Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 05/2020 - 18. 2. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Nájem nebytových prostor pro zajištění letecké záchranné služby v prostorách užívaných Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizací
3 Smlouvy o nájmu prostor pro potřeby Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
4 Rámcová smlouva o výpůjčce přístrojů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
5 Havarijní pojištění vozidla Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
6 Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
7 Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
8 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
9 Peněžní účelové dary, věcné dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“
13 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
14 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
15 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
17 Návrh na uzavření podlicenční smlouvy
18 Odvolání a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
19 Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019
20 "Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb" - výběr nejvýhodnější nabídky
21 Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2020
22 Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
23 Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
24 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
25 Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
26 Podání 2. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
27 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
28 Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
29 Návrh na čerpání fondu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020
30 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 2. etapa
31 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
32 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
33 Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
34 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1
35 Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Helenín a obci Jihlava se Správou železnic, státní organizací
36 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
37 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
38 Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba.
39 Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě
40 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobkov, obec Chotěboř
41 Darování pozemku v k.ú. Dolní Radslavice
42 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
43 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
44 Veřejná zakázka "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora"
45 Návrh na změnu usnesení 0662/12/2019/RK
46 Souhlas s umístěním sídla spolku v budově školy
47 Veřejná zakázka "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje"
48 Veřejná zakázka na stavební práce: II/357 Strachujov - Jimramov
49 Veřejná zakázka na služby: II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
50 Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
51 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Skuhrov - most
52 Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny
53 Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
54 Projekt „Postav si svůj náklaďák“
55 Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
59 Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2020 Kraj Vysočina
60 Posouzení žádostí o poskytnutí podpory na projekty v oblasti sportu
61 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
62 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
63 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
64 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
65 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
66 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotíkové dotace v Kraji Vysočina II
67 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
70 Informace o přípravě na Programové období EU 2021 – 2027
71 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“
72 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ podaný do 107. výzvy OPŽP
73 Projektová žádost a zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
74 Příprava projektů na podporu biodiverzity a zajištění příznivého stavu předmětu ochrany do Operačního programu Životní prostředí včetně financování jejich přípravy - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
75 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“
76 Účast Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka
77 Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz