Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 08/2018 - 6. 3. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
3 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
4 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
5 Smlouva o výpůjčce movitého majetku pro Muzeum Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Jmenování zástupce Kraje Vysočina jako stálého hosta bez práva hlasování Regionální dislokační komise České Budějovice
7 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
8 Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
9 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018
10 Návrh Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě s městysem Nový Rychnov na dotaci na dopravní automobil
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení investičního příspěvku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
12 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“
13 Bezpečná Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
14 Zprávy o udržitelnosti globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
16 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
17 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“
18 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
19 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
20 Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
21 Nabytí pozemků pro akci „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba“ – změna usnesení zastupitelstva kraje
22 Stavební záměr - Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
23 Záměr darování pozemků a staveb v k. ú. a obci Telč
24 Uzavření smlouvy zakládajících právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“
25 Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
26 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava od Lesů ČR, s. p.
27 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Telč
28 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota
29 Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
30 Smlouva pro opravu hradu Roštejna v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn oprava studny ZTI“
31 Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba, změna kupní ceny
32 Předání pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
33 Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. a obci Ujčov
34 Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Kozlov u Jihlavy, k. ú. Meziříčko u Jihlavy a k. ú. Měřín
35 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
36 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
37 Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu čp. 1960"
38 Návrh na úpravu zřizovací listiny u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
39 Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
40 Návrh na úpravu plánu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2018
41 Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+
42 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola Nové Město na Moravě
43 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
44 Žádost o souhlas s uzavřením darovací smlouvy - Střední průmyslová škola Třebíč
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
46 Soutěž Stavíme z Merkuru
47 Podpora učebních oborů
48 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem
51 Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2017
52 FOND VYSOČINY – grantový program ODPADY 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz