Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 07/2021 - 2. 3. 2021

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
3 Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2021
4 Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2021
5 Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2021
6 Informace o objednávkách sdílených činností Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
7 Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina
8 Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
9 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10 Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení nové telefonní ústředny a náhradní zdroj UPS Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
13 Vyřazení nepotřebného majetku, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
14 Vyřazení Gamakamery SPECT/CT, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
15 Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely umístění kogenerační jednotky
16 Zajištění dopravní obslužnosti v relaci Kamenice nad Lipou - Obrataň (Pacov)
17 Zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
18 Výběr dodavatele veřejné zakázky II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
19 Výběr dodavatelů veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2021, dopravní stavby
20 Veřejná zakázka na služby Koordinátor BOZP 03-2021, dopravní stavby
21 Výběr dodavatelů veřejné zakázky Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby
22 Soutěž "Příběhy ukryté v mapách" pro studentky a studenty středních škol Kraje Vysočina
23 Odměna ředitelkám/ředitelům zdravotnických škol za efektivní spolupráci s nemocnicemi během pandemie koronaviru
24 Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
25 Darovací smlouva - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
26 Rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 - Školství
27 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
28 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem
29 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
30 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021“ – rozpočtové opatření
31 Závěrečná Zpráva o projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
32 Změna č. 3 Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR k projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
33 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR k projektu Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ
34 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
35 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
36 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
37 Jmenování členů komise pro vyhodnocení projektů právnických osob v soutěži SKUTEK ROKU 2020
38 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
39 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník“, „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP“ a „Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina“
40 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“
41 Darování pozemku v k. ú. Velké Meziříčí
42 Darování vyřazené silnice III/34737 a pozemku silnicí zastavěného - k.ú. Kochánov u Lipničky
43 Darování pozemků v k. ú. Libice nad Doubravou
44 Darování pozemků v k.ú. Luka nad Jihlavou
45 Zveřejnění záměru darování pozemku zastavěného silnicí III/01825 - k.ú Zahájí u Hněvkovic
46 Majetkoprávní příprava stavby „II/351 Chotěboř - Česká Bělá“
47 Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice - průtah, most ev. č. 152-010
48 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby „III/11244 Radňov, statické zajištění silnice“
49 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
50 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Nové Město na Moravě
51 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
52 Návrh na změnu usnesení 0340/06/2021/RK
53 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
54 Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Nové Veselí a k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu
55 Veřejná zakázka "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu"

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz