Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 06/2021 - 23. 2. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina
3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy - 17 parkovacích míst pro potřeby Očkovacího centra Jihlava
4 Dar HZS Kraje Vysočina - dezinfekční vozíky COD11
5 Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu
6 Smlouva o spolupráci na akci Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii
7 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
8 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva zdravotnictví
9 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
10 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12 Poskytnutí dotace a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
13 Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
14 Vyřazení nepotřebného majetku, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
15 Vyřazení vozidla Dacia Sandero, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
16 Vyřazení RDG přístroje, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
17 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2020
18 Rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
19 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „C4PE“
20 6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj III.
21 Kritéria pro přijetí předškolních dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem do mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod pro školní rok 2021/2022
22 Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
23 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“
24 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“
25 Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Krajské knihovny Vysočiny
26 Výpůjčka uměleckých děl do prostor sídla Kraje Vysočina
27 Vyhodnocení "Koncepce evidence nemovitého majetku Kraje Vysočina a navazujících agend"
28 Pracovní výbor pro zavádění metody BIM v ČR - nominace zástupce Kraje Vysočina
29 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
30 Výběr dodavatelů veřejné zakázky Koordinátor BOZP 01-2021, dopravní stavby
31 Jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise VZ Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby
32 Veřejná zakázka na stavební práce: Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka
33 Majetkoprávní příprava stavby "II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, 1. stavba"
34 Majetkoprávní příprava stavební akce "II/357 Dalečín - Unčín, část 1. a část 2.
35 Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
36 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
37 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Jihlava od Správy železnic, státní organizace
38 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a obci Pelhřimov od Správy železnic, státní organizace
39 Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
40 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Velká Ves a obci Lukavec do vlastnictví Kraje Vysočina
41 Darování pozemků v k.ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole
42 Darování pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
43 Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Kraborovice, k. ú. Úhrov
44 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, souhlas s pokácením dřevin, dohoda o úhradě nákladů
45 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
46 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - projektové žádosti úspor energií do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí
47 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – převod konečných zůstatků finančních prostředků do Fondu strategických rezerv
48 Soutěž ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA
49 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
50 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
51 Zpráva o udržitelnosti č. 1 „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí)
52 Závěrečné vyhodnocení akce „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ (Operační program Životní prostředí)
53 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“
54 Veřejná zakázka "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu"
55 Stanovení počtu zaměstnanců kraje

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz