Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 07/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 07/2018, které se konalo dne 27. 2. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2018

Přítomno 6 členů rady – viz prezenční listina ze dne 13. 2. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost  J. Hyliše, J. Fialové, V. Novotného.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2018
02.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
03.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Dny mladých chirurgů
05.  Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
06.  Dotace a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
08.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10.  Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11.  Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
12.  Zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
13.  Vyhlášení a harmonogram druhého ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
14.  Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
15.  Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/129 Březina – most ev. č. 129-003
16.  Smlouva o financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
17.  Souhlas s podáním žádosti KSÚSV o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“
18.  Veřejná zakázka na stavební práce "VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ZTI"
19.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
20.  Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na podporu oslav 130. výročí založení KČT
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění
22.  Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 pro neziskovou organizaci poskytující služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
23.  Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
24.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.“
25.  Doplnění projektů Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1 a 2 do předfinancování projektů
26.  Žádost o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
27.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
28.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
29.  Jmenování členů komise pro vyhodnocení nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2017
30.  Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
31.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
32.  Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže fotbal 2018
34.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
35.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazných ukazatelů, účast žáků Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na mistrovství světa středních škol v Kataru
36.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B)
37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka.
38.  Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
39.  Změny ve školském rejstříku
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
41.  Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů
43.  Rozprava členů rady

Usnesení 0312/07/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 27.  2. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.K zápisu ze zasedání rady kraje č. 06/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 03, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


02. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 0313/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-07-2018-02, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-07-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 3. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-02, RK-07-2018-02pr01.xls


03. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 0314/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-07-2018-03, př. 1;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-07-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 3. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-03, RK-07-2018-03pr01.xlsK bodům 04 - 06, 09, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Dny mladých chirurgů

Usnesení 0315/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy
  o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s  pořádáním kongresu Dny mladých chirurgů;
ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2018.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 7. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 7. 2018), Odbor ekonomický (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-04, RK-07-2018-04pr01.pdf, RK-07-2018-04pr02.doc, RK-07-2018-04pr03.pdf


05. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0316/07/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-07-2018-05, př. 1 a RK-07-2018-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 3. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (9. 3. 2018)

termín: 9. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-05, RK-07-2018-05pr01.doc, RK-07-2018-05pr02.xls


06. Dotace a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0317/07/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím dotace a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-07-2018-06, př. 1 a RK-07-2018-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 3. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (9. 3. 2018)

termín: 9. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-06, RK-07-2018-06pr01.doc, RK-07-2018-06pr02.pdf


09. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0318/07/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-07-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 3. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (9. 3. 2018)

termín: 9. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-09, RK-07-2018-09pr01.doc


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0319/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 150 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 150 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-07-2018-07, př. 1, RK-07-2018-07, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 150 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-07, RK-07-2018-07pr01.doc, RK-07-2018-07pr02.doc, RK-07-2018-07pr03.xls, RK-07-2018-07pr04.pdf


08. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření ohledně změny výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0320/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 304 620Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 251 750 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  251 750 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
  (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 52 870 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 2. 2018), Odbor ekonomický (27. 2. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (27. 2. 2018)

termín: 27. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-08, RK-07-2018-08pr01.pdf


10. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci investiční akce uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0321/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2018-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 2. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (27. 2. 2018)

termín: 27. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-10, RK-07-2018-10pr01.pdf, RK-07-2018-10pr02.doc


11. Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádostech studentů o zařazení do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0322/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-07-2018-11, př. 1, RK-07-2018-11, př. 2;
 • o zařazení žadatelů Petra Polívky a Hany Malcové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-11, RK-07-2018-11pr01.doc, RK-07-2018-11pr02.doc, RK-07-2018-11pr03.pdf, RK-07-2018-11pr04.xls


12. Zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zrušit uvedená pravidla rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0323/07/2018/RK

Rada kraje
ruší

s účinností od 1. 3. 2018 Pravidla Rady Kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina č. 12/2010 ze dne 16. 11. 2010.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-12


13. Vyhlášení a harmonogram druhého ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh vyhlásit druhý ročník soutěže  „Zemědělství na Vysočině“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0324/07/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

2. ročník soutěže „Zemědělství na Vysočině“ dle materiálu RK-07-2018-13;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním 2. ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“ dle materiálu RK-07-2018-13;

schvaluje
 • harmonogram 2. ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“ dle materiálu RK-07-2018-13;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 70 000 Kč při současném snížení § 6113 – Zastupitelstva krajů o částku 70 000 Kč na finanční zajištění soutěže „Zemědělství na Vysočině“.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (27. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (27. 2. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (27. 2. 2018)

termín: 27. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-13


14. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedené zásady zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0325/07/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 dle materiálu RK-07-2018-14, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-14, RK-07-2018-14pr01.doc


15. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/129 Březina – most ev. č. 129-003

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0326/07/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-07-2018-15, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 3. 2018)

termín: 15. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-15, RK-07-2018-15pr01.pdf


16. Smlouva o financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0327/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu dle materiálu RK-07-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (5. 3. 2018)

termín: 5. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-16, RK-07-2018-16pr01.pdf


17. Souhlas s podáním žádosti KSÚSV o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s podáním žádosti KSÚSV o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy z rozpočtu SFDI pro rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0328/07/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2018 v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“ na jmenovité akce dle materiálu RK-07-2018-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-17, RK-07-2018-17pr01.pdf, RK-07-2018-17pr02.pdf


18. Veřejná zakázka na stavební práce "VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce ZTI"

J. Mikésková, úřednice odboru majetkového, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0329/07/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 6. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-18, RK-07-2018-18pr01.pdf, RK-07-2018-18pr02.pdf


19. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

J. Mikésková, úřednice odboru majetkového, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0330/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným za podmínek dle materiálů RK-07-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-19, RK-07-2018-19pr01.xlsx


20. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na podporu oslav 130. výročí založení KČT

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout dotaci Klubu českých turistů – oblast Vysočina na uspořádání turistické akce v rámci celostátních oslav 130. výročí vzniku KČT. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0331/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-07-2018-20, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2018-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-20, RK-07-2018-20pr01.pdf, RK-07-2018-20pr02.pdf, RK-07-2018-20pr03.pdf


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci pořadateli krajské postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0332/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v celkové výši 237 500 Kč dle materiálu RK-07-2018-21, př. 1 v  rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-07-2018-21, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-07-2018-21, př. 2 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2018-21, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-21, RK-07-2018-21pr01.pdf, RK-07-2018-21pr02.pdf, RK-07-2018-21pr03.pdf, RK-07-2018-21pr04.pdf


22. Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 pro neziskovou organizaci poskytující služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s žádostí organizace Jimedis, z.s., o poskytnutí dotace na zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0333/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 -  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, organizaci Jimedis, z.s., IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2018;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2018-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-22, RK-07-2018-22pr01.pdf, RK-07-2018-22pr02.pdf


23. Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje žádost Krajské organizace ČSŽ Vysočina o poskytnutí dotace na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky v kalendářním roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0334/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 150 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2018-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-23, RK-07-2018-23pr01.pdf, RK-07-2018-23pr02.pdf


24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.“

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0335/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 3 049 554,90 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/16_003/0000006, č. ú.: 4211071093/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-24, RK-07-2018-24pr01.pdf, RK-07-2018-24pr02.xls


25. Doplnění projektů Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1 a 2 do předfinancování projektů

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit zařazení akcí "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do projektů v rámci projektového řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0336/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
zařazení akcí "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do projektů v rámci projektového řízení;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektů "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-25


26. Žádost o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh schválit znění žádosti o podporu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0337/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

znění žádosti o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-07-2018-26, př. 1;

rozhoduje

předložit žádost o podporu dle materiálu RK-07-2018-26, př. 1 do Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-26, RK-07-2018-26pr01.pdf


27. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0338/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 151 148,27 Kč (5 918,10 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera ve výši 1 208,72 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2018)

termín: 28. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-27, RK-07-2018-27pr01.xls


28. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí o vyslovení souhlasu s převodem nemovité věci v rámci projektu Kotlíkové dotace v  Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0339/07/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01953.0179 za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2018-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-28, RK-07-2018-28pr01.pdf, RK-07-2018-28pr02.pdf


29. Jmenování členů komise pro vyhodnocení nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2017

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh jmenovat členy komise pro vyhodnocení projektů soutěže Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0340/07/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

členy komise pro vyhodnocení projektů v rámci soutěže Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2017 dle materiálu RK-07-2018-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (27. 2. 2018)

termín: 27. 2. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-29, RK-07-2018-29pr01.docx


30. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a  propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0341/07/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2018-30, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2018-30, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2018-30, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2018-30, př. 2; za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2018-30, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2018-30, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-30, RK-07-2018-30pr01.pdf, RK-07-2018-30pr02.pdf, RK-07-2018-30pr03.pdf, RK-07-2018-30pr04.pdf


31. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0342/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 vydaného dne 31. 5. 2017 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2018-31, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-07-2018-31, př. 5;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2018-31, př. 4;
 • upravit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č. 13/17 ze dne 19. 9. 2017 dle materiálu RK-07-2018-31, př. 2;
bere na vědomí

rizika uvedená v materiálu RK-07-2018-31, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-31, RK-07-2018-31pr01.pdf, RK-07-2018-31pr02.pdf, RK-07-2018-31pr03.pdf, RK-07-2018-31pr04.pdf, RK-07-2018-31pr05.zip, RK-07-2018-31pr06.doc


32. Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámila radu kraje s žádostí níže uvedené příspěvkové organizace o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0343/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-07-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (9. 3. 2018)

termín: 9. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-32, RK-07-2018-32pr01.pdf, RK-07-2018-32pr02.doc


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže fotbal 2018

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0344/07/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2018-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-33, RK-07-2018-33pr01.pdf


34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku uvedené školy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0345/07/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením dataprojektoru, inv, č. VT670, rok pořízení 2005, pořizovací cena 118 070,00 Kč, zůstatková cena 1 Kč a datavideoprojektoru LP 640, inv. č. Aut64, rok pořízení 2004, pořizovací cena 121 905,00 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava dle materiálu RK-07-2018-34.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-34


35. Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazných ukazatelů, účast žáků Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na mistrovství světa středních škol v Kataru

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0346/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00033) o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, IČO: 48895598, o částku 30 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů souvisejících s účastí školního házenkářského družstva na mistrovství světa v Kataru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-35, RK-07-2018-35pr01.docx


36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B)

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0347/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B) ve výši 663 680 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2018-36, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky 2 uvedené v materiálu RK-07-2018-36, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018), Odbor ekonomický (28. 2. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-36, RK-07-2018-36pr01.xls


37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka.

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0348/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 29235715 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-07-2018-37, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 10 000 Kč na poskytnutí daru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-37, RK-07-2018-37pr01.pdf


38. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje žádost Dětského domova, Jemnice, o výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidla do konce roku 2018. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0349/07/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018 pro vozidlo Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 starší 10 let – Renault Trafic registrační značky 2J9 5277.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (1. 3. 2018)

termín: 1. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-38, RK-07-2018-38pr01.pdf


39. Změny ve školském rejstříku

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnila radě kraje úpravu přílohu č. 1 předloženého materiálu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0350/07/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměrem změny ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-07-2018-39, př. 1upr1 kód 1A;

ukládá

OŠMS předložit žádost o změnu ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-07-2018-39, př. 1upr1 kód 1A na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 3. 2018)

termín: 15. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-39, RK-07-2018-39pr01.xls


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0351/07/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu RK-07-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-40, RK-07-2018-40pr01.pdf


41. Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu vyhlásit 3. ročník soutěže "Stavíme ze stavebnice ROTO". Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0352/07/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

3. ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-07-2018-41, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 3. ročníku soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ dle materiálu RK-07-2018-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 6. 2018)

termín: 29. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-41, RK-07-2018-41pr01.doc, RK-07-2018-41pr02.xls


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0353/07/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-07-2018-42, př. 1 dle vzoru darovací smlouvy v RK-07-2018-42, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2018-42, RK-07-2018-42pr01.xls, RK-07-2018-42pr02.doc


43. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 07/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 3. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Ing. Martin Kukla                             ……...……………………………………

 

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                             …..………………………………….……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 07/2018 dne 27. 2. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 28. 2. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz