Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 10/2018 - 20. 3. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Smlouva o partnerství - SMART MOBILITY HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
3 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Třebíč
6 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
7 Nadační příspěvek, peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
8 Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
9 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10 Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11 Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
12 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu věci movité pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci – optický koherentní tomograf
13 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
14 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
15 Přijetí dotace k projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
16 Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba
17 Žádost o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018
18 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
19 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2018 včetně návrhu rozpočtového opatření
20 Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2017 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2017
21 Příprava projektu a podání žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“
22 Havarijní pojištění vozidla Domova Háj, příspěvkové organizace
23 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV"
24 Záměr převzetí Denního a týdenního stacionáře Jihlava, příspěvkové organizace
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže moderní gymnastika 2018
26 Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
27 Havarijní pojištění vozidla Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A
29 Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
30 Projektové záměry příspěvkových organizací - Gymnázium Žďár nad Sázavou a Střední průmyslová škola Třebíč
31 Projektový záměr příspěvkové organizace - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
32 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
33 Návrh na provedení rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací na projekt SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku a na projekt Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
35 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
36 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
37 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě pro stavbu „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“
38 Veřejná zakázka na stavební práce „Domov Lidmaň – oprava hydroizolací na správní budově“
39 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti OM 156/2015
40 Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
41 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a Smlouva o náhradě nákladů vzniklých z důvodu porušení smluvních povinností - k. ú. Třebíč
42 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
43 Návrh na zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov – Výdejna léků" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
44 Investiční záměr řešící prostory pro oddělení dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické, návrh na změna názvu akce zařazené do rozpočtu
45 Projektová žádost „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ - 61. výzva OPŽP
46 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace a udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
47 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 4. žádosti o platbu
48 Nominace aktivit Kraje Vysočina na ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
49 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
50 Monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
51 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
52 Doklady (čestná prohlášení zadavatele) požadované k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz