Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 05/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 05/2020, které se konalo dne 18. 2. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 18. 2. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdější příchod M. Hyského. 

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2020
02.  Nájem nebytových prostor pro zajištění letecké záchranné služby v prostorách užívaných Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizací
03.  Smlouvy o nájmu prostor pro potřeby Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
04.  Rámcová smlouva o výpůjčce přístrojů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05.  Havarijní pojištění vozidla Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
06.  Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
07.  Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
09.  Peněžní účelové dary, věcné dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“
13.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
14.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
15.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
17.  Návrh na uzavření podlicenční smlouvy
18.  Odvolání a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
19.  Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019
20.  "Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb" - výběr nejvýhodnější nabídky
21.  Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2020
22.  Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
23.  Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
24.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
25.  Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
26.  Podání 2. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
27.  Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
28.  Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
29.  Návrh na čerpání fondu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020
30.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 2. etapa
31.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
32.  5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
33.  Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
34.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1
35.  Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Helenín a obci Jihlava se Správou železnic, státní organizací
36.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
37.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
38.  Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba.
39.  Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě
40.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobkov, obec Chotěboř
41.  Darování pozemku v k.ú. Dolní Radslavice
42.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
43.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
45.  Návrh na změnu usnesení 0662/12/2019/RK
46.  Souhlas s umístěním sídla spolku v budově školy
44.  Veřejná zakázka "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora"
47.  Veřejná zakázka "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje"
77.  Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"
48.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/357 Strachujov - Jimramov
49.  Veřejná zakázka na služby: II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
50.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
51.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Skuhrov - most
52.  Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny
53.  Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
54.  Projekt „Postav si svůj náklaďák“
55.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
56.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
57.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
58.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
59.  Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2020 Kraj Vysočina
60.  Posouzení žádostí o poskytnutí podpory na projekty v oblasti sportu
61.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
62.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
63.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
64.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
65.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
66.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotíkové dotace v Kraji Vysočina II
67.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
70.  Informace o přípravě na Programové období EU 2021 – 2027
71.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“
72.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ podaný do 107. výzvy OPŽP
73.  Projektová žádost a zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
74.  Příprava projektů na podporu biodiverzity a zajištění příznivého stavu předmětu ochrany do Operačního programu Životní prostředí včetně financování jejich přípravy - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
75.  Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“
76.  Účast Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka
78.  Rozprava členů rady

Usnesení 0238/05/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 18. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 04/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

K navrhovaným bodům 02, 03, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


02. Nájem nebytových prostor pro zajištění letecké záchranné služby v prostorách užívaných Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizací

Usnesení 0239/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu dle podmínek stanovených v materiálu RK-05-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-02, RK-05-2020-02pr01.docx


03. Smlouvy o nájmu prostor pro potřeby Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0240/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smluv o nájmu pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2020-03, př. 1 a RK-05-2020-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 2. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-03, RK-05-2020-03pr01.pdf, RK-05-2020-03pr02.pdf


04. Rámcová smlouva o výpůjčce přístrojů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Na zasedání se dostavil M. Hyský. S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením rámcové smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0241/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením rámcové smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2020-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-04, RK-05-2020-04pr01.pdf


05. Havarijní pojištění vozidla Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí shora uvedené příspěvkové organizace o udělení souhlasu k uzavření havarijního pojištění. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0242/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neudělit souhlas s uzavřením havarijního pojištění: 

 • osobního vozidla PEUGEOT EXPERT COMBI ACTIVE SPZ 4J8 7573;

doporučuje

ředitelce Trojlístku zvážit možnost sjednání doplňkového pojištění pro případ živelní události nebo střetu se zvěří.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 2. 2020), Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-05, RK-05-2020-05pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 06 – 09, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


06. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

Usnesení 0243/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-06, RK-05-2020-06pr01.doc


07. Věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0244/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2020-07, př. 1, RK-05-2020-07, př. 2, RK-05-2020-07, př. 3 a RK-05-2020-07, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-07, RK-05-2020-07pr01.pdf, RK-05-2020-07pr02.pdf, RK-05-2020-07pr03.pdf, RK-05-2020-07pr04.pdf


08. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0245/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-08, RK-05-2020-08pr01.doc


09. Peněžní účelové dary, věcné dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0246/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů, věcných darů a dotací pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2020-09, př. 1, RK-05-2020-09, př. 2, RK-05-2020-09, př. 3, RK-05-2020-09, př. 4, RK-05-2020-09, př. 5, RK-05-2020-09, př. 6 a RK-05-2020-09, př. 7.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-09, RK-05-2020-09pr01.doc, RK-05-2020-09pr02.doc, RK-05-2020-09pr03.doc, RK-05-2020-09pr04.doc, RK-05-2020-09pr05.doc, RK-05-2020-09pr06.doc, RK-05-2020-09pr07.pdf


10. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0247/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) celkem o částku 2 089 180 Kč o nájemné, placené:

  • Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 610 080 Kč;
  • Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 800 400 Kč;
  • Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 74 600 Kč;
  • Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 153 770 Kč;
  • Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 450 330 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 1 163 910 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 608 930 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:

  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 606 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 61 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 145 910 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 351 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 608 930 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného nemocnicemi o částku 316 340 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 2. 2020), Odbor ekonomický (18. 2. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (18. 2. 2020)

termín: 18. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-10


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0248/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 1 054 610,64 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 996 021,16 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 58 589,48 Kč);
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 450 433,44 Kč,
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 604 177,20 Kč,zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:  

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zdravotnické technologie a  vybavení“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-05-2020-11, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 11 584 756,25 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 10 941 158,68 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 643 597,57 Kč);
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 7 724 583,35 Kč,
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 3 860 172,90 Kč,zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u:

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zdravotnické technologie a  vybavení“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-05-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 2. 2020), Odbor ekonomický (18. 2. 2020), ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (18. 2. 2020)

termín: 18. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-11, RK-05-2020-11pr01.xls


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0249/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 30 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-12, RK-05-2020-12pr01.pdf, RK-05-2020-12pr02.pdf, RK-05-2020-12pr03.docx

 

K navrhovaným bodům 13 – 16, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


13. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 0250/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • Pentola Qadra a Gas kotel „900“, inv. č. 001-000-000-681, r. v. 1996, PC 454 483,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Systém el. závor + signalizační zařízení Altoma, inv. č. 001-000-001-007, r. v. 1998, PC 343 805,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
  • Pentola Qadra a Gas kotel „900“, inv. č. 001-000-000-681, r. v. 1996, PC 454  483,- Kč, ZC 0,- Kč;

 • s vyřazením a následným prodejem, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
  • Systém el. závor + signalizační zařízení Altoma, inv. č. 001-000-001-007, r. v. 1998, PC 343 805,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 2. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-13


14. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 0251/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Defibrilátor, inv. č. 002-000-001-351, r. v. 2000, PC 186 617,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover, inv. č. 002-000-000-674, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odstředivka 30F, inv. č. 002-000-000-528, r. v. 1994, PC 134 925,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační, inv. č. 002-000-000-020, r. v. 1983, PC 37 117,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kolposkop, inv. č. 002-000-000-029, r. v. 1984, PC 25 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Televizor Tesla, inv. č. 002-000-000-637, r. v. 1994, PC 15 690,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka CH04, inv. č. 002-000-000-543, r. v. 1994, PC 16 310,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka CH04, inv. č. 002-000-000-574, r. v. 1994, PC 16 310,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Multicar M251A, inv. č. 002-000-000-147, r. v. 1990, PC 133 760,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Regál kovový 2 ks, inv. č. 002-000-000-911/3,10, r. v. 1994, PC 2 220,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová 2-dveřová šatní, inv. č. 002-000-001-003/7, r. v. 1994, PC 1 845,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace: 
 • Defibrilátor, inv. č. 002-000-001-351, r. v. 2000, PC 186 617,- Kč, ZC 0,- Kč; 
 • Chladnička Hoover, inv. č. 002-000-000-674, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odstředivka 30F, inv. č. 002-000-000-528, r. v. 1994, PC 134 925,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stůl operační, inv. č. 002-000-000-020, r. v. 1983, PC 37 117,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kolposkop, inv. č. 002-000-000-029, r. v. 1984, PC 25 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Televizor Tesla, inv. č. 002-000-000-637, r. v. 1994, PC 15 690,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka CH04, inv. č. 002-000-000-543, r. v. 1994, PC 16 310,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka CH04, inv. č. 002-000-000-574, r. v. 1994, PC 16 310,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Regál kovový 2 ks, inv. č. 002-000-000-911/3,10, r. v. 1994, PC 2 220,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříň kovová 2-dveřová šatní, inv. č. 002-000-001-003/7, r. v. 1994, PC 1 845,- Kč, ZC  0,-  Kč;  

 • s vyřazením a následným prodejem nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, za nejvyšší nabídkovou cenu: 
 • Multicar M251A, inv. č. 002-000-000-147, r. v. 1990, PC 133 760,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 2. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-14


15. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0252/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-05-2020-15, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-05-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 2. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-15, RK-05-2020-15pr01.xls


16. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0253/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Pumpa infuzní Medipo volumetr. IT1013-2, inv. č. 005-000-000-769, r. v. 1995, PC 64 491,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo vyšetřovací stojanové pojízdné WA LS100, inv. č. 005-000-000-866, r. v. 1998, PC 22 772,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo vyšetřovací stojanové pojízdné WA LS100, inv. č. 005-000-000-867, r. v. 1998, PC 22 772,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Lifepak 10C vč. monitoru, inv. č. 005-000-000-906, r. v. 2000, PC 224 984,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Primedic Defi B, inv. č. 005-000-000-981, r. v. 2003, PC 59 745,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Hemochrom, inv. č. 005-000-000-984, r. v. 2003, PC 144 900,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj AutoCPAP, inv. č. 005-000-001-008, r. v. 2006, PC 60 900,- Kč, ZC 0,- Kč
 • Defibrilátor Metrax, inv. č. 005-000-001-031, r. v. 2006, PC 50 085,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Klávesnice RT 101 k PC RT, inv. č. 005-000-001-069, r. v. 1990, PC 13 000,- Kč, ZC  0,-  Kč;
 • Tiskárna HP Laser Jet4050/T/N/TN, inv. č. 005-000-001-215, r. v. 2001, PC 69 500,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • Pumpa infuzní Medipo volumetr. IT1013-2, inv. č. 005-000-000-769, r. v. 1995, PC 64 491,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo vyšetřovací stojanové pojízdné WA LS100, inv. č. 005-000-000-866, r. v. 1998, PC 22 772,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svítidlo vyšetřovací stojanové pojízdné WA LS100, inv. č. 005-000-000-867, r. v. 1998, PC 22 772,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Lifepak 10C vč. monitoru, inv. č. 005-000-000-906, r. v. 2000, PC 224 984,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Primedic Defi B, inv. č. 005-000-000-981, r. v. 2003, PC 59 745,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Přístroj AutoCPAP, inv. č. 005-000-001-008, r. v. 2006, PC 60 900,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Defibrilátor Metrax, inv. č. 005-000-001-031, r. v. 2006, PC 50 085,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Klávesnice RT 101 k PC RT, inv. č. 005-000-001-069, r. v. 1990, PC 13 000,- Kč, ZC 0,-  Kč;
 • Tiskárna HP Laser Jet4050/T/N/TN, inv. č. 005-000-001-215, r. v. 2001, PC 69 500,- Kč, ZC 0,- Kč;

 • s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a následným použitím na náhradní díly:
 • Hemochrom, inv. č. 005-000-000-984, r. v. 2003, PC 144 900,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 2. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-16


17. Návrh na uzavření podlicenční smlouvy

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavřít podlicenční smlouvu se společností ADIVADLO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0254/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-05-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 2. 2020)

termín: 18. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-17, RK-05-2020-17pr01.doc


18. Odvolání a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

M. Kukla předložil radě kraje návrh odvolat z funkce člena bezpečnostní komise a jmenovat do této funkce člena nového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0255/05/2020/RK

Rada kraje
odvolává

pana Josefa Pavlíka z funkce člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;

jmenuje

pana Otto Vopěnku do funkce člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (18. 2. 2020)

termín: 18. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-18, RK-05-2020-18pr01.pdf


19. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o zadaných veřejných zakázkách. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0256/05/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-05-2020-19, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-05-2020-19, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-05-2020-19, př. 3.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-19, RK-05-2020-19pr01.xls, RK-05-2020-19pr02.xls, RK-05-2020-19pr03.xls


20. "Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb" - výběr nejvýhodnější nabídky

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0257/05/2020/RK

Neveřejný materiál:

Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 5. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-20, RK-05-2020-20pr01.pdf, RK-05-2020-20pr02.pdf, RK-05-2020-20pr03.pdf, RK-05-2020-20pr04.doc


21. Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2020

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o přihlášení Kraje Vysočina do uvedené soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0258/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu, do soutěže „Podnik podporující zdraví roku 2020;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2020.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-21


22. Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem zařadit akci „Vlastní umělecká činnost v roce 2020" do zásobníku akcí k realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0259/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“ dle materiálu RK-05-2020-22, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“ projektovou žádost.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (25. 2. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-22, RK-05-2020-22pr01.pdf


23. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0260/05/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu RK-05-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (18. 2. 2020)

termín: 18. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-23, RK-05-2020-23pr01.doc


24. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z daného projektu žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0261/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2020-24, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-05-2020-24, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2020-24, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-05-2020-24, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-24, RK-05-2020-24pr01.pdf, RK-05-2020-24pr02.pdf, RK-05-2020-24pr03.pdf, RK-05-2020-24pr04.pdf


25. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o žádosti Horáckého divadla Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy za účelem přijetí finančního daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0262/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-25, RK-05-2020-25pr01.docx

 

K navrhovaným bodům 26 – 31, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


26. Podání 2. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu Transformace Domova Háj III.

Usnesení 0263/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-05-2020-26, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-05-2020-26, př. 2 za druhé monitorovací období projeku Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně všech požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-26, RK-05-2020-26pr01.pdf, RK-05-2020-26pr02.pdf


27. Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

Usnesení 0264/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč, dle materiálu RK-05-2020-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-27, RK-05-2020-27pr01.pdf, RK-05-2020-27pr02.doc


28. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)

Usnesení 0265/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na činnost konzultačních středisek ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-05-2020-28, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2020-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-28, RK-05-2020-28pr01.pdf, RK-05-2020-28pr02.doc


29. Návrh na čerpání fondu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020

Usnesení 0266/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci na rok 2020 dle materiálu RK-05-2020-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 2. 2020), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-29, RK-05-2020-29pr01.xls, RK-05-2020-29pr02.pdf


30. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 2. etapa

Usnesení 0267/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 386 224,26 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (21. 2. 2020), Odbor ekonomický (21. 2. 2020)

termín: 21. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-30


31. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“

Usnesení 0268/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 95 719 749,05 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-31


32. 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0269/05/2020/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2020-32, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I., včetně požadovaných příloh.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (20. 2. 2020)

termín: 20. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-32, RK-05-2020-32pr01.doc

 

K navrhovaným bodům 33 – 43, 45, 46, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


33. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních na pozemky v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

Usnesení 0270/05/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 18. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-33, RK-05-2020-33pr01.pdf


34. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1

Usnesení 0271/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného, Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, IČ 708 89 953, oprávněným hospodařit s majetkem státu, na straně povinného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090 450 jako investorem, smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu RK-05-2020-34, př. 1, po realizaci stavební akce „III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1“ na pozemcích par. č. 1066/4 a 1066/5 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-34, RK-05-2020-34pr01.doc, RK-05-2020-34pr02.pdf


35. Uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Helenín a obci Jihlava se Správou železnic, státní organizací

Usnesení 0272/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 177/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 64 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-05-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-35, RK-05-2020-35pr01.pdf, RK-05-2020-35pr02.pdf


36. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Usnesení 0273/05/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2444/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu RK-05-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-36, RK-05-2020-36pr01.pdf, RK-05-2020-36pr02.pdf


37. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0274/05/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-05-2020-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-37, RK-05-2020-37pr01.xls


38. Nabytí pozemků zastavěných v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba.

Usnesení 0275/05/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-05-2020-38, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-38, RK-05-2020-38pr01.xls


39. Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě

Usnesení 0276/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-39, př. 1, odděleného geometrickým plánem číslo 3226-57/2019 z pozemku KN par. č. 3432/15 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-39, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 3226-57/2019 z pozemku KN par. č. 3432/15 - ostatní plocha, silnice v katastrálním území Nové Město na Moravě, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-39, RK-05-2020-39pr01.xls, RK-05-2020-39pr02.pdf


40. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobkov, obec Chotěboř

Usnesení 0277/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-40, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 297-177/2018 z pozemku KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-40, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-05-2020-40, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 230/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-40, RK-05-2020-40pr01.xls, RK-05-2020-40pr02.xls, RK-05-2020-40pr03.pdf


41. Darování pozemku v k.ú. Dolní Radslavice

Usnesení 0278/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2, oddělený z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2, oddělený z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-41, RK-05-2020-41pr01.pdf


42. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0279/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2020-42, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2020-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-42, RK-05-2020-42pr01.xls


43. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0280/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2020-43, př. 1 a RK-05-2020-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-43, RK-05-2020-43pr01.xlsx, RK-05-2020-43pr02.xlsx


45. Návrh na změnu usnesení 0662/12/2019/RK

Usnesení 0281/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0662/12/2019/RK ze dne 16. 4. 2019 tak, že v materiálu RK-12-2019-29, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 7 a 10 nahrazuje materiálem RK-05-2020-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-45, RK-05-2020-45pr01.xlsx


46. Souhlas s umístěním sídla spolku v budově školy

Usnesení 0282/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s umístěním sídla spolku s názvem Studentský spolek Gymnázia Havlíčkův Brod v budově č.p. 2063 stojící na pozemku st. par. č. 248 v k.ú. Havlíčkův Brod na adrese Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Gymnáziem Havlíčkův Brod a Studentským spolkem Gymnázia Havlíčkův Brod dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-46, RK-05-2020-46pr01.pdf


44. Veřejná zakázka "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0283/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2020-44, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-05-2020-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-44, RK-05-2020-44pr01.doc, RK-05-2020-44pr02.doc


47. Veřejná zakázka "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0284/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-05-2020-47, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-05-2020-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-47, RK-05-2020-47pr01.doc, RK-05-2020-47pr02.docx


77. Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít se Správou železnic, státní organizací, nájemní smlouvu. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0285/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Správou železnic, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO 709 94 234, nájemní smlouvu na část pozemku a za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2020-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-77, RK-05-2020-77pr01.pdf, RK-05-2020-77pr02.pdf


48. Veřejná zakázka na stavební práce: II/357 Strachujov - Jimramov

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0286/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ II/357 Strachujov - Jimramov" formou otevřeného podlimitního řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-05-2020-48, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2020-48, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/357 Strachujov - Jimramov“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-05-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-48, RK-05-2020-48pr01.pdf, RK-05-2020-48pr02.docx


49. Veřejná zakázka na služby: II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0287/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2020-49, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2020-49, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2020-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-49, RK-05-2020-49pr01.pdf, RK-05-2020-49pr02.docx


50. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0288/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2020-50, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2020-50, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2020-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-50, RK-05-2020-50pr01.pdf, RK-05-2020-50pr02.docx


51. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Skuhrov - most

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0289/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky Skuhrov - most dle materiálu RK-05-2020-51, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení společnost Mitrenga-stavby, spol. s.r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-05-2020-51, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-51, RK-05-2020-51pr01.pdf


52. Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit Tarif Veřejné dopravy Vysočiny. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0290/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 1;

schvaluje

Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-52, RK-05-2020-52pr01.pdf, RK-05-2020-52pr02.pdf


53. Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit zařazení níže uvedených akcí do kapitoly Doprava. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0291/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí: 

 • III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi
 • II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 008
 • III/03818 Stříbrné Hory - mosty ev. č. 03818-2,3
 • II/150 Ledeč n. S. - zkapacitnění komunikace
 • III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4 

do kapitoly Doprava, § 2212, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-05-2020-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-53, RK-05-2020-53pr01.docx, RK-05-2020-53pr02.xlsx


54. Projekt „Postav si svůj náklaďák“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu,  upřesnil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák“. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, T. Doležalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0292/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Postav si svůj náklaďák“ dle materiálu RK-05-2020-54, př. 1;

rozhoduje

o bezúplatném převodu sady dílů pro montáž nákladního automobilu Tatra a následně konečnou podobu zhotoveného nákladního automobily Tatra Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, a to k datu protokolárního předání, a v termínech dle materiálu RK-05-2020-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-54, RK-05-2020-54pr01.doc


55. Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, T. Doležalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0293/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „S Vysočinou do Evropy“ se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, dle materiálu RK-05-2020-55, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 60 500 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 10 500 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-05-2020-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-55, RK-05-2020-55pr01.doc


56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, T. Doležalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0294/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 157 918,31 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 225 611,57 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 383 529,88  Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 157 918,31 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 225 611,57 Kč Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 2. 2020), Odbor ekonomický (29. 2. 2020), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-56


57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, T. Doležalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0295/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže ve výši 50 000 Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., se sídlem Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 26524783 na realizaci projektu „T-CAMP – vědeckotechnický tábor“ dle materiálu RK-05-2020-57, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2020-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 10. 2020), Odbor ekonomický (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-57, RK-05-2020-57pr01.pdf, RK-05-2020-57pr02.pdf


58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, T. Doležalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0296/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 142 545 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 1 142 545 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-05-2020-58.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2020), Odbor ekonomický (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-58, RK-05-2020-58pr01.doc


59. Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2020 Kraj Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Českého svazu ledního hokeje o finanční dotaci na celoroční činnost výchovy talentované mládeže v ledním hokeji v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, T. Doležalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0297/05/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního hokeje, z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2020-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-59, RK-05-2020-59pr01.pdf


60. Posouzení žádostí o poskytnutí podpory na projekty v oblasti sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí podpory na projekty v oblasti sportu žadatelům. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, T. Doležalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0298/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • neposkytnout dotaci ve výši 30 000 Kč SK Fotbalová škola Třebíč, z.s., se sídlem Vrchlického 990, Borovina, 674 01 Třebíč, IČO: 66610591;
 • neposkytnout dotaci ve výši 200 000 Kč Top race agency, z.s., se sídlem Leštinská 978/34, 789 01 Zábřeh, IČO: 27055680.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-60, RK-05-2020-60pr01.pdf, RK-05-2020-60pr02.pdf

 

V průběhu jednání odešel M. Hyský. K navrhovaným bodům 61 – 64, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


61. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199

Usnesení 0299/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2020-61, př. 1.

odpovědnost: Dětský domov, Senožaty 199 (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-61, RK-05-2020-61pr01.docx


62. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0300/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-62, RK-05-2020-62pr01.pdf, RK-05-2020-62pr02.pdf, RK-05-2020-62pr03.pdf, RK-05-2020-62pr04.pdf, RK-05-2020-62pr05.pdf


63. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0301/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-63, RK-05-2020-63pr01.xls, RK-05-2020-63pr02.pdf, RK-05-2020-63pr03.pdf, RK-05-2020-63pr04.pdf, RK-05-2020-63pr05.pdf


64. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 0302/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-64, RK-05-2020-64pr01.pdf, RK-05-2020-64pr02.pdf, RK-05-2020-64pr03.pdf, RK-05-2020-64pr04.pdf


65. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2020. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, T. Doležalová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0303/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-05-2020-65, př. 1, RK-05-2020-65, př. 2 a RK-05-2020-65, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-65, RK-05-2020-65pr01.xls, RK-05-2020-65pr02.xls, RK-05-2020-65pr03.xls

 

V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešel J. Hyliš. K navrhovaným bodům 66 – 69, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


66. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0304/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-05-2020-66, př. 5 a RK-05-2020-66, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-66, RK-05-2020-66pr01.pdf, RK-05-2020-66pr02.pdf, RK-05-2020-66pr03.pdf, RK-05-2020-66pr04.pdf, RK-05-2020-66pr05.docx, RK-05-2020-66pr06.docx


67. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0305/05/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-05-2020-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-67, RK-05-2020-67pr01.pdf, RK-05-2020-67pr02.pdf


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0306/05/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-68, RK-05-2020-68pr01.pdf, RK-05-2020-68pr02.docx


69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0307/05/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-69, RK-05-2020-69pr01.pdf, RK-05-2020-69pr02.docx


70. Informace o přípravě na Programové období EU 2021 – 2027

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace týkající se Programového období EU 2021 – 2027. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0308/05/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný, neboť obsahuje pracovní verze dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo bez adekvátního vysvětlení způsobit zbytečné, neodůvodněné jednání jednotlivců či skupin v neprospěch veřejného zájmu či obecného prospěchu.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-70, RK-05-2020-70pr01.docx, RK-05-2020-70pr02.pdf, RK-05-2020-70pr03.pdf, RK-05-2020-70pr04.docx, RK-05-2020-70pr05.DOCX, RK-05-2020-70pr06.pdf


71. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje k projednání dokument Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro uvedený projekt. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0309/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2020-71, př. 1 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 2. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (18. 2. 2020)

termín: 18. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-71, RK-05-2020-71pr01.pdf


72. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ podaný do 107. výzvy OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje k projednání změnu dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný projekt. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0310/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-05-2020-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-72, RK-05-2020-72pr01.pdf


73. Projektová žádost a zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0311/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-05-2020-73, př. 3, RK-05-2020-73, př. 4 a RK-05-2020-73, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-05-2020-73, př. 1 do 139. výzvy Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,66 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (2. 11. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (2. 11. 2020)

termín: 2. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-73, RK-05-2020-73pr01.pdf, RK-05-2020-73pr02.doc, RK-05-2020-73pr03.doc, RK-05-2020-73pr04.doc, RK-05-2020-73pr05.doc


74. Příprava projektů na podporu biodiverzity a zajištění příznivého stavu předmětu ochrany do Operačního programu Životní prostředí včetně financování jejich přípravy - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0312/05/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit přípravu projektů „Obnova vodních nádrží Lovětínský rybník a Okrouhlice v EVL a PP Rybníky v Pouštích“, „Revitalizace rybníku Žofka v PP Dobrá Voda“, „Obnova vodních poměrů v EVL a PP Koupaliště u Bohuslavic, „PR Rašeliniště Kaliště - revitalizace Hamerského potoka“, „Revitalizační zásahy v EVL a PR Doupský a Bažantka“ dle materiálů RK-05-2020-74, př. 1, RK-05-2020-74, př. 2, RK-05-2020-74, př. 3, RK-05-2020-74, př. 4, RK-05-2020-74, př. 5, v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na přípravu projektů;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřade Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje zahájit přípravu projektů „Obnova vodních nádrží Lovětínský rybník a Okrouhlice v EVL a PP Rybníky v Pouštích“, „Revitalizace rybníku Žofka v PP Dobrá Voda“, „Obnova vodních poměrů v EVL a PP Koupaliště u Bohuslavic, „PR Rašeliniště Kaliště - revitalizace Hamerského potoka“, „Revitalizační zásahy v EVL a PR Doupský a Bažantka“ dle materiálů RK-05-2020-74, př. 1, RK-05-2020-74, př. 2, RK-05-2020-74, př. 3, RK-05-2020-74, př. 4, RK-05-2020-74, př. 5, připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,7 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu těchto projektů.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-74, RK-05-2020-74pr01.pdf, RK-05-2020-74pr02.pdf, RK-05-2020-74pr03.pdf, RK-05-2020-74pr04.pdf, RK-05-2020-74pr05.pdf


75. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení znění žádosti o změnu dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný projekt. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0313/05/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

znění žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2020-75, př. 1;

rozhoduje

podat žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2020-75, př. 1 Státnímu fondu životního prostředí ČR.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-75, RK-05-2020-75pr01.docx, RK-05-2020-75pr02.pdf


76. Účast Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 47. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0314/05/2020/RK

Rada kraje
ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 47. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2020-76


78. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 05/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 2. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Martin Kukla ……...……………………………………

 

 

Ing. Jan Hyliš …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 05/2020 dne 18. 2. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 2. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz