Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 08/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 08/2020, které se konalo dne 10. 3. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2020

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 10. 3. 2020.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast P. Fraňka.  

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání: 

56. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Centrální systém dispečinku a Software pro tvorbu jízdních řádů

57. Návrh kritérií pro přijetí předškolních dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem do mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod 

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 07/2020
02.  Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03.  Sponzorský dar, věcný dar, grant a dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04.  Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
05.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
06.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
07.  Veřejná zakázka na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky, změna v projektu
08.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
09.  Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2020
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Slovo
11.  Vývoz a prezentace sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v dolnorakouském Vösendorfu
12.  Žádost o poskytnutí dotace Spolku Hurá na Výlet, na podporu seniorských aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
13.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
14.  Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020
16.  Informace o přípravě zahájení stavby v souladu s Koncesní smlouvou Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
17.  Žádost o změnu č. 3 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
18.  Příprava projektu a podání žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
57.  Návrh kritérií pro přijetí předškolních dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem do mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod
19.  Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství na rok 2020
20.  Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol zřizovaných Krajem Vysočina
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
22.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
23.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
24.  Změna závazného ukazatele - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
25.  Porušení rozpočtové kázně zjištěné u Gymnázia Třebíč
26.  Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
27.  Změny ve školském rejstříku
28.  Projektový záměr příspěvkové organizace do programu Erasmus+
29.  Projektové záměry a smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku
30.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
31.  Bezpečná Vysočina
32.  Jmenování členů hodnotící komise veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď
56.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Centrální systém dispečinku a Software pro tvorbu jízdních řádů
33.  Darování pozemků v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov
34.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
36.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu, uzavření budoucí darovací smlouvy v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
37.  Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK
38.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
40.  Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
41.  Darování pozemků v k.ú. Pelhřimov
35.  Úhrada bezdůvodného obohacení - k.ú. Petrovice u Štoků, k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
39.  Veřejná zakázka „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín – stavební práce“
42.  Uzavření třístranných smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Vír, k.ú. Příštpo
43.  Majetkoprávní vypořádání stavby "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV"
44.  Žádost o vyjádření k výstavbě přípojky tepla pro budovu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, na ulici Kubešova
45.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“
46.  Podání projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ do 146. výzvy OPŽP
47.  Zpráva o udržitelnosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
48.  2. monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
49.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
50.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
51.  Aktualizace řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem
52.  Elektromobil - záměr
53.  Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
54.  Spolupráce Kraje Vysočina s kolektivními systémy EKO-KOM, a.s., ELEKTROWIN a.s., ECOBAT, s.r.o. a ASEKOL a.s. na rok 2020 a souhrnná závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2019
55.  Projektová žádost „Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
58.  Rozprava členů rady

Usnesení 0453/08/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 10. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 07/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 – 06 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


02. Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0454/08/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2020-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-02, RK-08-2020-02pr01.docx, RK-08-2020-02pr02.pdf


03. Sponzorský dar, věcný dar, grant a dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0455/08/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2020-03, př. 1, RK-08-2020-03, př. 2, RK-08-2020-03, př. 3 a RK-08-2020-03, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 3. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (20. 3. 2020)

termín: 20. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-03, RK-08-2020-03pr01.pdf, RK-08-2020-03pr02.pdf, RK-08-2020-03pr03.pdf, RK-08-2020-03pr04.pdf


04. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0456/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-08-2020-04, př. 1 a RK-08-2020-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 3. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (10. 3. 2020)

termín: 10. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-04, RK-08-2020-04pr01.pdf, RK-08-2020-04pr02.docx


05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

Usnesení 0457/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 547 500 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 547 500 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc leden.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 3. 2020), Odbor ekonomický (15. 3. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (15. 3. 2020)

termín: 15. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-05


06. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 0458/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje - Ventilátor Oxylog 2000, inventární číslo 006-000-005-005, r. v. 1997, pořizovací cena 245 106,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč; 

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace - Ventilátor Oxylog 2000, inventární číslo 006-000-005-005, r. v. 1997, pořizovací cena 245 106,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (10. 3. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-06


07. Veřejná zakázka na dodávky: ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky, změna v projektu

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku audiovizuální techniky „ZZS KV – Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky“. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0459/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku audiovizuální techniky „ZZS KV – Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky“ formou otevřeného řízení dle zákona ZVZ;

schvaluje

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2020-07, př. 2;

ukládá

odboru zdravotnictví podání Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+, včetně požadovaných příloh.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 3. 2020)

termín: 30. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-07, RK-08-2020-07pr01.doc, RK-08-2020-07pr02.doc


08. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0460/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2020 dle materiálu RK-08-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (10. 3. 2020)

termín: 10. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-08, RK-08-2020-08pr01.doc


09. Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2020

M. Kukla seznámil radu kraje s návrhem plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0461/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-08-2020-09, př. 1.

odpovědnost: předseda Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-09, RK-08-2020-09pr01.doc


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Slovo

J. Fischerová předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace společnosti LOVE.FRAME s.r.o. na výrobu filmu Slovo. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0462/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci společnosti LOVE.FRAME s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27994635, ve výši 150 000 Kč na výrobu filmu Slovo dle materiálu RK-08-2020-10, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2020-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2022), Odbor ekonomický (30. 6. 2022)

termín: 30. 6. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-10, RK-08-2020-10pr01.pdf, RK-08-2020-10pr02.pdf, RK-08-2020-10pr03.XLS


11. Vývoz a prezentace sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v dolnorakouském Vösendorfu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o vývozu a prezentaci sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0463/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vývoz a prezentaci sbírkového předmětu ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-08-2020-11, př. 1, na výstavě betlémů v 1. Niederösterreichisches Krippenmuseum v Rakousku konané od 1. 4. 2020 do 10. 1. 2021 (s vývozní lhůtou od 23. 3. 2020 do 31. 1. 2021).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (17. 3. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-11, RK-08-2020-11pr01.pdf


12. Žádost o poskytnutí dotace Spolku Hurá na Výlet, na podporu seniorských aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Spolku Hurá na Výlet! na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0464/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Spolku Hurá na Výlet!, IČ: 03225470, se sídlem Školní náměstí 11, Chrudim, ve výši 50 000 Kč na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-08-2020-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-12, RK-08-2020-12pr01.pdf, RK-08-2020-12pr02.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13 – 15 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


13. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně

Usnesení 0465/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 50 341,86 Kč dle materiálu RK-08-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-13, RK-08-2020-13pr01.xls


14. Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

Usnesení 0466/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 60 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 60 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci ve výši 60 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výrobou triček pro účastníky Sportovních her Kraje Vysočina a Jižní Moravy pro sportovce se středním stupněm mentálního postižení.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-14, RK-08-2020-14pr01.pdf


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2020

Usnesení 0467/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČ 71184468 dle materiálu RK-08-2020-15, př. 3;
 • čerpání fondu investic Domovu Nové Syrovice příspěvkové organizaci IČ 71184597 dle materiálu RK-08-2020-15, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 700 000 Kč s určením pro Domov Nové Syrovice, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 700 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace o částku 700 000 Kč na nákup vícemístného automobilu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020), Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-15, RK-08-2020-15pr01.pdf, RK-08-2020-15pr02.pdf, RK-08-2020-15pr03.xls, RK-08-2020-15pr04.xls


16. Informace o přípravě zahájení stavby v souladu s Koncesní smlouvou Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje na vědomí informace o přípravných pracích stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0468/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o přípravných pracích stavby v souladu s Koncesní smlouvou Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec, dle materiálu RK-08-2020-16.

ukládá

odboru sociálních věcí a majetkovému odboru předložení návrhu stanovení pověřené osoby, která bude oprávněna kontrolovat plnění závazků Koncesionáře dle uzavřeného dodatku koncesní smlouvy.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-16

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 17, 18 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


17. Žádost o změnu č. 3 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

Usnesení 0469/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu č. 3 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a  Žádosti o změnu č. 3 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-08-2020-17;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádostí o změnu prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-17


18. Příprava projektu a podání žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“

Usnesení 0470/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení akce "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V." do projektů v rámci projektového řízení;

ukládá

odboru sociálních věcí zpracování a podání projektové žádosti dle výzvy č. 30_20_010.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-18, RK-08-2020-18pr01.pdf


57. Návrh kritérií pro přijetí předškolních dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem do mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem kritérií. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0471/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

kritéria pro přijetí předškolních dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina do mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod, jejímž provozovatelem bude příspěvková organizace zřizovaná Městem Havlíčkův Brod, Základní školy a Mateřské školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod, dle materiálu RK-08-2020-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-57, RK-08-2020-57pr01.doc


19. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o  stanovení pravidel hmotné zainteresovanosti ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0472/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti školství na rok 2020 dle materiálu RK-08-2020-19, př. 1;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-08-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (13. 3. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (13. 3. 2020)

termín: 13. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-19, RK-08-2020-19pr01.xls


20. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol zřizovaných Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek a ředitelů škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0473/08/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol dle materiálu RK-08-2020-20, př. 1;

rozhoduje

přizvat k jednání konkursních komisí zástupce obcí, ve kterých se školy nachází, a vedoucího odboru školství dle materiálu RK-08-2020-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (13. 3. 2020)

termín: 13. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-20, RK-08-2020-20pr01.doc


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0474/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3121 – Gymnázia ve výši 2 057 880 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 2 046 305 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 340 659 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 5 444 844 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 1 340 659 Kč; 
  • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 2 046 305 Kč;
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 2 057 880 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-08-2020-21.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-21, RK-08-2020-21pr01.doc


22. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci programu Sportujeme a volný čas 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0475/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Sportujeme a volný čas 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2020-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-08-2020-22, př. 2;
 • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportujeme a volný čas 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2020-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-22, RK-08-2020-22pr01.pdf, RK-08-2020-22pr02.pdf, RK-08-2020-22pr03.pdf


23. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení návrh podpory z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a  mládež 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0476/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-08-2020-23, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálů RK-08-2020-23, př. 2 a  RK-08-2020-23, př. 3;
 • neposkytnout dotaci ve výši 20 000 Kč organizaci Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-23, RK-08-2020-23pr01.xls, RK-08-2020-23pr02.pdf, RK-08-2020-23pr03.pdf, RK-08-2020-23pr04.pdf


24. Změna závazného ukazatele - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0477/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 – Gymnázia o částku 25 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 25 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 o částku 25 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na účast ve světovém finále v přespolním běhu školských družstev dle materiálu RK-08-2020-24.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-24, RK-08-2020-24pr01.pdf


25. Porušení rozpočtové kázně zjištěné u Gymnázia Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje variantní návrh řešení porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.

Usnesení 0478/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje 

 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Třebíč se sídlem Masarykovo nám. 116/9, 67401 Třebíč, IČO 60418435 dle materiálu RK-08-2020-25, př. 1;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Třebíč se sídlem Masarykovo nám. 116/9, 67401 Třebíč, IČO 60418435 ve výši 2 547 Kč z důvodu zamezení tvrdosti na základě písemné žádosti dle materiálu RK-08-2020-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020), Gymnázium Třebíč (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-25, RK-08-2020-25pr01.docx, RK-08-2020-25pr02.pdf


26. Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o vyhlášení 5. ročníku soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0479/08/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

5. ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO;

schvaluje

propozice soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-08-2020-26, př. 1upr1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 5. ročníku soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ dle materiálu RK-08-2020-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-26, RK-08-2020-26pr01.doc, RK-08-2020-26pr02.xls


27. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o záměru škol a školského zařízení na změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0480/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-08-2020-27, př. 1 kódy 1A, 1B;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-08-2020-27, př. 1 kódy 2A, 2B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-08-2020-27, př. 1 kódy 2A, 2B.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-27, RK-08-2020-27pr01.xls


28. Projektový záměr příspěvkové organizace do programu Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem zařazení projektového záměru příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0481/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-08-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 3. 2020)

termín: 30. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-28, RK-08-2020-28pr01.doc, RK-08-2020-28pr02.doc


29. Projektové záměry a smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele se zařazením předložených projektových záměrů do zásobníku akcí k budoucí realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0482/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit projektový záměr „Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou“ organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-08-2020-29, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci;
 • zařadit projektový záměr „Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou“ organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-08-2020-29, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci;

souhlasí

 • s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku za účelem realizace projektu „Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-08-2020-29, př. 4;
 • s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku za účelem realizace projektu „Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou“ příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-08-2020-29, př. 5.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 3. 2020)

termín: 30. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-29, RK-08-2020-29pr01.doc, RK-08-2020-29pr02.doc, RK-08-2020-29pr03.doc, RK-08-2020-29pr04.pdf, RK-08-2020-29pr05.pdf


30. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o  žádosti Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je nabytí věcného daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0483/08/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-08-2020-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-30, RK-08-2020-30pr01.doc


31. Bezpečná Vysočina

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem realizace aktivit zaměřených na bezpečnost silničního provozu v roce 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0484/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-31, RK-08-2020-31pr01.doc, RK-08-2020-31pr02.xls


32. Jmenování členů hodnotící komise veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o jmenování členů hodnotící komise výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0485/08/2020/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2020-32, př. 1;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-32, RK-08-2020-32pr01.docx


56. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky Centrální systém dispečinku a Software pro tvorbu jízdních řádů

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0486/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky Centrální systém dispečinku Ing. Iva Hermana, CSc., Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany, IČO: 42588022, v souladu s materiálem RK-08-2020-56, př. 1;
 • vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky Software pro tvorbu jízdních řádů CHAPS spol. s r.o., Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO:  47547022, v souladu s materiálem RK-08-2020-56, př. 2;

ukládá

 • odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Centrální systém dispečinku v souladu se zákonem a zahájit jednání o  uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem;
 • odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Software pro tvorbu jízdních řádů v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (22. 5. 2020)

termín: 22. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-56, RK-08-2020-56pr01.pdf, RK-08-2020-56pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 33, 34, 36 – 38, 40, 41 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


33. Darování pozemků v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov

Usnesení 0487/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov dle materiálu RK-08-2020-33, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov dle materiálu RK-08-2020-33, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-33, RK-08-2020-33pr01.xls, RK-08-2020-33pr02.pdf, RK-08-2020-33pr03.pdf, RK-08-2020-33pr04.pdf


34. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou

Usnesení 0488/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Labe, s.p.,Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, na straně budoucího povinného ze služebnosti, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450,  na straně investora úplatnou třístrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-08-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-34, RK-08-2020-34pr01.docx


36. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu, uzavření budoucí darovací smlouvy v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení 0489/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2020-36, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2020-36, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, zastavěné parkovištěm, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat  část pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, zastavěnou parkovištěm, do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem a město Bystřice nad Pernštejnem se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-36, RK-08-2020-36pr01.xls


37. Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK

Usnesení 0490/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu pozemků uvedených v materiálu RK-08-2020-37, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK ze 100 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

odpovědnost: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (30. 6. 2021), Odbor majetkový (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-37, RK-08-2020-37pr01.xlsx


38. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0491/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-08-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-38, RK-08-2020-38pr01.xlsx


40. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 0492/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ za cenu 30 Kč/m2/rok na dobu jednoho roku dle materiálu RK-08-2020-40, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a statutárním městem Jihlava na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ v rozsahu dle materiálu RK-08-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-40, RK-08-2020-40pr01.xls


41. Darování pozemků v k.ú. Pelhřimov

Usnesení 0493/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu RK-08-2020-41, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu RK-08-2020-41, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-41, RK-08-2020-41pr01.xls, RK-08-2020-41pr02.pdf


35. Úhrada bezdůvodného obohacení - k.ú. Petrovice u Štoků, k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0494/08/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-35


39. Veřejná zakázka „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. – Měřín – stavební práce“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0495/08/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 18. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-39, RK-08-2020-39pr01.doc, RK-08-2020-39pr02.doc


42. Uzavření třístranných smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Vír, k.ú. Příštpo

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření mezi Povodím Moravy s.p., Krajem Vysočina a Krajskou  správou a údržbou silnic Vysočiny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na dotčení pozemků  v k.ú. Vír a v k.ú. Příštpo. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0496/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno , IČO: 708 90013, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "III/38815 Vír, most. ev.č. 38815-3" dle materiálu RK-08-2020-42, př. 1 a akci "II/361 Příštpo, opěrná zeď" dle materiálu RK-08-2020-42, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-42, RK-08-2020-42pr01.docx, RK-08-2020-42pr02.docx


43. Majetkoprávní vypořádání stavby "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0497/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků dle materiálu RK-08-2020-43, př. 2 do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v  právu Kraje Vysočina, jako vlastníka pozemku par. č. 1040/38, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava, umístit, provozovat a modernizovat stavbu přípojky dešťové kanalizace na části pozemků par. č. 1040/3, par. č. 1040/17, par. č.  1040/19 a par. č. 1057/3 v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlavě v rozsahu GP č. 2162-19333/2019 a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného a jím pověřených osob na tyto pozemky za účelem užívání, údržby, provádění oprav a modernizace uvedené přípojky dešťové kanalizace;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • nabýt pozemky dle materiálu RK-08-2020-43, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 308 300 Kč;
 • převést pozemky dle materiálu RK-08-2020-43, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava za kupní cenu 36 960 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020), Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-43, RK-08-2020-43pr01.xls, RK-08-2020-43pr02.xls, RK-08-2020-43pr03.pdf


44. Žádost o vyjádření k výstavbě přípojky tepla pro budovu Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, na ulici Kubešova

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0498/08/2020/RK

Rada kraje
nesouhlasí

s výstavbou přípojky tepla a optochrániček pro budovu Třebíč, Horka-Domky, ulice Kubešova č.p.  841 postavenou na pozemku par. č. st. 2338 v k.ú. Třebíč;

ukládá

Krajskému úřadu Kraje Vysočina: 

 • uplatnit stanovisko v rámci územního řízení o umístění stavby "Přípojka CZT DD Kubešova, HD Třebíč" vedeného Městským úřadem Třebíč obsahující nesouhlas napojením stávající budovy Třebíč, Horka-Domky, ulice Kubešova č.p. 841 postavené na pozemku par. č. st. 2338 v k.ú. Třebíč na přípojku CZT a informaci o záměru Kraje Vysočina stávající budovu demolovat a na jejím místě realizovat budovou novou;
 • při zpracování studie na výstavbu nové budovy Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace na ulici Kubešova posoudit způsob zásobování budovy teplem.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 3. 2020), Odbor majetkový (31. 10. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-44


45. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0499/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-08-2020-45, př. 1;

rozhoduje

vybrat společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s  názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 3. 2020)

termín: 12. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-45, RK-08-2020-45pr01.pdf


46. Podání projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ do 146. výzvy OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s návrhem podání výše uvedeného projektu do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0500/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

znění projektové žádosti dle materiálu RK-08-2020-46, př. 1;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-08-2020-46, př. 1 do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020), Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-46, RK-08-2020-46pr01.Pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 47, 48 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


47. Zpráva o udržitelnosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení 0501/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-08-2020-47, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-08-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-47, RK-08-2020-47pr01.pdf


48. 2. monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 0502/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-08-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-48, RK-08-2020-48pr01.pdf


49. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0503/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-08-2020-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-49, RK-08-2020-49pr01.pdf, RK-08-2020-49pr02.pdf


50. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě žádostí podaných v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0504/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu
  RK-08-2020-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-08-2020-50, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-08-2020-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-50, RK-08-2020-50pr01.pdf, RK-08-2020-50pr02.pdf, RK-08-2020-50pr03.zip


51. Aktualizace řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem

M. Kukla podal radě kraje doplňující informace k předložené aktualizaci řešení. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 2.

Usnesení 0505/08/2020/RK

Rada kraje

mění

usnesení  č. 1251/21/2019/RK dne 16. 7. 2019 tak, že slova:  

„akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace, kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku rovna či nižší než posudkem stanovená cena tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla;“ 

nahrazuje slovy: 

„akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace, 

 • kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku představovat maximálně 110 %  posudkem stanovené ceny tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla, pokud predikovaná úspora emisí CO2 bude činit alespoň 30 %;
 • kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku představovat maximálně 120 %  posudkem stanovené ceny tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla, pokud predikovaná úspora emisí CO2 bude činit alespoň 80 %.“

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2022), Odbor majetkový (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-51


52. Elektromobil - záměr

M. Kukla předložil radě kraje ke schválení záměr pořízení jednoho elektromobilu a dobíjecí stanice do užívání krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0506/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

záměr na pořízení 1 osobního vozidla s alternativním pohonem, a to konkrétně elektromobilu a dobíjecí stanice typu smart wallbox;

ukládá

oddělení hospodářské správy realizovat v součinnosti s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, nákup jednoho elektromobilu dle podmínek Národního programu Životní prostředí a Výzvy.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-52


53. Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančních prostředků Okresním organizacím Českého svazu chovatelů, Českého svazu včelařů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0507/08/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 812 000 Kč dle materiálu RK-08-2020-53, př. 1 na základě darovacích smluv dle materiálu RK-08-2020-53, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-53, RK-08-2020-53pr01.pdf, RK-08-2020-53pr02.pdf, RK-08-2020-53pr03.pdf


54. Spolupráce Kraje Vysočina s kolektivními systémy EKO-KOM, a.s., ELEKTROWIN a.s., ECOBAT, s.r.o. a ASEKOL a.s. na rok 2020 a souhrnná závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2019

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí souhrnnou závěrečnou zprávu obsahující informace o realizaci projektu kraje s kolektivními systémy EKO-KOM, a.s., ELEKTROWIN a.s., ECOBAT, s.r.o. a ASEKOL a.s. v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0508/08/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

souhrnnou závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce s kolektivními systémy v roce 2019 dle materiálu RK-08-2020-54, př. 1;

rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 10 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu se společností EKO-KOM, a.s. dle materiálu RK-08-2020-54, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 10 k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu se společností ELEKTROWIN, a.s. dle materiálu RK-08-2020-54, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu se společností ECOBAT, s.r.o. dle materiálu RK-08-2020-54, př. 4;
 • uzavřít Dodatek č. 11 k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu se společností ASEKOL a.s. dle materiálu RK-08-2020-54, př. 5.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-54, RK-08-2020-54pr01.doc, RK-08-2020-54pr02.docx, RK-08-2020-54pr03.pdf, RK-08-2020-54pr04.doc, RK-08-2020-54pr05.doc


55. Projektová žádost „Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o projektové žádosti „Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník“, předkládané v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0509/08/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • vzít zpět projektovou žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník a informační panely v PR a PP Kraje Vysočina“ podanou do 130. výzvy OPŽP na základě usnesení č. 1761/31/2019/RK;
 • znění projektové žádosti dle materiálu RK-08-2020-55, př. 1;
 • znění pověření dle materiálu RK-08-2020-55, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-08-2020-55, př. 3, RK-08-2020-55, př. 4 a RK-08-2020-55, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-08-2020-55, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-08-2020-55, RK-08-2020-55pr01.pdf, RK-08-2020-55pr02.doc, RK-08-2020-55pr03.doc, RK-08-2020-55pr04.doc, RK-08-2020-55pr05.doc


58. Rozprava členů rady

V rámci diskuze rada kraje přijala následující usnesení.

 

Usnesení 0510/08/2020/RK

Rada kraje

rozhoduje

z důvodu eskalace šíření nákazy koronavirem o zrušení následujících společenských, kulturních a společensko - vzdělávacích akcí pořádaných nebo spolupořádaných Krajem Vysočina:

15. 3. – karneval Kraje Vysočina, Lípa

16. 3. – setkání Rady Kraje Vysočina s podnikateli

23. 3. - setkání Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí

26. 3. – vyhlášení výsledků ankety Učitel Vysočiny

27. 3. – krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu

28. 3. – ples Rodinných pasů Kraje Vysočina

6. 4. – slavnostní předání cen soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

odpovědnost: Zdeněk Kadlec, ředitel KrÚ

termín: 10. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 08/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 3. 2020, v 7:30 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Vladimír Novotný                                        ..................……………..

 

 

Mgr. Pavel Pacal                                                …………………………..

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 08/2020 dne 10. 3. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 12. 3. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz