Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 06/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 06/2018, které se konalo dne 20. 2. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2018

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 2. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše, P. Pacala.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2018
02.  Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
03.  Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
04.  Rezignace a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
05.  Rezignace a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
06.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
09.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
11.  Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Jihlava - Protialkoholní záchytná stanice“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
12.  Darování pozemků v k. p. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole
13.  Darování pozemků v k. ú. Dolní Město
14.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna kupní ceny
15.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
16.  Darování pozemků v k. ú. Polná
17.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
18.  Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
19.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
20.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci „Transformace Domova Háj IV. – polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov“
21.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ a „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ podané do 39. výzvy OPŽP
23.  Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2018
24.  FOND VYSOČINY - Udělení souhlasu se zajištěním závazku převodem práva
25.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
26.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
27.  Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2018
28.  Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výstavě v zahraničí
29.  Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
30.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií, zrušení pravidel rady kraje č. 02/17
31.  Dotace ID O01028.0001 – Žádost o prodloužení termínu realizace
32.  Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci "Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2018"
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
34.  Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu silniční infrastruktury
35.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“
36.  Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
37.  Stanovení platu řediteli Gymnázia Havlíčkův Brod
38.  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
40.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
41.  Finále 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
43.  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor
44.  Smlouva o provozu bufetu – Dodatek č. 4
45.  Vyřazení vozidla z majetku kraje
46.  Dodatek č. 9 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2017.
47.  Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ECOBAT s.r.o. při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ pro rok 2018 a závěrečná zpráva z realizace projektu spolupráce v roce 2017
48.  Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu mezi Krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a. s. na rok 2018 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2017
49.  Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2018 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2017
50.  Rozprava členů rady

Usnesení 0263/06/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 05/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí finančního příspěvku na zabezpečení požární ochrany IZS a ochrany obyvatelstva u HZS Kraje Vysočina v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0264/06/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-02, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-02, RK-06-2018-02pr01.pdf, RK-06-2018-02pr02.pdf


03. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina o dotaci na podporu činnosti organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0265/06/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 900 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-03, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-03, RK-06-2018-03pr01.pdf, RK-06-2018-03pr02.pdf


04. Rezignace a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženou rezignací a požádala o jmenování člena výše uvedené komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0266/06/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 20. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-04, RK-06-2018-04pr01.pdf, RK-06-2018-04pr02.pdf


05. Rezignace a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předložené rezignaci a požádala o jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0267/06/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 20. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-05, RK-06-2018-05pr01.pdf, RK-06-2018-05pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 06, 07 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 


06. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0268/06/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2018-06, př. 1 a RK-06-2018-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 3. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (2. 3. 2018)

termín: 2. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-06, RK-06-2018-06pr01.pdf, RK-06-2018-06pr02.pdf


07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0269/06/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 3. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (2. 3. 2018)

termín: 2. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-07, RK-06-2018-07pr01.doc


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků pro nelékaře, kteří nastoupili do Nemocnice Jihlava na jednotlivá oddělení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0270/06/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2018-08, př. 1, RK-06-2018-08, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 370 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 370 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 370 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-08, RK-06-2018-08pr01.doc, RK-06-2018-08pr02.doc, RK-06-2018-08pr03.xls, RK-06-2018-08pr04.pdf


09. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0271/06/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 680 000 Kč při současném snížení položky 5167 – Služby školení a vzdělávání o částku 1 680 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 150 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč

   za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-06-2018-09, př. 4;

ukládá

ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví:

 • žádost o předchozí schválení využití příspěvku (účast na externím školení, druh pořádané vzdělávací akce včetně celkových nákladů), která bude nutnou podmínkou pro následné poskytnutí příspěvku na provoz;
 • žádost o poskytnutí příspěvku, a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 16. 7. 2018 za I.  pololetí a do 14. 12. 2018 za II. pololetí. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s  vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;
 • kompletní vyúčtování školících akcí nejpozději do 14. 12. 2018, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, přehled účastníků vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum konání, celková částka, datum úhrady závazku, vyhodnocení přínosů vzdělávací akce;
 • vyplněné dotazníky účastníků vzdělávacích akcí (mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o.) spolufinancovaných Krajem Vysočina (RK-06-2018-09, př. 2), a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 16. 7. 2018 za I. pololetí a do 14. 12. 2018 za II.  pololetí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (14. 12. 2018), Odbor ekonomický (14. 12. 2018), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-09, RK-06-2018-09pr01.doc, RK-06-2018-09pr02.doc, RK-06-2018-09pr03.pdf, RK-06-2018-09pr04.pdf


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků pro lékaře, kteří nastoupili do Nemocnice Jihlava na jednotlivá oddělení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0272/06/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 600 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2018-10, př. 1, RK-06-2018-10, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 600 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-10, RK-06-2018-10pr01.doc, RK-06-2018-10pr02.doc, RK-06-2018-10pr03.xls, RK-06-2018-10pr04.pdf


11. Návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Jihlava - Protialkoholní záchytná stanice“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh zařazení nové akce, řešící zajištění nových prostor určených pro provozování Protialkoholní záchytné stanice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0273/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Nemocnice Jihlava - Protialkoholní záchytná stanice“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (23. 2. 2018)

termín: 23. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-11, RK-06-2018-11pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 12 - 21 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 


12. Darování pozemků v k. p. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole

 

Usnesení 0274/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 931/9 – ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 269 m2 a par. č. 931/10 - ostatní plocha, zeleň o výměře 164 m2, vzniklé dle geometrického plánu č. 472-40/2017 z pozemku par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a  obci Zvole;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 931/9 – ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 269 m2 a par. č. 931/10 - ostatní plocha, zeleň o výměře 164 m2, vzniklé dle geometrického plánu č. 472-40/2017 z pozemku par. č. 931/1 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a  obci Zvole z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-12, RK-06-2018-12pr01.pdf


13. Darování pozemků v k. ú. Dolní Město

Usnesení 0275/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 3112/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 142 m2 odděleného GP č. 710-1108/2017 z pozemku par. č.  3112/1 a  par. č. 3196/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 532 m2 odděleného dle téhož GP z pozemku par. č. 3196  v k. ú. Dolní Město z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3112/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 142 m2 a par. č. 3196/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 532 m2 oddělené GP č. 7140-1108/2017 z pozemků par. č. 3112/1 a par. č. 3196 v k. ú. Dolní Město  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-13, RK-06-2018-13pr01.pdf


14. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna kupní ceny

Usnesení 0276/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit cenu u nabývaných nemovitostí podle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina 0112/02/2017/ZK - geometrickým plánem číslo 651-38/2016 ze dne 31. 10. 2016 nově utvořeného pozemku  par. č. 1516/2 v k.ú. a obci Velký Beranov a geometrickým plánem číslo 323-41/2016 ze dne 1. 11. 2016 nově utvořených pozemků par. č. 152/3, par. č. 153/5, par. č.  153/6, par. č. 311/7 a par. č. 311/13, všechny v k.ú. Henčov a obci Jihlava spolu s lesním porostem z kupní ceny 787 288 Kč na novou kupní cenu ve výši 952 618 Kč zahrnující daň z  přidané hodnoty.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-14


15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou

Usnesení 0277/06/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-06-2018-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-06-2018-15, př. 2 z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-15, RK-06-2018-15pr01.xls, RK-06-2018-15pr02.xls


16. Darování pozemků v k. ú. Polná

Usnesení 0278/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 2536/4 - ost. plocha, silnice o výměře 656 m2 a par. č.  2536/5 - ost. plocha, silnice o výměře 96 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2536/4 - ost. plocha, silnice o  výměře 656 m2 a par. č. 2536/4 - ost. plocha, silnice o výměře 96 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-16, RK-06-2018-16pr01.pdf


17. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 0279/06/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 2. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-17, RK-06-2018-17pr01.pdf, RK-06-2018-17pr02.pdf


18. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu

Usnesení 0280/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-06-2018-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-18, RK-06-2018-18pr01.xls


19. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0281/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-19, RK-06-2018-19pr01.xls


20. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci „Transformace Domova Háj IV. – polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov“

Usnesení 0282/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 98, par. č. 103, par. č. 104/1, par. č. 2654, par. č. 2162/1, par. č. st. 1026, par. č. st. 37/3 a par. č. 108/3 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci „Transformace Domova Háj IV. – polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov“ za účelem vybudování přípojek inženýrských sítí, a to bezúplatně.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-20


21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0283/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-06-2018-21, př. 1 a RK-06-2018-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-21, RK-06-2018-21pr01.xlsx, RK-06-2018-21pr02.xlsx


22. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ a „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ podané do 39. výzvy OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje k projednání změny rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty úspory energií na majetku Kraje Vysočina, které byly podány do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0284/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-06-2018-22, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ a  v materiálu RK-06-2018-22, př. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-22, RK-06-2018-22pr01.pdf, RK-06-2018-22pr02.pdf


23. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření příkazních smluv s obcemi s rozšířenou působností týkající se spolupráce na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0285/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a  Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-06-2018-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-23, RK-06-2018-23pr01.doc


24. FOND VYSOČINY - Udělení souhlasu se zajištěním závazku převodem práva

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0286/06/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-24, RK-06-2018-24pr01.pdf, RK-06-2018-24pr02.pdf, RK-06-2018-24pr03.pdf, RK-06-2018-24pr04.pdf


25. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., na realizaci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0287/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, IČO 68378297, na realizaci akce „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ ve výši 159 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-25, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-25, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 159 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a  majetek kraje o částku 159 000 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-25, RK-06-2018-25pr01.pdf, RK-06-2018-25pr02.doc


26. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s darováním nemovitosti, jež je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0288/06/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0607 za podmínek uvedených v materiálu RK-06-2018-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-26, RK-06-2018-26pr01.pdf, RK-06-2018-26pr02.pdf


27. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2018

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina, na rok 2018 na obnovu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina a údržbu turistických informačních prvků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0289/06/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 220 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-27, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-27, RK-06-2018-27pr01.pdf, RK-06-2018-27pr02.pdf


28. Vývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na výstavě v zahraničí

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, informovali radu kraje o zamýšleném vývozu a prezentaci sbírkových předmětů na výstavě „Ahoj Nachbar! Satire und Karikaturen aus Tschechien“ v Karikaturmuseum Krems, Kunstmeile Krems Betriebs GmbH, Rakousko. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0290/06/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, dle materiálu RK-06-2018-28, př. 1, na výstavě „Ahoj Nachbar! Satire und Karikaturen aus Tschechien“ v Karikaturmuseum Krems (Rakousko) konané od 3. 6. 2018 do 20. 1. 2019 (s vývozní lhůtou od 1. 5. 2018 do 15. 2. 2019), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2018), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-28, RK-06-2018-28pr01.doc, RK-06-2018-28pr02.doc


29. Akce Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, informovali radu kraje o záměru Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, zapojit se do dotačního programu Ministerstva kultury ČR s projektem „Vlastní umělecká činnost v roce 2018“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0291/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, „Vlastní umělecká činnost v roce 2018“ dle materiálu RK-06-2018-29, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost v roce 2018“ projektovou žádost.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (28. 2. 2018), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-29, RK-06-2018-29pr01.doc


30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií, zrušení pravidel rady kraje č. 02/17

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/17. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0292/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/17 ze dne 10. 1. 2017;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 1 200 000 Kč za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u příspěvkových organizací na úseku kultury v roce 2018 k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací dle materiálu RK-06-2018-30, př. 1;
stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálu RK-06-2018-30, př. 2 jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018 použití fondu investic včetně jmenovitého seznamu mimořádných akvizičních činností financovaných z prostředků fondu investic.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-30, RK-06-2018-30pr01.xls, RK-06-2018-30pr02.XLS, RK-06-2018-30pr03.zip


31. Dotace ID O01028.0001 – Žádost o prodloužení termínu realizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, seznámili radu kraje s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu TV cyklu České televize s pracovním názvem „Historické minipříběhy a kuriozity“, podpořeného formou individuální dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0293/06/2018/RK

Rada kraje
nevyhovuje

žádosti příjemce dle materiálu RK-06-2018-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-31, RK-06-2018-31pr01.pdf, RK-06-2018-31pr02.pdf


32. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci "Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2018"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace Klubu českých turistů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0294/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Klubu českých turistů, se sídlem Revoluční 1056/8A, 110 00 Praha, IČO 00505609, ve  výši 150 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-32, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-32, RK-06-2018-32pr01.pdf, RK-06-2018-32pr02.doc


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0295/06/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3311 – Divadelní činnost a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 185 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z technického zhodnocení nemovitého majetku předaného organizaci k  hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3311 – Divadelní činnost, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 185 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 185 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;
ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 185 000 Kč;
 • řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizaci, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 185 000 Kč.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-33


34. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu silniční infrastruktury

R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o přípravě žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0296/06/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba dle materiálu RK-06-2018-34, př. 1 do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu dle materiálu RK-06-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-34, RK-06-2018-34pr01.pdf


35. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na činnost příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0297/06/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 569 359,34 Kč dle materiálu RK-06-2018-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (28. 2. 2018), Odbor sociálních věcí (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-35, RK-06-2018-35pr01.xls, RK-06-2018-35pr02.pdf


36. Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje žádost Potravinové banky Vysočina, z. s., o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0298/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ:  01443658,  se  sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-36, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 3. 2018), Odbor ekonomický (15. 3. 2018)

termín: 15. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-36, RK-06-2018-36pr01.doc, RK-06-2018-36pr02.pdf


37. Stanovení platu řediteli Gymnázia Havlíčkův Brod

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu řediteli Gymnázia Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0299/06/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací dle § 276 odst. 3 zákoníku práce.

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-37, RK-06-2018-37pr01.xls, RK-06-2018-37pr02.doc


38. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0300/06/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení z vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací dle materiálu RK-06-2018-38, př. 1;

vyhlašuje
 • v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na uvolněná vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací dle materiálu RK-06-2018-38, př. 2;
 • v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu RK-06-2018-38, př. 2;
odvolává

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 věty první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vedoucího pracovního místa ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ke dni 31. 7. 2018, dle materiálu RK-06-2018-38, př. 3;

rozhoduje

nehodnotit v rámci pravidelného hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018 ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-06-2018-38, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-38, RK-06-2018-38pr01.pdf, RK-06-2018-38pr02.doc, RK-06-2018-38pr03.docx, RK-06-2018-38pr04.xls


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování této organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0301/06/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 142 982,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole, U  Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o částku 142 982,40 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-06-2018-39.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-39


40. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí podpory na účast na sportovním mistrovství dle pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0302/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 40 000 Kč pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Tyršova 403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 43378412, na účast na mistrovství Evropy kadetů a juniorů v šermu v Soči;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-40, RK-06-2018-40pr01.pdf


41. Finále 9. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh ocenění finalistů soutěže S Vysočinou do Evropy a financování finálového dne. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0303/06/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o nákladech finálového dne 9. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-06-2018-41, př. 1;

rozhoduje

poskytnout věcné dary finalistům 9. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“ dle materiálu RK-06-2018-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-41, RK-06-2018-41pr01.pdf, RK-06-2018-41pr02.doc


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0304/06/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 28 000 Kč u organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-06-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-42, RK-06-2018-42pr01.xls, RK-06-2018-42pr02.pdf, RK-06-2018-42pr03.pdf


43. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí podpor spolkům, žádajícím o poskytnutí dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0305/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-43, RK-06-2018-43pr01.pdf, RK-06-2018-43pr02.pdf, RK-06-2018-43pr03.pdf


44. Smlouva o provozu bufetu – Dodatek č. 4

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o zajištění provozu bufetu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0306/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu bufetu dle materiálu RK-06-2018-44, př. 1.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-44, RK-06-2018-44pr01.doc


45. Vyřazení vozidla z majetku kraje

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení vozidla z autoparku Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0307/06/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek specifikovaný dle tohoto materiálu v účetní ceně 0 Kč;
 • uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji osobního vozidla reg.zn. 3J19685, přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku dle materiálu RK-06-2018-45, př. 1.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-45, RK-06-2018-45pr01.pdf

Z jednání se omluvil J. Běhounek. P. Franěk navrhl projednání bodů 46 - 49 v bloku.

K předkládaným bodům odboru životního prostředí a zemědělství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


46. Dodatek č. 9 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2017.

Usnesení 0308/06/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL a.s. v roce 2017 dle materiálu RK-06-2018-46, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 9 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. pro rok 2018, dle materiálu RK-06-2018-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-46, RK-06-2018-46pr01.doc, RK-06-2018-46pr02.doc


47. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ECOBAT s.r.o. při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ pro rok 2018 a závěrečná zpráva z realizace projektu spolupráce v roce 2017

Usnesení 0309/06/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností ECOBAT s.r.o. s názvem „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ v roce 2017 dle materiálu RK-06-2018-47, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ se společností ECOBAT s. r. o, dle materiálu RK-06-2018-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-47, RK-06-2018-47pr01.doc, RK-06-2018-47pr02.doc


48. Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu mezi Krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a. s. na rok 2018 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2017

Usnesení 0310/06/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. s názvem Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina v roce 2017 dle materiálu RK-06-2018-48, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-06-2018-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-48, RK-06-2018-48pr01.docx, RK-06-2018-48pr02.docx


49. Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2018 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2017

Usnesení 0311/06/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2017 dle materiálu RK-06-2018-49, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností  ELEKTROWIN a.s. dle materiálu RK-06-2018-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2018-49, RK-06-2018-49pr01.doc, RK-06-2018-49pr02.doc


50. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 06/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 2. 2018, v 7:00 hod.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Vladimír Novotný                                             …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                        …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 06/2018 dne 20. 2. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 23. 2. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz