Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 06/2019 - 26. 2. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
3 Erasmus Plus - Zlepšování digitálního vzdělávání v Kraji Vysočina
4 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
5 Uzavření smlouvy o výpůjčce s VŠPJ
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
7 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
8 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
9 Udělení souhlasu s pronájmem pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
11 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12 Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
15 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
17 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce v k. ú. a obci Ujčov
18 Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
19 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč – změna usnesení
20 Změna usnesení ZK/355/5/2010
21 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
23 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
24 Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"
25 Veřejná zakázka „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce“
26 Postup při sjednávání havarijního pojištění vozidel do 3,5 t a při uplatňování náhrady škody vzniklé u havarijně nepojištěných vozidel do 3,5 t
27 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
28 "Zajištění úklidových služeb" výběr nejvýhodnější nabídky
29 Návrh na změnu pravidel rady Kraje Vysočina
30 Dohoda o narovnání akce „II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka“
31 Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
32 Veřejná zakázka na služby Technický dozor stavebníka II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
34 Návrh na zajištění finančních prostředků a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
35 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
36 Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
37 Návrh veřejné zakázky na dodávku sedacího nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
38 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků"
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
40 Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
41 1. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
42 Žádost o změnu č. 2 projektu "Transformace Domova Háj III."
43 Zpráva o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
44 Soutěž Stavíme z Merkuru
45 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
46 Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2019 Kraj Vysočina
47 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu–Dětský domov, Senožaty 199 – změna závazných ukazatelů
53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky Plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
55 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
56 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“
57 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 13. žádosti o platbu
58 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
59 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
60 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
61 Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
62 Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2018
63 Renominace zástupce Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina
64 Evropský region Dunaj – Vltava – nominace zástupců Kraje Vysočina do nově vzniklých pracovních skupin
65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření pachové ohradníky
66 Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečné vyhodnocení akce a Závěrečná žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz