Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 09/2020 - 24. 3. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Výzva k předkládání projektů č. 1 roku 2020" - schválení navržených podpor
3 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
4 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
5 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
7 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
8 Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
9 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 včetně návrhu rozpočtového opatření
10 Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2019
11 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
12 „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 – věcné dary oceněným
13 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
14 Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2019 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2019
15 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
16 Zrušení veřejné zakázky na služby II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
17 Přijetí dotace a ukončení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
18 Stavební záměry Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava v areálu na ulici Polenská,návrh na změnu akcí v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1
19 Souhlasy se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
20 Nabytí pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ, zastavěného v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba.
21 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řásná, obec Řásná
22 Vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Černá
23 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče, k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice
24 Vzájemné darování mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
25 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
26 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
27 Uzavření smluv v k. ú. a obci Horní Cerekev se Správou železnic, státní organizací
28 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice – průtah a rekonstrukce svahu“
29 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Hlohov, obec Číhošť
30 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - tělocvična
31 Prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
32 Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
33 Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
34 Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/406 Telč - hranice kraje“
35 Návrh na změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 – darování pozemků v k. ú. Měřín a obci Měřín
36 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
37 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Telč
38 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou
39 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy – změna usnesení 0120/02/2016/ZK ve znění usnesení 0227/03/2016/ZK
40 Veřejná zakázka "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server"
41 Veřejná zakázka "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon
42 5. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
43 Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."
44 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
45 6. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
47 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
52 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
53 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
54 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
55 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“
57 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ a projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“
58 Závěrečná zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
59 Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
60 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 3. žádosti o platbu
61 Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
62 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
63 Závěrečné vyhodnocení akce „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ (OPŽP)
64 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Opatovské zákopy
65 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
66 Pravidla Rady Kraje Vysočina k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v dopravních prostředcích užívaných dopravci veřejné dopravy v závazku veřejné služby v Kraji Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz