Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 07/2019 - 5. 3. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv
3 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018
4 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
6 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina"
7 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
8 Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
10 Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018
11 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
12 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "REGIONÁLNÍ KULTURA 2019"
13 Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
16 Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
17 Aktualizace vymezení majetku ve zřizovací listině Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
18 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“
19 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
20 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
21 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
22 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty
25 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“
26 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27 Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany
28 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
29 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
30 Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
31 Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k.ú. Humpolec
32 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
33 Předání nemovitých věcí do hospodaření Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
34 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
35 Darování části silnice III/36037 v k.ú. Odranec a obci Věcov
36 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018
37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019
38 Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
42 Podpora učebních oborů
43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
44 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019
45 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
46 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
47 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
48 Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
49 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – interaktivní prvky z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
50 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
52 Nominace člena a náhradníka do odborné poroty na výběr dodavatele projektové dokumentace k záměru výstavby krajské multifunkční haly v Jihlavě – „Horácké arény“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz