Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle přílohy RK-05-2018-58, př. 1;
 • s čerpáním fondu investic ve výši 962 595 Kč na dokončení projektu Kaipan 14, pořízení a realizaci zabezpečovacího systému školy, pořízení nových dveří haly dílen (ul. Strojírenská) dle materiálu RK-05-2018-58, př. 2 a čerpání FI na opravy havarijního stavu podlah (ul. Studentská) dle přílohy RK-05-2018-58, př. 3 u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), ředitelé VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a SŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-58, RK-05-2018-58pr01.xls, RK-05-2018-58pr02.xls, RK-05-2018-58pr03.xls


59. Havarijní pojištění tří vozidel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit prodloužení havarijního pojištění tří vozidel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť po dobu následujících 2 let. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0241/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění pro následující vozidla Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť starší 10 let:
 • vozidlo RENAULT TRAFIC registrační značky 3J4 4730 na období od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020;
 • vozidlo IVECO DAILY registrační značky 4J8 7318 na období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020;
 • vozidlo ŠKODA FABIA COMBI registrační značky 2J6 8314 na období od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2020.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 3. 2018)

termín: 1. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-59, RK-05-2018-59pr01.pdf


60. Podpora soutěží a přehlídek

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek realizovaných v letošním roce. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0242/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek dle materiálu RK-05-2018-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-60, RK-05-2018-60pr01.doc


61. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí uvedené školy o udělení souhlasu s uzavřením šesti darovacích smluv o nabytí finančních účelových darů do vlastnictví školy. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0243/05/2018/RK

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-61, RK-05-2018-61pr01.doc, RK-05-2018-61pr02.doc, RK-05-2018-61pr03.doc, RK-05-2018-61pr04.doc, RK-05-2018-61pr05.doc, RK-05-2018-61pr06.doc


62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0244/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 v celkové výši 8 068 214 Kč dle materiálu RK-05-2018-62;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 dle tabulky 1 materiálu RK-05-2018-62, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-05-2018-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (28. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-62, RK-05-2018-62pr01.xls


63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a  sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0245/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v celkové výši 5 295 600 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-05-2018-63, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání dle tabulky 1 materiálu RK-05-2018-63, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-05-2018-63, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-05-2018-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-63, RK-05-2018-63pr01.xls, RK-05-2018-63pr02.xls


64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0246/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v  základních školách v roce 2018 (II. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 336 005 Kč dle materiálu RK-05-2018-64, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-05-2018-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (28. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-64, RK-05-2018-64pr01.xls


65. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané školy. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0247/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
s vyřazením kopírky MINOLTA EP 1080, inventární číslo 287, rok pořízení 1999, pořizovací cena 139 900 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-05-2018-65.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), ředitelka SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-65


66. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení kraje. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0248/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k prodloužení akreditace stávajících vzdělávacích programů vyšší odborné školy obor vzdělání 26‑41‑N/03 Automatizace a informatika, obor vzdělání 26‑47-N/03 Informační technologie ve strojírenství obor vzdělání 64‑31-N/06 Ekonomika strojírenství (vše v denní formě vzdělávání) u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou uvedené v materiálu RK-05-2018-66, př. 2;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-05-2018-66, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E;
ukládá
OŠMS předložit žádost o změny ve školském rejstříku školy a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-05-2018-66, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 3. 2018)

termín: 15. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-66, RK-05-2018-66pr01.xls, RK-05-2018-66pr02.docx, RK-05-2018-66pr03.pdf


67. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2017 – jmenování hodnotící komise

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat členy hodnotící komise ankety Sportovec Kraje Vysočina 2017. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0249/05/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi ve složení:

 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina – Jana Hotařová - Nováková, Roman Wolker;
 • zástupci sportovních organizací – Luboš Straka (AŠSK), Vítězslav Holub (ČUS);
 • zástupce mediálních partnerů – Jan Kodet (Region Vysočina);
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina – Milan Kastner (OŠMS);
 • zástupce olympioniků – Bedřich Ščerban (Nadační fond olympioniků region Vysočina).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-67


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0250/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 244 261,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 698 030,40 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 942 291,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 698 030,40 Kč;
 • Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 244 261,20 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-05-2018-68.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-68


69. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 9. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0251/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-05-2018-69, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-69, RK-05-2018-69pr01.pdf


70. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0252/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2018-70, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-70, RK-05-2018-70pr01.pdf, RK-05-2018-70pr02.pdf, RK-05-2018-70pr03.docx


71. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh souhlasit s pronájmem nemovitosti, prodejem nemovitosti a uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0253/05/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s pronájmem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0842 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitostí bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.2018, za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-71, př. 5;

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1262 za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-71, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-71, RK-05-2018-71pr01.pdf, RK-05-2018-71pr02.pdf, RK-05-2018-71pr03.pdf, RK-05-2018-71pr04.pdf, RK-05-2018-71pr05.pdf, RK-05-2018-71pr06.pdf


72. Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Místního akčního plánu ORP Havlíčkův Brod

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0254/05/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-72, RK-05-2018-72pr01.pdf


73. Podpora silné politiky soudržnosti po roce 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s materiálem ohledně prohlášení Kraje Vysočina k iniciativě Cohesion Aliance. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0255/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2018-73;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-73, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-73, RK-05-2018-73pr01.pdf, RK-05-2018-73pr02.pdf, RK-05-2018-73pr03.docx


74. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na biodiverzitu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ a „Biodiverzita II. – PP Hajnice“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje k projednání dokumenty Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na biodiverzitu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení. 

Usnesení 0256/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-74, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-05-2018-74, př. 3 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách “;
 • o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2018-74, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-05-2018-74, př. 4 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-74, RK-05-2018-74pr01.pdf, RK-05-2018-74pr02.pdf, RK-05-2018-74pr03.pdf, RK-05-2018-74pr04.pdf


75. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje k projednání dokumenty Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro dané projekty. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0257/05/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-05-2018-75, př. 1, RK-05-2018-75, př. 2 a RK-05-2018-75, př. 3 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálech RK-05-2018-75, př. 4, RK-05-2018-75, př. 5 a RK-05-2018-75, př. 6 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“, „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-75, RK-05-2018-75pr01.pdf, RK-05-2018-75pr02.pdf, RK-05-2018-75pr03.pdf, RK-05-2018-75pr04.pdf, RK-05-2018-75pr05.pdf, RK-05-2018-75pr06.pdf


76. Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 45. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje informace o účasti Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0258/05/2018/RK

Rada kraje
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 45. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-76


77. Návrh realizace „Praktický pokus různého způsobu hnojení na pozemcích Školního statku Humpolec s použitím biologického kompostu z místní kompostárny“.

E. Horná vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit zajištění praktického pokusu různého způsobu hnojení na pozemcích Školního statku Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0259/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
realizaci „Praktického pokusu různého způsobu hnojení na pozemcích Školního statku Humpolec s použitím biologického kompostu z místní kompostárny.“

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-77, RK-05-2018-77pr01.pdf


78. Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti životního prostředí a místní Agendy 21 a Zdraví 2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit pořízení propagačních předmětů na podporu předcházení vzniku odpadů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0260/05/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-05-2018-78.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-78, RK-05-2018-78pr01.docx


79. Třetí ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o realizaci třetího ročníku hokejového kempu pro hokejisty z partnerského regionu Minská oblast Běloruska. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0261/05/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o realizaci třetího ročníku hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska dle materiálu RK-05-2018-79.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-79, RK-05-2018-79pr01.pdf


80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo - poskytnutí finančního daru

J. Běhounek sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0262/05/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2018-80, RK-05-2018-80pr01.pdf, RK-05-2018-80pr02.doc


81. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 05/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 2. 2018, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.       ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Pavel Franěk                    …..………………………………….……

 

 

 

 

 

 


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 05/2018 dne 13. 2. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 2. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz