Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 09/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 09/2020, které se konalo dne 24. 3. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 24. 3. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 66. Pravidla Rady Kraje Vysočina k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v dopravních prostředcích užívaných dopravci veřejné dopravy v závazku veřejné služby v Kraji Vysočina do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2020
02.  Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Výzva k předkládání projektů č. 1 roku 2020" - schválení navržených podpor
03.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
04.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
05.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06.  Peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
07.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
08.  Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 včetně návrhu rozpočtového opatření
10.  Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2019
11.  Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
12.  „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 – věcné dary oceněným
13.  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
14.  Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2019 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2019
15.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
16.  Zrušení veřejné zakázky na služby II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
17.  Přijetí dotace a ukončení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
18.  Stavební záměry Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava v areálu na ulici Polenská,návrh na změnu akcí v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1
19.  Souhlasy se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
20.  Nabytí pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ, zastavěného v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba.
21.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řásná, obec Řásná
22.  Vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Černá
23.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče, k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice
24.  Vzájemné darování mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
25.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
27.  Uzavření smluv v k. ú. a obci Horní Cerekev se Správou železnic, státní organizací
28.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice – průtah a rekonstrukce svahu“
29.  Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Hlohov, obec Číhošť
30.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - tělocvična
31.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
32.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
33.  Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
34.  Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/406 Telč - hranice kraje“
35.  Návrh na změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 – darování pozemků v k. ú. Měřín a obci Měřín
36.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
37.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Telč
38.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou
26.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
39.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy – změna usnesení 0120/02/2016/ZK ve znění usnesení 0227/03/2016/ZK
40.  Veřejná zakázka "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server"
41.  Veřejná zakázka "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon
42.  5. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
43.  Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."
44.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
45.  6. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
47.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
51.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
52.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
53.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
54.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
55.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
56.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“
57.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ a projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“
58.  Závěrečná zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
59.  Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
60.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 3. žádosti o platbu
61.  Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
62.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
63.  Závěrečné vyhodnocení akce „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ (OPŽP)
66.  Pravidla Rady Kraje Vysočina k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v dopravních prostředcích užívaných dopravci veřejné dopravy v závazku veřejné služby v Kraji Vysočina
64.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Opatovské zákopy
65.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
67.  Rozprava členů rady

Usnesení 0511/09/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 24. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 08/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Výzva k předkládání projektů č. 1 roku 2020" - schválení navržených podpor

D. Šťastná, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2020 žadatelům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0512/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy k předkládání projektů č. 1 roku 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-02, RK-09-2020-02pr01.pdf

 

V průběhu jednání odešel J. Hyliš. K navrhovaným bodům 03 - 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


03. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

Usnesení 0513/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 547 500 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 547 500 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc únor.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 4. 2020), Odbor ekonomický (15. 4. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (15. 4. 2020)

termín: 15. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-03


04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0514/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 2 000 000 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 2 000 000 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-04, RK-09-2020-04pr01.pdf


05. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0515/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-09-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 4. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (3. 4. 2020)

termín: 3. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-05, RK-09-2020-05pr01.pdf


06. Peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0516/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-09-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 4. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (3. 4. 2020)

termín: 3. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-06, RK-09-2020-06pr01.pdf


07. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí studentky o souhlas se zařazením do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0517/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-09-2020-07, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-09-2020-07, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-07, RK-09-2020-07pr01.doc, RK-09-2020-07pr02.doc, RK-09-2020-07pr03.pdf, RK-09-2020-07pr04.xls


08. Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč o souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0518/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-09-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-08, RK-09-2020-08pr01.docx


09. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020 včetně návrhu rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit návrhy rozpočtů a plánů příspěvkových organizací kraje na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2020. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0519/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2020;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

  - celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

  - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic; 

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu: 

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá

 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2020;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
  • předložit na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu přehled o zakoupených sbírkových předmětech do sbírek muzejní povahy v roce 2020 z fondu investic v termínu nejpozději do 20. 12. 2020.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-09, RK-09-2020-09pr01.xls, RK-09-2020-09pr02.xls, RK-09-2020-09pr03.xls, RK-09-2020-09pr04.xls, RK-09-2020-09pr05.xls, RK-09-2020-09pr06.xls, RK-09-2020-09pr07.xls, RK-09-2020-09pr08.xls, RK-09-2020-09pr09.xls, RK-09-2020-09pr10.xls, RK-09-2020-09pr11.xls


10. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2019

M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0520/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2019 dle materiálů RK-09-2020-10, př. 1, RK-09-2020-10, př. 2, RK-09-2020-10, př. 3 a RK-09-2020-10, př. 4.

odpovědnost: Odbor kontroly (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-10, RK-09-2020-10pr01.doc, RK-09-2020-10pr02.doc, RK-09-2020-10pr03.doc, RK-09-2020-10pr04.doc


11. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, upřesnila radě kraje návrh stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0521/09/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-09-2020-11, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-11, RK-09-2020-11pr01.xls, RK-09-2020-11pr02.doc


12. „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 – věcné dary oceněným

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout věcné dary vítězům uvedené soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0522/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019“ dle specifikace uvedené v materiálu RK-09-2020-12, př. 1 a dle vzoru smlouvy, který je uveden v materiálu RK-09-2020-12, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-12, RK-09-2020-12pr01.xls, RK-09-2020-12pr02.docx


13. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností

E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit aktualizaci pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0523/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností dle materiálu RK-09-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Oddělení vnitřní kontroly (24. 3. 2020)

termín: 24. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-13, RK-09-2020-13pr01.doc, RK-09-2020-13pr02.doc


14. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2019 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2019

E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí shora uvedené souhrnné zprávy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0524/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2019 dle materiálu RK-09-2020-14, př. 1;
 • Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2019 dle materiálu RK-09-2020-14, př. 2.

odpovědnost: Oddělení vnitřní kontroly (24. 3. 2020)

termín: 24. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-14, RK-09-2020-14pr01.doc, RK-09-2020-14pr02.xls


15. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0525/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď dle materiálu RK-09-2020-15, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO 25253361, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-09-2020-15, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-15, RK-09-2020-15pr01.pdf


16. Zrušení veřejné zakázky na služby II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje návrh zrušit zadávací řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0526/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zrušit veřejnou zakázku na služby II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD dle materiálu RK-09-2020-16, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat účastníkům zadávacího řízení písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (3. 4. 2020)

termín: 3. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-16, RK-09-2020-16pr01.pdf


17. Přijetí dotace a ukončení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0527/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu o účelovou dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 172 894,21 Kč;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu a připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-17, RK-09-2020-17pr01.xls


18. Stavební záměry Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava v areálu na ulici Polenská,návrh na změnu akcí v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1

M. Kukla sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit stavební záměry v areálu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0528/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • stavební záměr „SŠ PTA Jihlava – Přístavba učeben“ dle materiálu RK-09-2020-18, př. 1;
 • stavební záměr „SŠ PTA Jihlava – Demolice a návrh objektu dílen“ dle materiálu RK-09-2020-18, př. 2;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit projektovou přípravu stavebních záměrů „SŠ PTA Jihlava – Přístavba učeben Polenská“ a „SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská“ v rozsahu schválených stavebních záměrů.

rozhoduje

 • změnit název akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 - Školství z názvu "SŠ PTA Jihlava - Výstavba ruční dílny Polenská" na nový název "SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská";
 • zařadit do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství novou akci s názvem "SŠ PTA Jihlava - Přístavba učeben Polenská";

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-18, RK-09-2020-18pr01.zip, RK-09-2020-18pr02.zip

 

K navrhovaným bodům 19 – 25, 27 - 38, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


19. Souhlasy se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Usnesení 0529/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2020-19, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-19, RK-09-2020-19pr01.xls


20. Nabytí pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ, zastavěného v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba.

Usnesení 0530/09/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 126/6 v k.ú. Olešná u Pelhřimova zastavěný stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-20


21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řásná, obec Řásná

Usnesení 0531/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-21, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-21, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-21, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/2 v k. ú. Řásná z vlastnictví obce Řásná do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-21, RK-09-2020-21pr01.xls, RK-09-2020-21pr02.xls, RK-09-2020-21pr03.pdf


22. Vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Černá

Usnesení 0532/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-09-2020-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Černá dle materiálu RK-09-2020-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Černá a Milíkov a obci Černá dle materiálu RK-09-2020-22, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-22, RK-09-2020-22pr01.xlsx, RK-09-2020-22pr02.xlsx, RK-09-2020-22pr03.pdf, RK-09-2020-22pr04.pdf, RK-09-2020-22pr05.pdf


23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče, k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice

Usnesení 0533/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-23, př. 1, oddělené geometrickými plány č. 779-19100/2017 a č. 149-19100/2017 z pozemků par. č. 2986/1, par. č.  2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a par. č. 440/1 v k. ú. Víska u Kněžic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice.

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-23, př. 1, oddělené geometrickými plány č. 779-19100/2017 a č. 149-19100/2017 z pozemků par. č. 2986/1, par. č. 2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a par. č. 440/1 v k. ú. Víska u Kněžic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-23, př. 2, oddělené geometrickými plány č. 779-19100/2017 a č. 149-19100/2017 z pozemků par. č. 2981/1, par. č. 3033/6 v k. ú. Kněžice u Třebíče a par. č. 440/4 v k. ú. Víska u Kněžic z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-23, RK-09-2020-23pr01.xls, RK-09-2020-23pr02.xls, RK-09-2020-23pr03.pdf, RK-09-2020-23pr04.pdf


24. Vzájemné darování mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou

Usnesení 0534/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1979/3 o výměře 16 m2, odděleného geometrickým plánem č. 386-51/2017 z pozemku par. č. 1979/1 v k. ú. a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemek par. č. 1979/3 po výměře 16 m2 oddělený geometrickým plánem č. 386-51/2017 z pozemku par. č. 1979/1 v k. ú. a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Pavlov dle materiálu RK-09-2020-24, př. 1 z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-24, RK-09-2020-24pr01.xlsx, RK-09-2020-24pr02.pdf, RK-09-2020-24pr03.pdf


25. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad

Usnesení 0535/09/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt dle GP č. 661-18/2019 nově oddělený pozemek par. č.  1190 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 075 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-25, RK-09-2020-25pr01.pdf


27. Uzavření smluv v k. ú. a obci Horní Cerekev se Správou železnic, státní organizací

Usnesení 0536/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 2600/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev za podmínek uvedených materiálu RK-09-2020-27, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání pozemku par. č. 2600/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev za podmínek uvedených materiálu RK-09-2020-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-27, RK-09-2020-27pr01.pdf, RK-09-2020-27pr02.pdf, RK-09-2020-27pr03.pdf


28. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice – průtah a rekonstrukce svahu“

Usnesení 0537/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice – průtah a rekonstrukce svahu“ smlouvu o zřízení služebnosti mezi GasNet, s.r.o., jako oprávněným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako povinným ze služebnosti, dle materiálu RK-09-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-28, RK-09-2020-28pr01.docx


29. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Hlohov, obec Číhošť

Usnesení 0538/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat část pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Číhošť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Obec Číhošť – sběrná místa a kontejnery" darovat část pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov, v rozsahu cca 8 m2, zastavěnou touto stavbou, do vlastnictví obce Číhošť a obec Číhošť se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-29, RK-09-2020-29pr01.pdf


30. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - tělocvična

Usnesení 0539/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků p. č. 3319/1, 3327, 3382/1, 3275, 3402 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění a provozování přípojek inženýrských sítí – přípojka horkovodu (na částech p. č. 3319/1, 3327, 3382/1), dešťová kanalizace (na části p. č. 3382/1), vodoměrná šachta (na části p. č. 3402), sjezd (na částech p. č. 3275 a 3402) – včetně práva chůze a jízdy za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-30


31. Prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice

Usnesení 0540/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 359/28 o výměře 53 m2, odděleného geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 359/28 o výměře 53 m2, oddělený geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za kupní cenu 3 013 Kč zjištěnou dle znaleckého posudku.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-31, RK-09-2020-31pr01.pdf


32. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 0541/09/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-32, RK-09-2020-32pr01.pdf


33. Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz

Usnesení 0542/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o postupu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve věci vyhlášeného výběrového řízení na výběr zájemce o koupi při prodeji hmotných nemovitých věci v k. ú. a obci Těchobuz;

ruší

výběrové řízení na výběr zájemce o koupi při prodeji hmotných nemovitých věci v k. ú. a obci Těchobuz vyhlášené na základě usnesení 0089/02/2020/RK.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 3. 2020)

termín: 24. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-33, RK-09-2020-33pr01.doc


34. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/406 Telč - hranice kraje“

Usnesení 0543/09/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-34, RK-09-2020-34pr01.doc


35. Návrh na změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 – darování pozemků v k. ú. Měřín a obci Měřín

Usnesení 0544/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-35, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 1185-40/2020 z pozemku KN par. č. 188/1 v katastrálním území Měřín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 tak, že materiál ZK-07-2019-32, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-09-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-35, RK-09-2020-35pr01.xls, RK-09-2020-35pr02.pdf


36. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0545/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-09-2020-36, př. 1 a RK-09-2020-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-36, RK-09-2020-36pr01.xlsx, RK-09-2020-36pr02.xlsx


37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Telč

Usnesení 0546/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-09-2020-37, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-09-2020-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-09-2020-37, př. 2 z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-37, RK-09-2020-37pr01.xlsx, RK-09-2020-37pr02.xlsx


38. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou

Usnesení 0547/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením č. 0512/06/2014/ZK ze dne 18. 11. 2014 zvýšit kupní cenu na částku 125 Kč/m2 u pozemků uvedených v materiálu RK-09-2020-38, př. 1, o jejichž úplatném nabytí do vlastnictví kraje rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0439/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně do vlastnictví kraje pozemky zastavěné krajskými silnicemi v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-38, př. 2 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020), Odbor majetkový (12. 5. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-38, RK-09-2020-38pr01.xls, RK-09-2020-38pr02.xls


26. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

M. Kukla seznámil radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0548/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-09-2020-26, př. 1upr1 a RK-09-2020-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-26, RK-09-2020-26pr01.pdf, RK-09-2020-26pr02.pdf


39. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy – změna usnesení 0120/02/2016/ZK ve znění usnesení 0227/03/2016/ZK

M. Kukla informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o žádostech vlastníků pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy na změnu kupní ceny pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0549/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit ceny nabývaných pozemků vykupovaných dle usnesení 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 ve znění usnesení 0227/03/2016/ZK ze dne 10. 5.  2016 v rozsahu dle materiálu RK-09-2020-39, př. 1 na částku 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-39, RK-09-2020-39pr01.xls


40. Veřejná zakázka "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server"

M. Kukla předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0550/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server" formou zjednodušeného podlimitního řízení;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-09-2020-40, př. 1;

schvaluje

hodnotící komisi dle materiálu RK-09-2020-40, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-40, RK-09-2020-40pr01.doc, RK-09-2020-40pr02.doc


41. Veřejná zakázka "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon

M. Kukla předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0551/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-09-2020-41, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-09-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-41, RK-09-2020-41pr01.doc, RK-09-2020-41pr02.docx

 

K navrhovaným bodům 42 - 45, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


42. 5. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“

Usnesení 0552/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-09-2020-42, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-09-2020-42, př. 2 projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o realizaci a Žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-42, RK-09-2020-42pr01.pdf, RK-09-2020-42pr02.pdf, RK-09-2020-42pr03.docx


43. Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."

Usnesení 0553/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_19_009 dle materiálů RK-09-2020-43, př. 2, RK-09-2020-43, př. 3, RK-09-2020-43, př. 4, RK-09-2020-43, př. 5.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-43, RK-09-2020-43pr01.xls, RK-09-2020-43pr02.doc, RK-09-2020-43pr03.doc, RK-09-2020-43pr04.doc, RK-09-2020-43pr05.doc


44. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

Usnesení 0554/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 191 140,12 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor ekonomický (27. 3. 2020), Odbor sociálních věcí (27. 3. 2020)

termín: 27. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-44


45. 6. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

Usnesení 0555/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

6. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-09-2020-45;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 6. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-45

 

V průběhu jednání přišel V. Novotný. K navrhovaným bodům 46 - 50, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Usnesení 0556/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 29 925 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 427 039,25 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 456 964,25 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 29 925 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 427 039,25 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2020), Odbor ekonomický (30. 4. 2020), Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-46


47. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"

Usnesení 0557/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnerů projektu v celkové výši 17 426,08 Kč určenou na realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I".

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-47


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Usnesení 0558/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 857 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2020-48, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 2 materiálu RK-09-2020-48, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2020-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 12. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-48, RK-09-2020-48pr01.xls


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“

Usnesení 0559/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 1 253 000 Kč dle materiálu RK-09-2020-49;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 574 000 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 679 000 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 574 000 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 679 000 Kč na rok 2020 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-49


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení 0560/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 482 898 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 o částku 1 482 898 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-09-2020-50.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 3. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-50, RK-09-2020-50pr01.doc


51. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0561/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-09-2020-51, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-09-2020-51, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-51, př. 6.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-51, RK-09-2020-51pr01.pdf, RK-09-2020-51pr02.pdf, RK-09-2020-51pr03.pdf, RK-09-2020-51pr04.pdf, RK-09-2020-51pr05.pdf, RK-09-2020-51pr06.pdf


52. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti uvedené školy o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0562/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-09-2020-52, př. 1 a RK-09-2020-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-52, RK-09-2020-52pr01.doc, RK-09-2020-52pr02.doc

 

K navrhovaným bodům 53 – 60, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


53. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“

Usnesení 0563/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 110 961,84 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-53


54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“

Usnesení 0564/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „RUMOBIL“ o přijaté finanční prostředky ve výši 605 328,54 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-54


55. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

Usnesení 0565/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConNat“ o přijaté finanční prostředky ve výši 316 008,32 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-55


56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“

Usnesení 0566/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 30 528,55 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (24. 3. 2020), Odbor ekonomický (24. 3. 2020)

termín: 24. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-56


57. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ a projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“

Usnesení 0567/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 104 520,76 Kč a projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 837 539,48 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (24. 3. 2020), Odbor ekonomický (24. 3. 2020)

termín: 24. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-57


58. Závěrečná zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu č. 4 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

Usnesení 0568/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-09-2020-58, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 4 dle materiálu RK-09-2020-58, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2020-58, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Zjednodušenou žádost o platbu č. 4 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálů RK-09-2020-58, př. 1 a RK-09-2020-58, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (27. 3. 2020)

termín: 27. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-58, RK-09-2020-58pr01.pdf, RK-09-2020-58pr02.pdf


59. Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

Usnesení 0569/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávách o realizaci č. 2 dle materiálů RK-09-2020-59, př. 1 a RK-09-2020-59, př. 2 a ve Zjednodušených žádostech o platbu č. 2 dle materiálů RK-09-2020-59, př. 3RK-09-2020-59, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Řídícímu orgánu OPŽP Zprávy o realizaci č. 2 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 k projektům „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ dle materiálů RK-09-2020-59, př. 1, RK-09-2020-59, př. 2, RK-09-2020-59, př. 3RK-09-2020-59, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-59, RK-09-2020-59pr01.pdf, RK-09-2020-59pr02.pdf, RK-09-2020-59pr03.pdf, RK-09-2020-59pr04.pdf


60. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 3. žádosti o platbu

Usnesení 0570/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-09-2020-60, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2020-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-60, RK-09-2020-60pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 61 – 62, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


61. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 0571/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2020-61, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-61, RK-09-2020-61pr01.pdf, RK-09-2020-61pr02.pdf, RK-09-2020-61pr03.docx


62. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0572/09/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-09-2020-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-62, RK-09-2020-62pr01.pdf, RK-09-2020-62pr02.pdf


63. Závěrečné vyhodnocení akce „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci a žádost o platbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0573/09/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-09-2020-63, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-09-2020-63, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-09-2020-63, př. 3 a RK-09-2020-63, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ dle materiálů RK-09-2020-63, př. 1, RK-09-2020-63, př. 2, RK-09-2020-63, př. 3 a RK-09-2020-63, př. 4 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-63, RK-09-2020-63pr01.pdf, RK-09-2020-63pr02.pdf, RK-09-2020-63pr03.xls, RK-09-2020-63pr04.doc


66. Pravidla Rady Kraje Vysočina k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v dopravních prostředcích užívaných dopravci veřejné dopravy v závazku veřejné služby v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit shora uvedená pravidla rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0574/09/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v dopravních prostředcích užívaných dopravci veřejné dopravy v závazku veřejné služby v Kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2020-66, př. 2.;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství podat žádost do Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-66, RK-09-2020-66pr01.pdf, RK-09-2020-66pr02.doc


64. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Opatovské zákopy

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území Opatovské zákopy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0575/09/2020/RK

Rada kraje
vydává

nařízení Kraje Vysočina č. 3/2020, o zřízení přírodní rezervace Opatovské zákopy, dle materiálu RK-09-2020-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-64, RK-09-2020-64pr01.doc


65. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z uvedeného programu subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0576/09/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-09-2020-65, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-65, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-65, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-09-2020-65, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-09-2020-65, př. 6.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-09-2020-65, RK-09-2020-65pr01.pdf, RK-09-2020-65pr02.pdf, RK-09-2020-65pr03.pdf, RK-09-2020-65pr04.pdf, RK-09-2020-65pr05.pdf, RK-09-2020-65pr06.pdf


67. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 09/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 3. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.   ……...……………………………………

 

 

Ing. Vladimír Novotný            …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 09/2020 dne 24. 3. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 24. 3. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz