Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 05/2021

Zápis ze zasedání rady kraje č. 05/2021, které se konalo dne 16. 2. 2021 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2021

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 16. 2. 2021.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman V. Schrek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2021
02.  Rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace
03.  Zřízení Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, jmenování předsedy, místopředsedy a členů
04.  Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti
05.  Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina
06.  Opatření proti epidemii COVID-19 - oprávnění k využívání zdrojů kraje a PO
07.  Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
08.  Souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci – multifunkční zařízení.
09.  Odměny za splnění osobních cílů pro ředitele / ředitelky zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
10.  Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
14.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“
15.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
17.  Výběr dodavatele veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
18.  Výběr dodavatele veřejné zakázky III/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
19.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba
20.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba
21.  Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
22.  Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s obcí Slavíkov
23.  Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2021 na opravy silnic II. a III. tříd
24.  Koncepce výstavby tras telekomunikačních sítí v silničních pozemcích Kraje Vysočina
25.  Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
26.  Veřejná zakázka "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů"
27.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Vyskytná
28.  Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava elektroinstalace na OA"
29.  Veřejná zakázka na stavební práce "SPŠ a SOU Pelhřimov - Friedova, oprava elektroinstalace"
30.  Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Město Žďár
31.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev od Správy železnic, státní organizace
32.  Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěných staveb investiční akce „Transformace Domova Háj III“
33.  Uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy a úhrada bezdůvodného obohacení - k.ú. Nová Ves u Třešti a obec Batelov
34.  Dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pozemky v k. ú. Nevcehle
35.  Návrh na změnu usnesení 1700/27/2020/RK
36.  Darování pozemků v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
37.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, obec Ruda
38.  Darování pozemku v k.ú. Hosov a obci Jihlava
39.  Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
40.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
41.  Návrh na změnu usnesení 1920/31/2020/RK
42.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
43.  Návrh na změnu usnesení 2297/37/2020/RK
44.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rámci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa“
45.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
46.  Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“
47.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“
48.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 4. žádosti o platbu
49.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
50.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
51.  Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Využití digitalizace ve veřejné správě“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
52.  Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
53.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
54.  Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
55.  Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – stanovení platu a odměny
56.  Stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
57.  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
58.  Porušení rozpočtové kázně - Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
59.  Darovací smlouva - Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
60.  Darovací smlouva - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
61.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
62.  Schválení investičních plánů - školské organizace
63.  Přesun Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR na rok 2022 – potvrzení účasti výpravy Kraje Vysočina
64.  Podání žádosti o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví
65.  2. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci u projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
66.  Rozpočtová změna – vratka nedočerpaných prostředků projektu: „Učit se společně, růst individuálně“.
67.  Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
68.  Nepotřebný majetek - Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
69.  Veřejná zakázka na zajištění podpory pracovníků formou supervize
70.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem
71.  Vyhodnocení a zpráva o plnění plánu odpadového hospodářství kraje za roky 2018 a 2019
72.  Dohody o spolupráci s kolektivními systémy při řešení nakládání s odpady v Kraji Vysočina
73.  Dohoda o spolupráci při řešení projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina
74.  Udržitelnost projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“
75.  Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a úprava usnesení RK
76.  Rozprava členů rady

Usnesení 0221/05/2021/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 16. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 04/2021 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0222/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace.

odpovědnost: Odbor ekonomický, odbor sekretariátu hejtmana (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-02


03. Zřízení Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, jmenování předsedy, místopředsedy a členů

V. Schrek předložil radě kraje návrh zřídit Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany a jmenovat předsedu, místopředsedu a členy této komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0223/05/2021/RK

Rada kraje
zřizuje

Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany;

jmenuje

předsedu, místopředsedu a členy komise dle materiálu RK-05-2021-03, př. 1, s účinností od 16. 2. 2021.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (16. 2. 2021)

termín: 16. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-03, RK-05-2021-03pr01.xlsx


04. Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0224/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování dokumentů v rámci svěřené oblasti, které vydává hejtman kraje Mgr. Vítězslav Schrek, MBA pro předsedu Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina Ing. Bc. Martina Hyského;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu, zejména dotčených odborů.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (16. 2. 2021)

termín: 16. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-04, RK-05-2021-04pr01.pdf


05. Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje návrh zrušit usnesení č. 0797/16/2010/RK a zřídit Škodní a likvidační skupinu Rady Kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0225/05/2021/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 0797/16/2010/RK ze dne 25. 5. 2010;

zřizuje

Škodní a likvidační skupinu Rady Kraje Vysočina;

schvaluje

Jednací řád Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-05, př. 1;

jmenuje

předsedu, místopředsedu a členy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-05, př. 2.

odpovědnost: Oddělení ostatních správních činností (16. 2. 2021)

termín: 16. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-05, RK-05-2021-05pr01.doc, RK-05-2021-05pr02.doc


06. Opatření proti epidemii COVID-19 - oprávnění k využívání zdrojů kraje a PO

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0226/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2021-06, př. 1;

souhlasí

na základě oprávnění vyplývajícího z ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s poskytováním všeobecné výpomoci orgánům státu (České republiky) orgány Kraje Vysočina a Krajem Vysočina zřizovanými příspěvkovými organizacemi při provádění protiepidemických opatření proti šíření onemocnění COVID-19 a ke zmírňování škodlivých následků epidemie, včetně účelné výpomoci při zajišťování testování a očkování obyvatel kraje, při zajišťování preventivních a realizaci ochranných opatření, externí komunikace a informování veřejnosti a včetně všech souvisejících organizačních a řídících, koordinačních, administrativních, odborných i obslužných činností; zejména činností potřebných k realizaci opatření doporučených nebo nařízených vládou, ústředními orgány státní správy, Ústředním krizovým štábem České republiky, Centrálním řídícím týmem, orgány hygienické služby, Krizovým štábem Kraje Vysočina a Zvláštní pracovní skupinou „VAKCINACE“ ustanovenou a jmenovanou Radou Kraje Vysočina;

schvaluje

využívání personálních zdrojů kraje a krajem zřizovaných příspěvkových organizací (zaměstnanců v hlavním pracovním poměru i účelově přijatých zaměstnanců na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti), věcných (materiálních) zdrojů kraje a krajem zřizovaných příspěvkových organizací (zejména vozidel autoprovozu, informační a komunikační techniky včetně sítí a přístupů na externí systémy, software, spotřebního materiálu, objektů, prostor a místností), dále informačních zdrojů a finančních zdrojů kraje alokovaných na kapitole „Požární ochrana a IZS“, § 5213 „Krizová opatření“ i alokovaných na příslušných jednotlivých resortních kapitolách rozpočtu Kraje Vysočina (v rozsahu umožněném aktuálně platným Rozpočtem Kraje Vysočina na rok 2021), a to výhradně za účelem provádění protiepidemických opatření proti šíření onemocnění COVID-19 včetně účelné výpomoci příslušným státním orgánům;

pověřuje

zvláštní pracovní skupinu „VAKCINACE“ zřízenou usnesením 0044/02/2021/RK operativním rozhodováním ve věci účelné výpomoci státním orgánům při organizaci a zabezpečení procesu očkování obyvatel kraje proti onemocnění COVID-19, a to včetně operativního rozhodování o využívání zdrojů kraje k tomuto účelu v rámci platných obecně závazných právních předpisů a interních předpisů kraje;

ukládá

 • hejtmanovi kraje situaci ohledně očkování v kraji monitorovat a v případě hrozících komplikací veřejně apelovat na plnění povinností ministerstva zdravotnictví, a to zejména na povinnost naplňovat přijatá mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob;
 • řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina poskytovat Krajskému koordinátorovi očkování na vyžádání účinnou součinnost krajského úřadu;
 • v rámci výkonu funkcí zřizovatele vyplývající z ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovým organizacím, které splňují požadavky na výkon očkovacího místa, plně se zapojit do procesu očkování obyvatel kraje a průběžně zajišťovat pro proces očkování obyvatel potřebné personální a věcné podmínky podle pokynů Krajského koordinátora očkování a zvláštní pracovní skupiny „VAKCINACE“;
 • zvláštní pracovní skupině „VAKCINACE“, grémiu ředitele krajského úřadu, odboru informatiky, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu průběžně informovat podle povahy věci radu kraje nebo hejtmana a jeho náměstka se zaměřením pro oblast zdravotnictví o podstatných skutečnostech týkajících se realizace protiepidemických opatření, zejména o průběhu procesu očkování obyvatel kraje.

odpovědnost: hejtman, grémium ředitele krajského úřadu a vedoucí jednotlivých dotčených útvarů krajského úřadu, dotčené příspěvkové organizace (zejména působící v resortu zdravotnictví, sociální věci a školství) (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-06, RK-05-2021-06pr01.docx


07. Rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0227/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

ochrana majetkových zájmů kraje v rámci probíhajícího soudního sporu

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-07, RK-05-2021-07pr01.pdf


08. Souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci – multifunkční zařízení.

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0228/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu movité věci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-05-2021-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 2. 2021), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-08, RK-05-2021-08pr01.pdf


09. Odměny za splnění osobních cílů pro ředitele / ředitelky zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje návrh schválit prodloužení termínu pro předložení zpracovaných osobních cílů do 30. 4. 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0229/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

prodloužení termínu pro předložení zpracovaných osobních cílů (úkolů) do 30. 4. 2021;

ukládá

ředitelkám / ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem stanovených materiálem RK-05-2021-09, př. 1, jehož termín se posouvá do 30. 4. 2021.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2021), Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-09, RK-05-2021-09pr01.xls


10. Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu schválit investiční plán Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0230/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plán Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2021 dle materiálu RK-05-2021-10, př. 1;

souhlasí

s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2021-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 2. 2021), Odbor ekonomický (16. 2. 2021), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (16. 2. 2021)

termín: 16. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-10, RK-05-2021-10pr01.pdf, RK-05-2021-10pr02.pdf


11. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0231/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2021-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 2. 2021), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-11, RK-05-2021-11pr01.pdf


12. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0232/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2021-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 2. 2021), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-12, RK-05-2021-12pr01.pdf


13. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení žadatelky do stipendijního programu a o uzavření smlouvy o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0233/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-05-2021-13, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2021), Odbor ekonomický (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-13, RK-05-2021-13pr01.doc, RK-05-2021-13pr02.pdf, RK-05-2021-13pr03.xls


14. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0234/05/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“ dle materiálu RK-05-2021-14, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 19 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 19 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2021), Odbor ekonomický (30. 4. 2021), Odbor informatiky (30. 4. 2021), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-14, RK-05-2021-14pr01.pdf, RK-05-2021-14pr02.pdf, RK-05-2021-14pr03.pdf, RK-05-2021-14pr04.pdf, RK-05-2021-14pr05.docx


15. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0235/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 120 000 Kč (ÚZ 00051) při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 120 000 Kč (ÚZ 00051);
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 6 120 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 6 120 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, z důvodu změny formy kompenzace nájemného.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 3. 2021), Odbor ekonomický (5. 3. 2021), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (5. 3. 2021)

termín: 5. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-15, RK-05-2021-15pr01.pdf


16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0236/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 689 200 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 689 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 114 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši  395 200 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 68 800 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 76 800 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 34 400 Kč,

 za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 2. 2021), Odbor ekonomický (26. 2. 2021), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-16


17. Výběr dodavatele veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0237/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

Informace subjektům na průběhu veřejné zakázky neúčastným jsou poskytovány až po ukončení řízení (po uzavření smlouvy).

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-17, RK-05-2021-17pr01.pdf


18. Výběr dodavatele veřejné zakázky III/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0238/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

Informace subjektům na průběhu veřejné zakázky neúčastným jsou poskytovány až po ukončení řízení (po uzavření smlouvy).

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-18, RK-05-2021-18pr01.pdf


19. Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0239/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-19, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-19, př. 1.

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2021-19, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-19, RK-05-2021-19pr01.pdf, RK-05-2021-19pr02.docx


20. Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0240/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-20, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2021-20, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-20, RK-05-2021-20pr01.pdf, RK-05-2021-20pr02.docx


21. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0241/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 136/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-05-2021-21, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 38 256 000 Kč na přípravu stavebních opatření a staveb využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-05-2021-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-21, RK-05-2021-21pr01.pdf


22. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s obcí Slavíkov

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s obcí Slavíkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0242/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s obcí Slavíkov, IČO: 00268241, se sídlem Slavíkov 2, 582 65 Slavíkov, dle materiálu RK-05-2021-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (16. 3. 2021)

termín: 16. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-22, RK-05-2021-22pr01.pdf


23. Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2021 na opravy silnic II. a III. tříd

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh pověřit uvedenou příspěvkovou organizaci podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků na opravy silnic II. a III. tříd v roce 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0243/05/2021/RK

Rada kraje
pověřuje

Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2021;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2021-23, př. 4.

souhlasí

s rozpisem akcí, který bude předložen k odsouhlasení Centrální komisi SFDI dle materiálu RK-05-2021-23, př. 3;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (16. 2. 2021)

termín: 16. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-23, RK-05-2021-23pr01.pdf, RK-05-2021-23pr02.docx, RK-05-2021-23pr03.pdf, RK-05-2021-23pr04.docx


24. Koncepce výstavby tras telekomunikačních sítí v silničních pozemcích Kraje Vysočina

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělili radě kraje podrobnosti k předložené koncepci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0244/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Koncepci výstavby tras telekomunikačních sítí v silničních pozemcích Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-24, př. 1;

ukládá

odboru informatiky, odboru dopravy a silničního hospodářství a Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny realizaci dalších kroků navržených v koncepci.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2021), Odbor informatiky (31. 5. 2021), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-24, RK-05-2021-24pr01.docx, RK-05-2021-24pr02.pptx


25. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0245/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši  3 085 368,58 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 PPF na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku   1 631 782,56 Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 424 696,04  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 559 800,39 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku  291 667,47 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 177 422,12 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (16. 2. 2021)

termín: 16. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-25, RK-05-2021-25pr01.xlsx


26. Veřejná zakázka "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů"

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0246/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-26, RK-05-2021-26pr01.doc, RK-05-2021-26pr02.docx


27. Prodej pozemků v k. ú. a obci Vyskytná

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemky v k. ú. a obci Vyskytná do vlastnictví fyzických osob. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0247/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-27, RK-05-2021-27pr01.pdf


28. Veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava elektroinstalace na OA"

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0248/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-28, RK-05-2021-28pr01.pdf, RK-05-2021-28pr02.docx


29. Veřejná zakázka na stavební práce "SPŠ a SOU Pelhřimov - Friedova, oprava elektroinstalace"

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0249/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-29, RK-05-2021-29pr01.pdf, RK-05-2021-29pr02.docx


30. Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Město Žďár

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít nájemní smlouvu na dočasné užívání části pozemku v k. ú. Město Žďár. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0250/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně nájemce a Českými drahami, a.s., na straně pronajímatele, nájemní smlouvu na dočasné užívání části pozemku par. č. 6416/45 v k.ú. Město Žďár dle materiálu RK-05-2021-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-30, RK-05-2021-30pr01.pdf


31. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev od Správy železnic, státní organizace

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. a obci Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0251/05/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2600/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 mv k. ú. a obci Horní Cerekev  z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234, do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • schválit technické podmínky převodu dle materiálu RK-05-2021-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-31, RK-05-2021-31pr01.doc, RK-05-2021-31pr02.pdf


32. Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěných staveb investiční akce „Transformace Domova Háj III“

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít smlouvy o zajištění správy rozestavěných staveb s budoucím uživatelem Domovem Háj. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0252/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj III - Havlíčkův Brod - stavební práce“, Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov“ a Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Transformace Domova Háj III - Chotěboř - stavební práce“ mezi budoucím uživatelem stavby a investorem stavby dle materiálů RK-05-2021-32, př. 1, RK-05-2021-32, př. 2RK-05-2021-32, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-32, RK-05-2021-32pr01.doc, RK-05-2021-32pr02.doc, RK-05-2021-32pr03.doc


33. Uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy a úhrada bezdůvodného obohacení - k.ú. Nová Ves u Třešti a obec Batelov

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 kupní smlouvy s fyzickou osobou. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0253/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-33, RK-05-2021-33pr01.doc


34. Dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pozemky v k. ú. Nevcehle

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0254/05/2021/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2021-34, př. 1;
 • Dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2021-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-34, RK-05-2021-34pr01.doc, RK-05-2021-34pr02.doc


35. Návrh na změnu usnesení 1700/27/2020/RK

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu změnit usnesení 1700/27/2020/RK. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0255/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1700/27/2020/RK tak, že se v materiálu RK-27-2020-55, př. 2 se ruší žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 6 a žádost pod pořadovým číslem 12 se nahrazuje materiálem RK-05-2021-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-35, RK-05-2021-35pr01.xlsx


36. Darování pozemků v k. ú. Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. Horní Heřmanice do vlastnictví obce Horní Heřmanice. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0256/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Horní Heřmanice v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-36, př. 1, oddělených geometrickým plánem č. 145-188/2013 z pozemků KN par. č. 1551 a par. č. 1561/2 v k. ú.  Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Horní Heřmanice v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 145-188/2013 z pozemků KN par. č. 1551 a par. č. 1561/2 v k.  ú. Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-36, RK-05-2021-36pr01.xls, RK-05-2021-36pr02.pdf


37. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, obec Ruda

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí obce Ruda o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0257/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-37, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-37, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-37, př. 2, z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-37, RK-05-2021-37pr01.xls, RK-05-2021-37pr02.xls


38. Darování pozemku v k.ú. Hosov a obci Jihlava

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. Hosov a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0258/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 735/17 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 164 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 735/17- opst. plocha, jiná plocha o výměře 164 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 5. 2021)

termín: 11. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-38, RK-05-2021-38pr01.pdf


39. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0259/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Velká Bíteš, IČO 00295647 smlouvu o výpůjčce na pozemky tvořící trvalý a dočasný zábor stavby II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat v rozsahu, za podmínek a na dobu dle materiálu RK-05-2021-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-39, RK-05-2021-39pr01.doc, RK-05-2021-39pr02.pdf


40. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh souhlasit se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a uzavřít nepojmenované smlouvy. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0260/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2021-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-40, RK-05-2021-40pr01.xls


41. Návrh na změnu usnesení 1920/31/2020/RK

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem změnit usnesení 1920/31/2020RK. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0261/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1920/31/2020RK ze dne 20. 10. 2020 tak, že v materiálu RK-31-2020-30, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 4 nahrazuje materiálem RK-05-2021-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-41, RK-05-2021-41pr01.xlsx


42. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti pro dopravní stavbu kraje. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0262/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi povinným Povodím Vltavy, s.p., IČO 70889953, s právem hospodařit s majetkem České republiky, jako vlastníkem pozemku parc. č. 3178/1 v kat. území a obci Dolní Město, oprávněným Krajem Vysočina, IČO 70890749, jako vlastníkem stavby mostu evč. 347/40-5 a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p.o., IČO 00090450, jako investorem v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-05-2021-42, př. 1.

odpovědnost: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (30. 7. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 7. 2021)

termín: 30. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-42, RK-05-2021-42pr01.doc


43. Návrh na změnu usnesení 2297/37/2020/RK

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh změnit usnesení 2297/37/2020/RK. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0263/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2297/37/2020/RK ze dne 15. 12. 2020 tak, že v materiálu RK-37-2020-41, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 1 nahrazuje materiálem RK-05-2021-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2021)

termín: 31. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-43, RK-05-2021-43pr01.xlsx


44. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v rámci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa“

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0264/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat části pozemků v k. ú. Hrotovice v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-44, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa“ darovat části pozemků v k. ú. Hrotovice v rozsahu dle materiálu RK-05-2021-44, př. 1, které budou zastavěné stavebním objektem SO 120  - komunikace pro pěší Hrotovice, městu Hrotovice a město Hrotovice se zaváže tyto pozemky přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 3. 2021)

termín: 23. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-44, RK-05-2021-44pr01.xls


45. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje. Projednávání se zúčastnila J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0265/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2021-45, př. 1 a RK-05-2021-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (13. 8. 2021)

termín: 13. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-45, RK-05-2021-45pr01.xlsx, RK-05-2021-45pr02.xlsx


46. Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče na uvedenou veřejnou zakázku v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnili Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0266/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“ na část 1 účastníka řízení STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 28270495, na část 2 účastníka řízení STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČO: 46679120 a na část 3 účastníka řízení STATUS stavební a.s., se sídlem Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČO: 46679120;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021), Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-46, RK-05-2021-46pr01.pdf


47. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče na uvedenou veřejnou zakázku v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnili Z. Berka, vedoucí odboru majetkového, J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0267/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 IX“ na část 1 účastníka řízení PL Building s.r.o., se sídlem Trhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 07750056, na část 2 účastníka řízení V.I.R. Tech.,s.r.o., se sídlem Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč, IČO: 03816931 a na část 3 účastníka řízení V.I.R. Tech.,s.r.o., se sídlem Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč, IČO: 03816931;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021), Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-47, RK-05-2021-47pr01.pdf


48. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO” – podání 4. žádosti o platbu

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí podání 4. žádosti o platbu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0268/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálů RK-05-2021-48, př. 1 a RK-05-2021-48, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-05-2021-48, př. 1 a RK-05-2021-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (16. 2. 2021), Odbor ekonomický (16. 2. 2021)

termín: 16. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-48, RK-05-2021-48pr01.docx, RK-05-2021-48pr02.xlsx


49. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0269/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 367 248,12 Kč (14 277,81 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera, Jihočeského kraje, ve výši 14 277,81 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (26. 2. 2021), Odbor ekonomický (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-49


50. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Dodatky a Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci realizace projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0270/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-50, RK-05-2021-50pr01.pdf, RK-05-2021-50pr02.pdf, RK-05-2021-50pr03.pdf, RK-05-2021-50pr04.pdf, RK-05-2021-50pr05.pdf, RK-05-2021-50pr06.pdf, RK-05-2021-50pr07.pdf, RK-05-2021-50pr08.pdf, RK-05-2021-50pr09.pdf, RK-05-2021-50pr10.pdf, RK-05-2021-50pr11.pdf, RK-05-2021-50pr12.pdf, RK-05-2021-50pr13.pdf, RK-05-2021-50pr14.pdf, RK-05-2021-50pr15.pdf, RK-05-2021-50pr16.pdf, RK-05-2021-50pr17.doc, RK-05-2021-50pr18.docx, RK-05-2021-50pr19.pdf, RK-05-2021-50pr20.doc, RK-05-2021-50pr21.doc, RK-05-2021-50pr22.doc, RK-05-2021-50pr23.doc, RK-05-2021-50pr24.doc


51. Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu “Využití digitalizace ve veřejné správě“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0271/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálů RK-05-2021-51, př. 1, RK-05-2021-51, př. 2 včetně příloh, jejichž text je uveden na https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prijemce.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (26. 3. 2021)

termín: 26. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-51, RK-05-2021-51pr01.pdf, RK-05-2021-51pr02.pdf


52. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 – seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0272/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020 dle materiálu RK-05-2021-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 2. 2021)

termín: 16. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-52, RK-05-2021-52pr01.docx


53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uměleckých děl. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0273/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-05-2021-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 2. 2021), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-53, RK-05-2021-53pr01.doc, RK-05-2021-53pr02.pdf


54. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0274/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 98 356,86 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 39 960,54 Kč (ÚZ 110117988) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 98 356,86 Kč a „Investiční příspěvek“ ve výši 39 960,54 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 3. 2021), Odbor ekonomický (31. 3. 2021), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-54, RK-05-2021-54pr01.xls


55. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – stanovení platu a odměny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0275/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-55, RK-05-2021-55pr01.doc, RK-05-2021-55pr02.doc


56. Stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, upřesnila radě kraje návrh stanovit plat ředitelce Dětského centra Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0276/05/2021/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat MUDr. Ivaně Ryglové, ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2021-56, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-56, RK-05-2021-56pr01.xls, RK-05-2021-56pr02.doc


57. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací kraje na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0277/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství z vedoucích pracovních míst dle materiálu RK-05-2021-57, př. 1;

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací dle materiálu RK-05-2021-57, př. 2;

odvolává

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vedoucích pracovních míst ředitelky/ředitele příspěvkových organizací dle materiálu RK-05-2021-57, př. 3;

rozhoduje

nehodnotit v rámci pravidelného hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2021 ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-05-2021-57, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2021), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-57, RK-05-2021-57pr01.pdf, RK-05-2021-57pr02.doc, RK-05-2021-57pr03.docx, RK-05-2021-57pr04.xls


58. Porušení rozpočtové kázně - Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0278/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 47 000 Kč Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu RK-05-2021-58, př. 1;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 47 000 Kč Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod z důvodů uvedených v písemné žádosti (RK-05-2021-58, př. 2).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2021), Odbor ekonomický (28. 2. 2021), Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-58, RK-05-2021-58pr01.docx, RK-05-2021-58pr02.pdf


59. Darovací smlouva - Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Dětského domova o souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0279/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2021-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 8. 2021), Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 (30. 8. 2021)

termín: 30. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-59, RK-05-2021-59pr01.pdf


60. Darovací smlouva - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0280/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2021-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2021), Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-60, RK-05-2021-60pr01.doc


61. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0281/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2021-61, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-61, RK-05-2021-61pr01.pdf, RK-05-2021-61pr02.pdf, RK-05-2021-61pr03.doc


62. Schválení investičních plánů - školské organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu schválit investiční plány příspěvkových organizací na úseku školství na rok 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0282/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2021 dle materiálu RK-05-2021-62, př. 1;

souhlasí

s realizací investičních akcí označených v materiálu RK-05-2021-62, př. 1 hvězdičkou i přes pozastavení realizace všech investičních akcí uložené usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2021), Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola Třebíč, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-62, RK-05-2021-62pr01.xlsx


63. Přesun Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR na rok 2022 – potvrzení účasti výpravy Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit účast výpravy Kraje Vysočina na dětské olympiádě v roce 2022. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0283/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 19. 6. – 24. 6. 2022 v Olomouckém kraji;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (24. 6. 2022)

termín: 24. 6. 2022

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-63, RK-05-2021-63pr01.pdf


64. Podání žádosti o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0284/05/2021/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-64, RK-05-2021-64pr01.pdf


65. 2. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci u projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh schválit pravidelné zprávy o stavech uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0285/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávy o realizaci a Žádostí o platbu za druhé etapy u projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci a Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov, dle materiálů RK-05-2021-65, př. 1RK-05-2021-65, př. 2, RK-05-2021-65, př. 3 a RK-05-2021-65, př. 4;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (23. 2. 2021)

termín: 23. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-65, RK-05-2021-65pr01.pdf, RK-05-2021-65pr02.pdf, RK-05-2021-65pr03.pdf, RK-05-2021-65pr04.pdf


66. Rozpočtová změna – vratka nedočerpaných prostředků projektu: „Učit se společně, růst individuálně“.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje doplňující detaily k navrhované rozpočtové změně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0286/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 203 967,44 Kč na zvláštním účtu projektu „Učit se společně, růst individuálně“, č. ú.: 4200192818/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Učit se společně, růst individuálně do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2021), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-66, RK-05-2021-66pr01.pdf, RK-05-2021-66pr02.pdf


67. Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0287/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2021 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 000 000 Kč (ÚZ 13307) určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

ukládá

odboru sociálních věcí: 

 • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí krajského úřadu o přiznané výši tohoto příspěvku;
 • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021), Odbor ekonomický (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-67, RK-05-2021-67pr01.pdf


68. Nepotřebný majetek - Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku a jeho bezúplatným převodem jiné příspěvkové organizaci dle návrhu Domova pro seniory Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0288/05/2021/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - osobní automobil Opel Zafira, inventární číslo WBR2H0000QT2, rok výroby 2004, pořizovací cena 499 312 Kč, zůstatková cena 0 Kč, a jeho bezúplatným převodem jiné příspěvkové organizaci Kraje Vysočina - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00090735, Masarykovo náměstí 1224/55, 58601 Jihlava.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-68, RK-05-2021-68pr01.pdf


69. Veřejná zakázka na zajištění podpory pracovníků formou supervize

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0289/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku Podpora pracovníků formou supervize formou otevřeného řízení, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-69, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-05-2021-69, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru sociálních věcí zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Podpora pracovníků formou supervize dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2021-69, př.  1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-69, RK-05-2021-69pr01.pdf, RK-05-2021-69pr02.pdf


70. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vyhlásit zvláště chráněné území s názvem Rašeliniště pod Trojanem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0290/05/2021/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 1/2021, o zřízení přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem, dle materiálu RK-05-2021-70, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-70, RK-05-2021-70pr01.doc, RK-05-2021-70pr02.pdf


71. Vyhodnocení a zpráva o plnění plánu odpadového hospodářství kraje za roky 2018 a 2019

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí vyhodnocení a zprávu o plnění plánu odpadového hospodářství kraje za roky 2018 a 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0291/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení plnění POH KV za rok 2019 a zprávu o plnění cílů POH KV za roky 2018 a 2019 dle materiálů RK-05-2021-71, př. 1 a RK-05-2021-71, př. 2

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-71, RK-05-2021-71pr01.pdf, RK-05-2021-71pr02.pdf


72. Dohody o spolupráci s kolektivními systémy při řešení nakládání s odpady v Kraji Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí dohody o spolupráci s kolektivními systémy při řešení nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0292/05/2021/RK

Rada kraje
bere na vědomí

souhrnnou závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce s kolektivními systémy v roce 2020 dle materiálu RK-05-2021-72, př. 1;

rozhoduje

uzavřít:

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-72, RK-05-2021-72pr01.doc, RK-05-2021-72pr02.doc, RK-05-2021-72pr03.doc, RK-05-2021-72pr04.doc, RK-05-2021-72pr05.doc


73. Dohoda o spolupráci při řešení projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavřít dohodu o spolupráci při řešení projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0293/05/2021/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o spolupráci se Sdružením obcí Vysočiny dle materiálu RK-05-2021-73, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-73, RK-05-2021-73pr01.doc


74. Udržitelnost projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu schválit Zprávu o udržitelnosti daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0294/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o udržitelnosti dle materiálu RK-05-2021-74, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti v ní uvedené.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (24. 3. 2021)

termín: 24. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-74, RK-05-2021-74pr01.pdf


75. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a úprava usnesení RK

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0295/05/2021/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 505 637 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-05-2021-75, př. 1;

souhlasí

s průběžným vyplácením přijatých dotací na škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy oprávněným příjemcům na základě podmínek o postupu vyplácení náhrad podle zákona č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušných dokladů dle daných postupů s tím, že odbor životního prostředí a zemědělství bude předkládat orgánům kraje ke schválení rozpočtové opatření o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků vždy po vyčerpání částky alokované v rozpočtu na kapitole Životní prostředí pro tyto účely.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (2. 3. 2021), Odbor ekonomický (2. 3. 2021)

termín: 2. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-05-2021-75, RK-05-2021-75pr01.xlsx


76. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

V. Schrek ukončil zasedání rady kraje č. 05/2021 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 2. 2021, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný                         ……...……………………………………

 

 

Mgr. Jan Tourek                     …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 05/2021 dne 16. 2. 2021. 

Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 2. 2021.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz