Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 06/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 06/2019, které se konalo dne 26. 2. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 26. 2. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2019
02.  „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
03.  Erasmus Plus - Zlepšování digitálního vzdělávání v Kraji Vysočina
04.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
05.  Uzavření smlouvy o výpůjčce s VŠPJ
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
07.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
09.  Udělení souhlasu s pronájmem pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
11.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12.  Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
15.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
17.  Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce v k. ú. a obci Ujčov
19.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč – změna usnesení
20.  Změna usnesení ZK/355/5/2010
21.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
23.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
18.  Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
24.  Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"
25.  Veřejná zakázka „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce“
26.  Postup při sjednávání havarijního pojištění vozidel do 3,5 t a při uplatňování náhrady škody vzniklé u havarijně nepojištěných vozidel do 3,5 t
27.  Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
28.  "Zajištění úklidových služeb" výběr nejvýhodnější nabídky
29.  Návrh na změnu pravidel rady Kraje Vysočina
30.  Dohoda o narovnání akce „II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka“
31.  Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
32.  Veřejná zakázka na služby Technický dozor stavebníka II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
34.  Návrh na zajištění finančních prostředků a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
35.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
36.  Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
37.  Návrh veřejné zakázky na dodávku sedacího nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
38.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků"
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
40.  Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
41.  1. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
42.  Žádost o změnu č. 2 projektu "Transformace Domova Háj III."
43.  Zpráva o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
44.  Soutěž Stavíme z Merkuru
45.  Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
46.  Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2019 Kraj Vysočina
47.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu–Dětský domov, Senožaty 199 – změna závazných ukazatelů
53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky Plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
54.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
55.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
56.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“
57.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 13. žádosti o platbu
58.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
59.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
60.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
61.  Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
62.  Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2018
63.  Renominace zástupce Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina
64.  Evropský region Dunaj – Vltava – nominace zástupců Kraje Vysočina do nově vzniklých pracovních skupin
65.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření pachové ohradníky
66.  Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečné vyhodnocení akce a Závěrečná žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
67.  Rozprava členů rady

Usnesení 0288/06/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 26. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 5/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0289/06/2019/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-02, RK-06-2019-02pr01.pdf, RK-06-2019-02pr02.pdf


03. Erasmus Plus - Zlepšování digitálního vzdělávání v Kraji Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, předložili radě kraje na vědomí přípravu projektu vzdělávání pedagogů v  rámci programu ERASMUS+. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0290/06/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

přípravu projektu "Zlepšování digitálního vzdělávání v Kraji Vysočina" v rámci programu ERASMUS+

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-03, RK-06-2019-03pr01.pdf, RK-06-2019-03pr02.pdf


04. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém zápisu z výjezdního zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0291/06/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2019 dle materiálu RK-06-2019-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (26. 2. 2019)

termín: 26. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-04, RK-06-2019-04pr01.doc


05. Uzavření smlouvy o výpůjčce s VŠPJ

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu smlouvy o výpůjčce uzavírané s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0292/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-06-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (8. 3. 2019)

termín: 8. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-05, RK-06-2019-05pr01.doc


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0293/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 60 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 000 Kč;

rozhoduje

poskytnout finanční dary subjektům v celkové výši 60 000 Kč dle materiálu RK-06-2019-06, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-06-2019-06, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-06, RK-06-2019-06pr01.pdf, RK-06-2019-06pr02.xls, RK-06-2019-06pr03.doc


07. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení s následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0294/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-632, r. v. 1988, pořizovací cena (PC) 43 138,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-631, r. v. 1988, PC 43 137,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-630, r. v. 1988, PC 43 137,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-633, r. v. 1988, PC 43 138,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI (repase), inv. č. 004-000-051-124, r. v. 2004, PC 182 348,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI (repase), inv. č. 004-000-051-123, r. v. 2004, PC 182 348,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Novametrix 515B, inv. č. 004-000-050-744, r. v. 1996, PC 52 100,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Novametrix 515B, inv. č. 004-000-050-745, r. v. 1996, PC 52 100,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-632, r. v. 1988, pořizovací cena (PC) 43 138,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-631, r. v. 1988, PC 43 137,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-630, r. v. 1988, PC 43 137,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI, inv. č. 004-000-050-633, r. v. 1988, PC 43 138,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI (repase), inv. č. 004-000-051-124, r. v. 2004, PC 182 348,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Ventilátor anesteziologický Anemat N8 MINI (repase), inv. č. 004-000-051-123, r. v. 2004, PC 182 348,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Novametrix 515B, inv. č. 004-000-050-744, r. v. 1996, PC 52 100,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Oxymetr pulsní Novametrix 515B, inv. č. 004-000-050-745, r. v. 1996, PC 52 100,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-07


08. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem přijetí vyřazovaného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0295/06/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace:

 • Transformátor 3-fázový olejový, inventární číslo 000-000-000-777, rok výroby (r. v.) 1979, pořizovací cena (PC) 11 072,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Diesselagregát pojízdný, inv. č. 000-000-000-785, r. v. 1977, PC 236 460,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel varný, inv. č. 000-000-000-774, r. v. 1977, PC 17 364,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel varný, inv. č. 000-000-000-775, r. v. 1977, PC 17 364,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-800, r. v. 1982, PC 26 283,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-801, r. v. 1983, PC 18 144,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-807, r. v. 1983, PC 17 746,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-885, r. v. 1991, PC 53 285,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-886, r. v. 1991, PC 53 286,- Kč, ZC 0,- Kč;

rozhoduje

přijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví Kraje Vysočina:

 • Transformátor 3-fázový olejový, inventární číslo 000-000-000-777, rok výroby (r. v.) 1979, pořizovací cena (PC) 11 072,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Diesselagregát pojízdný, inv. č. 000-000-000-785, r. v. 1977, PC 236 460,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel varný, inv. č. 000-000-000-774, r. v. 1977, PC 17 364,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel varný, inv. č. 000-000-000-775, r. v. 1977, PC 17 364,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-800, r. v. 1982, PC 26 283,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-801, r. v. 1983, PC 18 144,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-807, r. v. 1983, PC 17 746,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-885, r. v. 1991, PC 53 285,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kotel parní, inv. č. 000-000-000-886, r. v. 1991, PC 53 286,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-08


09. Udělení souhlasu s pronájmem pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením Smlouvy o pronájmu produkční ink-jet tiskárny pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0296/06/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu se servisním zabezpečením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-09, RK-06-2019-09pr01.pdf


10. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0297/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-06-2019-10, př. 1, RK-06-2019-10, př. 2;                              
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálů RK-06-2019-10, př. 3, RK-06-2019-10, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-10, RK-06-2019-10pr01.doc, RK-06-2019-10pr02.doc, RK-06-2019-10pr03.doc, RK-06-2019-10pr04.doc, RK-06-2019-10pr05.pdf, RK-06-2019-10pr06.xls


11. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0298/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-06-2019-11, př. 1 a RK-06-2019-11, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 2. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (26. 2. 2019)

termín: 26. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-11, RK-06-2019-11pr01.pdf, RK-06-2019-11pr02.pdf


12. Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0299/06/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-12, RK-06-2019-12pr01.docx


13. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0300/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 325 490 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 269 000 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 269 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací o částku 56 490 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 2. 2019), Odbor ekonomický (26. 2. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (26. 2. 2019)

termín: 26. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-13


14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0301/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 2 000 000 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 2 000 000 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-14, RK-06-2019-14pr01.pdf


15. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu rozhodnutí o úhradě nákladů za správu areálu Sanatoria Buchtův kopec Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0302/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 887 363,17 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 887 363,17 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 887 363,17 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů za rok 2018 spojených se správou areálu Buchtův kopec.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 2. 2019), Odbor ekonomický (26. 2. 2019), Odbor majetkový (26. 2. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (26. 2. 2019)

termín: 26. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-15, RK-06-2019-15pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 16, 17, 19 - 23 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


16. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací

Usnesení 0303/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-06-2019-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-16, RK-06-2019-16pr01.pdf, RK-06-2019-16pr02.doc


17. Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce v k. ú. a obci Ujčov

Usnesení 0304/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s obcí Ujčov Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-06-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-17, RK-06-2019-17pr01.pdf


19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč – změna usnesení

Usnesení 0305/06/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0303/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že text:

 • nabýt darem pozemky par. č. 820/12 – ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, par. č. 7351/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 903 m2 a par. č. 7397/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 401 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 4;

se nahrazuje textem:

 • bezúplatně nabýt pozemky par. č. 820/12 – ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, par. č. 7351/15 – ostatní plocha, silnice o výměře 903 m2 a par. č. 7397/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 401 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-19


20. Změna usnesení ZK/355/5/2010

Usnesení 0306/06/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-20, RK-06-2019-20pr01.pdf


21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0307/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-06-2019-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-21, RK-06-2019-21pr01.xlsx


22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0308/06/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-06-2019-22, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-22, RK-06-2019-22pr01.xls


23. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0309/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2019-23, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-23, RK-06-2019-23pr01.xls


18. Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření pachtovních smluv na pozemcích tvořících trvalý zábor výše uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0310/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr propachtování nemovitého majetku v rozsahu materiálu RK-06-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-18, RK-06-2019-18pr01.doc


24. Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0311/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-06-2019-24, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2019-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (4. 3. 2019)

termín: 4. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-24, RK-06-2019-24pr01.doc, RK-06-2019-24pr02.docx


25. Veřejná zakázka „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0312/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-06-2019-25, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2019-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (4. 3. 2019)

termín: 4. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-25, RK-06-2019-25pr01.doc, RK-06-2019-25pr02.docx


26. Postup při sjednávání havarijního pojištění vozidel do 3,5 t a při uplatňování náhrady škody vzniklé u havarijně nepojištěných vozidel do 3,5 t

M. Březina, ředitel Sekce pro službu veřejnosti, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a P. Dvořák, úředník na úseku majetkoprávní agendy, předložili radě kraje ke schválení návrh změny pojistného programu týkající se havarijního pojištění vozidel do 3,5 t. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený  návrh usnesení.

Usnesení 0313/06/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Informace uvedené v důvodové zprávě;

schvaluje

změnu pojistného programu týkající se havarijního pojištění vozidel do 3,5 t:

 • havarijně pojišťovat  vozidla do 3,5 t do 7 let stáří od data uvedení vozidla do provozu, vyjma vozidel KSÚSV dle podmínek uvedených v důvodové zprávě;
 • ukončit sjednaná havarijní pojištění u  vozidel do 3,5 t starších 7 let a dodržovat postup při sjednávání havarijního pojištění dle důvodové zprávy;
 • bez časového omezení havarijně pojistit vozidla do 3,5 t  ZZS vybavené výstražným zvukovým  a světelným zařízením a vozidla určená pro zásah v rámci IZS;
 • havarijně pojistit sanitní vozidla starší 7 let nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina   dle rozhodnutí provozovatele vozidla a to maximálně do 10 let stáří vozidla, u vozidel starších 10 let pouze s předchozím  souhlasem  zřizovatele;
 • havarijně pojistit vozidla do 3,5 t starší 7 let a vozidla starší 4 let  u KSÚSV pouze s  předchozím souhlasem zřizovatele v případě vozidla se speciální vestavbou, nástavbou, příp. s mimořádnou hodnotou vnitřního vybavení, vozidla s velmi nízkým průběh ujetých km, vysokou pojistnou částkou vozidla;
doporučuje

provozovatelům vozidel dodržovat srovnatelné podmínky dopadů na zaměstnance pro případ zaviněné nehody u havarijně pojištěného i havarijně nepojištěného vozidla;

ukládá

krajskému úřadu zajistit přiměřenou metodickou pomoc ředitelům příspěvkových organizací (provozovatelům vozidel) na úseku uplatnění, vyčíslení, vedení a případného prominutí a  odepsání  pohledávky vzniklé na havarijně nepojištěném vozidle způsobené zaměstnancem.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 4. 2019), Odbor sociálních věcí (1. 4. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (1. 4. 2019), Odbor zdravotnictví (1. 4. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 4. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (1. 4. 2019)

termín: 1. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-26


27. Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, požádal radu kraje o stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0314/06/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2019 na 472 zaměstnanců;

schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 1 139 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 1 532 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 46 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 578 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 4. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2019), Odbor majetkový (30. 4. 2019), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-27, RK-06-2019-27pr01.doc, RK-06-2019-27pr02.pdf


28. "Zajištění úklidových služeb" výběr nejvýhodnější nabídky

E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory a I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámily radu kraje s doporučením nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky na služby "Zajištění úklidových služeb". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0315/06/2019/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-28, RK-06-2019-28pr01.pdf, RK-06-2019-28pr02.pdf, RK-06-2019-28pr03.pdf, RK-06-2019-28pr04.pdf


29. Návrh na změnu pravidel rady Kraje Vysočina

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení aktualizaci pravidel, upravujících vztah mezi krajem a příspěvkovými organizacemi. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0316/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-06-2019-29, př. 1;

 • Pravidla Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení  Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu  RK-06-2019-29, př. 3.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (26. 2. 2019)

termín: 26. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-29, RK-06-2019-29pr01.docx, RK-06-2019-29pr02.docx, RK-06-2019-29pr03.docx, RK-06-2019-29pr04.docx


30. Dohoda o narovnání akce „II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dohody o narovnání pro akci „II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0317/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání pro akci „II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka“ dle materiálu RK-06-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-30, RK-06-2019-30pr01.doc


31. Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky "Koordinátor BOZP II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0318/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Koordinátor BOZP II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-06-2019-31, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2019-31, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Koordinátor BOZP II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-06-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-31, RK-06-2019-31pr01.docx, RK-06-2019-31pr02.docx


32. Veřejná zakázka na služby Technický dozor stavebníka II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0319/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Technický dozor stavebníka II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-06-2019-32, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2019-32, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Technický dozor stavebníka II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-06-2019-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-32, RK-06-2019-32pr01.docx, RK-06-2019-32pr02.docx


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámili radu kraje s návrhem podpory akviziční činnosti krajem zřizovaných sbírkotvorných organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0320/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 1 200 000 Kč za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u příspěvkových organizací na úseku kultury v roce 2019 k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací dle materiálu RK-06-2019-33, př. 2;
stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálu RK-06-2019-33, př. 3 jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2019 použití fondu investic včetně jmenovitého seznamu mimořádných akvizičních činností financovaných z prostředků fondu investic.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-33, RK-06-2019-33pr01.zip, RK-06-2019-33pr02.xls, RK-06-2019-33pr03.XLS


34. Návrh na zajištění finančních prostředků a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0321/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 1 500 000 Kč ve formě mimořádného investičního příspěvku s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny na zajištění vnitřního vybavení nové budovy knihovny (kompaktní regály);
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 u Krajské knihovny Vysočiny o částku 1 500 000 Kč určenou na zajištění vnitřního vybavení nové budovy knihovny (kompaktní regály) dle materiálu RK-06-2019-34, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit závazek Kraje Vysočina na zabezpečení finančního krytí veřejných zakázek Krajské knihovny Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny, a to formou poskytnutí mimořádných finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Kultura pro rok 2020 Krajské knihovně Vysočiny ve výši do 28 400 000 Kč.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-34, RK-06-2019-34pr01.xls


35. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0322/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-06-2019-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-06-2019-35, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-06-2019-35, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-06-2019-35, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-35, RK-06-2019-35pr01.pdf, RK-06-2019-35pr02.pdf, RK-06-2019-35pr03.pdf, RK-06-2019-35pr04.pdf


36. Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0323/06/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-36, RK-06-2019-36pr01.pdf, RK-06-2019-36pr02.docx, RK-06-2019-36pr03.xlsx


37. Návrh veřejné zakázky na dodávku sedacího nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod" . Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0324/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-06-2019-37, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-06-2019-37, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-06-2019-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-37, RK-06-2019-37pr01.pdf, RK-06-2019-37pr02.doc


38. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje závěry a doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0325/06/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-38, RK-06-2019-38pr01.pdf


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu přijetí účelové dotace určené zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0326/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 7 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

ukládá

vedoucí odboru sociálních věcí:

 • provádět převod státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí krajského úřadu o přiznané výši tohoto příspěvku;
 • v termínu do 30. 9. běžného a do 31. 1. následujícího kalendářního roku předložit radě kraje návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u zřizovaných organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-39


40. Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s žádostí výše uvedené organizace o poskytnutí dotace na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky v kalendářním roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0327/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 150 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2019-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-40, RK-06-2019-40pr01.pdf, RK-06-2019-40pr02.doc


41. 1. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, podali radě kraje doplňující informace k předložené Zprávě o realizaci a Žádosti o platbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0328/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-06-2019-41, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-06-2019-41, př. 2,

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-41, RK-06-2019-41pr01.pdf, RK-06-2019-41pr02.pdf


42. Žádost o změnu č. 2 projektu "Transformace Domova Háj III."

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení změny výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0329/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu, které budou součástí Žádosti o změnu č. 2, dle materiálu RK-06-2019-42;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 2 projektu "Transformace Domova Háj III.", reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883 v termínu stanoveném poskytovatelem dotace poté, co bude vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 4. 2019)

termín: 15. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-42


43. Zpráva o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženou Zprávou o realizaci projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0330/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V. dle materiálu RK-06-2019-43, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-06-2019-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-43, RK-06-2019-43pr01.pdf, RK-06-2019-43pr02.pdf


44. Soutěž Stavíme z Merkuru

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložili radě kraje návrh vyhlášení 6. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru. V průběhu jednání odešli P. Franěk a J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0331/06/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

6. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-06-2019-44, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 6. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2019-44, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 6. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2019-44, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-44, RK-06-2019-44pr01.docx, RK-06-2019-44pr02.xls, RK-06-2019-44pr03.doc


45. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace na celoroční činnost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0332/06/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-45, RK-06-2019-45pr01.pdf


46. Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2019 Kraj Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámili radu kraje s žádostí Českého svazu ledního hokeje z.s. o finanční dotaci na celoroční činnost výchovy talentované mládeže v ledním hokeji v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0333/06/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2019-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-46, RK-06-2019-46pr01.pdf


47. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0334/06/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením vysekávacího stroje na kůži, výrobce SVIT ZPS Zlín, inventární číslo 206, rok pořízení 1999, pořizovací cena 178 984 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-06-2019-47.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-47


J. Běhounek navrhl projednání bodů 48 - 51 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"

Usnesení 0335/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „S Vysočinou do Evropy“ se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, dle materiálu RK-06-2019-48, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 60 500 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 10 500 Kč) rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019), Odbor ekonomický (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-48, RK-06-2019-48pr01.doc


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor

Usnesení 0336/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3113 – Základní školy o částku 50 000 Kč (ÚZ 00326) na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., se sídlem Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 26524783, dle materiálu RK-06-2019-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2019-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 9. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-49, RK-06-2019-49pr01.pdf


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“

Usnesení 0337/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 6 985 380 Kč dle materiálu RK-06-2019-50;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 3 551 520 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 3 433 860 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 3 551 520 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 3 433 860 Kč na rok 2019 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-50


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019

Usnesení 0338/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 v celkové výši 8 875 033 Kč dle materiálu RK-06-2019-51;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 dle tabulky 1 materiálu RK-06-2019-51, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-06-2019-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-51, RK-06-2019-51pr01.xls


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu–Dětský domov, Senožaty 199 – změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0339/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 – Dětské domovy o částku 105 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 105 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330, o částku 105 000 Kč na nákup hořáku pro plynový kotel dle materiálu RK-06-2019-52.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-52


53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky Plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0340/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 3 135 602 Kč dle materiálu RK-06-2019-53, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-06-2019-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-53, RK-06-2019-53pr01.xlsx


54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovali radu kraje o návrhu přijetí účelových prostředků určených na realizaci výše uvedeného rozvojového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0341/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 v celkové výši 122 176 148 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-06-2019-54;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 dle materiálu RK-06-2019-54, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-06-2019-54, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-06-2019-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-54, RK-06-2019-54pr01.xls, RK-06-2019-54pr02.xls, RK-06-2019-54pr03.pdf


55. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0342/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 502 610,42 Kč (19 537,82 €);
 • převod finančních prostředků dle materiálu RK-06-2019-55, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 11 529,64 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-55, RK-06-2019-55pr01.xlsx


56. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, požádal radu kraje o dodatečné stažení předloženého materiálu z programu jednání z důvodu jeho dalšího dopracování. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a materiál odložila.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-56, RK-06-2019-56pr01.xls


57. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 13. žádosti o platbu

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0343/06/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-06-2019-57, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-06-2019-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-57, RK-06-2019-57pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 58 - 60 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


58. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0344/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-06-2019-58, př. 7, RK-06-2019-58, př. 8 a RK-06-2019-58, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-58, RK-06-2019-58pr01.pdf, RK-06-2019-58pr02.pdf, RK-06-2019-58pr03.pdf, RK-06-2019-58pr04.pdf, RK-06-2019-58pr05.pdf, RK-06-2019-58pr06.pdf, RK-06-2019-58pr07.doc, RK-06-2019-58pr08.doc, RK-06-2019-58pr09.doc


59. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0345/06/2019/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-06-2019-59, př. 3;
 • s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.1116 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-59, RK-06-2019-59pr01.pdf, RK-06-2019-59pr02.pdf, RK-06-2019-59pr03.pdf, RK-06-2019-59pr04.pdf


60. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0346/06/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-60, RK-06-2019-60pr01.pdf, RK-06-2019-60pr02.pdf, RK-06-2019-60pr03.pdf, RK-06-2019-60pr04.pdf, RK-06-2019-60pr05.pdf, RK-06-2019-60pr06.pdf, RK-06-2019-60pr07.pdf, RK-06-2019-60pr08.doc, RK-06-2019-60pr09.docx, RK-06-2019-60pr10.doc, RK-06-2019-60pr11.doc, RK-06-2019-60pr12.pdf


61. Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s předloženou Projektovou žádostí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0347/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

znění Projektové žádosti dle materiálů RK-06-2019-61, př. 1, znění Analýzy proveditelnosti dle materiálu RK-06-2019-61, př. 2 a znění plné moci dle materiálu RK-06-2019-61, př. 3;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálů RK-06-2019-61, př. 1 do 117. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
 • vzít na vědomí rizika uvedená v materiálu RK-06-2019-61, př. 4;
 • schválit spolufinancování projektu ve výši dle materiálu RK-06-2019-61, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-61, RK-06-2019-61pr01.pdf, RK-06-2019-61pr02.pdf, RK-06-2019-61pr03.docx, RK-06-2019-61pr04.doc, RK-06-2019-61pr05.docx


62. Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2018

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, požádal radu kraje o jmenování členů komise pro výběr projektů v rámci soutěže Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0348/06/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

členy komise pro výběr projektů v rámci soutěže Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2018 dle materiálu RK-06-2019-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 3. 2019)

termín: 15. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-62, RK-06-2019-62pr01.docx


63. Renominace zástupce Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh renominace zástupce Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0349/06/2019/RK

Rada kraje
ruší

nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina;

nominuje

Ing. Martina Kuklu členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (26. 2. 2019)

termín: 26. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-63, RK-06-2019-63pr01.pdf


64. Evropský region Dunaj – Vltava – nominace zástupců Kraje Vysočina do nově vzniklých pracovních skupin

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem nominace zástupců Kraje Vysočina do nově vzniklých pracovních skupin v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj – Vltava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0350/06/2019/RK

Rada kraje
nominuje
 • Ing. Ivonu Hájkovou jako zástupce Kraje Vysočina v pracovní skupině Evropského regionu Dunaj-Vltava k tématu „Průmysl 4.0“ a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. jejím náhradníkem;
 • Bc. Veroniku Švarcovou zástupcem Kraje Vysočina v pracovní skupině Evropského regionu Dunaj-Vltava k tématu „Cestovní ruch“ a Mgr. Petra Tlustoše jejím náhradníkem;
 • Ing. Soňu Měrtlovou zástupcem Kraje Vysočina v pracovní skupině Evropského regionu Dunaj-Vltava k tématu „Zdravotnictví“ a Bc. Davida Talpu jejím náhradníkem.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (27. 2. 2019)

termín: 27. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-64


65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření pachové ohradníky

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0351/06/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na realizaci opatření pachové ohradníky.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-65


66. Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečné vyhodnocení akce a Závěrečná žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci, Závěrečné vyhodnocení akce a Závěrečnou žádost o platbu k výše uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0352/06/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v ZZoR dle materiálu RK-06-2019-66, př. 1 a v ZŽoP dle materiálu RK-06-2019-66, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ dle materiálů RK-06-2019-66, př. 1 a RK-06-2019-66, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2019-66, RK-06-2019-66pr01.pdf, RK-06-2019-66pr02.pdf


67. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 6/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 3. 2019, v 7:00 hod.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Kukla                                       …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Jan Hyliš                                            …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 6/2019 dne 26. 2. 2019.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 28. 2. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz