Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 06/2020 - 25. 2. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
3 Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“
4 Žádost HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
6 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
8 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů"
10 Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13 Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
16 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
17 Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
18 Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ pro rok 2020
19 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
20 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazného ukazatele u Krajské knihovny Vysočiny
23 Stanovení platu ředitelce Základní školy při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Krajský úřad, Sociální fond
25 Soutěž Stavíme z Merkuru
26 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
27 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
28 Podpora učebních oborů
29 Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
30 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
31 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
32 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
33 Veřejná zakázka na stavební práce: III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
34 Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření
35 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
36 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
37 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
38 Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice
39 Koupě pozemku v k.ú. Ledeč nad Sázavou
40 Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu Obrataň, K1826/3, Vostárek - kabel NN
41 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov
42 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Muzeum Vysočiny Třebíč - centrum tradiční lidové kultury - obnova inženýrských sítí a větrací kanál"
43 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
44 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"
45 Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice – průtah
46 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce"
47 Změny při výkupu pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy
48 Užívání pozemků v k.ú. Polná
49 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce"
50 Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"
51 Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření“
52 Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019
53 Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
54 Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
55 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
56 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
57 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. v rámci projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
58 Analýza návštěvnosti Kraje Vysočina
59 Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
60 Schválení závěrečné žádosti o platbu v rámci 6. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
61 3. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
62 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Nové Syrovice
63 Zpráva o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz