Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 06/2018 - 20. 2. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
3 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
4 Rezignace a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
5 Rezignace a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
6 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
9 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
11 Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Jihlava - Protialkoholní záchytná stanice“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
12 Darování pozemků v k. p. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole
13 Darování pozemků v k. ú. Dolní Město
14 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna kupní ceny
15 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
16 Darování pozemků v k. ú. Polná
17 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
18 Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
19 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
20 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci „Transformace Domova Háj IV. – polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov“
21 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ a „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ podané do 39. výzvy OPŽP
23 Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2018
24 FOND VYSOČINY - Udělení souhlasu se zajištěním závazku převodem práva
25 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
26 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
27 Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2018
28 Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výstavě v zahraničí
29 Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií, zrušení pravidel rady kraje č. 02/17
31 Dotace ID O01028.0001 – Žádost o prodloužení termínu realizace
32 Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci "Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2018"
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
34 Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu silniční infrastruktury
35 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“
36 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
37 Stanovení platu řediteli Gymnázia Havlíčkův Brod
38 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
40 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
41 Finále 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
43 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor
44 Smlouva o provozu bufetu – Dodatek č. 4
45 Vyřazení vozidla z majetku kraje
46 Dodatek č. 9 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2017.
47 Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ECOBAT s.r.o. při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ pro rok 2018 a závěrečná zpráva z realizace projektu spolupráce v roce 2017
48 Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu mezi Krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a. s. na rok 2018 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2017
49 Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2018 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2017

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz