Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 07/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 07/2020, které se konalo dne 3. 3. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2020

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 3. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného, J. Hyliše.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 76. Řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2020
02.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
03.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů
05.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení ochranných dýchacích pomůcek pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
07.  Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2019
08.  Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
09.  Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10.  Dotace na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11.  Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12.  Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019
13.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019
14.  Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2020“ v Kraji Vysočina
15.  Dotace Nadačnímu fondu Poutní cesty - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
16.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Regionální kultura 2020"
17.  Stanovení počtu zaměstnanců – stanovení objemu prostředků, návrh na provedení rozpočtového opatření (zajištění úklidu na pracovištích krajského úřadu)
18.  Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019
19.  Smlouva o spolupráci
20.  Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
21.  Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice“
22.  Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihomoravským krajem
23.  Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
24.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď
25.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351
26.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02735.0001
27.  Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"
28.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
29.  Dodatek ke Zřizovací listině - Domov ve Zboží, příspěvková organizace
30.  Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
31.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
32.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
33.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
34.  Darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
36.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy o výpůjčce
37.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
38.  Prodej nemovitých věcí v obci a k.ú. Třešť
75.  Koupě pozemku v k. ú. České Křižánky
35.  Změna usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019
39.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce výtahů v pavilonu U"
40.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 III“
41.  Monitorovací zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
42.  Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
43.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
44.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020
45.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
46.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
47.  Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
48.  Projekt DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
49.  Žádost o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
50.  Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
51.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2020
53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
54.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
55.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020
56.  Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko
57.  Posouzení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Anglické gramatické hry pro studenty středních škol Kraje Vysočina
58.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
59.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
60.  Převod vzdělávací části činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391
61.  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020
62.  Řešení prostorových podmínek Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
76.  Řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice
63.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“
64.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
65.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
66.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
67.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
68.  Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
69.  Návrh na poskytnutí dotace organizaci Vrátka, z.s. - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
70.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
71.  Zpráva o personální situaci a přijatých opatřeních v Domově pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
72.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020
73.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
74.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
77.  Rozprava členů rady

Usnesení 0378/07/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 3. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 06/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

K navrhovaným bodům 02 – 05, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


02. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 0379/07/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s pořízením přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu nového přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

schvaluje

 • zařazení akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2020-02, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 412 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 412 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 412 000 Kč na úhradu výdajů spojených s pořízením přístroje pro léčení traumat a nemocí pohybového aparátu pro ortopedické a rehabilitační oddělení;

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-02, RK-07-2020-02pr01.pdf


03. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na systémová opatření ulehčující plnění tzv. protipadělkové směrnice u léků a sledování spotřeby antibiotik

Usnesení 0380/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 500 000 Kč, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 500 000 Kč; 
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč,  

na pořízení hardwarového vybavení, softwarového vybavení, případně proškolení personálu lékáren v souvislosti s platností tzv. protipadělkové směrnici u léků, a na pořízení vhodného softwarového, či jiného nástroje na sledování spotřeby antibiotik;

ukládá

ředitelům všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví kompletní vyúčtování pořízených hardware, software, případně školení nejpozději do 11. 12. 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-03


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů

Usnesení 0381/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2020 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 40 107 503,48 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a o částku 8 175 016,79 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení těchto částek do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-04


05. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořízení ochranných dýchacích pomůcek pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina

Usnesení 0382/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 866 400 Kč a § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 133 600 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 2 000 000 Kč; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro: 
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 393 700 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 521 800 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 349 400 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 255 900 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 345 600 Kč,
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 133 600 Kč,  

za účelem pořízení ochranných dýchacích pomůcek, dle materiálu RK-07-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 3. 2020), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (3. 3. 2020), Odbor ekonomický (3. 3. 2020)

termín: 3. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-05, RK-07-2020-05pr01.xlsx


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0383/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-07-2020-06, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-06, RK-07-2020-06pr01.doc, RK-07-2020-06pr02.doc, RK-07-2020-06pr03.doc


07. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2019

M. Kukla předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedených kontrolách v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0384/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 a 4/2019, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-07-2020-07, př. 1, RK-07-2020-07, př. 2, RK-07-2020-07, př. 3, RK-07-2020-07, př. 4.

odpovědnost: předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-07, RK-07-2020-07pr01.pdf, RK-07-2020-07pr02.pdf, RK-07-2020-07pr03.pdf, RK-07-2020-07pr04.pdf


08. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0385/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 6. 2020)

termín: 15. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-08, RK-07-2020-08pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 09 - 11, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


09. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 0386/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (3. 3. 2020)

termín: 3. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-09, RK-07-2020-09pr01.pdf, RK-07-2020-09pr02.pdf


10. Dotace na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 0387/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Pavlov v celkové výši 2 368 291 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu RK-07-2020-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2020-10, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 368 291 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 368 291 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (3. 3. 2020)

termín: 3. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-10, RK-07-2020-10pr01.pdf, RK-07-2020-10pr02.pdf


11. Finanční dar obci Rohozná, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

Usnesení 0388/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout finanční dar obci Rohozná, Rohozná 113, 588 44 Rohozná, IČ: 00286516, ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-11, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč na poskytnutí finančního daru.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-11, RK-07-2020-11pr01.pdf, RK-07-2020-11pr02.doc


12. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019

K předloženému materiálu, odboru ekonomického, nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0389/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-07-2020-12, př. 1;
 • rozhodnout:
  • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČO 26217350 ve výši 800 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-12, př. 2;
  • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 1 000 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-12, př. 3;
  • poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-12, př. 4;
  • poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část České republice – Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 5 400 000 Kč na realizaci projektu „Zajištění uskladnění odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované orgány státní správy a samosprávy. Pohonné hmoty pro vyhlášené krizové stavy související s dlouhotrvajícími výpadky elektrické energie na území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-07-2020-12, př. 5;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-12, př. 5;
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 00404454 ve výši 795 200 Kč na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků dle materiálu RK-07-2020-12, př. 6;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-12, př. 6.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-12, RK-07-2020-12pr01.xls, RK-07-2020-12pr02.pdf, RK-07-2020-12pr03.pdf, RK-07-2020-12pr04.pdf, RK-07-2020-12pr05.pdf, RK-07-2020-12pr06.pdf


13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019

K předloženému materiálu, odboru ekonomického, nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0390/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019 dle materiálu RK-07-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-13, RK-07-2020-13pr01.xlsx


14. Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2020“ v Kraji Vysočina

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2020“ v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0391/07/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2020“ v účastnických městech Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov v rozsahu dle materiálu RK-07-2020-14.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-14


15. Dotace Nadačnímu fondu Poutní cesty - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0392/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, dotaci Nadačnímu fondu Poutní cesty, IČO: 06211542, se sídlem Menhartova 1602, 393 01 Pelhřimov ve výši 45 000 Kč na realizaci akce – zpracování průvodce „Poutní cesta: Pouť na Svatou Horu aneb po stopách Jakuba Demla“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-15, RK-07-2020-15pr01.pdf, RK-07-2020-15pr02.pdf


16. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "Regionální kultura 2020"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu akcí v oblasti kultury. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0393/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit  Program „Regionální kultura 2020“ dle materiálu RK-07-2020-16, př. 1.
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-16, RK-07-2020-16pr01.doc


17. Stanovení počtu zaměstnanců – stanovení objemu prostředků, návrh na provedení rozpočtového opatření (zajištění úklidu na pracovištích krajského úřadu)

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0394/07/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2020 na 490 zaměstnanců;

schvaluje

 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§6172) o částku 860 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 35 000 Kč při současném snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 35 000 Kč na převod do Sociálního fondu.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Oddělení hospodářské správy (30. 4. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 4. 2020), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-17, RK-07-2020-17pr01.pdf


18. Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0395/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 dle materiálu RK-07-2020-18, př. 2;

ukládá

oddělení řízení lidských zdrojů zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k přípravě a realizaci slavnostního předání Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (6. 4. 2020)

termín: 6. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-18, RK-07-2020-18pr01.xls, RK-07-2020-18pr02.pdf


19. Smlouva o spolupráci

M. Kukla sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0396/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-07-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Rada kraje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-19, RK-07-2020-19pr01.doc


20. Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0397/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • souhlasit s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu RK-07-2020-20, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2020, a to do výše 180 mil. Kč;
 • schválit:
  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 60 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu RK-07-2020-20, př. 3RK-07-2020-20, př. 4;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 50 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-07-2020-20, př. 3;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na kamerový systém a autorizované měření nafty dle materiálu RK-07-2020-20, př. 4;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu RK-07-2020-20, př. 2 přednostně z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-20, RK-07-2020-20pr01.pdf, RK-07-2020-20pr02.pdf, RK-07-2020-20pr03.pdf, RK-07-2020-20pr04.pdf

 

K navrhovaným bodům 21, 22, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


21. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice“

Usnesení 0398/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice" dle materiálu RK-07-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-21, RK-07-2020-21pr01.docx


22. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihomoravským krajem

Usnesení 0399/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-07-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-22, RK-07-2020-22pr01.pdf


23. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s novými skutečnostmi ohledně uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem a požádala o odložení tohoto materiálu k dopracování. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-23, RK-07-2020-23pr01.pdf


24. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0400/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-07-2020-24, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-07-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-24, RK-07-2020-24pr01.pdf


25. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0401/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351 dle materiálu RK-07-2020-25, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00  Praha 8, IČO 00014915, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-07-2020-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-25, RK-07-2020-25pr01.pdf


26. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02735.0001

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0402/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02735.0001 dle materiálu RK-07-2020-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-26, RK-07-2020-26pr01.pdf, RK-07-2020-26pr02.doc, RK-07-2020-26pr03.pdf

 

K navrhovaným bodům 27 – 32, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


27. Majetkoprávní příprava stavby "II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044"

Usnesení 0403/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se statutárním městem Jihlava se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO 002 86 010, smlouvu o výpůjčce na pozemky a za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-27, RK-07-2020-27pr01.pdf, RK-07-2020-27pr02.pdf


28. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0404/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-28, RK-07-2020-28pr01.doc


29. Dodatek ke Zřizovací listině - Domov ve Zboží, příspěvková organizace

Usnesení 0405/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2020-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-29, RK-07-2020-29pr01.doc, RK-07-2020-29pr02.pdf, RK-07-2020-29pr03.pdf


30. Dodatek ke Zřizovací listině - Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

Usnesení 0406/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-07-2020-30, př. 1;

souhlasí

s pronájmem STL plynovodu a plynovodních přípojek postavených na pozemcích par. č. 313 a 135/5 v k.ú. Nové Město na Moravě oprávněnému provozovateli na dobu neurčitou.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-30, RK-07-2020-30pr01.doc


31. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0407/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů RK-07-2020-31, př. 1 a RK-07-2020-31, př. 2 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-31, RK-07-2020-31pr01.xlsx, RK-07-2020-31pr02.xlsx


32. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

Usnesení 0408/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-07-2020-32, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 085 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-07-2020-32, př. 2, RK-07-2020-32, př. 3, RK-07-2020-32, př. 4, RK-07-2020-32, př. 5, RK-07-2020-32, př. 6, RK-07-2020-32, př. 7 a RK-07-2020-32, př. 8.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-32, RK-07-2020-32pr01.xlsx, RK-07-2020-32pr02.docx, RK-07-2020-32pr03.docx, RK-07-2020-32pr04.docx, RK-07-2020-32pr05.docx, RK-07-2020-32pr06.docx, RK-07-2020-32pr07.docx, RK-07-2020-32pr08.docx

 

K navrhovaným bodům 33, 34, 36 – 38, 75, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


33. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0409/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-07-2020-33, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-33, RK-07-2020-33pr01.xls


34. Darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany

Usnesení 0410/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-07-2020-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 753-84/2019 z pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-34, RK-07-2020-34pr01.xls


36. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy o výpůjčce

Usnesení 0411/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2020-36, př. 1;
 • uzavřít s Obcí Radostín nad Oslavou smlouvy o výpůjčce dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na části pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-36, RK-07-2020-36pr01.xls


37. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0412/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-07-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-37, RK-07-2020-37pr01.xlsx


38. Prodej nemovitých věcí v obci a k.ú. Třešť

Usnesení 0413/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout převést úplatně pozemek par.č. 446/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 1448, pozemek par.č. 446/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2, jehož součástí je jiná stavba čp. 1459, pozemek par.č. 446/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2, pozemek p.č. 446/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, stavbu, jinou stavbu bez čp/če postavenou na pozemcích par. č. 446/7 a 446/8 včetně všech součástí a příslušenství, stavbu kovové kolny umístěné na pozemku par.č. 446/5 a stavbu ocelového skladu umístěného na pozemku par.č. 446/2 vše v k.ú. a obci Třešť, z vlastnictví Kraje Vysočina  do vlastnictví města Třešť za kupní cenu ve výši 3 200 000 Kč vč. DPH dle kupní smlouvy dle materiálu RK-07-2020-38, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, dle materiálu RK-07-2020-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-38, RK-07-2020-38pr01.doc, RK-07-2020-38pr02.doc


75. Koupě pozemku v k. ú. České Křižánky

Usnesení 0414/07/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-75, RK-07-2020-75pr01.pdf


35. Změna usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0192/03/2019/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0415/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019 tak, že usnesení ve znění:

"zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu 9375 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu obvyklou"

bude nahrazeno zněním:

"zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu 8 960 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu zjištěnou dle cenového předpisu (cena úřední)".

odpovědnost: Odbor majetkový (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-35


39. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce výtahů v pavilonu U"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0416/07/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 9. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-39, RK-07-2020-39pr01.pdf, RK-07-2020-39pr02.pdf


40. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 III“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje jmenovala zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0417/07/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 6. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-40, RK-07-2020-40pr01.doc, RK-07-2020-40pr02.doc


41. Monitorovací zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí souhrnnou zprávu o daném projektu za 6. monitorovací období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0418/07/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-07-2020-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 3. 2020)

termín: 3. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-41, RK-07-2020-41pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 42, 43, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


42. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0419/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2020-42, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-42, RK-07-2020-42pr01.pdf, RK-07-2020-42pr02.pdf, RK-07-2020-42pr03.docx


43. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 0420/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2020-43, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-07-2020-43, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-07-2020-43, př. 2;

bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-07-2020-43, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-43, RK-07-2020-43pr01.pdf, RK-07-2020-43pr02.pdf, RK-07-2020-43pr03.zip, RK-07-2020-43pr04.doc


44. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu projektů v oblasti zachování služeb na venkově. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0421/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“ dle materiálu RK-07-2020-44, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-44, RK-07-2020-44pr01.doc


45. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na projekt z programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0422/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-45, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-45, RK-07-2020-45pr01.pdf, RK-07-2020-45pr02.pdf


46. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0423/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-46, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-46, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-46, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-46, RK-07-2020-46pr01.pdf, RK-07-2020-46pr02.pdf, RK-07-2020-46pr03.pdf, RK-07-2020-46pr04.pdf


47. Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0424/07/2020/RK

Rada kraje
ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost v souladu s materiálem RK-07-2020-47, př. 1;

rozhoduje

předložit projekt „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ do Fondu malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika s tím, že pokud nebude tato mezinárodní spolupráce schválena zastupitelstvem kraje, bude žádost stažena;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (18. 3. 2020)

termín: 18. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-47, RK-07-2020-47pr01.pdf


48. Projekt DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do realizace daného projektu v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0425/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o realizaci projektu DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung dle materiálu RK-07-2020-48, př. 1 v případě, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2020-48, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a zaregistrovat ji v systému Ems;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-07-2020-48, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 4. 2020)

termín: 3. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-48, RK-07-2020-48pr01.pdf, RK-07-2020-48pr02.pdf, RK-07-2020-48pr03.pdf


49. Žádost o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh schválit znění žádosti o podporu shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0426/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

znění žádosti o podporu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-07-2020-49, př. 1;

rozhoduje

předložit žádost o podporu dle materiálu RK-07-2020-49, př. 1 do Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-49, RK-07-2020-49pr01.pdf


50. Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0427/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít:

 • dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s partnerem z Francie - Lycée Hugues Libergier dle materiálu RK-07-2020-50, př. 3;
 • dodatek č. 2 Smlouvy o partnerství s partnerem z Rakouska - Land Niederösterreich Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung dle materiálu RK-07-2020-50, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 5. 2020)

termín: 30. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-50, RK-07-2020-50pr01.doc, RK-07-2020-50pr02.doc, RK-07-2020-50pr03.doc, RK-07-2020-50pr04.doc


51. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0428/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:

 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019 dle materiálu RK-07-2020-51, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu RK-07-2020-51, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-51, RK-07-2020-51pr01.pdf, RK-07-2020-51pr02.doc


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0429/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 22 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 22 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání;
 • rozhodnout poskytnout dary obcím v celkové výši 11 222 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu RK-07-2020-52, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2020-52, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2020)

termín: 31. 8. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-52, RK-07-2020-52pr01.pdf, RK-07-2020-52pr02.xlsx, RK-07-2020-52pr03.doc

 

K navrhovaným bodům 53 – 55, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“

Usnesení 0430/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 650 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 650 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-07-2020-53.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-53


54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.

Usnesení 0431/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu RK-07-2020-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-54, RK-07-2020-54pr01.pdf


55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na Mistrovství Evropy 24 MTB pro rok 2020

Usnesení 0432/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 300 000 Kč spolku SLIBY – CHYBY, z.s., se sídlem U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava, IČO: 22844325;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2020-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-55, RK-07-2020-55pr01.pdf


56. Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit zapojení Kraje Vysočina do společného projektu a uzavřít mandátní smlouvy. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0433/07/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

projektový záměr „Education for Sustainable Development“ dle materiálů RK-07-2020-56, př. 1, RK-07-2020-56, př. 2 a RK-07-2020-56, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2020-56, př. 6;

ukládá

Odboru školství, mládeže a sportu: 

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020), Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-56, RK-07-2020-56pr01.pdf, RK-07-2020-56pr02.pdf, RK-07-2020-56pr03.xlsx, RK-07-2020-56pr04.pdf, RK-07-2020-56pr05.pdf, RK-07-2020-56pr06.pdf, RK-07-2020-56pr07.pdf


57. Posouzení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Anglické gramatické hry pro studenty středních škol Kraje Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na uvedený projekt organizaci NAMASKAR, Kralice na Hané. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0434/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje neposkytnout organizaci NAMASKAR, z.s., se sídlem Hrubčická 495, 798 12 Kralice na Hané, IČO: 22890475, dotaci ve výši 1 476 300 Kč na projekt Anglické gramatické hry I-VII pro 4 677 studentů a 61 středních škol Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (25. 3. 2020)

termín: 25. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-57, RK-07-2020-57pr01.pdf


58. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na projekt z programu Krajská centra talentované mládeže 2020 žadatelům. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0435/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2020-58, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-58, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2020-58, př. 4.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-58, RK-07-2020-58pr01.pdf, RK-07-2020-58pr02.pdf, RK-07-2020-58pr03.pdf, RK-07-2020-58pr04.pdf


59. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na projekt z programu Sportoviště 2020 žadatelům. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0436/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-59, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2020-59, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-59, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-59, RK-07-2020-59pr01.pdf, RK-07-2020-59pr02.pdf, RK-07-2020-59pr03.pdf, RK-07-2020-59pr04.pdf, RK-07-2020-59pr05.pdf, RK-07-2020-59pr06.pdf


60. Převod vzdělávací části činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit záměr Kraje Vysočina a města Humpolec. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0437/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit záměr převést část vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, která probíhá na pracovišti Humpolec, Husova 391, na Město Humpolec dle materiálu RK-07-2020-60.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-60, RK-07-2020-60pr01.pdf, RK-07-2020-60pr02.pdf, RK-07-2020-60pr03.pdf, RK-07-2020-60pr04.pdf


61. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit část dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0438/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-07-2020-61, př. 1;
 • vzít na vědomí úkol C.3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-07-2020-61, př. 1;
 • vzít na vědomí opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-07-2020-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-61, RK-07-2020-61pr01.pdf, RK-07-2020-61pr02.docx


62. Řešení prostorových podmínek Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit záměr převodu vzdělávací činnosti uvedené základní školy z Kraje Vysočina na město Třebíč. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0439/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit záměr převést vzdělávací činnost Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 na město Třebíč dnem 1. 1. 2023 za podmínky vytvoření prostorových předpokladů pro vzdělávání žáků v prostorách města v rekonstruované budově v areálu Cyrilometodějská 22;
 • schválit záměr vytvořit prostorové podmínky pro vzdělávání žáků Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 v prostorách v majetku města Třebíč v rekonstruované budově v areálu Cyrilometodějská 22 dle materiálu RK-07-2020-62;
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o budoucí Smlouvě o převzetí vzdělávací činnosti, kterou vykonává příspěvková organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a o závazcích souvisejících dle materiálu RK-07-2020-62, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-62, RK-07-2020-62pr01.doc, RK-07-2020-62pr02.pdf


76. Řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, T. Doleželová, úřednice oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuze rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0440/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • sloučit příspěvkovou organizaci Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, IČO: 70842612 s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, IČO:  48461636 dnem 1. 7. 2020 dle materiálu RK-07-2020-76, př. 1;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu RK-07-2020-76, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (17. 3. 2020)

termín: 17. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-76, RK-07-2020-76pr01.doc, RK-07-2020-76pr02.doc, RK-07-2020-76pr03.docx, RK-07-2020-76pr04.pdf


63. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0441/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhlásit Program „Investujme v sociálních službách 2020“ dle materiálu RK-07-2020-63, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-63, RK-07-2020-63pr01.doc


64. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na projekt z daného programu žadatelům. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0442/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-64, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-64, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-64, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-64, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-64, RK-07-2020-64pr01.pdf, RK-07-2020-64pr02.pdf, RK-07-2020-64pr03.pdf, RK-07-2020-64pr04.pdf


65. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na projekt z uvedeného programu žadatelům. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0443/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-65, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-65, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-65, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-65, RK-07-2020-65pr01.pdf, RK-07-2020-65pr02.pdf, RK-07-2020-65pr03.pdf, RK-07-2020-65pr04.pdf


66. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na projekt z daného programu žadatelům. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0444/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotaci z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-66, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-66, RK-07-2020-66pr01.pdf, RK-07-2020-66pr02.pdf


67. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na projekt z uvedeného programu žadatelům. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0445/07/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-67, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-67, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-07-2020-67, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-67, př. 5.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-67, RK-07-2020-67pr01.pdf, RK-07-2020-67pr02.pdf, RK-07-2020-67pr03.pdf, RK-07-2020-67pr04.pdf, RK-07-2020-67pr05.pdf


68. Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0446/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina ve výši 5 % celkových nákladů projektu, tj. max. 1 772 460,52 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-68, RK-07-2020-68pr01.docx


69. Návrh na poskytnutí dotace organizaci Vrátka, z.s. - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0447/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4344 – Sociální rehabilitace o částku 1 600 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 600 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci organizaci Vrátka, z.s., IČO: 22681841, ve výši 1 600 000 Kč dle materiálu RK-07-2020-69, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2020-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-69, RK-07-2020-69pr01.pdf, RK-07-2020-69pr02.doc


70. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a rozšíření kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0448/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • zařadit navýšenou kapacitu 2 lůžka sociální služby chráněné bydlení poskytovatele VOR Jihlava, z. ú. do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • před společným projednáním s požadavky podanými v roce 2020 nezařadit sociální služby a požadavky na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2020-70, př. 1;
 • zařadit zamítnuté návrhy na nové služby a navýšení kapacit uvedené v materiálu RK-07-2020-70, př. 1 do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na rok 2021 bez nutnosti podání nové samostatné žádosti v případě původního rozsahu žádosti dle materiálu RK-07-2020-70, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-70, RK-07-2020-70pr01.xls


71. Zpráva o personální situaci a přijatých opatřeních v Domově pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Závěrem diskuze rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0449/07/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o personální situaci a o přijatých opatřeních Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-07-2020-71, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory o částku 481 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 481 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Domov pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizaci ve výši 481 000 Kč na úhradu výdajů spojených se zavedením příspěvku na dopravu pro zaměstnance;

souhlasí

 • se zavedením Příspěvku na dopravu, jako benefitu hrazeného zaměstnavatelem;
 • se záměrem dočasného postupného snížení kapacity domova ze 130 na 100 lůžek při nevyřešení dostatečného personálního zajištění přímé péče v organizaci.

odpovědnost: Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace (31. 3. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-71, RK-07-2020-71pr01.pdf


72. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit program na podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0450/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ dle materiálu RK-07-2020-72, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2021)

termín: 31. 5. 2021

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-72, RK-07-2020-72pr01.pdf


73. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu Hospodaření v lesích 2019 II. žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0451/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 16 177 470 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-07-2020-73, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2020-73, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-07-2020-73, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-73, RK-07-2020-73pr01.pdf, RK-07-2020-73pr02.pdf, RK-07-2020-73pr03.pdf


74. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu Stavby ve vodním hospodářství 2020 subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0452/07/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-74, př. 1;
 • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-07-2020-74, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-07-2020-74, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-07-2020-74, RK-07-2020-74pr01.pdf, RK-07-2020-74pr02.pdf, RK-07-2020-74pr03.pdf


77. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 07/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 3. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Franěk ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 07/2020 dne 3. 3. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 3. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz