Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 07/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 07/2019, které se konalo dne 5. 3. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 5. 3. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 52. Nominace člena a náhradníka do odborné poroty na výběr dodavatele projektové dokumentace k záměru výstavby krajské multifunkční haly v Jihlavě – „Horácké arény“ do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2019
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv
03.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018
04.  Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
06.  Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina"
07.  Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08.  Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019
10.  Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018
11.  Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
12.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "REGIONÁLNÍ KULTURA 2019"
13.  Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
16.  Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
17.  Aktualizace vymezení majetku ve zřizovací listině Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
18.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“
19.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
20.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
21.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
22.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty
25.  Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“
26.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27.  Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany
28.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
30.  Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
31.  Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k.ú. Humpolec
32.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
33.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
34.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
35.  Darování části silnice III/36037 v k.ú. Odranec a obci Věcov
29.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
36.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018
37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019
38.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
41.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
42.  Podpora učebních oborů
43.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
44.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019
45.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
46.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
47.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
48.  Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
49.  Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – interaktivní prvky z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
50.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
51.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
52.  Nominace člena a náhradníka do odborné poroty na výběr dodavatele projektové dokumentace k záměru výstavby krajské multifunkční haly v Jihlavě – „Horácké arény“
53.  Rozprava členů rady

Usnesení 0353/07/2019/RK

Rada kraje

schvaluje
upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 5. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 06/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0354/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ dle materiálu RK-07-2019-02, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb;
ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:

 • žádosti o převod příslušné částky z prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce na realizaci akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 3. 2019), Odbor ekonomický (19. 3. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-02, RK-07-2019-02pr01.pdf, RK-07-2019-02pr02.pdf, RK-07-2019-02pr03.docx


03. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje  vzít na vědomí  zprávu o plnění rozpočtu kraje za období leden – prosinec 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0355/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018 dle materiálu RK-07-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-03, RK-07-2019-03pr01.xlsx


04. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, upřesnila radě kraje předložený návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0356/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-07-2019-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-04, RK-07-2019-04pr01.xls


K bodům 05 – 08, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

Usnesení 0357/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-07-2019-05, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-05, RK-07-2019-05pr01.doc, RK-07-2019-05pr02.doc, RK-07-2019-05pr03.doc


06. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina"

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0358/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2019-06, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-06, RK-07-2019-06pr01.pdf


07. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 0359/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 200 000 Kč dle materiálu RK-07-2019-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2019-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-07, RK-07-2019-07pr01.pdf, RK-07-2019-07pr02.pdf, RK-07-2019-07pr03.pdf


08. Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 0360/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-08, RK-07-2019-08pr01.pdf, RK-07-2019-08pr02.pdf, RK-07-2019-08pr03.pdf, RK-07-2019-08pr04.pdf, RK-07-2019-08pr05.pdf, RK-07-2019-08pr06.pdf


09. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu zkvalitnění vybavení jednotek požární ochrany obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0361/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ dle materiálu RK-07-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-09, RK-07-2019-09pr01.docx


10. Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018

J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit ocenění "Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2018" organizacím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0362/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018 dle materiálu RK-07-2019-10, př. 2;

ukládá

oddělení řízení lidských zdrojů zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k přípravě a realizaci slavnostního předání Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2018.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (15. 4. 2019)

termín: 15. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-10, RK-07-2019-10pr01.xls, RK-07-2019-10pr02.pdf


K bodům 11, 12, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


11. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

Usnesení 0363/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-11


12. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "REGIONÁLNÍ KULTURA 2019"

Usnesení 0364/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit  Program „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ dle materiálu RK-07-2019-12, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-12, RK-07-2019-12pr01.doc


13. Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0365/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 12  000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12  000 000 Kč na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace;
 • dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-13, RK-07-2019-13pr01.doc


K bodům 14, 15, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019

Usnesení 0366/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle materiálu RK-07-2019-14, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-14, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-14, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-14, př. 4;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-14, RK-07-2019-14pr01.doc, RK-07-2019-14pr02.doc, RK-07-2019-14pr03.doc, RK-07-2019-14pr04.doc


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019

Usnesení 0367/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle materiálu RK-07-2019-15, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-15, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-15, př. 3;

- Městu Pehřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2019, dle materiálu RK-07-2019-15, př. 4;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-15, RK-07-2019-15pr01.doc, RK-07-2019-15pr02.doc, RK-07-2019-15pr03.doc, RK-07-2019-15pr04.doc


16. Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek uvedených zásad zastupitelstva kraje. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0368/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu RK-07-2019-16, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-16, RK-07-2019-16pr01.doc


17. Aktualizace vymezení majetku ve zřizovací listině Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0369/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (19. 3. 2019), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-17, RK-07-2019-17pr01.doc


18. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu nutného investičního vybavení v zařízeních poskytujících sociální služby. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0370/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Investujme v sociálních službách 2019“ dle materiálu RK-07-2019-18, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-18, RK-07-2019-18pr01.doc


19. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Provozování domácí hospicové péče 2019“ subjektům. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0371/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu „Provozování domácí hospicové péče 2019“ subjektům, na projekt a ve výši 14 995 000 Kč dle materiálu RK-07-2019-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-19, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-19, RK-07-2019-19pr01.pdf, RK-07-2019-19pr02.pdf


20. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019“ subjektům. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0372/07/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-20, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-20, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-20, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-20, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-20, RK-07-2019-20pr01.pdf, RK-07-2019-20pr02.pdf, RK-07-2019-20pr03.pdf, RK-07-2019-20pr04.pdf


21. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019“ subjektům. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0373/07/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-21, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-21, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-21, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-21, RK-07-2019-21pr01.pdf, RK-07-2019-21pr02.pdf, RK-07-2019-21pr03.pdf, RK-07-2019-21pr04.pdf


22. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Dobrovolnictví 2019“ subjektům. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0374/07/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-22, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-22, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-22, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-22, RK-07-2019-22pr01.pdf, RK-07-2019-22pr02.pdf, RK-07-2019-22pr03.pdf, RK-07-2019-22pr04.pdf


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0375/07/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • uzavřít Smlouvu č. 136/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-07-2019-23, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 5 077 692 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-07-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-23, RK-07-2019-23pr01.pdf


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0376/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit: 

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2018/2019, na opravy silnic po zimní sezoně a na realizaci investičních akcí mostů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 50 000 000 Kč, z toho:
  • na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2018/2019, částka 20 000 000 Kč;
  • na zajištění oprav po zimě dle seznamu RK-07-2019-24, př. 2, částka 30 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 100 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu RK-07-2019-24, př. 4;
 • převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty určené na financování projektů „II/406 Dvorce - Telč, 1 stavba“- a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“ s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-24, RK-07-2019-24pr01.pdf, RK-07-2019-24pr02.pdf, RK-07-2019-24pr03.pdf, RK-07-2019-24pr04.pdf


25. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci dané akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0377/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" dle materiálu RK-07-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-25, RK-07-2019-25pr01.docx


K bodům 26 – 28, 30 - 35, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


26. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0378/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-26, RK-07-2019-26pr01.doc


27. Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany

Usnesení 0379/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Rouchovany souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku par. č. 1529/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 63 m2 v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a obci Rouchovany ve prospěch Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2019-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-27, RK-07-2019-27pr01.doc, RK-07-2019-27pr02.pdf


28. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 0380/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-07-2019-28, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-28, RK-07-2019-28pr01.xls


30. Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0381/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2019-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2019)

termín: 26. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-30, RK-07-2019-30pr01.doc


31. Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k.ú. Humpolec

Usnesení 0382/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-07-2019-31, př. 1
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu RK-07-2019-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-31, RK-07-2019-31pr01.doc, RK-07-2019-31pr02.doc, RK-07-2019-31pr03.pdf


32. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

Usnesení 0383/07/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-32


33. Předání nemovitých věcí do hospodaření Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 0384/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2019-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-33, RK-07-2019-33pr01.pdf, RK-07-2019-33pr02.doc


34. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0385/07/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-07-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-34, RK-07-2019-34pr01.xlsx


35. Darování části silnice III/36037 v k.ú. Odranec a obci Věcov

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0386/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/36037 v rozsahu km 1,530 - 1,972, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;
 • rozhodnout  převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/36037 v rozsahu km 1,530 - 1,972, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;
 • schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu RK-07-2019-35, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-35, RK-07-2019-35pr01.doc


29. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit níže uvedené zásady zastupitelstva kraje. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0387/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-07-2019-29, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-07-2019-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 4. 2019)

termín: 1. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-29, RK-07-2019-29pr01.doc, RK-07-2019-29pr02.doc


36. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0388/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:

 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018 dle materiálu RK-07-2019-36, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu RK-07-2019-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-36, RK-07-2019-36pr01.pdf, RK-07-2019-36pr02.doc


37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0389/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 109 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 109 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání;
 • rozhodnout poskytnout dary obcím v celkové výši 11 109 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu RK-07-2019-37, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2019-37, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-37, RK-07-2019-37pr01.pdf, RK-07-2019-37pr02.xlsx, RK-07-2019-37pr03.doc


38. Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0390/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu RK-07-2019-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-38, RK-07-2019-38pr01.doc


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0391/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 22908951 na projekt Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA dle materiálu RK-07-2019-39, př. 1;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (30. 5. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-39, RK-07-2019-39pr01.pdf


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0392/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu RK-07-2019-40, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2019-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (30. 5. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-40, RK-07-2019-40pr01.pdf


41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0393/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu RK-07-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (30. 5. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-41, RK-07-2019-41pr01.pdf


42. Podpora učebních oborů

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, informovala radu kraje o  žádostech žáků středních škol o poskytnutí motivačních stipendií v podporovaných oborech. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0394/07/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-07-2019-42, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-07-2019-42, př. 3 (zletilí) a RK-07-2019-42, př. 4 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-07-2019-42, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena a s žáky, kteří dosáhnou ve II. pololetí školního roku 2018/2019 na výplatu „odměny za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“.

 

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-42, RK-07-2019-42pr01.xls, RK-07-2019-42pr02.xls, RK-07-2019-42pr03.doc, RK-07-2019-42pr04.doc, RK-07-2019-42pr05.xls


43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0395/07/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v celkové výši 6 056 800 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-07-2019-43, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání dle tabulky 1 materiálu RK-07-2019-43, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-07-2019-43, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-07-2019-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (19. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-43, RK-07-2019-43pr01.xls, RK-07-2019-43pr02.xls


44. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu projektů v oblasti zachování služeb na venkově. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0396/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ dle materiálu RK-07-2019-44, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-44, RK-07-2019-44pr01.doc


45. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Místní agenda 21 a zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019 subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0397/07/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-45, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-45, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-45, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-45, RK-07-2019-45pr01.pdf, RK-07-2019-45pr02.pdf, RK-07-2019-45pr03.pdf, RK-07-2019-45pr04.pdf


46. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0398/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-46, RK-07-2019-46pr01.pdf, RK-07-2019-46pr02.pdf


47. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na realizaci shora uvedeného projektu Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0399/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-07-2019-47, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2019-47, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-47, RK-07-2019-47pr01.pdf, RK-07-2019-47pr02.doc, RK-07-2019-47pr03.pdf


48. Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0400/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ01942.0018 dle materiálu RK-07-2019-48, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-48, RK-07-2019-48pr01.pdf, RK-07-2019-48pr02.pdf, RK-07-2019-48pr03.doc


49. Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – interaktivní prvky z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0401/07/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (19. 3. 2019)

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-49, RK-07-2019-49pr01.pdf, RK-07-2019-49pr02.pdf, RK-07-2019-49pr03.pdf


50. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Odpady a ekologická výchova 2019“ subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0402/07/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-50, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-50, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-50, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2019-50, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-50, př. 6.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-50, RK-07-2019-50pr01.pdf, RK-07-2019-50pr02.pdf, RK-07-2019-50pr03.pdf, RK-07-2019-50pr04.pdf, RK-07-2019-50pr05.pdf, RK-07-2019-50pr06.pdf


51. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0403/07/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-51, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-07-2019-51, př. 2.
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-51, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2019-51, př. 4;
 • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2019-51, př. 5.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-51, RK-07-2019-51pr01.pdf, RK-07-2019-51pr02.pdf, RK-07-2019-51pr03.pdf, RK-07-2019-51pr04.pdf, RK-07-2019-51pr05.pdf


52. Nominace člena a náhradníka do odborné poroty na výběr dodavatele projektové dokumentace k záměru výstavby krajské multifunkční haly v Jihlavě – „Horácké arény“

J. Běhounek seznámil radu kraje s žádostí zástupců statutárního města Jihlavy o nominaci člena a náhradníka do odborné poroty na výběr dodavatele projektové dokumentace k záměru výstavby krajské multifunkční haly v Jihlavě – „Horácké arény“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0404/07/2019/RK

Neveřejný materiál:

Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 6. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-07-2019-52, RK-07-2019-52pr01.pdf


53. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 07/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 3. 2019, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Franěk  ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA  …..………………………………….……

 

 

 

 

 


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 07/2019 dne 5. 3. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 6. 3. 2019.

 


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz