Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 07/2020 - 3. 3. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
3 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů
5 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení ochranných dýchacích pomůcek pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
7 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2019
8 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
9 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10 Dotace na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11 Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019
13 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019
14 Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2020“ v Kraji Vysočina
15 Dotace Nadačnímu fondu Poutní cesty - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
16 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Regionální kultura 2020"
17 Stanovení počtu zaměstnanců – stanovení objemu prostředků, návrh na provedení rozpočtového opatření (zajištění úklidu na pracovištích krajského úřadu)
18 Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019
19 Smlouva o spolupráci
20 Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
21 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice“
22 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihomoravským krajem
23 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
24 Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď
25 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351
26 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02735.0001
27 Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"
28 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
29 Dodatek ke Zřizovací listině - Domov ve Zboží, příspěvková organizace
30 Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
31 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
32 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
33 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
34 Darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
35 Změna usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019
36 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy o výpůjčce
37 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
38 Prodej nemovitých věcí v obci a k.ú. Třešť
39 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce výtahů v pavilonu U"
40 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 III“
41 Monitorovací zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
42 Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
43 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
44 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020
45 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
46 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
47 Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
48 Projekt DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
49 Žádost o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
50 Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
51 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
55 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
56 Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko
57 Posouzení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Anglické gramatické hry pro studenty středních škol Kraje Vysočina
58 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
59 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
60 Převod vzdělávací části činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391
61 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020
62 Řešení prostorových podmínek Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
63 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“
64 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
65 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
66 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
67 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
68 Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
69 Návrh na poskytnutí dotace organizaci Vrátka, z.s. - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
70 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
71 Zpráva o personální situaci a přijatých opatřeních v Domově pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
72 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020
73 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
74 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
75 Koupě pozemku v k. ú. České Křižánky
76 Řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz