Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 08/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 08/2019, které se konalo dne 12. 3. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 12. 3. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:

72. "Zajištění úklidových služeb" zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2019
02.  Smlouva o spolupráci při organizaci konference ISSS/V4DIS 2019
72.  "Zajištění úklidových služeb" zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele
03.  Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentu Václavu Klausovi
04.  Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2019“
05.  Účast Kraje Vysočina na Czech Street Party v Bruselu v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
06.  Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
07.  Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08.  Věcný dar, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
11.  Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
12.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference: „KARCINOM OVARIA“
16.  Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
19.  Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
20.  Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
21.  Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce uměleckých děl - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
18.  Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2018
22.  Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
23.  3. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
24.  Příprava projektu a podání žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
25.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
26.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci zapojenou do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
27.  Stanovení platu řediteli Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
28.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
29.  Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
30.  Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
31.  Projektové záměry pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II
32.  Souhlas s použitím provozních prostředků na platy
33.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42
34.  Návrh na neposkytnutí finanční podpory
35.  Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2019
36.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018
37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
39.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
40.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
41.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
42.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Stránecká Zhoř - průtah
43.  Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou
44.  Návrh na zařazení akce „Domov ve Věži - havárie podlah" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci
45.  Darování pozemků městu Velké Meziříčí
47.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
48.  Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“
50.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
51.  Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“
52.  Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“ - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
53.  Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Oslavička – Rudíkov“ - uzavření nové nájemní smlouvy se SŽDC
54.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
55.  Rozhodnutí o výběru na veřejnou zakázku "Gymnázium Jihlava - rekonstrukce ZTI a podlah"
46.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
49.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Jihlava a obci Jihlava
56.  Veřejná zakázka na stavební práce "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny"
57.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
58.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
59.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
60.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
61.  Přihláška Kraje Vysočina do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR
62.  Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
63.  Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
64.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ podaného do 60. výzvy OPŽP
65.  Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
66.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma
67.  Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
68.  Dodatek č. 10 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2018
69.  Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ECOBAT s.r.o. při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ pro rok 2019 a závěrečná zpráva z realizace projektu spolupráce v roce 2018
70.  Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu mezi Krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a. s. na rok 2019 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2018
71.  Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN, a. s. pro rok 2019 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2018
73.  Rozprava členů rady

Usnesení 0404/08/2019/RK

Rada kraje

schvaluje
upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 12. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 07/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Smlouva o spolupráci při organizaci konference ISSS/V4DIS 2019

E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření Smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0405/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-08-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-02, RK-08-2019-02pr01.doc, RK-08-2019-02pr02.xls


72. "Zajištění úklidových služeb" zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele

E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, informovaly radu kraje o předloženém návrhu zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele výše uvedeného výběrového řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0406/08/2019/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-72, RK-08-2019-72pr01.pdf, RK-08-2019-72pr02.docx


03. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentu Václavu Klausovi

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí věcného daru prezidentu Václavu Klausovi. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0407/08/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 18. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-03


04. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2019“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí darů účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0408/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2019“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:

 1. místo Sony Xperia XZ2 DualSim H8266 Liquid Black – 14.520,- Kč s DPH;
 2. místo Sony Xperia XZ1 Compact SingleSim G8441 Silver – 9.505,- Kč s DPH;
 3. místo Sony Xperia XA1 DualSim G3112 Black – 5.000,- Kč s DPH.

Celková hodnota darů je 29 025,- Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-08-2019-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-04, RK-08-2019-04pr01.doc


05. Účast Kraje Vysočina na Czech Street Party v Bruselu v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem účasti kraje na 12. ročníku Czech Street Party v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0409/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dle materiálu RK-08-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-05, RK-08-2019-05pr01.doc, RK-08-2019-05pr02.pdf


06. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0410/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60126817, o částku 27  216 Kč určenou na pokrytí  nákladů spojených s účastí na soutěži Trophée Mille International v Remeši.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-06, RK-08-2019-06pr01.docx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 07, 08 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


07. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0411/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí věcných darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2019-07, př. 1 a RK-08-2019-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 3. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (22. 3. 2019)

termín: 22. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-07, RK-08-2019-07pr01.doc, RK-08-2019-07pr02.doc


08. Věcný dar, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0412/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru, peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2019-08, př. 1, RK-08-2019-08, př. 2, RK-08-2019-08, př. 3, RK-08-2019-08, př. 4, RK-08-2019-08, př. 5, RK-08-2019-08, př. 6 a RK-08-2019-08, př. 7.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 3. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (22. 3. 2019)

termín: 22. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-08, RK-08-2019-08pr01.doc, RK-08-2019-08pr02.doc, RK-08-2019-08pr03.doc, RK-08-2019-08pr04.doc, RK-08-2019-08pr05.doc, RK-08-2019-08pr06.pdf, RK-08-2019-08pr07.doc


09. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci nových investičních akcí Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0413/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-08-2019-09, př. 1 a RK-08-2019-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 3. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-09, RK-08-2019-09pr01.pdf, RK-08-2019-09pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 10 - 14 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


10. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

Usnesení 0414/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-10, RK-08-2019-10pr01.doc, RK-08-2019-10pr02.doc, RK-08-2019-10pr03.doc, RK-08-2019-10pr04.doc, RK-08-2019-10pr05.pdf, RK-08-2019-10pr06.xls


11. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

Usnesení 0415/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o finanční podpoře dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 10/2018 ze dne 6. 11. 2018 s žadateli dle materiálu RK-08-2019-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-11, RK-08-2019-11pr01.pdf, RK-08-2019-11pr02.pdf


12. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání

Usnesení 0416/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 680 000 Kč při současném snížení položky 5167 – Služby školení a vzdělávání o částku 1 680 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 150 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč

za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina;

ukládá

ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví:

 • žádost o předchozí schválení využití příspěvku (účast na externím školení, druh pořádané vzdělávací akce včetně celkových nákladů), která bude nutnou podmínkou pro následné poskytnutí příspěvku na provoz;
 • žádost o poskytnutí příspěvku, a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 15. 7. 2019 za I. pololetí a do 13. 12. 2019 za II. pololetí. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;
 • kompletní vyúčtování školících akcí nejpozději do 13. 12. 2019, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, přehled účastníků vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum konání, celková částka, datum úhrady závazku, vyhodnocení přínosů vzdělávací akce;
 • vyplněné dotazníky účastníků vzdělávacích akcí (mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o.) spolufinancovaných Krajem Vysočina (RK-08-2019-12, př. 2), a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 15. 7. 2019 za I. pololetí a do 13. 12. 2019 za II. pololetí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 12. 2019), Odbor ekonomický (13. 12. 2019), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (13. 12. 2019)

termín: 13. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-12, RK-08-2019-12pr01.doc, RK-08-2019-12pr02.doc, RK-08-2019-12pr03.pdf, RK-08-2019-12pr04.pdf


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 0417/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2019-13, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 3. 2019), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-13, RK-08-2019-13pr01.docx, RK-08-2019-13pr02.xls


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Usnesení 0418/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2019-14, př. 1 a RK-08-2019-14, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 280 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 280 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 280 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 3. 2019), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-14, RK-08-2019-14pr01.docx, RK-08-2019-14pr02.docx, RK-08-2019-14pr03.xls


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference: „KARCINOM OVARIA“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava o finanční příspěvek na podporu pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0419/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 10 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference: „KARCINOM OVARIA“;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 15. 5 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 3. 2019), Odbor ekonomický (12. 3. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (15. 5. 2019)

termín: 15. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-15, RK-08-2019-15pr01.pdf, RK-08-2019-15pr02.pdf, RK-08-2019-15pr03.docx


16. Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženou závěrečnou zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0420/08/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-08-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 3. 2019), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (12. 3. 2019)

termín: 12. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-16, RK-08-2019-16pr01.pdf, RK-08-2019-16pr02.pdf


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na nové volby do zastupitelstev obcí

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí, určenou na činnost krajského úřadu v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0421/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 15 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí.

odpovědnost: Odbor ekonomický (12. 3. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 5. 2019), Oddělení hospodářské správy (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-17


19. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu udělení souhlasu s vyřazením sbírkových předmětů ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0422/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-08-2019-19, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod – kód sbírky MAH/002-05-13/240002.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2019), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-19, RK-08-2019-19pr01.pdf


20. Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření dodatků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0423/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-08-2019-20, př. 1 a RK-08-2019-20, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 3. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-20, RK-08-2019-20pr01.pdf, RK-08-2019-20pr02.pdf, RK-08-2019-20pr03.pdf, RK-08-2019-20pr04.pdf


21. Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce uměleckých děl - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřeni dodatků ke smlouvám o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0424/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálů RK-08-2019-21, př. 1 a RK-08-2019-21, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 3. 2019), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-21, RK-08-2019-21pr01.docx, RK-08-2019-21pr02.pdf, RK-08-2019-21pr03.docx, RK-08-2019-21pr04.pdf


18. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2018

M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, seznámil radu kraje s výsledky následných veřejnosprávních kontrol vykonaných v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0425/08/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2018 dle materiálů RK-08-2019-18, př. 1, RK-08-2019-18, př. 2, RK-08-2019-18, př. 3 a RK-08-2019-18, př. 4.

odpovědnost: Odbor kontroly (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-18, RK-08-2019-18pr01.doc, RK-08-2019-18pr02.doc, RK-08-2019-18pr03.doc, RK-08-2019-18pr04.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 22, 23 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


22. Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0426/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2019-22, př. 1;

souhlasí

s použitím rezervního fondu v roce 2019 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ve výši 36 000 Kč ke stanovenému účelu dle darovací smlouvy.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 3. 2019), Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-22, RK-08-2019-22pr01.pdf


23. 3. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“

Usnesení 0427/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-08-2019-23, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-08-2019-23, př. 2 projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o realizaci a Žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-23, RK-08-2019-23pr01.pdf, RK-08-2019-23pr02.pdf


24. Příprava projektu a podání žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh zařazení akce "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV." do projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0428/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV." do projektů v rámci projektového řízení;

ukládá

odboru sociálních věcí zpracování a podání projektové žádosti dle výzvy č. 30_19_009.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-24, RK-08-2019-24pr01.pdf, RK-08-2019-24pr02.pdf


25. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Učit se společně, růst individuálně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0429/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 55 417,85 Kč dle materiálu RK-08-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-25, RK-08-2019-25pr01.xls


26. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci zapojenou do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0430/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 115 793,65 Kč dle materiálu RK-08-2019-26, př. 1, na úhradu nákladů za desáté monitorovací období (1. 10. 2018 – 31. 12. 2018).

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-26, RK-08-2019-26pr01.xlsx


27. Stanovení platu řediteli Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu řediteli Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0431/08/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-27, RK-08-2019-27pr01.xls, RK-08-2019-27pr02.doc


28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0432/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Citroën Grand C4 Picasso, inventární číslo MS-z-122-1, pořízeného v roce 2007, pořizovací cena 592 900 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-08-2019-28.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-28


29. Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovali radu kraje o návrhu vyhlášení 4. ročníku soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0433/08/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

4. ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-08-2019-29, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 4. ročníku soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ dle materiálu RK-08-2019-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-29, RK-08-2019-29pr01.docx, RK-08-2019-29pr02.xls


30. Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení projektových záměrů příspěvkových organizací v rámci programu Erasmus+. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0434/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 •  Česká zemědělská akademie v Humpolci dle materiálu RK-08-2019-30, př. 1;
 •  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-08-2019-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 3. 2019)

termín: 12. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-30, RK-08-2019-30pr01.pdf, RK-08-2019-30pr02.pdf, RK-08-2019-30pr03.doc


31. Projektové záměry pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu zařazení projektových záměrů. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0435/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit do stavu „Zařazená akce“ projektové záměry s aktivitami dle materiálu RK-08-2019-31, př. 2 příspěvkových organizací dle materiálu RK-08-2019-31, př. 1, do maximální výše způsobilých výdajů dle materiálu RK-08-2019-31, př. 1 za podmínky, že z realizace projektů nevyplývají požadavky na rozpočet kraje.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 3. 2019)

termín: 12. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-31, RK-08-2019-31pr01.xls, RK-08-2019-31pr02.doc


32. Souhlas s použitím provozních prostředků na platy

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložili radě kraje žádosti Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou o souhlas s použitím provozních prostředků na částečné krytí výdajů na platy. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0436/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

u Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí výdajů na platy:

 • pracovníků na pozici prodejce a manipulant do výše 255 720 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 92 059 Kč dle materiálu RK-08-2019-32;
 • zaměstnanců školní jídelny do výše 259 640 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 93 471 Kč dle materiálu RK-08-2019-32.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-32


33. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložili radě kraje žádost Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je peněžní účelový dar. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0437/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-08-2019-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-33, RK-08-2019-33pr01.docx


34. Návrh na neposkytnutí finanční podpory

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovali radu kraje o předložených žádostech o finanční podporu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0438/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • neposkytnout finanční podporu organizaci Emilova sportovní, z.s, se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, IČ: 06707785;
 • neposkytnout finanční podporu organizaci Prima sport Horní Cerekev, z.s. se sídlem nám. T.G. Masaryka 151, 394 03 Horní Cerekev, IČ: 04616243.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-34, RK-08-2019-34pr01.pdf, RK-08-2019-34pr02.pdf


35. Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámili radu kraje s žádostí Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou o schválení čerpání fondu investic na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0439/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, pro rok 2019 na technické zhodnocení budovy domova mládeže - zateplení ve výši 750 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-35


J. Běhounek navrhl projednání bodů 36 - 38 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018

Usnesení 0440/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na realizaci programu „S.1.2. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 2018“ ve výši 224 145 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na realizaci programu „S.1.2. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 2018“ ve výši 224 145 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-36


37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Usnesení 0441/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 8 037 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 5 094 414 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 5 102 451 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 8 037 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 5 094 414 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-37


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem

Usnesení 0442/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 2 835 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2019 dle materiálu RK-08-2019-38, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizované příspěvkové organizace o poskytnuté finanční prostředky ve výši 60 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-08-2019-38, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 835 000 Kč organizacím dle materiálu RK-08-2019-38, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2019.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-38, RK-08-2019-38pr01.xls, RK-08-2019-38pr02.pdf


39. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0443/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2019-39, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-08-2019-39, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportoviště 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2019-39, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2019-39, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-08-2019-39, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2019-39, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2020), Odbor ekonomický (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-39, RK-08-2019-39pr01.pdf, RK-08-2019-39pr02.pdf, RK-08-2019-39pr03.pdf, RK-08-2019-39pr04.pdf, RK-08-2019-39pr05.pdf, RK-08-2019-39pr06.pdf


40. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložili radě kraje ke schválení návrh podpor z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a  mládež 2019. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0444/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-40, RK-08-2019-40pr01.xls, RK-08-2019-40pr02.pdf, RK-08-2019-40pr03.pdf, RK-08-2019-40pr04.pdf, RK-08-2019-40pr05.pdf, RK-08-2019-40pr06.pdf, RK-08-2019-40pr07.pdf, RK-08-2019-40pr08.pdf, RK-08-2019-40pr09.pdf, RK-08-2019-40pr10.pdf, RK-08-2019-40pr11.pdf


41. Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh zadání výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0445/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)" formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-08-2019-41, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-08-2019-41, př. 1.

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2019-41, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-41, RK-08-2019-41pr01.pdf, RK-08-2019-41pr02.docx


42. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Stránecká Zhoř - průtah

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0446/08/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se Rozhodnutí o zadání zakázky je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 5. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-42, RK-08-2019-42pr01.pdf


43. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi návrh usnesení dle varianty I.

Usnesení 0447/08/2019/RK

Neveřejný materiál:

podklady budou součástí výběrového řízení

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-43, RK-08-2019-43pr01.pdf, RK-08-2019-43pr02.docx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 44, 45, 47, 48, 50 - 55 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešla J. Fialová


44. Návrh na zařazení akce „Domov ve Věži - havárie podlah" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci

Usnesení 0448/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "Domov ve Věži - havárie podlah" do rozpočtu kraje pro rok 2019, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;

souhlasí

s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Domov ve Věži - havárie podlah společnosti STAVBA - final s.r.o., Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 47454431,  dle její předběžné cenové nabídky s přihlédnutím k případným změnám vyvolaným stanovisky orgánu státní památkové péče nebo zjištěním po rozkrytí skrytých konstrukcí s cílem řádného a rychlého odstranění havarijního stavu.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 5. 2019)

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-44, RK-08-2019-44pr01.pdf, RK-08-2019-44pr02.pdf


45. Darování pozemků městu Velké Meziříčí

Usnesení 0449/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 881/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90  m2 a par. č. 881/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, oba v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 881/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 a par. č. 881/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, oba v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-45, RK-08-2019-45pr01.pdf


47. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0450/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2019-47, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2019-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-47, RK-08-2019-47pr01.xls


48. Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“

Usnesení 0451/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p. na straně pronajímatele (či budoucího povinného) a Krajem Vysočina na straně nájemce (či budoucího oprávněného) nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na část pozemku KN par. č. 4602/1 v k. ú. Třešť dle materiálu RK-08-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-48, RK-08-2019-48pr01.docx, RK-08-2019-48pr02.pdf, RK-08-2019-48pr03.pdf


50. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0452/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-08-2019-50, př. 1 a RK-08-2019-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-50, RK-08-2019-50pr01.xlsx, RK-08-2019-50pr02.xlsx


51. Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“

Usnesení 0453/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM“ mezi vlastníkem pozemků, kterým je ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a Krajem Vysočina, jako stavebníkem, dle materiálu RK-08-2019-51, př. 1, v rámci akce „II/357 Dalečín – Unčín“.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-51, RK-08-2019-51pr01.pdf


52. Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“ - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Usnesení 0454/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem plynárenského zařízení, kterým je GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno Zábrdovice, IČ 279 35 311, jako budoucím oprávněným, a Krajem Vysočina, jako budoucím povinným, dle materiálu RK-08-2019-52, př. 1, v rámci akce „II/357 Dalečín – Unčín“.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-52, RK-08-2019-52pr01.doc, RK-08-2019-52pr02.pdf, RK-08-2019-52pr03.pdf


53. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Oslavička – Rudíkov“ - uzavření nové nájemní smlouvy se SŽDC

Usnesení 0455/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu č. 6398710519 mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, IČ 709 94 234, na straně pronajímatele, dle materiálu RK-08-2019-53, př. 1, v rámci akce „II/360 Oslavička – Rudíkov“.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-53, RK-08-2019-53pr01.docx


54. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 0456/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu, za podmínek, na dobu a za cenu dle materiálu RK-08-2019-54, př. 1;
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv a se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-08-2019-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-54, RK-08-2019-54pr01.doc, RK-08-2019-54pr02.doc, RK-08-2019-54pr03.pdf


55. Rozhodnutí o výběru na veřejnou zakázku "Gymnázium Jihlava - rekonstrukce ZTI a podlah"

Usnesení 0457/08/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Jihlava – rekonstrukce ZTI a podlah“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-08-2019-55, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka POZEMNÍ STAVBY Jihlava, s.r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČO 181 98 074 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Gymnázium Jihlava – rekonstrukce ZTI a podlah“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 3. 2019)

termín: 22. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-55, RK-08-2019-55pr01.pdf, RK-08-2019-55pr02.pdf


46. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0458/08/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-46, RK-08-2019-46pr01.pdf, RK-08-2019-46pr02.doc, RK-08-2019-46pr03.doc


49. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Jihlava a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Jihlava v rámci stavby „Zastávky MHD Vrchlického Jihlava“. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0459/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-08-2019-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 6. 2019)

termín: 28. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-49, RK-08-2019-49pr01.doc, RK-08-2019-49pr02.pdf


56. Veřejná zakázka na stavební práce "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0460/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce "SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-08-2019-56, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-08-2019-56, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2019-56, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (21. 3. 2019)

termín: 21. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-56, RK-08-2019-56pr01.doc, RK-08-2019-56pr02.doc, RK-08-2019-56pr03.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 57 - 60 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


57. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0461/08/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-08-2019-57, př. 3 a RK-08-2019-x, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-57, RK-08-2019-57pr01.pdf, RK-08-2019-57pr02.pdf, RK-08-2019-57pr03.pdf, RK-08-2019-57pr04.pdf


58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0462/08/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

termín: 20. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-58, RK-08-2019-58pr01.pdf, RK-08-2019-58pr02.pdf


59. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0463/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-08-2019-59, př. 5 a RK-08-2019-59, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-59, RK-08-2019-59pr01.pdf, RK-08-2019-59pr02.pdf, RK-08-2019-59pr03.pdf, RK-08-2019-59pr04.pdf, RK-08-2019-59pr05.doc, RK-08-2019-59pr06.doc


60. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0464/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-60, RK-08-2019-60pr01.pdf, RK-08-2019-60pr02.pdf, RK-08-2019-60pr03.pdf, RK-08-2019-60pr04.pdf, RK-08-2019-60pr05.pdf, RK-08-2019-60pr06.pdf, RK-08-2019-60pr07.pdf, RK-08-2019-60pr08.pdf, RK-08-2019-60pr09.pdf, RK-08-2019-60pr10.pdf, RK-08-2019-60pr11.pdf, RK-08-2019-60pr12.pdf, RK-08-2019-60pr13.pdf, RK-08-2019-60pr14.pdf, RK-08-2019-60pr15.pdf, RK-08-2019-60pr16.pdf, RK-08-2019-60pr17.pdf, RK-08-2019-60pr18.doc, RK-08-2019-60pr19.doc, RK-08-2019-60pr20.doc, RK-08-2019-60pr21.doc, RK-08-2019-60pr22.doc, RK-08-2019-60pr23.doc, RK-08-2019-60pr24.doc, RK-08-2019-60pr25.doc, RK-08-2019-60pr26.pdf, RK-08-2019-60pr27.pdf


61. Přihláška Kraje Vysočina do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu přihlášení kraje do 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR s realizací energeticky úsporného projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0465/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

přihlásit Kraj Vysočina do 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR s realizací energeticky úsporného projektu - výstavby nové budovy pavilonu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě v pasivním energetickém standardu;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat elektronickou přihlášku do 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR dle materiálu RK-08-2019-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-61, RK-08-2019-61pr01.doc


62. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0466/08/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál včetně příloh je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-62, RK-08-2019-62pr01.pdf, RK-08-2019-62pr02.docx


63. Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 2 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou Zprávou o realizaci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0467/08/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-08-2019-63, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-08-2019-63, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-08-2019-63, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu  kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-08-2019-63, př. 1 a RK-08-2019-63, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 3. 2019)

termín: 28. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-63, RK-08-2019-63pr01.pdf, RK-08-2019-63pr02.pdf


64. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ podaného do 60. výzvy OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložily radě kraje návrh změny rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech, podaný do 60. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0468/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-08-2019-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-64, RK-08-2019-64pr01.pdf


65. Zpráva o realizaci a Zjednodušená žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předložené Zprávě o realizaci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0469/08/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve ZoR dle materiálu RK-08-2019-65, př. 1 a ve ZŽoP dle materiálu RK-08-2019-65, př. 2;

ukládá

odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZoR a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ dle materiálů RK-08-2019-65, př. 1RK-08-2019-65, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-65, RK-08-2019-65pr01.pdf, RK-08-2019-65pr02.pdf


66. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem nařízení Kraje Vysočina, o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0470/08/2019/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 1/2019, o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-08-2019-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-66, RK-08-2019-66pr01.pdf


67. Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančních prostředků Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českému svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0471/08/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 806 000 Kč dle materiálu RK-08-2019-67, př. 1 na základě darovacích smluv dle materiálu RK-08-2019-67, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-67, RK-08-2019-67pr01.pdf, RK-08-2019-67pr02.pdf, RK-08-2019-67pr03.pdf


68. Dodatek č. 10 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí závěrečnou zprávu o zhodnocení spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL a.s. v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0472/08/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL a.s. v roce 2018 dle materiálu RK-08-2019-68, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 10 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. pro rok 2019, dle materiálu RK-08-2019-68, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-68, RK-08-2019-68pr01.docx, RK-08-2019-68pr02.doc


69. Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ECOBAT s.r.o. při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ pro rok 2019 a závěrečná zpráva z realizace projektu spolupráce v roce 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o realizaci projektu kraje se společností ECOBAT s.r.o. v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0473/08/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ECOBAT s.r.o v roce 2018 dle materiálu RK-08-2019-69, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ se společností ECOBAT s.r.o, dle materiálu RK-08-2019-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-69, RK-08-2019-69pr01.doc, RK-08-2019-69pr02.doc


70. Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu mezi Krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a. s. na rok 2019 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženou závěrečnou zprávou zhodnocení spolupráce Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a.s. v roce 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0474/08/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a.s. v roce 2018 dle materiálu RK-08-2019-70, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu se společností EKO-KOM, a.s. pro rok 2019, dle materiálu RK-08-2019-70, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-70, RK-08-2019-70pr01.docx, RK-08-2019-70pr02.docx


71. Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN, a. s. pro rok 2019 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavření dodatku Dohody o  spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0475/08/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2018 dle materiálu RK-08-2019-71, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 9 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. pro rok 2019, dle materiálu RK-08-2019-71, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2019-71, RK-08-2019-71pr01.doc, RK-08-2019-71pr02.doc


73. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 08/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 3. 2019, v 7:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                       …..………………………………….……

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                                              …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 08/2019 dne 12. 3. 2019.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 14. 3. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz