Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 07/2018 - 27. 2. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
3 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Dny mladých chirurgů
5 Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
6 Dotace a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
8 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
9 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10 Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
12 Zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
13 Vyhlášení a harmonogram druhého ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
14 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
15 Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/129 Březina – most ev. č. 129-003
16 Smlouva o financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
17 Souhlas s podáním žádosti KSÚSV o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“
18 Veřejná zakázka na stavební práce "VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ZTI"
19 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
20 Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na podporu oslav 130. výročí založení KČT
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění
22 Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 pro neziskovou organizaci poskytující služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
23 Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
24 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.“
25 Doplnění projektů Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1 a 2 do předfinancování projektů
26 Žádost o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
27 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
28 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
29 Jmenování členů komise pro vyhodnocení nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2017
30 Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
31 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
32 Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže fotbal 2018
34 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
35 Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazných ukazatelů, účast žáků Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na mistrovství světa středních škol v Kataru
36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B)
37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka.
38 Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
39 Změny ve školském rejstříku
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
41 Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz