Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 05/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 05/2019, které se konalo dne 19. 2. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 19. 2. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2019
02.  Centrální databáze a zobrazovací software pro data z čidel IoT
03.  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“
04.  Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06.  Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
10.  Informace o dozorovém auditu systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.
11.  Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019
12.  Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2019“ v Kraji Vysočina
13.  Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
14.  Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"
15.  Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
16.  Uzavření dodatku smlouvy mezi Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací Kraje Vysočina
17.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Roučkovice
18.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Olešínky
19.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Horní Bobrová a k.ú. Podolí nad Bobrůvkou
20.  Nabytí pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice
21.  Darování pozemků v k.ú. Moravské Budějovice
23.  Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2“
24.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání po stavbě "III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1"
25.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
26.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jeřišno a obci Jeřišno
22.  Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
28.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah"
29.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
30.  Změna v rejstříku škol a školských zařízení
31.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
32.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
33.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ podaný do 31. výzvy OPŽP
34.  Zpráva o udržitelnosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
35.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
36.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
37.  Evropský region Dunaj – Vltava 2019
38.  Rozprava členů rady

Usnesení 0251/05/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 19. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 04/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Centrální databáze a zobrazovací software pro data z čidel IoT

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0252/05/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru informatiky  zajistit vyhlášení zakázky malého rozsahu na pořízení Centrální databáze a zobrazovacího software pro data z čidel IoT.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-02


03. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0253/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele AUTOCONT a.s., IČ: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00, k uzavření smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – Private Cloud“;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele účastníku zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a  provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-03, RK-05-2019-03pr01.pdf, RK-05-2019-03pr02.pdf


K bodům 04 - 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


04. Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0254/05/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2019-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-04, RK-05-2019-04pr01.docx


05. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0255/05/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 3. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (1. 3. 2019)

termín: 1. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-05, RK-05-2019-05pr01.pdf


06. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0256/05/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2019-06, př. 1 a RK-05-2019-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 3. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (1. 3. 2019)

termín: 1. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-06, RK-05-2019-06pr01.pdf, RK-05-2019-06pr02.doc


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0257/05/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  40 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 40 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě;
ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 14. 6. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 6. 2019), Odbor ekonomický (14. 6. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (14. 6. 2019)

termín: 14. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-07, RK-05-2019-07pr01.pdf, RK-05-2019-07pr02.pdf, RK-05-2019-07pr03.docx


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0258/05/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 38 500 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2019.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-08, RK-05-2019-08pr01.xlsx


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0259/05/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 620 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 300 620 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektu "Krajská knihovna Havlíčkův Brod" dle materiálů RK-05-2019-09, př. 1, RK-05-2019-09, př. 2 a  projektu "Praní prádla" dle materiálů RK-05-2019-09, př. 3 a RK-05-2019-09, př. 4, a  to podle soupisu dle materiálu RK-05-2019-09, př. 7;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 300 620 Kč z důvodu administrace projektů "Krajská knihovna Havlíčkův Brod" dle materiálů RK-05-2019-09, př. 1 a RK-05-2019-09, př. 2 a "Praní prádla" dle materiálů RK-05-2019-09, př. 3 a RK-05-2019-09, př. 4;
ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení, ředitelce Krajské knihovny Vysočiny a řediteli Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava po ukončení činností dle materiálů RK-05-2019-09, př. 1, RK-05-2019-09, př. 2, RK-05-2019-09, př. 3 a  RK-05-2019-09, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit na účet zřizovatele přeplatek ve výši 81 092 Kč vzniklý při realizaci projektu "Bydlíme, pracujeme, žijeme" v termínu do 15. 3 2019;
bere na vědomí

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2023), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2025), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020), Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2025

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-09, RK-05-2019-09pr01.docx, RK-05-2019-09pr02.pdf, RK-05-2019-09pr03.docx, RK-05-2019-09pr04.pdf, RK-05-2019-09pr05.docx, RK-05-2019-09pr06.pdf, RK-05-2019-09pr07.xlsx, RK-05-2019-09pr08.pdf, RK-05-2019-09pr09.pdf


10. Informace o dozorovém auditu systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o  dozorovém auditu systému řízení bezpečnosti informací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0260/05/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o úspěšně provedeném dozorovém auditu systému řízení bezpečnosti informací dle  normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (19. 2. 2019)

termín: 19. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-10, RK-05-2019-10pr01.pdf


11. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci KČT, oblast Vysočina, na obnovu a údržbu značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0261/05/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 370 000 Kč dle materiálu RK-05-2019-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2019-11, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-11, RK-05-2019-11pr01.pdf, RK-05-2019-11pr02.pdf


12. Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2019“ v Kraji Vysočina

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh podpořit organizaci cyklodopravní kampaně a soutěže na úrovni „okresních“ měst kraje. Projednávání se zúčastnil P.  Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0262/05/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2019“ v účastnických městech Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov v rozsahu dle materiálu RK-05-2019-12.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-12


13. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy za účelem přijetí finančního účelového daru. Projednávání se zúčastnil P.  Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0263/05/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-13, RK-05-2019-13pr01.doc


14. Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o udržitelnosti dané akce. Projednávání se zúčastnil P.  Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0264/05/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2019-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-14, RK-05-2019-14pr01.pdf


15. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí shora uvedené společnosti o poskytnutí příspěvku na činnost konzultačních středisek na území kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0265/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na činnost konzultačních středisek ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-05-2019-15, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o  poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2019-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 3. 2019)

termín: 15. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-15, RK-05-2019-15pr01.pdf, RK-05-2019-15pr02.doc


16. Uzavření dodatku smlouvy mezi Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací Kraje Vysočina

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnily radě kraje návrh uzavřít dodatek smlouvy mezi Krajem Vysočina a Domovem Háj. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0266/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele, dle materiálu RK-05-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019), Odbor sociálních věcí (28. 2. 2019), Domov Háj, příspěvková organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-16, RK-05-2019-16pr01.doc, RK-05-2019-16pr02.pdf


17. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Roučkovice

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, H.  Strnadová, vedoucí odboru dopravy a  silničního hospodářství předložily radě kraje návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Roučkovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0267/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, jako budoucím povinným ze služebnosti, Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora trojstrannou   smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání  pozemků parc. č.1638, druh pozemku vodní plocha a parc. č. 1656 druh pozemku vodní plocha oba   v katastrálním území Roučkovice  pro  stavbu „III/12813 Velká Chýška, most ev. č. 12813-2“ dle materiálu RK-05-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-17, RK-05-2019-17pr01.pdf


18. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Olešínky

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a  silničního hospodářství, předložily radě kraje návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v  k.  ú.  Olešínky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0268/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-05-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-18, RK-05-2019-18pr01.pdf


19. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Horní Bobrová a k.ú. Podolí nad Bobrůvkou

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a  silničního hospodářství, předložily radě kraje návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Horní Bobrová a  k.  ú. Podolí nad Bobrůvkou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0269/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-05-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-19, RK-05-2019-19pr01.pdf


K bodům 20, 21, 23 – 27, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


20. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice

Usnesení 0270/05/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným púřevodem pozemky par. č.  2099/10 o  výměře 249 m2, par. č.  2099/11 o výměře  189 m2 a par. č. 2136/5 o výměře 1197 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice z  vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v  likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-05-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-20, RK-05-2019-20pr01.docx


21. Darování pozemků v k.ú. Moravské Budějovice

Usnesení 0271/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků  par. č. 4201/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2, par. č. 4201/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 a  par. č. 5204/1 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 244 m2 v  k.ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 4201/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2, par. č.  4201/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 a par. č. 5204/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 244 m2 v  k.ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-21, RK-05-2019-21pr01.pdf


23. Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2“

Usnesení 0272/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, jako povinným a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jako oprávněným na pozemku par. č. 2430/1 v k. ú. Havlíčkův Brod v rozsahu dle materiálu RK-05-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-23, RK-05-2019-23pr01.doc


24. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání po stavbě "III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1"

Usnesení 0273/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, jako oprávněným a obcí Věstín se sídlem Věstín 26, jako povinným smlouvu o zřízení služebnosti na pozemky v k. ú. Věstín a v k. ú. Věstínek v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-05-2019-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-24, RK-05-2019-24pr01.doc, RK-05-2019-24pr02.pdf, RK-05-2019-24pr03.pdf


25. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0274/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2019-25, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-25, RK-05-2019-25pr01.xls


26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0275/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2019-26, př. 1 a RK-05-2019-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-26, RK-05-2019-26pr01.xlsx, RK-05-2019-26pr02.xlsx


27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jeřišno a obci Jeřišno

Usnesení 0276/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku KN parcela číslo 822/1 dle geometrického plánu číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601 označené jako parcela číslo 822/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Jeřišno;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku KN parcela číslo 822/1 dle geometrického plánu číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601označenou jako parcela číslo 822/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Jeřišno z vlastnictví Kraje vysočina do vlastnictví obce Jeřišno;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 822/9, ostatní plocha, silnice, o  výměře 32 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601 z pozemků KN v k. ú. Jeřišno v rozsahu dle materiálu RK-05-2019-27, př. 1 z vlastnictví obce Jeřišno do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-27, RK-05-2019-27pr01.xls, RK-05-2019-27pr02.pdf


22. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o  zařazení  uvedené nové akce do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0277/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Nemocnice Pelhřimov - Havárie hydroizolace terasy 5.NP hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-22, RK-05-2019-22pr01.pdf, RK-05-2019-22pr02.pdf, RK-05-2019-22pr03.pdf, RK-05-2019-22pr04.pdf, RK-05-2019-22pr05.pdf


28. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah"

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0278/05/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-28, RK-05-2019-28pr01.pdf, RK-05-2019-28pr02.pdf


29. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit úpravu plánu investic níže uvedených příspěvkových organizací kraje za odvětví školství. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0279/05/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • čerpání fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 na rok 2019 dle materiálu RK-05-2019-29, př. 1;
 • čerpání fondu investic Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 na rok 2019 dle materiálu RK-05-2019-29, př. 2;
 • čerpání fondu investic Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 na rok 2019 dle materiálu RK-05-2019-29, př. 3;
 • čerpání fondu investic Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO  48895512 na rok 2019 dle materiálu RK-05-2019-29, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-29, RK-05-2019-29pr01.xls, RK-05-2019-29pr02.xls, RK-05-2019-29pr03.xls, RK-05-2019-29pr04.xls


30. Změna v rejstříku škol a školských zařízení

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí změny v rejstříku škol a školských zařízení. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešli P. Franěk, M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0280/05/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než Kraj Vysočina označené v materiálu RK-05-2019-30, př. 1 kódem 1A a 1B.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-30, RK-05-2019-30pr01.pdf


31. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem o  poskytnutí účelové finanční podpory z Fondu Vysočiny na realizaci projektu Mistrovství Evropy v šermu kadetů a  juniorů Foggia, Itálie. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a  sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0281/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2019-31, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-05-2019-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-31, RK-05-2019-31pr01.pdf, RK-05-2019-31pr02.pdf


32. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace z  programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a  světového poháru 2019 žadatelům. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a  sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0282/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-32, RK-05-2019-32pr01.pdf, RK-05-2019-32pr02.pdf, RK-05-2019-32pr03.pdf, RK-05-2019-32pr04.pdf


33. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ podaný do 31. výzvy OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0283/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-05-2019-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-33, RK-05-2019-33pr01.pdf


34. Zpráva o udržitelnosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o udržitelnosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0284/05/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2019-34, př. 1;
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-34, RK-05-2019-34pr01.pdf


35. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí o vyslovení souhlasu s prodejem nemovitosti v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0285/05/2019/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením Smlouvy o hypotečním úvěru (včetně zástavní smlouvy) na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2019-35, př. 2;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1498, za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2019-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-35, RK-05-2019-35pr01.pdf, RK-05-2019-35pr02.pdf


36. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0286/05/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-05-2019-36, př. 7, RK-05-2019-36, př. 8 a RK-05-2019-36, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-36, RK-05-2019-36pr01.pdf, RK-05-2019-36pr02.pdf, RK-05-2019-36pr03.pdf, RK-05-2019-36pr04.pdf, RK-05-2019-36pr05.pdf, RK-05-2019-36pr06.pdf, RK-05-2019-36pr07.doc, RK-05-2019-36pr08.doc, RK-05-2019-36pr09.doc, RK-05-2019-36pr10.pdf


37. Evropský region Dunaj – Vltava 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0287/05/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj – Vltava“ dle materiálu RK-05-2019-37, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2019-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2019-37, RK-05-2019-37pr01.pdf, RK-05-2019-37pr02.doc, RK-05-2019-37pr03.doc, RK-05-2019-37pr04.docx


38. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 05/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 2. 2019, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.     ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                    …..………………………………….……Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 05/2019 dne 19. 2. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 20. 2. 2019.

 


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz