Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 05/2019 - 19. 2. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Centrální databáze a zobrazovací software pro data z čidel IoT
3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“
4 Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
5 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
6 Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
10 Informace o dozorovém auditu systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.
11 Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019
12 Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2019“ v Kraji Vysočina
13 Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
14 Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"
15 Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
16 Uzavření dodatku smlouvy mezi Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací Kraje Vysočina
17 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Roučkovice
18 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Olešínky
19 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Horní Bobrová a k.ú. Podolí nad Bobrůvkou
20 Nabytí pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice
21 Darování pozemků v k.ú. Moravské Budějovice
22 Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
23 Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2“
24 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání po stavbě "III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1"
25 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
26 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jeřišno a obci Jeřišno
28 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah"
29 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
30 Změna v rejstříku škol a školských zařízení
31 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
32 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
33 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ podaný do 31. výzvy OPŽP
34 Zpráva o udržitelnosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
35 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
36 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
37 Evropský region Dunaj – Vltava 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz