Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 05/2021 - 16. 2. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace
3 Zřízení Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, jmenování předsedy, místopředsedy a členů
4 Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti
5 Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina
6 Opatření proti epidemii COVID-19 - oprávnění k využívání zdrojů kraje a PO
7 Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
8 Souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci – multifunkční zařízení.
9 Odměny za splnění osobních cílů pro ředitele / ředitelky zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
10 Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
14 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“
15 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
17 Výběr dodavatele veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
18 Výběr dodavatele veřejné zakázky III/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
19 Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba
20 Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
21 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
22 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s obcí Slavíkov
23 Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2021 na opravy silnic II. a III. tříd
24 Koncepce výstavby tras telekomunikačních sítí v silničních pozemcích Kraje Vysočina
25 Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
26 Veřejná zakázka "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů"
27 Prodej pozemků v k. ú. a obci Vyskytná
28 Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava elektroinstalace na OA"
29 Veřejná zakázka na stavební práce "SPŠ a SOU Pelhřimov - Friedova, oprava elektroinstalace"
30 Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Město Žďár
31 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev od Správy železnic, státní organizace
32 Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěných staveb investiční akce „Transformace Domova Háj III“
33 Uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy a úhrada bezdůvodného obohacení - k.ú. Nová Ves u Třešti a obec Batelov
34 Dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pozemky v k. ú. Nevcehle
35 Návrh na změnu usnesení 1700/27/2020/RK
36 Darování pozemků v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
37 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, obec Ruda
38 Darování pozemku v k.ú. Hosov a obci Jihlava
39 Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
40 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
41 Návrh na změnu usnesení 1920/31/2020/RK
42 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
43 Návrh na změnu usnesení 2297/37/2020/RK
44 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rámci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa“
45 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
46 Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“
47 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“
48 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 4. žádosti o platbu
49 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
50 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
51 Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Využití digitalizace ve veřejné správě“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
52 Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
53 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
54 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
55 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – stanovení platu a odměny
56 Stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
57 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
58 Porušení rozpočtové kázně - Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
59 Darovací smlouva - Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
60 Darovací smlouva - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
61 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
62 Schválení investičních plánů - školské organizace
63 Přesun Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR na rok 2022 – potvrzení účasti výpravy Kraje Vysočina
64 Podání žádosti o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví
65 2. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci u projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
66 Rozpočtová změna – vratka nedočerpaných prostředků projektu: „Učit se společně, růst individuálně“.
67 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
68 Nepotřebný majetek - Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
69 Veřejná zakázka na zajištění podpory pracovníků formou supervize
70 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem
71 Vyhodnocení a zpráva o plnění plánu odpadového hospodářství kraje za roky 2018 a 2019
72 Dohody o spolupráci s kolektivními systémy při řešení nakládání s odpady v Kraji Vysočina
73 Dohoda o spolupráci při řešení projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina
74 Udržitelnost projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“
75 Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a úprava usnesení RK

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz