Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 09/2018 - 13. 3. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
3 Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz – odstoupení od udržitelnosti projektu
4 Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
5 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
6 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
7 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
8 Veřejná zakázka "Technologické centrum Kraje Vysočina" - rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky
9 CEF - projekt eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém zdravotnictví)
10 Smlouva o spolupráci při organizaci konference ISSS/V4DIS 2018
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 9. jihlavské onkogynekologické konference: „Komplikace onkogynekologické léčby“
12 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví
15 Návrh rozpočtů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018
16 Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
19 Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové
20 Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2018"
21 Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2017
22 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
24 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
26 Návrh na úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
27 Revize sborníku nákladových středisek a změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
28 Návrh na realizaci akce a zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Obnova kaple P. M. Bolestné, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 – Kultura
29 FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA 2018"
30 Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
31 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
32 Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2018“ v Kraji Vysočina
33 Dotace na oslavy obcí – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
34 Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
35 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017
36 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017
37 Návrh na rozpočtové opatření na kapiole Evropské projekty
38 Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017
39 Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
40 Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouvy“)
41 FOND VYSOČINY – grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018
42 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
43 Poskytnutí dotace na provozování Domácí hospicové péče na rok 2018 a Mobilní specializované paliativní péče (projekt VZP) – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
44 Dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatřeníPoskytnutí dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018
45 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
46 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
47 FOND VYSOČINY – grantový program „ROZVOJ VESNICE 2018“
48 FOND VYSOČINY – grantový program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“
49 FOND VYSOČINY – grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2018
50 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
51 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
52 Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
53 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smouvě a předkupním právu - k.ú. Věž
54 Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov II“
55 Darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
56 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení 0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0324/04/2012/ZK a změna usnesení 0359/05/2009/ZK
57 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek v k. ú. Macourov a obci Žižkovo Pole po realizaci projektu „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“
58 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ 8. stavba – úsek č. 1
59 Návrh na zrušení usnesení 1066/20/2017/RK, usnesení 0299/04/2017/ZK a majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
60 Výkup pozemků v k.ú. Hostákov a obci Vladislav
61 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
62 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0039/01/2012/ZK, 0119/02/2012/ZK, 0219/03/2012/ZK, 0309/04/2012/ZK, 0428/05/2012/ZK, 0562/08/2012/ZK
63 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK, 0123/02/2011/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0314/04/2011/ZK a 0384/05/2011/ZK
64 Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“
65 Darování silnice III/13017 a pozemku zastavěného touto silnicí - k.ú. Kamenná Lhota
66 Předání nemovité věci do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemek pod stávající silnicí III/38815
67 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucích darovacích smluv v k. ú. Brtnice
68 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0104/02/2010/ZK, 0381/05/2010/ZK, 0484/06/2010/ZK, 0543/07/2010/ZK
69 Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
70 Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ PTA Jihlava – Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů“
71 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
72 Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – změna usnesení 0451/06/2017/ZK
73 Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
74 Projektové záměry příspěvkových organizací kraje jako finančních partnerů projektu „Učíme se ze života pro život“
75 Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
76 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017
77 Návrh na provedení rozpočtového opatření, úprava závazných ukazatelů vybraných středních škol
78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
79 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C)
80 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
81 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru BK Pelhřimov, sportovní spolek
82 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
83 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2018
84 Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol zřizovaných Krajem Vysočina
85 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou"
86 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
87 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou na projekt „Laboratoř elektrotechnických měření“
88 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na projekt „Modernizace výuky technických oborů“
89 Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
90 Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole školství, mládeže a sportu
91 Řešení situace v Dětském domově, Budkov 1
92 Koupě hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a související řešení movitých věcí pro zajištění odborné výuky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – návrh na schválenírozpočtových opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Školství, mládeže a sportu
93 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina I. stupně"

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz