Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 08/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 08/2018, které se konalo dne 6. 3. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2018

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 3. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše a V. Novotného.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2018
02.  Peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
03.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
04.  Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
05.  Smlouva o výpůjčce movitého majetku pro Muzeum Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizaci
06.  Jmenování zástupce Kraje Vysočina jako stálého hosta bez práva hlasování Regionální dislokační komise České Budějovice
07.  Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
08.  Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09.  Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018
10.  Návrh Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě s městysem Nový Rychnov na dotaci na dopravní automobil
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení investičního příspěvku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
12.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“
13.  Bezpečná Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
14.  Zprávy o udržitelnosti globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
16.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
17.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“
18.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
19.  Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
20.  Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
21.  Nabytí pozemků pro akci „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba“ – změna usnesení zastupitelstva kraje
22.  Stavební záměr - Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu
23.  Záměr darování pozemků a staveb v k. ú. a obci Telč
24.  Uzavření smlouvy zakládajících právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“
25.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
26.  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava od Lesů ČR, s. p.
27.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Telč
28.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota
29.  Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
30.  Smlouva pro opravu hradu Roštejna v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn oprava studny ZTI“
31.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba, změna kupní ceny
32.  Předání pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
33.  Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. a obci Ujčov
34.  Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Kozlov u Jihlavy, k. ú. Meziříčko u Jihlavy a k. ú. Měřín
35.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
36.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
37.  Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu čp. 1960"
38.  Návrh na úpravu zřizovací listiny u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
39.  Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
40.  Návrh na úpravu plánu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2018
41.  Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+
42.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola Nové Město na Moravě
43.  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
44.  Žádost o souhlas s uzavřením darovací smlouvy - Střední průmyslová škola Třebíč
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
46.  Soutěž Stavíme z Merkuru
47.  Podpora učebních oborů
48.  Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem
51.  Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2017
52.  FOND VYSOČINY – grantový program ODPADY 2018
53.  Rozprava členů rady

Usnesení 0354/08/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 6. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 07/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02, 03 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


02. Peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0355/08/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového daru a věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2018-02, př. 1 a RK-08-2018-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 3. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (16. 3. 2018)

termín: 16. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-02, RK-08-2018-02pr01.pdf, RK-08-2018-02pr02.doc


03. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0356/08/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 3. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (16. 3. 2018)

termín: 16. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-03, RK-08-2018-03pr01.doc


04. Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení žadatelky do stipendijního programu a návrh uzavření smlouvy o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0357/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-08-2018-04, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Nicole Polcarové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-04, RK-08-2018-04pr01.doc, RK-08-2018-04pr02.pdf, RK-08-2018-04pr03.xls


05. Smlouva o výpůjčce movitého majetku pro Muzeum Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizaci

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, požádal radu kraje o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o  dlouhodobé výpůjčce tiskového zařízení do hospodaření Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, za účelem zajištění požadavků na velkoplošný tisk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0358/08/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku předaného k hospodaření Muzeu Vysočina Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-08-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-05, RK-08-2018-05pr01.docx


06. Jmenování zástupce Kraje Vysočina jako stálého hosta bez práva hlasování Regionální dislokační komise České Budějovice

J. Běhounek informoval radu kraje o jmenování Ing. Martina Kukly zástupcem Kraje Vysočina jako stálého hosta bez práva hlasování na zasedáních Regionální dislokační komise České Budějovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0359/08/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

jmenování Ing. Martina Kukly zástupcem Kraje Vysočina jako stálého hosta bez práva hlasování na zasedáních Regionální dislokační komise České Budějovice s účinností od 7. 3. 2018 dle materiálu RK-08-2018-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (6. 3. 2018)

termín: 6. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-06, RK-08-2018-06pr01.pdf, RK-08-2018-06pr02.doc


07. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o udělení záslužné medaile. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0360/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 6. 2018)

termín: 15. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-07, RK-08-2018-07pr01.pdf


08. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0361/08/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-08-2018-08, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-08-2018-08, př. 2 na základě smluv o  poskytnutí dotace dle materiálu RK-08-2018-08, př. 3;

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-08, RK-08-2018-08pr01.xls, RK-08-2018-08pr02.xls, RK-08-2018-08pr03.pdf


09. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0362/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018 dle materiálů RK-08-2018-09, př. 1 a RK-08-2018-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-09, RK-08-2018-09pr01.doc, RK-08-2018-09pr02.doc


10. Návrh Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě s městysem Nový Rychnov na dotaci na dopravní automobil

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu dodatku smlouvy uzavřené s městysem Nový Rychnov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0363/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě (ID  O02352.0002) o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-08-2018-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-10, RK-08-2018-10pr01.pdf, RK-08-2018-10pr02.doc


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení investičního příspěvku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0365/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6402 Finanční vypořádání minulých let, položky 2229 Ostatní přijaté vratky transferů o částku 485 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 485 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 485 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s  přípravou staveniště pro akce II/150 Pavlíkov – Leština, II/379 Velká Bíteš – Křoví a  II/406 Telč-hranice kraje v roce 2018.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (6. 3. 2018)

termín: 6. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-11, RK-08-2018-11pr01.pdf


12. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0366/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby dle materiálu RK-08-2018-12, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v  souladu s materiálem RK-08-2018-12, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smluv s vybranými dodavateli pro jednotlivé části veřejné zakázky.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (1. 4. 2018)

termín: 1. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-12, RK-08-2018-12pr01.pdf


13. Bezpečná Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0367/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozsah a realizaci aktivit dle materiálu RK-08-2018-13, př. 1;
 • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-08-2018-13, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2223 – Bezpečnost silničního provozu o částku 400 000 Kč při současném snížení § 2212 – Silnice o částku 400 000 Kč určenou na pořízení propagačních předmětů v rámci akce Bezpečná Vysočina.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-13, RK-08-2018-13pr01.doc, RK-08-2018-13pr02.xls


14. Zprávy o udržitelnosti globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje monitorovací zprávy o udržitelnosti globálních grantů, realizovaných v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0368/08/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-08-2018-14, př. 1, RK-08-2018-14, př. 2, RK-08-2018-14, př.  3 a RK-08-2018-14, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-08-2018-14, př. 1, RK-08-2018-14, př. 2, RK-08-2018-14, př. 3 a RK-08-2018-14, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-14, RK-08-2018-14pr01.pdf, RK-08-2018-14pr02.pdf, RK-08-2018-14pr03.pdf, RK-08-2018-14pr04.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0369/08/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-08-2018-15, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 3. 2018)

termín: 6. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-15, RK-08-2018-15pr01.pdf


16. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem přijetí dotace na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0370/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 378 613,69  Kč (15 037,66 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 12 544,52 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-16, RK-08-2018-16pr01.xls


17. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí za účelem průběžného financování projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0371/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 161 155 Kč na realizaci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“.

 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-17


18. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s., na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0372/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-08-2018-18, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2018-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-18, RK-08-2018-18pr01.pdf, RK-08-2018-18pr02.docx


19. Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., na realizaci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0373/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova  2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921, na realizaci akce „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ ve výši 100  000 Kč dle materiálu RK-08-2018-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2018-19, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-19, RK-08-2018-19pr01.pdf, RK-08-2018-19pr02.doc


20. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje k projednání aktualizovaný seznam budov v majetku kraje, vhodných k řešení hlediska snižování energetické náročnosti s podporou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0374/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný seznam budov pro předložení do specifického cíle 5.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-08-2018-20, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému v případě rozhodnutí zastupitelstva kraje o  použití finančních prostředků schválených usnesením č. 0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1, připravit projekty těchto budov do 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a předložit projektové žádosti radě kraje ke schválení;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o použití finančních prostředků schválených usnesením č.  0596/07/2017/ZK ve výši max. 800 000 Kč na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-08-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-20, RK-08-2018-20pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21, 24 - 29, 31 - 36 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

 


21. Nabytí pozemků pro akci „II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba“ – změna usnesení zastupitelstva kraje

Usnesení 0375/08/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-21


22. Stavební záměr - Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení stavební záměr částečné rekonstrukce vstupního pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0388/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu" dle materiálů RK-08-2018-22, př. 1 a RK-08-2018-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 3. 2018)

termín: 6. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-22, RK-08-2018-22pr01.doc, RK-08-2018-22pr02.pdf


23. Záměr darování pozemků a staveb v k. ú. a obci Telč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zveřejnění záměru darování pozemků včetně staveb do vlastnictví města Telč. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0389/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování:

 • pozemku par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895 m2, jehož součástí je stavby hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký;
 • pozemku par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy;
 • pozemku par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.;

včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 3. 2018)

termín: 10. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-23


24. Uzavření smlouvy zakládajících právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“

Usnesení 0376/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat, PHS Pístov“ na pozemcích par. č. 723/49, par. č. 723/50, par. č. 723/51, par. č. 723/52 a  par. č. 723/53 v katastrálním území Pístov u Jihlavy dle materiálu RK-08-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-24, RK-08-2018-24pr01.docx


25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

Usnesení 0377/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně povinného, smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu RK-08-2018-25, př. 1, po realizaci stavební akce „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 45 100 Kč +21 % DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-25, RK-08-2018-25pr01.doc, RK-08-2018-25pr02.pdf, RK-08-2018-25pr03.pdf, RK-08-2018-25pr04.pdf


26. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava od Lesů ČR, s. p.

Usnesení 0378/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt  pozemek par. č. 59/9 o výměře 260 m2 oddělený z pozemku par. č. 59/2 a  pozemek par. č. 181/3 o výměře 54 m2 oddělený z pozemku par. č. 181/1 v k.ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava, oba dle GP č. 226-25/2015, z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p.  do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu dle materiálu RK-08-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-26, RK-08-2018-26pr01.docx, RK-08-2018-26pr02.pdf


27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Telč

Usnesení 0379/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Telč na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Telč zaváže po realizaci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 2. Stavba (Studnice – Telč)“ darovat část pozemku KN par. č. 7080/3 k k.ú. a obci Telč, zastavěného silnicí, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-27, RK-08-2018-27pr01.pdf


28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota

Usnesení 0380/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-08-2018-28, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-08-2018-28, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-08-2018-28, př. 2 z vlastnictví obce Salačova Lhota do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-28, RK-08-2018-28pr01.xls, RK-08-2018-28pr02.xls, RK-08-2018-28pr03.pdf


29. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv

Usnesení 0381/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-08-2018-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-08-2018-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-29, RK-08-2018-29pr01.xls, RK-08-2018-29pr02.pdf


30. Smlouva pro opravu hradu Roštejna v rámci akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn oprava studny ZTI“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem smlouvy uzavírané s Lesy České republiky, s. p. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0390/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, státní podnik, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní na části pozemků par. č. 392, par. č. 393 a par. č. 417/4 o  celkové výměře 567 m2, vše v k. ú. Doupě dle smlouvy dle materiálu RK-08-2018-30, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-30, RK-08-2018-30pr01.doc, RK-08-2018-30pr02.pdf


31. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba, změna kupní ceny

Usnesení 0382/08/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-31, RK-08-2018-31pr01.pdf


32. Předání pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 0383/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-32, RK-08-2018-32pr01.doc


33. Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. a obci Ujčov

Usnesení 0384/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s obcí Ujčov smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 434/37 o výměře cca 8 m2 v k. ú. a obci Ujčov za účelem realizace stavby „Výstavba nové autobusové čekárny Ujčov“ a to na dobu 12-ti měsíců.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-33, RK-08-2018-33pr01.pdf


34. Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Kozlov u Jihlavy, k. ú. Meziříčko u Jihlavy a k. ú. Měřín

Usnesení 0385/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ 659 93 390, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků uvedených v materiálu RK-08-2018-34, př. 1 pro stavbu „D1 modernizace – úsek 16. Exit 119 Velký Beranov – exit 134 Měřín“, a to na dobu 31 měsíců.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-34, RK-08-2018-34pr01.pdf


35. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0386/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-08-2018-35, př. 1 a RK-08-2018-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-35, RK-08-2018-35pr01.xlsx, RK-08-2018-35pr02.xlsx


36. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0387/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

Vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-36, RK-08-2018-36pr01.xls


37. Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu čp. 1960"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0391/08/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 15. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-37, RK-08-2018-37pr01.pdf, RK-08-2018-37pr02.pdf


38. Návrh na úpravu zřizovací listiny u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje návrh dodatku zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0392/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (27. 4. 2018)

termín: 27. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-38, RK-08-2018-38pr01.doc


39. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke smlouvě o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0393/08/2018/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 6. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-39, RK-08-2018-39pr01.pdf, RK-08-2018-39pr02.pdf


40. Návrh na úpravu plánu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení návrh úpravy čerpání fondu investic u výše uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0394/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO: 60545992

pro rok 2018 ve výši 3 000 685 Kč dle materiálu RK-08-2018-40, př. 1.

odpovědnost: OŠMS (31. 12. 2018), SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-40, RK-08-2018-40pr01.xls


41. Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem zařazení projektového záměru příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0395/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, dle materiálu RK-08-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (16. 3. 2018)

termín: 16. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-41, RK-08-2018-41pr01.pdf, RK-08-2018-41pr02.doc


42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola Nové Město na Moravě

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku SOŠ Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0396/08/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Dataprojektoru U3 880, inventární číslo 7-400194-CD, rok pořízení 2001, pořizovací cena 167 850 Kč, zůstatková cena 20 227 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-08-2018-42.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Střední odborná škola Nové Město na Moravě (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-42


43. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0397/08/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-08-2018-43, př. 1;

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-08-2018-43, př.  2;

rozhoduje

nehodnotit v rámci pravidelného hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018 Ing. Ladislava Fialu, ředitele Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-43, RK-08-2018-43pr01.pdf, RK-08-2018-43pr02.doc


44. Žádost o souhlas s uzavřením darovací smlouvy - Střední průmyslová škola Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o žádosti Střední průmyslové školy Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0398/08/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-08-2018-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), SPŠ Třebíč (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-44, RK-08-2018-44pr01.pdf


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem  uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „S  Vysočinou do Evropy“ s obchodní společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0399/08/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „S Vysočinou do Evropy“ se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, dle materiálu RK-08-2018-45, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 100 000 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 17 360 Kč) rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2018-45, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-45, RK-08-2018-45pr01.doc


46. Soutěž Stavíme z Merkuru

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh vyhlášení 5. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru pro žáky základních škol v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0400/08/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

5. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-08-2018-46, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 5. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-08-2018-46, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 5. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-08-2018-46, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-46, RK-08-2018-46pr01.doc, RK-08-2018-46pr02.xls, RK-08-2018-46pr03.doc


47. Podpora učebních oborů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytování motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0401/08/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-08-2018-47, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-08-2018-47, př. 3 (zletilí) a RK-08-2018-47, př. 4 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-08-2018-47, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-47, RK-08-2018-47pr01.xls, RK-08-2018-47pr02.xls, RK-08-2018-47pr03.doc, RK-08-2018-47pr04.doc, RK-08-2018-47pr05.xls


48. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace na celoroční činnost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0402/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-48, RK-08-2018-48pr01.pdf


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0403/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 76 256 Kč u organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-08-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-49, RK-08-2018-49pr01.xls, RK-08-2018-49pr02.pdf, RK-08-2018-49pr03.pdf, RK-08-2018-49pr04.pdf, RK-08-2018-49pr05.pdf


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili  radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0404/08/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 o částku 20 000 Kč na dofinancování krajského kola Mistrovství ČR v grafických předmětech.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-50, RK-08-2018-50pr01.pdf


51. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2017

M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje na vědomí zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách provedených oddělením veřejnosprávní kontroly v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0364/08/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2017 dle materiálů RK-08-2018-51, př. 1, RK-08-2018-51, př. 2 a RK-08-2018-51, př. 3.

odpovědnost: Odbor kontroly (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-51, RK-08-2018-51pr01.doc, RK-08-2018-51pr02.doc, RK-08-2018-51pr03.doc


52. FOND VYSOČINY – grantový program ODPADY 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení grantového programu na podporu předcházení vzniku odpadů a recyklaci odpadů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0405/08/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Odpady 2018“ dle materiálu RK-08-2018-52, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2018-52, RK-08-2018-52pr01.doc, RK-08-2018-52pr02.doc


53. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 08/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 3. 2018, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                                    …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                          …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 08/2018 dne 6. 3. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 3. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz