Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 09/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 09/2019, které se konalo dne 19. 3. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 19. 3. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2019
02.  "Zajištění úklidových služeb" výběr nejvýhodnější nabídky
03.  Rozprava členů rady

Usnesení 0476/09/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 19. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 08/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. "Zajištění úklidových služeb" výběr nejvýhodnější nabídky

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, sdělila radě kraje doplňující detaily k návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Závěrem diskuze rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0477/09/2019/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.

termín: 5. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-09-2019-02, RK-09-2019-02pr01.pdf, RK-09-2019-02pr02.pdf


03. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 09/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 4. 2019, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc. …..………………………………….……Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 09/2019 dne 19. 3. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 3. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz