Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 08/2020 - 10. 3. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
3 Sponzorský dar, věcný dar, grant a dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
4 Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
5 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
6 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
7 Veřejná zakázka na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky, změna v projektu
8 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
9 Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2020
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Slovo
11 Vývoz a prezentace sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v dolnorakouském Vösendorfu
12 Žádost o poskytnutí dotace Spolku Hurá na Výlet, na podporu seniorských aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
13 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
14 Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020
16 Informace o přípravě zahájení stavby v souladu s Koncesní smlouvou Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
17 Žádost o změnu č. 3 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
18 Příprava projektu a podání žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
19 Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství na rok 2020
20 Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol zřizovaných Krajem Vysočina
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
22 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
23 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
24 Změna závazného ukazatele - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
25 Porušení rozpočtové kázně zjištěné u Gymnázia Třebíč
26 Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
27 Změny ve školském rejstříku
28 Projektový záměr příspěvkové organizace do programu Erasmus+
29 Projektové záměry a smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku
30 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
31 Bezpečná Vysočina
32 Jmenování členů hodnotící komise veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď
33 Darování pozemků v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov
34 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
35 Úhrada bezdůvodného obohacení - k.ú. Petrovice u Štoků, k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
36 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu, uzavření budoucí darovací smlouvy v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
37 Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK
38 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
39 Veřejná zakázka „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín – stavební práce“
40 Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
41 Darování pozemků v k.ú. Pelhřimov
42 Uzavření třístranných smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Vír, k.ú. Příštpo
43 Majetkoprávní vypořádání stavby "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV"
44 Žádost o vyjádření k výstavbě přípojky tepla pro budovu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, na ulici Kubešova
45 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“
46 Podání projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ do 146. výzvy OPŽP
47 Zpráva o udržitelnosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
48 2. monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
49 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
50 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
51 Aktualizace řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem
52 Elektromobil - záměr
53 Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
54 Spolupráce Kraje Vysočina s kolektivními systémy EKO-KOM, a.s., ELEKTROWIN a.s., ECOBAT, s.r.o. a ASEKOL a.s. na rok 2020 a souhrnná závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2019
55 Projektová žádost „Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
56 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Centrální systém dispečinku a Software pro tvorbu jízdních řádů
57 Návrh kritérií pro přijetí předškolních dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem do mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod
59upr1 Veřejná zakázka na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky, změna v projektu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz