Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 06/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 06/2020, které se konalo dne 25. 2. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 25. 2. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2020
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
03.  Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“
04.  Žádost HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
05.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
06.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
08.  Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů"
10.  Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13.  Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
16.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
17.  Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
18.  Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ pro rok 2020
19.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
20.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazného ukazatele u Krajské knihovny Vysočiny
23.  Stanovení platu ředitelce Základní školy při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Krajský úřad, Sociální fond
25.  Soutěž Stavíme z Merkuru
26.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
27.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
28.  Podpora učebních oborů
29.  Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
30.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
31.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
32.  Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
33.  Veřejná zakázka na stavební práce: III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
34.  Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření
35.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
36.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
37.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
38.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice
39.  Koupě pozemku v k.ú. Ledeč nad Sázavou
40.  Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu Obrataň, K1826/3, Vostárek - kabel NN
41.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov
42.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Muzeum Vysočiny Třebíč - centrum tradiční lidové kultury - obnova inženýrských sítí a větrací kanál"
43.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
44.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"
45.  Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice – průtah
46.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce"
47.  Změny při výkupu pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy
48.  Užívání pozemků v k.ú. Polná
49.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce"
50.  Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"
51.  Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření“
52.  Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019
53.  Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
54.  Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
55.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
56.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
57.  Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. v rámci projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
58.  Analýza návštěvnosti Kraje Vysočina
59.  Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
60.  Schválení závěrečné žádosti o platbu v rámci 6. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
61.  3. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
62.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Nové Syrovice
63.  Zpráva o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
64.  Rozprava členů rady

Usnesení 0315/06/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 25. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 05/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0316/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-06-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-02, RK-06-2020-02pr01.doc


03. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí darů účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“, kteří se umístí na prvních třech místech. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0317/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2020“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto: 

 1. místo Xiaomi Mi 9T Pro (6GB/128GB) černá – 9 490,01 Kč s DPH
 2. místo Xiaomi Mi 9T Pro (6GB/64GB) černá – 8 490,- Kč s DPH
 3. místo Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/64GB) černá – 6 990,- Kč s DPH 

na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-06-2020-03, př. 1

Celková hodnota darů je 24 970,01 Kč s DPH.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-03, RK-06-2020-03pr01.doc


04. Žádost HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti HZS Kraje Vysočina o finanční příspěvek za účelem zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0318/06/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-06-2020-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2020-04, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-04, RK-06-2020-04pr01.pdf, RK-06-2020-04pr02.pdf, RK-06-2020-04pr03.pdf


05. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací v rámci programu Prevence kriminality. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0319/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-06-2020-05, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-06-2020-05, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 5.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (25. 2. 2020)

termín: 25. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-05, RK-06-2020-05pr01.pdf, RK-06-2020-05pr02.pdf, RK-06-2020-05pr03.pdf, RK-06-2020-05pr04.pdf, RK-06-2020-05pr05.pdf, RK-06-2020-05pr06.pdf


06. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vyhlášení programu na podporu zkvalitnění vybavení jednotek požární ochrany obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0320/06/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ dle materiálu RK-06-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (25. 2. 2020)

termín: 25. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-06, RK-06-2020-06pr01.pdf


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0321/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 39 000 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-07, RK-06-2020-07pr01.xlsx


08. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh zvýšení příspěvku na provoz pro výše uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0322/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť,  K Valše 1251/38, 589 21 Třešť, IČO: 48461636, o částku 22 500 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s účastí pedagogů školy na soutěži Trophée Mille International v Remeši.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-08


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů"

J. Fischerová seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0323/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč Spolku židovských odbojářů a vojáků se sídlem: Maiselova 18 110  00  Praha 1, IČO: 49370511 na výrobu filmu Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů dle materiálu RK-06-2020-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2020-09, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-09, RK-06-2020-09pr01.pdf, RK-06-2020-09pr02.XLS, RK-06-2020-09pr03.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 – 13 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


10. Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0324/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 3. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (6. 3. 2020)

termín: 6. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-10, RK-06-2020-10pr01.pdf


11. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0325/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 3. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (6. 3. 2020)

termín: 6. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-11, RK-06-2020-11pr01.pdf


12. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0326/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 3. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (6. 3. 2020)

termín: 6. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-12, RK-06-2020-12pr01.pdf


13. Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0327/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 3. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (6. 3. 2020)

termín: 6. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-13, RK-06-2020-13pr01.pdf


14. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnutí příspěvku na provoz určeného na podporu vzdělávání zaměstnanců zdravotnických PO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0328/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 680 000 Kč při současném snížení položky 5167 – Služby školení a vzdělávání o částku 1 680 000 Kč; 
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro: 
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 150 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč

   za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina;

ukládá

ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví: 

 • žádost o předchozí schválení využití příspěvku (účast na externím školení, druh pořádané vzdělávací akce včetně celkových nákladů), která bude nutnou podmínkou pro následné poskytnutí příspěvku na provoz;
 • žádost o poskytnutí příspěvku, a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 15. 7. 2020 za I. pololetí a do 11. 12. 2020 za II. pololetí. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;
 • kompletní vyúčtování školících akcí nejpozději do 11. 12. 2020, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, přehled účastníků vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum konání, celková částka, datum úhrady závazku, vyhodnocení přínosů vzdělávací akce;
 • vyplněné dotazníky účastníků vzdělávacích akcí (mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o.) spolufinancovaných Krajem Vysočina (RK-06-2020-14, př. 2), a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 15. 7. 2020 za I. pololetí a do 11. 12. 2020 za II. pololetí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (11. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-14, RK-06-2020-14pr01.doc, RK-06-2020-14pr02.doc, RK-06-2020-14pr03.pdf, RK-06-2020-14pr04.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0329/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2020-15, př. 1, RK-06-2020-15, př. 2, RK-06-2020-15, př. 3 a RK-06-2020-15, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 500 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 100 000 Kč 
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 80 000 Kč 
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 320 000 Kč

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (15. 3. 2020), Odbor zdravotnictví (15. 3. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (15. 3. 2020), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (15. 3. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (15. 3. 2020)

termín: 15. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-15, RK-06-2020-15pr01.docx, RK-06-2020-15pr02.docx, RK-06-2020-15pr03.docx, RK-06-2020-15pr04.docx, RK-06-2020-15pr05.xls


16. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem realizace investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0330/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-06-2020-16, př. 1 a RK-06-2020-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 2. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (25. 2. 2020)

termín: 25. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-16, RK-06-2020-16pr01.pdf, RK-06-2020-16pr02.pdf


17. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu realizace investiční akce Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0331/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-06-2020-17, př. 1 a RK-06-2020-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 2. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (25. 2. 2020)

termín: 25. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-17, RK-06-2020-17pr01.pdf, RK-06-2020-17pr02.docx


18. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ pro rok 2020

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrhy realizací projektových záměrů krajských nemocnic v rámci výše uvedené výzvy Ministerstva zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0332/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o připravovaných projektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, které byly předloženy v rámci výzvy dotačního Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví;

schvaluje

 • projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 2;
 • projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 3;
 • projektový záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 4;
 • projektový záměr Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-06-2020-18, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (1. 3. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (1. 3. 2020)

termín: 1. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-18, RK-06-2020-18pr01.pdf, RK-06-2020-18pr02.pdf, RK-06-2020-18pr03.pdf, RK-06-2020-18pr04.pdf, RK-06-2020-18pr05.pdf


19. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0333/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 253 279,62 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 253 279,62 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 253 279,62 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec za část roku 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 2. 2020), Odbor majetkový (25. 2. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (25. 2. 2020)

termín: 25. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-19, RK-06-2020-19pr01.pdf


20. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0334/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením autobusu Karosa C954 z majetku kraje a s jeho následným prodejem.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-20, RK-06-2020-20pr01.doc


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh podpory akviziční činnosti krajem zřizovaných sbírkotvorných organizací formou poskytnutí mimořádných investičních příspěvků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0335/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 1 200 000 Kč za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u příspěvkových organizací na úseku kultury k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací dle materiálu RK-06-2020-21, př. 2;

stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury dle materiálu RK-06-2020-21, př. 3 jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 použití fondu investic včetně jmenovitého seznamu mimořádných akvizičních činností financovaných z prostředků fondu investic.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-21, RK-06-2020-21pr01.zip, RK-06-2020-21pr02.xls, RK-06-2020-21pr03.XLS


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazného ukazatele u Krajské knihovny Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0336/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 260 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 260 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 260 000 Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů v důsledku úpravy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-22, RK-06-2020-22pr01.pdf


23. Stanovení platu ředitelce Základní školy při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelce výše uvedené základní školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0337/06/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-23, RK-06-2020-23pr01.xls, RK-06-2020-23pr02.doc


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Krajský úřad, Sociální fond

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0338/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 1 273 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 1 710 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 51 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 761 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 1 908 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 77 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 77 000 Kč.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-24


25. Soutěž Stavíme z Merkuru

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh vyhlášení 7. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0339/06/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

7. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-06-2020-25, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 7. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2020-25, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 7. ročníku soutěže „Stavíme z Merkuru“ dle materiálu RK-06-2020-25, př. 3 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-06-2020-25, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-25, RK-06-2020-25pr01.docx, RK-06-2020-25pr02.xls, RK-06-2020-25pr03.doc, RK-06-2020-25pr04.doc


26. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0340/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-06-2020-26, př. 1 a RK-06-2020-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-26, RK-06-2020-26pr01.doc, RK-06-2020-26pr02.doc


27. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhem změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0341/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-06-2020-27, př. 1 a RK-06-2020-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (31. 12. 2020), Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-27, RK-06-2020-27pr01.xls, RK-06-2020-27pr02.xls


28. Podpora učebních oborů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0342/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-06-2020-28, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-06-2020-28, př. 3 s žáky uvedenými v materiálu RK-06-2020-28, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena a s žáky, kteří dosáhnou ve II. pololetí školního roku 2019/2020 na výplatu „odměny za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-28, RK-06-2020-28pr01.xls, RK-06-2020-28pr02.xls, RK-06-2020-28pr03.doc, RK-06-2020-28pr04.xls


29. Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje žádosti krajských příspěvkových organizací o zařazení projektových záměrů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0343/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-29, RK-06-2020-29pr01.pdf, RK-06-2020-29pr02.pdf, RK-06-2020-29pr03.pdf, RK-06-2020-29pr04.pdf, RK-06-2020-29pr05.doc


30. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0344/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-06-2020-30, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-06-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-30, RK-06-2020-30pr01.pdf, RK-06-2020-30pr02.pdf


31. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice na úseku koncepce vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0345/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-31, RK-06-2020-31pr01.xls, RK-06-2020-31pr02.pdf, RK-06-2020-31pr03.pdf, RK-06-2020-31pr04.pdf, RK-06-2020-31pr05.pdf, RK-06-2020-31pr06.pdf, RK-06-2020-31pr07.pdf


32. Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o ukončení níže uvedených projektů Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a projektů Integrovaného regionálního operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0346/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: 

 • II/353 Bohdalov - obchvat: konečný zůstatek ve výši 6,03 Kč
 • II/406 Telč – hr. kraje: konečný zůstatek ve výši 17 015 270,18 Kč
 • II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba: konečný zůstatek ve výši 847,97 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-32, RK-06-2020-32pr01.xls, RK-06-2020-32pr02.xls, RK-06-2020-32pr03.xls


33. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání výše uvedené podlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0347/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku  III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-06-2020-33, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2020-33, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-06-2020-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-33, RK-06-2020-33pr01.pdf, RK-06-2020-33pr02.docx


34. Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu poskytnutí peněžitého daru městysu Sněžné. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0348/06/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout peněžitý dar městysu Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, IČ: 00295451, ve výši 300 000 Kč  jako příspěvek kraje na výdaje městyse související se zajištěním pitné vody pro obyvatele bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 Sněžné;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na poskytnutí peněžitého daru.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-34, RK-06-2020-34pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 35 – 43 v bloku. V průběhu jednání odešel M. Hyský.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


35. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

Usnesení 0349/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o  výpůjčce na užívání nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-06-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 2. 2020), Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-35, RK-06-2020-35pr01.pdf, RK-06-2020-35pr02.pdf


36. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0350/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2020-36, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-36, RK-06-2020-36pr01.xls


37. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0351/06/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-06-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-37, RK-06-2020-37pr01.doc


38. Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice

Usnesení 0352/06/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-38, RK-06-2020-38pr01.pdf


39. Koupě pozemku v k.ú. Ledeč nad Sázavou

Usnesení 0353/06/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-39, RK-06-2020-39pr01.pdf


40. Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu Obrataň, K1826/3, Vostárek - kabel NN

Usnesení 0354/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o zrušeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 1781/10 v k.ú. a obci Obrataň uzavřené mezi firmou E.ON Distibuce, a.s. a Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-40, RK-06-2020-40pr01.pdf


41. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Horní Kosov

Usnesení 0355/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi statutárním městem Jihlava (na straně povinného ze služebnosti) a Krajem Vysočina (na straně oprávněného ze služebnosti) smlouvu o zřízení služebnosti na užívání částí pozemků par. č. 332/1 a par. č. 332/3 v k.ú. Horní Kosov spočívající v umístění, provozování, údržbě, opravách a rekonstrukcí stavby "Doplnění odvodnění komunikace ul. Rantířovská v Jihlavě" tak, jak je uvedeno v GP č. 2048-486/2018, a to bezplatně.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-41, RK-06-2020-41pr01.pdf


42. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Muzeum Vysočiny Třebíč - centrum tradiční lidové kultury - obnova inženýrských sítí a větrací kanál"

Usnesení 0356/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Třebíč na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky par. č. 1460/15 a 1628/1 v k. ú. a obci Třebíč dle smlouvy dle materiálu RK-06-2020-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-42, RK-06-2020-42pr01.pdf


43. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0357/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-06-2020-43, př. 1 a RK-06-2020-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-43, RK-06-2020-43pr01.xlsx, RK-06-2020-43pr02.xlsx


44. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0358/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-06-2020-44, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-06-2020-44, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka STAVBA - final s.r.o., Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 474 54 431 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-44, RK-06-2020-44pr01.pdf, RK-06-2020-44pr02.pdf


45. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice – průtah

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0359/06/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-45, RK-06-2020-45pr01.docx, RK-06-2020-45pr02.doc, RK-06-2020-45pr03.doc, RK-06-2020-45pr04.docx, RK-06-2020-45pr05.docx, RK-06-2020-45pr06.docx, RK-06-2020-45pr07.docx, RK-06-2020-45pr08.docx, RK-06-2020-45pr09.docx, RK-06-2020-45pr10.docx, RK-06-2020-45pr11.pdf


46. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0360/06/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 3. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-46, RK-06-2020-46pr01.pdf, RK-06-2020-46pr02.pdf


47. Změny při výkupu pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0361/06/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-47


48. Užívání pozemků v k.ú. Polná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0362/06/2020/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-48, RK-06-2020-48pr01.pdf


49. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0363/06/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 3. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-49, RK-06-2020-49pr01.pdf, RK-06-2020-49pr02.pdf


50. Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti nezbytné pro realizaci stavby na pozemcích zahrnutých do trvalého a dočasného záboru předmětné stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0364/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, Veveří, IČO 708 90 013, nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků a za podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-50, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-50, RK-06-2020-50pr01.pdf, RK-06-2020-50pr02.pdf


51. Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření“ do výzvy č. 3/2020 Ministerstva financí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0365/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

znění projektové žádosti dle materiálů RK-06-2020-51, př. 1, RK-06-2020-51, př. 2, RK-06-2020-51, př. 3, RK-06-2020-51, př. 4, RK-06-2020-51, př. 5 a RK-06-2020-51, př. 6;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálů RK-06-2020-51, př. 1, RK-06-2020-51, př. 2, RK-06-2020-51, př. 3, RK-06-2020-51, př. 4, RK-06-2020-51, př. 5 a RK-06-2020-51, př. 6 do výzvy č. 3/2020 Ministerstva financí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020), Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-51, RK-06-2020-51pr01.docx, RK-06-2020-51pr02.pdf, RK-06-2020-51pr03.doc, RK-06-2020-51pr04.pdf, RK-06-2020-51pr05.pdf, RK-06-2020-51pr06.pdf


52. Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o jmenování členů výše uvedené komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0366/06/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

členy komise pro výběr projektů v rámci soutěže o udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2019 dle materiálu RK-06-2020-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (16. 3. 2020)

termín: 16. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-52, RK-06-2020-52pr01.docx


53. Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0367/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-06-2020-53, př. 1 a RK-06-2020-53, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-06-2020-53, př. 1 a RK-06-2020-53, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-53, RK-06-2020-53pr01.pdf, RK-06-2020-53pr02.pdf, RK-06-2020-53pr03.docx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 54 – 56 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


54. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0368/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2020-54, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-54, RK-06-2020-54pr01.pdf, RK-06-2020-54pr02.pdf, RK-06-2020-54pr03.docx


55. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0369/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s vypořádáním společného jmění manželů na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-55, př. 4

 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-55, př. 5;  

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-06-2020-55, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-55, RK-06-2020-55pr01.pdf, RK-06-2020-55pr02.pdf, RK-06-2020-55pr03.pdf, RK-06-2020-55pr04.pdf, RK-06-2020-55pr05.pdf, RK-06-2020-55pr06.pdf


56. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0370/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2020-56, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-56, RK-06-2020-56pr01.pdf, RK-06-2020-56pr02.pdf, RK-06-2020-56pr03.doc


57. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. v rámci projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0371/06/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. dle materiálu RK-06-2020-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-57, RK-06-2020-57pr01.docx, RK-06-2020-57pr02.pdf


58. Analýza návštěvnosti Kraje Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovali radu kraje o zpracované a předložené Analýze návštěvnosti Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0372/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Analýzu návštěvnosti Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2020-58, př. 1;

rozhoduje

uzavřít podlicenční smlouvy dle materiálů RK-06-2020-58, př. 2, RK-06-2020-58, př. 3, RK-06-2020-58, př. 4 a RK-06-2020-58, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-58, RK-06-2020-58pr01.pdf, RK-06-2020-58pr02.doc, RK-06-2020-58pr03.doc, RK-06-2020-58pr04.doc, RK-06-2020-58pr05.doc


59. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o žádosti ředitelky Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0373/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-06-2020-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2020), ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-59, RK-06-2020-59pr01.doc


60. Schválení závěrečné žádosti o platbu v rámci 6. monitorovacího období projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0374/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-06-2020-60, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-60, RK-06-2020-60pr01.pdf


61. 3. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženou Zprávou o realizaci a Zjednodušenou žádostí o platbu za 3. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0375/06/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-06-2020-61, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-06-2020-61, př. 2, za 3. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (3. 3. 2020)

termín: 3. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-61, RK-06-2020-61pr01.Pdf, RK-06-2020-61pr02.Pdf


62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Nové Syrovice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Domova Nové Syrovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0376/06/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku: 

 • osobní automobil, Ford Fiesta, rok pořízení 2007, pořizovací cena 265 000 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč
 • konvektomat Retigo, rok pořízení 1998, pořizovací cena 275 580 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč 

a jeho nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům za nejvyšší nabídkovou cenu, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace (30. 4. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-62


63. Zpráva o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje na vědomí zprávu o ukončení podnájemního vztahu pro Domov Nové Syrovice. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0377/06/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice dle materiálu RK-06-2020-63;

ukládá

ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace, předložit návrh řešení ve věci požadavků uvedených v materiálu RK-06-2020-63, př. 2, vyjma položek 1 a 9.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-06-2020-63, RK-06-2020-63pr01.pdf, RK-06-2020-63pr02.pdf


64. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 06/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 3. 2020, v 7:00 hod.  

 

  

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

  

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Pavel Pacal                                                …………………………..

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA                                     …………...……………..

  

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 06/2020 dne 25. 2. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 26. 2. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz