Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 08/2019 - 12. 3. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Smlouva o spolupráci při organizaci konference ISSS/V4DIS 2019
3 Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentu Václavu Klausovi
4 Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2019“
5 Účast Kraje Vysočina na Czech Street Party v Bruselu v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
6 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
7 Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
8 Věcný dar, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
9 Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
11 Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
12 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference: „KARCINOM OVARIA“
16 Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
18 Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2018
19 Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
20 Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
21 Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce uměleckých děl - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
22 Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
23 3. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“.
24 Příprava projektu a podání žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
25 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
26 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci zapojenou do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
27 Stanovení platu řediteli Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
28 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
29 Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
30 Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
31 Projektové záměry pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II
32 Souhlas s použitím provozních prostředků na platy
33 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42
34 Návrh na neposkytnutí finanční podpory
35 Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2019
36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018
37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
39 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
40 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
41 Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
42 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Stránecká Zhoř - průtah
43 Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou
44 Návrh na zařazení akce „Domov ve Věži - havárie podlah" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci
45 Darování pozemků městu Velké Meziříčí
46 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
47 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
48 Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“.
49 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Jihlava a obci Jihlava
50 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
51 Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“
52 Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“ - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
53 Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Oslavička – Rudíkov“ - uzavření nové nájemní smlouvy se SŽDC
54 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
55 Rozhodnutí o výběru na veřejnou zakázku "Gymnázium Jihlava - rekonstrukce ZTI a podlah"
56 Veřejná zakázka na stavební práce "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny"
57 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
59 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
60 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
61 Přihláška Kraje Vysočina do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR
62 Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
63 Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
64 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ podaného do 60. výzvy OPŽP
65 Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
66 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma
67 Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
68 Dodatek č. 10 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2018.
69 Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ECOBAT s.r.o. při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ pro rok 2019 a závěrečná zpráva z realizace projektu spolupráce v roce 2018
70 Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu mezi Krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a. s. na rok 2019 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2018
71 Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN, a. s. pro rok 2019 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2018
72 "Zajištění úklidových služeb" zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz