Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 09/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 09/2018, které se konalo dne 13. 3. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 13. 3. 2018.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 93. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina I. stupně" do programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2018
02.  Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
03.  Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz – odstoupení od udržitelnosti projektu
04.  Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
05.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
06.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
07.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
08.  Veřejná zakázka "Technologické centrum Kraje Vysočina" - rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky
09.  CEF - projekt eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém zdravotnictví)
10.  Smlouva o spolupráci při organizaci konference ISSS/V4DIS 2018
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 9. jihlavské onkogynekologické konference: „Komplikace onkogynekologické léčby“
12.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
13.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví
15.  Návrh rozpočtů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018
16.  Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
18.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
19.  Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové
20.  Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2018"
21.  Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2017
93.  Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina I. stupně"
22.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
24.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
26.  Návrh na úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
27.  Revize sborníku nákladových středisek a změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
28.  Návrh na realizaci akce a zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Obnova kaple P. M. Bolestné, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 – Kultura
29.  FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA 2018"
30.  Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
31.  Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
32.  Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2018“ v Kraji Vysočina
33.  Dotace na oslavy obcí – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
34.  Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
35.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017
36.  Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017
37.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
38.  Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017
39.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
40.  Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouvy“)
41.  FOND VYSOČINY – grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018
42.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
43.  Poskytnutí dotace na provozování Domácí hospicové péče na rok 2018 a Mobilní specializované paliativní péče (projekt VZP) – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
44.  Dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření Poskytnutí dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018
45.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
46.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
47.  FOND VYSOČINY – grantový program „ROZVOJ VESNICE 2018“
48.  FOND VYSOČINY – grantový program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“
49.  FOND VYSOČINY – grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2018
50.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
51.  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
52.  Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
53.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a předkupním právu - k.ú. Věž
54.  Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov II“
55.  Darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
56.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení 0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0324/04/2012/ZK a změna usnesení 0359/05/2009/ZK
57.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek v k. ú. Macourov a obci Žižkovo Pole po realizaci projektu „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“
58.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ 8. stavba – úsek č. 1
59.  Návrh na zrušení usnesení 1066/20/2017/RK, usnesení 0299/04/2017/ZK a majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
60.  Výkup pozemků v k.ú. Hostákov a obci Vladislav
61.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
62.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0039/01/2012/ZK, 0119/02/2012/ZK, 0219/03/2012/ZK, 0309/04/2012/ZK, 0428/05/2012/ZK, 0562/08/2012/ZK
63.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK, 0123/02/2011/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0314/04/2011/ZK a 0384/05/2011/ZK
65.  Darování silnice III/13017 a pozemku zastavěného touto silnicí - k.ú. Kamenná Lhota
66.  Předání nemovité věci do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemek pod stávající silnicí III/38815
67.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucích darovacích smluv v k. ú. Brtnice
68.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0104/02/2010/ZK, 0381/05/2010/ZK, 0484/06/2010/ZK, 0543/07/2010/ZK
71.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
72.  Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – změna usnesení 0451/06/2017/ZK
73.  Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec
64.  Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“
69.  Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
70.  Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ PTA Jihlava – Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů“
92.  Koupě hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a související řešení movitých věcí pro zajištění odborné výuky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – návrh na schválení rozpočtových opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Školství, mládeže a sportu
74.  Projektové záměry příspěvkových organizací kraje jako finančních partnerů projektu „Učíme se ze života pro život“
75.  Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
76.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017
77.  Návrh na provedení rozpočtového opatření, úprava závazných ukazatelů vybraných středních škol
78.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
79.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C)
80.  Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
81.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru BK Pelhřimov, sportovní spolek
82.  Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
83.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2018
84.  Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol zřizovaných Krajem Vysočina
85.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou"
86.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
87.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou na projekt „Laboratoř elektrotechnických měření“
88.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na projekt „Modernizace výuky technických oborů“
89.  Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
90.  Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole školství, mládeže a sportu
91.  Řešení situace v Dětském domově, Budkov 1
94.  Rozprava členů rady

Usnesení 0406/09/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 13. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 08/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci č. 6 zásad územního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0407/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout pořídit zkráceným způsobem návrh Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, jejíž obsah je uveden v materiálu RK-09-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-02, RK-09-2018-02pr01.pdf, RK-09-2018-02pr02.pdf, RK-09-2018-02pr03.pdf


03. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz – odstoupení od udržitelnosti projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje podat žádost na MŽP a SFŽP ČR o vyčíslení vratky z důvodu odstoupení od udržitelnosti daného projektu. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0408/09/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-09-2018-03;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podat žádost na MŽP a SFŽP ČR o vyčíslení vratky z důvodu odstoupení od udržitelnosti projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz dle materiálu RK-09-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9. 2018)

termín: 30. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-03, RK-09-2018-03pr01.doc


04. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0409/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace obcím, svazkům obcí a právnické osobě z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 59 755 131 Kč dle materiálu RK-09-2018-04, př. 2;
 • neposkytnout dotaci obci z kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-09-2018-04, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2018-04, př. 4.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-04, RK-09-2018-04pr01.pdf, RK-09-2018-04pr02.pdf, RK-09-2018-04pr03.pdf, RK-09-2018-04pr04.pdf


K bodům 05 – 07, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


05. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0410/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2018-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-05, RK-09-2018-05pr01.pdf, RK-09-2018-05pr02.doc, RK-09-2018-05pr03.pdf


06. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0411/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2018-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-06, RK-09-2018-06pr01.pdf, RK-09-2018-06pr02.doc, RK-09-2018-06pr03.pdf


07. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení 0412/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2018-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-07, RK-09-2018-07pr01.pdf, RK-09-2018-07pr02.doc, RK-09-2018-07pr03.pdf


08. Veřejná zakázka "Technologické centrum Kraje Vysočina" - rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem zrušit uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0413/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zrušení všech částí veřejné zakázky "Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura";

ukládá

odboru informatiky zajistit:

 • sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení v termínech stanovených zákonem;
 • přípravu nového návrhu výzvy veřejné zakázky "Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-08, RK-09-2018-08pr01.pdf


09. CEF - projekt eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém zdravotnictví)

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0414/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit podpis pověření lead partnera projektu, SPMS de Ministerio de Saude, Portugal, k podpisu projektové smlouvy dle materiálů RK-09-2018-09, př. 2 a RK-09-2018-09, př. 3;
 • schválit spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 1 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu eID-NIX.ZD s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu;
 • uložit odboru informatiky realizaci projektu eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronického zdravotnictví) ve spolupráci s lead partnerem a projektovým konsorciem.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-09, RK-09-2018-09pr01.pdf, RK-09-2018-09pr02.pdf, RK-09-2018-09pr03.pdf, RK-09-2018-09pr04.pdf


10. Smlouva o spolupráci při organizaci konference ISSS/V4DIS 2018

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o spolupráci s organizátorem konference ISSS/V4DIS 2018. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0415/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-09-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-10, RK-09-2018-10pr01.docK bodům 11 – 13, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 9. jihlavské onkogynekologické konference: „Komplikace onkogynekologické léčby“

 

Usnesení 0416/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 10 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 10 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 9. jihlavské onkogynekologické konference: „Komplikace onkogynekologické léčby“;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 4. 2018.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-11, RK-09-2018-11pr01.pdf, RK-09-2018-11pr02.pdf, RK-09-2018-11pr03.doc, RK-09-2018-11pr04.pdf


12. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0417/09/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-09-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 3. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (23. 3. 2018)

termín: 23. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-12, RK-09-2018-12pr01.pdf


13. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0418/09/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-09-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 3. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (23. 3. 2018)

termín: 23. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-13, RK-09-2018-13pr01.pdf


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0419/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice na úhradu rostoucích nákladů nemocnic, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2018, případně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 a závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům,
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 21 337 400 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 428 100 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši
  17 947 700 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 13 118 900 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 19 167 900 Kč

za účelem úhrady rostoucích nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2018, případně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2017 a závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům;

ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina do 11. 2. 2019 na odbor zdravotnictví informaci o dosaženém výsledku hospodaření k 31. 12. 2018 a vrátit část poskytnutého příspěvku na provoz ve výši zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018, a to v termínu do 28. 2. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019), Odbor ekonomický (28. 2. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-14, RK-09-2018-14pr01.xls, RK-09-2018-14pr02.pdf


15. Návrh rozpočtů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem schválit rozpočty a plány zdravotnických příspěvkových organizací kraje na rok 2018. Projednávání se zúčastnila J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0420/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočty (plány výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-09-2018-15, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-09-2018-15, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2018-15, př. 1 a jejich profinancování;
zmocňuje

ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;
stanoví
 • Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy na rok 2018 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-09-2018-15, př. 1;
ukládá
 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované rozpočty a plány na rok 2018, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2018 v termínu do 22. 8. 2018,

  Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2018 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2018, ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést odvod z odpisů z fondu investic do rozpočtu kraje dle materiálu RK-09-2018-15, př. 1 v termínu nejpozději do 31. 10. 2018.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-15, RK-09-2018-15pr01.xlsx, RK-09-2018-15pr02.doc, RK-09-2018-15pr03.doc, RK-09-2018-15pr04.doc


16. Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0421/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 6 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 400 000 Kč dle materiálu RK-09-2018-16, př. 1;
 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-09-2018-16, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2018-16, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2019), Odbor ekonomický (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-16, RK-09-2018-16pr01.xls, RK-09-2018-16pr02.pdf, RK-09-2018-16pr03.pdf


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční dar dobročinnému fondu ViZa. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0422/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-09-2018-17, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-17, RK-09-2018-17pr01.doc, RK-09-2018-17pr02.xls, RK-09-2018-17pr03.doc


18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0423/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary subjektům v celkové výši 60 000 Kč dle materiálu RK-09-2018-18, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2018-18, př. 3.

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 60 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 60 000 Kč;

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-18, RK-09-2018-18pr01.pdf, RK-09-2018-18pr02.xls, RK-09-2018-18pr03.doc


19. Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0424/09/2018/RK

Rada kraje
ukládá

hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje pana Mgr. Jana Štefáčka do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (13. 3. 2018)

termín: 13. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-19, RK-09-2018-19pr01.pdf


20. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2018"

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dary vítězům krajské soutěže "Poznej Vysočinu 2018". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0425/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2018“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:

 • První místo: Sony Xperia XZ1 Compact v hodnotě 13 850,- Kč s DPH.
 • Druhé místo: Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520 (32GB) v hodnotě 8 651,- Kč s DPH.
 • Třetí místo: Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320 (16GB) v hodnotě 6 751,- Kč s DPH.

Celková hodnota darů je 29 252,- Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-09-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-20, RK-09-2018-20pr01.doc


21. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2017

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dary vítězům krajské ankety "Sportovec Kraje Vysočina za rok 2017". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0426/09/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 12. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-21


93. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina I. stupně"

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje návrh udělit cenu Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina I. stupně". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0427/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2018-93, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-93, RK-09-2018-93pr01.doc


22. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0428/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018 ve výši 130 731 464 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-22, RK-09-2018-22pr01.pdf


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0429/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uzavřít smlouvu dle materiálu RK-09-2018-23, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Doprava,  § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 706 649 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 706 649 Kč na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy;
 • zrušení usnesení č. 0581/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017;
 • stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 312 903 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-23, RK-09-2018-23pr01.pdf


24. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0430/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-09-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-24, RK-09-2018-24pr01.docx


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0431/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na opravy silnic po zimní sezoně;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2018 o celkovou částku 50 000 000 Kč na zajištění oprav po zimě dle seznamu akcí uvedených v materiálu RK-09-2018-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-25, RK-09-2018-25pr01.pdf, RK-09-2018-25pr02.pdf


26. Návrh na úpravu akcí přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit úpravu jmenovitých akcí kapitoly Doprava, přílohy D1B. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0432/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

úpravu jmenovitých akcí kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-09-2018-26, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-09-2018-26, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-26, RK-09-2018-26pr01.pdf, RK-09-2018-26pr02.pdf, RK-09-2018-26pr03.pdf


27. Revize sborníku nákladových středisek a změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0433/09/2018/RK

Rada kraje
stanoví

sborník nákladových středisek s cenami dle kalkulačního vzorce pro výpočet výše příspěvku dle materiálu RK-09-2018-27, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2018-27, př. 4.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-27, RK-09-2018-27pr01.pdf, RK-09-2018-27pr02.pdf, RK-09-2018-27pr03.pdf, RK-09-2018-27pr04.pdf, RK-09-2018-27pr05.pdf


28. Návrh na realizaci akce a zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Obnova kaple P. M. Bolestné, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 – Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu zařadit uvedenou novou akci do kapitoly Nemovitý majetek. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0434/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací zařadit akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace „Obnova kaple P. M. Bolestné“ dle materiálu RK-09-2018-28, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
 • zařadit novou akci Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Obnova kaple P. M. Bolestné, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura;
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-09-2018-28.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 3. 2018), Odbor majetkový (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-28, RK-09-2018-28pr01.doc


29. FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA 2018"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Regionální kultura 2018“. Projednávání se zúčastnili Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0435/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhlásit grantový program „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ dle materiálu RK-09-2018-29, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-29, RK-09-2018-29pr01.doc


30. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout městům s památkami UNESCO dotace v roce 2018. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0436/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu RK-09-2018-30, př. 1;

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-30, RK-09-2018-30pr01.pdf, RK-09-2018-30pr02.pdf


31. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0437/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 28. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-31


32. Cyklodopravní kampaň a soutěž „Do práce na kole 2018“ v Kraji Vysočina

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2018 v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0438/09/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2018“ v účastnických městech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou dle tohoto materiálu.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-32


33. Dotace na oslavy obcí – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na oslavy obcí žadatelům. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0439/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotace na oslavy obcí z kapitoly Kultura, § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, v celkové výši 999 999 Kč v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2018-33, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-09-2018-33, př. 4;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu RK-09-2018-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-33, RK-09-2018-33pr01.pdf, RK-09-2018-33pr02.pdf, RK-09-2018-33pr03.xlsx, RK-09-2018-33pr04.pdf


34. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, T. Čihák, ředitel Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0440/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 dle materiálu RK-09-2018-34, př. 1;
 • vzít na vědomí stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství podle §10g  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů k návrhu „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ ve znění materiálu RK-09-2018-34, př. 3;
 • konstatovat, že požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství ve znění materiálu RK-09-2018-34, př. 3 jsou akceptovány.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-34, RK-09-2018-34pr01.pdf, RK-09-2018-34pr02.pdf, RK-09-2018-34pr03.pdf, RK-09-2018-34pr04.doc, RK-09-2018-34pr05.doc


35. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0441/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017 dle materiálu RK-09-2018-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-35, RK-09-2018-35pr01.xls


36. Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0442/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-09-2018-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-36, RK-09-2018-36pr01.xls


37. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0443/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 191 188,84 Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.

rozhoduje

o nabytí finančních prostředků za podmínek stanovených rozhodnutím dle materiálu RK-09-2018-37, př. 1 a vyslovuje s ním svůj souhlas;

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (29. 2. 2020)

termín: 29. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-37, RK-09-2018-37pr01.pdf


38. Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2017 organizacím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0444/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje udělit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2017 dle materiálu RK-09-2018-38, př. 2;

ukládá

řediteli Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k přípravě a realizaci slavnostního předání Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2017.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (16. 4. 2018)

termín: 16. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-38, RK-09-2018-38pr01.xls, RK-09-2018-38pr02.pdf


39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0445/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_17_007 dle materiálu RK-09-2018-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-39, RK-09-2018-39pr01.doc


40. Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“(dále jen „Smlouvy“)

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0446/09/2018/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 dle materiálů RK-09-2018-40, př. 1 a  RK-09-2018-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-40, RK-09-2018-40pr01.xls, RK-09-2018-40pr02.pdf


41. FOND VYSOČINY – grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0447/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „Investujme v sociálních službách 2018“ dle materiálu RK-09-2018-41, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-41, RK-09-2018-41pr01.DOC


42. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0448/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 18 954 696 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V “.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-42


43. Poskytnutí dotace na provozování Domácí hospicové péče na rok 2018 a Mobilní specializované paliativní péče (projekt VZP) – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0449/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 6 496 000 Kč na provozování domácí hospicové péče dle materiálu RK-09-2018-43, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 3 150 000 Kč pro Diecézní charitu Brno (Oblastní charitu Třebíč) a 1 600 000 Kč pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. na realizaci projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2018-43, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-43, RK-09-2018-43pr01.xls, RK-09-2018-43pr02.pdf, RK-09-2018-43pr03.pdf


44. Dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření Poskytnutí dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby z kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0450/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 778 000 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-09-2018-44, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 3 500 000 Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence dle materiálu RK-09-2018-44, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci ve výši 1 787 000 Kč jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2018 dle materiálu RK-09-2018-44, př. 6;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-09-2018-44, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-09-2018-44, př. 2, RK-09-2018-44, př. 4 a RK-09-2018-44, př. 7.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-44, RK-09-2018-44pr01.xlsx, RK-09-2018-44pr02.pdf, RK-09-2018-44pr03.xls, RK-09-2018-44pr04.pdf, RK-09-2018-44pr05.xls, RK-09-2018-44pr06.xls, RK-09-2018-44pr07.pdf


45. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0451/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 111,36 Kč (162,12 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-45


46. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0452/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2018-46, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-46, RK-09-2018-46pr01.pdf, RK-09-2018-46pr02.pdf, RK-09-2018-46pr03.docx


K bodům 47 – 49, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


47. FOND VYSOČINY – grantový program „ROZVOJ VESNICE 2018“

Usnesení 0453/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „ROZVOJ VESNICE 2018“ dle materiálu RK-09-2018-47, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-47, RK-09-2018-47pr01.doc


48. FOND VYSOČINY – grantový program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“

Usnesení 0454/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018“ dle materiálu RK-09-2018-48, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-48, RK-09-2018-48pr01.doc, RK-09-2018-48pr02.doc


49. FOND VYSOČINY – grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2018

Usnesení 0455/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit grantový program „INOVAČNÍ VOUCHERY 2018“ dle materiálu RK-09-2018-49, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-49, RK-09-2018-49pr01.doc, RK-09-2018-49pr02.doc


50. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0456/09/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0692 za podmínek uvedených v materiálu RK-09-2018-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-50, RK-09-2018-50pr01.pdf, RK-09-2018-50pr02.pdf


51. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na projekt v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0457/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2018-51, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-09-2018-51, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-09-2018-51, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-51, RK-09-2018-51pr01.pdf, RK-09-2018-51pr02.pdf


52. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zařadit novou akci „OA, SZŠ, SOŠ Jihlava – záložní pracoviště KrÚ“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0458/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „OA, SZŠ, SOŠ Jihlava – záložní pracoviště KrÚ“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-52


53. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a předkupním právu - k.ú. Věž

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a předkupním právu v k. ú. Věž. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0459/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít  mezi obcí Věž, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod pozemku par. č. 872/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 319 m2 v k. ú. Věž za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 + DPH při současném sjednání předkupního práva pro obec Věž, a to za stejných podmínek, za kterých by měl být pozemek kupován.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018), Odbor sociálních věcí (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-53, RK-09-2018-53pr01.pdf


54. Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov II“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro danou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0460/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 23. 11. 2012 na základě usnesení č. 0445/05/2012/ZK mezi městysem Bobrová a Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-54, RK-09-2018-54pr01.pdf


K bodům 55 – 63, 65 - 68, 71 - 73, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


55. Darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov

Usnesení 0461/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. Kozlov u Jihlavy  a obci Kozlov dle materiálu RK-09-2018-55, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov dle materiálu RK-09-2018-55, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-55, RK-09-2018-55pr01.xls, RK-09-2018-55pr02.pdf


56. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení 0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0324/04/2012/ZK a změna usnesení 0359/05/2009/ZK

Usnesení 0462/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • změnit usnesení 0191/03/2009/ZK, ve znění usnesení 0381/05/2010/ZK, 0194/03/2011/ZK a 0324/04/2012/ZK tak, že materiál ZK-03-2009-36, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-09-2018-56, př. 1;
 • změnit usnesení 0359/05/2009/ZK tak, že materiál ZK-05-2009-50, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-09-2018-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-56, RK-09-2018-56pr01.xls, RK-09-2018-56pr02.xls


57. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek v k. ú. Macourov a obci Žižkovo Pole po realizaci projektu „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“

Usnesení 0463/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Vltavy, státním podnikem na straně povinného a Krajem Vysočina na straně oprávněného smlouvu o zřízení služebnosti a to úplatně za jednorázovou částku 10 000 Kč + DPH, dle smlouvy dle materiálů RK-09-2018-57, př. 1 a RK-09-2018-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-57, RK-09-2018-57pr01.doc, RK-09-2018-57pr02.pdf, RK-09-2018-57pr03.pdf


58. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ 8. stavba – úsek č. 1

Usnesení 0464/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek pro stavbu „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ 8. stavba - úsek č. 1 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-09-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-58, RK-09-2018-58pr01.xls


59. Návrh na zrušení usnesení 1066/20/2017/RK, usnesení 0299/04/2017/ZK a majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“

Usnesení 0465/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 1066/20/2017/RK;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-09-2018-59, př. 2 a části silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová do vlastnictví městyse Bobrová;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v k. ú. Olešínky do vlastnictví obce Zvole v rozsahu dle materiálu RK-09-2018-59, př. 4;
 • zahájit jednání s Povodím Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno o možnostech majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“ dle geometrických plánů, které byly s kolaudačním souhlasem zapsány do katastru nemovitostí pro k. ú. Horní Bobrová a pro k. ú. Dolní Bobrová, oba obec Bobrová;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu části silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č.  2681/6 v k. ú. Horní Bobrová;
 • rozhodnout:
 • zrušit usnesení 0299/04/2017/ZK;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2018-59, př. 1 z vlastnictví městyse Bobrová do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2018-59, př. 3 z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a cenu dle materiálů RK-09-2018-59, př. 5RK-09-2018-59, př. 6 a RK-09-2018-59, př. 7 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2018-59, př. 2 a část silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č.  2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2018-59, př. 4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-59, RK-09-2018-59pr01.xls, RK-09-2018-59pr02.xls, RK-09-2018-59pr03.xls, RK-09-2018-59pr04.xls, RK-09-2018-59pr05.xls, RK-09-2018-59pr06.xls, RK-09-2018-59pr07.xls, RK-09-2018-59pr08.pdf


60. Výkup pozemků v k.ú. Hostákov a obci Vladislav

Usnesení 0466/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky  par. č. 616/3 ostatní plocha, silnice o výměře 179  m2 a par. č. 617/3 ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2 v k.ú. Hostákov a obci Vladislav za dohodnutou kupní cenu 18 400 Kč od vlastníka uvedeného  v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-60, RK-09-2018-60pr01.pdf


61. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 0467/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky dle materiálu RK-09-2018-61, př. 1, z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2 .

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-61, RK-09-2018-61pr01.xls


62. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0039/01/2012/ZK, 0119/02/2012/ZK, 0219/03/2012/ZK, 0309/04/2012/ZK, 0428/05/2012/ZK, 0562/08/2012/ZK

Usnesení 0468/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit:

 • usnesení 0039/01/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-01-2012-39, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-62, př. 1;
 • usnesení 0119/02/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-02-2012-42, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-62, př. 2;
 • usnesení 0219/03/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-03-2012-42, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-62, př. 3;
 • usnesení 0309/04/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-04-2012-49, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-62, př. 4;
 • usnesení 0428/05/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-05-2012-51, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-62, př. 5;
 • usnesení 0562/08/2012/ZK tak, že původní materiál ZK-08-2012-26, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-62, př. 6.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-62, RK-09-2018-62pr01.xls, RK-09-2018-62pr02.xls, RK-09-2018-62pr03.xls, RK-09-2018-62pr04.xls, RK-09-2018-62pr05.xls, RK-09-2018-62pr06.xls


63. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0033/01/2011/ZK, 0123/02/2011/ZK, 0194/03/2011/ZK, 0314/04/2011/ZK a 0384/05/2011/ZK

Usnesení 0469/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit:

 • usnesení 0033/01/2011/ZK tak, že  původní materiál ZK-01-2011-32, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-63, př. 1;
 • usnesení 0123/02/2012/ZK tak, žepůvodní materiál ZK-02-2011-52, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-63, př. 2 a původní materiál ZK-02-2011-52, př. 2 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-63, př. 3;
 • usnesení 0194/03/2011/ZK tak, že původní materiál ZK-03-2011-17, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-63, př. 4;
 • usnesení 0314/04/2011/ZK tak, že původní materiál ZK-04-2011-39, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-63, př. 5 a původní materiál ZK-04-2011-39, př. 2 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-63, př. 6;
 • usnesení 0384/05/2011/ZK tak, že původní materiál ZK-05-2011-35, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-63, př. 7.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-63, RK-09-2018-63pr01.xls, RK-09-2018-63pr02.xls, RK-09-2018-63pr03.xls, RK-09-2018-63pr04.xls, RK-09-2018-63pr05.xls, RK-09-2018-63pr06.xls, RK-09-2018-63pr07.xls


65. Darování silnice III/13017 a pozemku zastavěného touto silnicí - k.ú. Kamenná Lhota

Usnesení 0470/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace - bývalé silnice III/13017 vyřazené ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství;
 • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou silnici III/13017 vyřazenou ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1023/1 - ost. plocha, silnice o výměře 7 803 m2 v k. ú. Kamenná Lhota touto pozemní komunikací zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná Lhota.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-65, RK-09-2018-65pr01.pdf


66. Předání nemovité věci do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemek pod stávající silnicí III/38815

Usnesení 0471/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2018-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-66, RK-09-2018-66pr01.doc


67. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucích darovacích smluv v k. ú. Brtnice

Usnesení 0472/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2018-67, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10 v k. ú. Brtnice, zastavěných chodníkem do vlastnictví města Brtnice;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Brtnice zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“ darovat část pozemku KN par. č. 2248/2, zastavěného zastávkovým zálivem, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“  darovat části pozemků KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10, zastavěných chodníkem, do vlastnictví města Brtnice a město Brtnice se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-67, RK-09-2018-67pr01.xls


68. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0104/02/2010/ZK, 0381/05/2010/ZK, 0484/06/2010/ZK, 0543/07/2010/ZK

Usnesení 0473/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit:

 • usnesení 0104/02/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-02-2010-35, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-68, př. 1;
 • usnesení 0381/05/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-05-2010-53, př. 1 bude nahrazen materiály RK-09-2018-68, př. 2 a RK-09-2018-68, př. 3;
 • usnesení 0484/06/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-06-2010-37, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-68, př. 4;
 • usnesení 0543/07/2010/ZK tak, že původní materiál ZK-07-2010-34, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2018-68, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-68, RK-09-2018-68pr01.xls, RK-09-2018-68pr02.xls, RK-09-2018-68pr03.xls, RK-09-2018-68pr04.xls, RK-09-2018-68pr05.xls


71. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0474/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-09-2018-71, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-71, RK-09-2018-71pr01.xlsx


72. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – změna usnesení 0451/06/2017/ZK

Usnesení 0475/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0451/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 tak, že materiál ZK-06-2017-17, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-09-2018-72, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-72, RK-09-2018-72pr01.xls


73. Výmaz předkupního práva v k. ú. Bohdalec

Usnesení 0476/09/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-73


64. Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0477/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-09-2018-64, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-09-2018-64, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-09-2018-64, př. 3upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-64, RK-09-2018-64pr01.doc, RK-09-2018-64pr02.doc, RK-09-2018-64pr03.doc


69. Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem ohledně majetkoprávní přípravy stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0478/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout v případě, že se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům 927/3 a par. č. 933/3 v k. ú. Jimramov dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů a podat k příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-69


70. Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ PTA Jihlava – Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0479/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „SŠ PTA Jihlava – Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-09-2018-70, př. 1.

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-09-2018-70, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-09-2018-70, př. 3upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-70, RK-09-2018-70pr01.doc, RK-09-2018-70pr02.doc, RK-09-2018-70pr03.doc


92. Koupě hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a související řešení movitých věcí pro zajištění odborné výuky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – návrh na schválení rozpočtových opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělili radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0480/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 9,5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 9,5 mil. Kč za účelem pořízení hmotného nemovitého majetku v areálu Strojírenská pro činnost Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy  o částku 3 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 3 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro výuku svařování na pracovišti Strojírenská Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-09-2018-92, př. 7;
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebností v souvislosti s nabytím hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k.ú. Město Žďár;
 • rozhodnout nabýt úplatně hmotný nemovitý majetek v k.ú. Město Žďár z vlastnictví společnosti ŽĎAS, a.s. do vlastnictví Kraje Vysočina a zřídit služebnosti vše dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu RK-09-2018-92, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018), Odbor majetkový (27. 3. 2018)

termín: 27. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-92, RK-09-2018-92pr01.pdf, RK-09-2018-92pr02.doc, RK-09-2018-92pr03.doc, RK-09-2018-92pr04.doc, RK-09-2018-92pr05.pdf, RK-09-2018-92pr06.doc, RK-09-2018-92pr07.doc


74. Projektové záměry příspěvkových organizací kraje jako finančních partnerů projektu „Učíme se ze života pro život“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu zařadit projektové záměry příspěvkových organizací kraje do stavu „Zařazená akce“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0481/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit do stavu „Zařazená akce“ projektové záměry s aktivitami dle materiálů RK-09-2018-74, př. 2 a RK-09-2018-74, př. 3, příspěvkových organizací dle materiálu RK-09-2018-74, př. 1, v maximální výši způsobilých výdajů dle materiálu RK-09-2018-74, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-74, RK-09-2018-74pr01.xls, RK-09-2018-74pr02.pdf, RK-09-2018-74pr03.pdf


75. Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0482/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy o částku 2 219 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 219 tis. Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 422 tis. Kč a  závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 797 tis. Kč Střední škole stavební Třebíč, IČO: 60418451 na nákup vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-75


76. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0483/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017 dle materiálu RK-09-2018-76, př. 1 a shrnutí výroční zprávy dle materiálu RK-09-2018-76, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-76, RK-09-2018-76pr01.doc, RK-09-2018-76pr02.pdf


77. Návrh na provedení rozpočtového opatření, úprava závazných ukazatelů vybraných středních škol

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0484/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-09-2018-77, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" a "Odvod z fondu investic" dle materiálu RK-09-2018-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-77, RK-09-2018-77pr01.xls


78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí SK Nové Město na Moravě z.s. o dotaci na zajištění pořadatelství MS v letním biatlonu 2018. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0485/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 5 000 000 Kč SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378480 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-09-2018-78, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018), Odbor ekonomický (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-78, RK-09-2018-78pr01.pdf


79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C)

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0486/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 – Mateřské školy a § 3113 – Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2018 v celkové výši 48 188 Kč dle materiálu RK-09-2018-79;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2018-79, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-79, RK-09-2018-79pr01.xls


80. Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádosti 2 organizátorů mistrovství o finanční podporu na pořádání sportovních mistrovství. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0487/09/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 64 100 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-09-2018-80, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-09-2018-80, př. 1 a RK-09-2018-80, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-80, RK-09-2018-80pr01.pdf, RK-09-2018-80pr02.pdf, RK-09-2018-80pr03.xls


81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru BK Pelhřimov, sportovní spolek

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí sportovního spolku BK Pelhřimov o finanční dar na pořádání basketbalového turnaje Evropské ligy mládeže. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0488/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar BK Pelhřimov, sportovní spolek, se sídlem Hodějovická 448, 393 01 Pelhřimov, IČO: 63893631 ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-09-2018-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-81, RK-09-2018-81pr01.pdf


82. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0489/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 1  750 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost na poskytnutí finančního daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. IČO 26217350;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 1 750 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350 dle materiálu RK-09-2018-82, př.  1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-82, RK-09-2018-82pr01.pdf


83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0490/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;
 • rozhodnout poskytnout dary obcím v celkové výši 10 849 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) dle materiálu RK-09-2018-83, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2018-83, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018)

termín: 31. 8. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-83, RK-09-2018-83pr01.pdf, RK-09-2018-83pr02.xls, RK-09-2018-83pr03.doc


84. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol zřizovaných Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu jmenovat členy konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol kraje. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0491/09/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol dle materiálu RK-09-2018-84, př. 1;

rozhoduje

přizvat k jednání konkursních komisí zástupce obcí, ve kterých se školy nachází, a vedoucího odboru školství dle materiálu RK-09-2018-84, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 7. 2018)

termín: 31. 7. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-84, RK-09-2018-84pr01.doc


85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0492/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 6 846 220 Kč dle materiálu RK-09-2018-85;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 3 574 140 Kč na realizaci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 3 272 080 Kč na realizaci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou";
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 3 574 140 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 3 272 080 Kč na rok 2018 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-85


86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0493/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114  –  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 129 398,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494, o částku 129 398,40 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-09-2018-86.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-86


K bodům 87, 88, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou na projekt „Laboratoř elektrotechnických měření“

Usnesení 0494/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“ dle materiálu RK-09-2018-87, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 748 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 748 000 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou, na předfinancování projektu „Laboratoř elektrotechnických měření“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-87, RK-09-2018-87pr01.docx, RK-09-2018-87pr02.pdf, RK-09-2018-87pr03.pdf, RK-09-2018-87pr04.xls, RK-09-2018-87pr05.xls, RK-09-2018-87pr06.pdf


88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na projekt „Modernizace výuky technických oborů“

Usnesení 0495/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace výuky technických oborů“ dle materiálu RK-09-2018-88, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 200 779 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 200 779 Kč s určením pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na předfinancování a spolufinancování projektu „Modernizace výuky technických oborů“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-88, RK-09-2018-88pr01.docx, RK-09-2018-88pr02.pdf, RK-09-2018-88pr03.pdf, RK-09-2018-88pr04.xls, RK-09-2018-88pr05.pdf, RK-09-2018-88pr06.doc


89. Společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit uvedený projektový záměr. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0496/09/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
projektový záměr „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ dle materiálů RK-09-2018-89, př. 1, RK-09-2018-89, př. 2 a RK-09-2018-89, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2018-89, př. 7;
ukládá
 • OŠMS předložit poskytovateli dotace (Domu zahraničních služeb) projektovou žádost dle materiálů RK-09-2018-89, př. 1, RK-09-2018-89, př. 2 a RK-09-2018-89, př. 3;
 • OŠMS v případě schválení projektu před podpisem smlouvy o financování předložit zastupitelstvu kraje smlouvu o spolupráci mezi partnery;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • o zapojení Kraje Vysočina do společného projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ Kraje Vysočina a regionů Dolní Rakousko, Grand Est a Tampere dle materiálů RK-09-2018-89, př. 1, RK-09-2018-89, př. 2 a RK-09-2018-89, př. 3;
 • uzavřít smlouvy s níže uvedenými partnery dle materiálů RK-09-2018-89, př. 4 a RK-09-2018-89, př. 5:
   • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a  středisko služeb školám, příspěvková organizace, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava, IČO 75140349, PIC 947694851;
   • TAMPERE, ALEKSIS KIVEN KATU 14-16, 33100 TAMPERE, Finland, National 02116752, PIC 998829080;
   • LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HUGUES LIBERGIER, 55 Rue Libergier, 51100, Reims, France, National ID 195100359, PIC 949023169;
   • Lycée Polyvalent Stéphane Hessel, 8 rue Godart Roger, Post code 51331, France, National ID 195100680, PIC 949554923;
   • Rectorat de l'académie de Reims, 1 rue navier, 51082 Reims, France, National ID 175 104 306, PIC 933425957;
   • Land Niederösterreich, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, representing Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Austria, National ID DVR: 0059986, PIC 907064364.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 3. 2018), Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-89, RK-09-2018-89pr01.pdf, RK-09-2018-89pr02.xlsx, RK-09-2018-89pr03.pdf, RK-09-2018-89pr04.doc, RK-09-2018-89pr05.doc, RK-09-2018-89pr06.pdf, RK-09-2018-89pr07.pdf


90. Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole školství, mládeže a sportu

Ze zasedání se omluvila J. Fischerová. K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu.

Rada kraje materiál projednala a na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal o odložení tohoto materiálu. Rada kraje požadavek předkladatele akceptoval.

Rada kraje materiál projednala a na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal o projednání tohoto materiálu na příštím zasedání rady kraje. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-90, RK-09-2018-90pr01.docx, RK-09-2018-90pr02.docx


91. Řešení situace v Dětském domově, Budkov 1

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje sloučit příspěvkovou organizaci Dětský domov, Budkov, s příspěvkovou organizací Dětský domov, Jemnice. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0497/09/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout sloučit příspěvkovou organizaci Dětský domov, Budkov 1, IČO  47443014 s příspěvkovou organizací Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, IČO 60418516 dnem 1. 7. 2018 dle materiálu RK-09-2018-91, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2018-91, RK-09-2018-91pr01.doc, RK-09-2018-91pr02.doc


94. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 09/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 3. 2018, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 


 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA           ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                    …..………………………………….……

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 09/2018 dne 13. 3. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 15. 3. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz