Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 10/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2018, které se konalo dne 20. 3. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 09/2018

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 3. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Hyliše a P. Pacala.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 09/2018
02.  Smlouva o partnerství - SMART MOBILITY HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
03.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Třebíč
06.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
07.  Nadační příspěvek, peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
09.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10.  Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11.  Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
12.  Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu věci movité pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci – optický koherentní tomograf
13.  Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
14.  Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
15.  Přijetí dotace k projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
16.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba
17.  Žádost o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018
18.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
19.  Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2018 včetně návrhu rozpočtového opatření
20.  Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2017 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2017
21.  Příprava projektu a podání žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“
22.  Havarijní pojištění vozidla Domova Háj, příspěvkové organizace
23.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV"
24.  Záměr převzetí Denního a týdenního stacionáře Jihlava, příspěvkové organizace
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže moderní gymnastika 2018
26.  Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
27.  Havarijní pojištění vozidla Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A
29.  Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
30.  Projektové záměry příspěvkových organizací - Gymnázium Žďár nad Sázavou a Střední průmyslová škola Třebíč
31.  Projektový záměr příspěvkové organizace - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
32.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
33.  Návrh na provedení rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací na projekt SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku a na projekt Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
35.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
44.  Investiční záměr řešící prostory pro oddělení dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické, návrh na změna názvu akce zařazené do rozpočtu
36.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
37.  Uzavření dodatku k nájemní smlouvě pro stavbu „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“
38.  Veřejná zakázka na stavební práce „Domov Lidmaň – oprava hydroizolací na správní budově“
39.  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti OM 156/2015
40.  Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
42.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
41.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a Smlouva o náhradě nákladů vzniklých z důvodu porušení smluvních povinností - k. ú. Třebíč
43.  Návrh na zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov – Výdejna léků" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
45.  Projektová žádost „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ - 61. výzva OPŽP
46.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace a udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
47.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 4. žádosti o platbu
48.  Nominace aktivit Kraje Vysočina na ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
49.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
50.  Monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
51.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
52.  Doklady (čestná prohlášení zadavatele) požadované k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“
53.  Rozprava členů rady

Usnesení 0498/10/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 09/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Smlouva o partnerství - SMART MOBILITY HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu partnerské smlouvy. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0499/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-10-2018-02, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o  částku 77 440 Kč na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvou dle materiálu RK-10-2018-02, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 77 440 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (8. 4. 2018)

termín: 8. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-02, RK-10-2018-02pr01.docx


03. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0500/10/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2018 dle materiálu RK-10-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (20. 3. 2018)

termín: 20. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-03, RK-10-2018-03pr01.doc


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zvýšení příspěvku na provoz výše uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0501/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 40 000 Kč na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (28. 4. 2018), Odbor ekonomický (28. 4. 2018)

termín: 28. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-04, RK-10-2018-04pr01.docx


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Třebíč

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení zvýšení příspěvku na provoz Obchodní akademii a Hotelové škole Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0502/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 38 500 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2018.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (28. 4. 2018), Odbor ekonomický (28. 4. 2018)

termín: 28. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-05, RK-10-2018-05pr01.xlsx


06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovala radu kraje o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0503/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 2 000 000 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 2 000 000 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-06, RK-10-2018-06pr01.pdf, RK-10-2018-06pr02.pdf


07. Nadační příspěvek, peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Jihlava o vyjádření souhlasu s přijetím nadačního příspěvku a peněžních účelových darů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0504/10/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku, peněžních účelových darů a věcného daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2018-07, př. 1, RK-10-2018-07, př. 2, RK-10-2018-07, př. 3, RK-10-2018-07, př. 4, RK-10-2018-07, př. 5 a RK-10-2018-07, př. 6.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 3. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-07, RK-10-2018-07pr01.pdf, RK-10-2018-07pr02.pdf, RK-10-2018-07pr03.pdf, RK-10-2018-07pr04.pdf, RK-10-2018-07pr05.pdf, RK-10-2018-07pr06.pdf


08. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyjádření souhlasu s odpisem nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0505/10/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 109 984,65 Kč dle materiálu RK-10-2018-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 3. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-08, RK-10-2018-08pr01.pdf


09. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0506/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku:

 • skříň kovová 2-dvéřová nástavec, inventární číslo 002-000-000-991/3, rok pořízení 1994, pořizovací cena 2 890 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • stoly přebalovací sestava 2 ks, inventární číslo 002-000-001-062, rok pořízení 1994, pořizovací cena 3 053 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • komplet mycí vanička + dřez, inventární číslo 002-000-000-639, rok pořízení 1994, pořizovací cena 15 331 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • skříň kovová 2-dvéřová nástavec, inventární číslo 002-000-000-991/3, rok pořízení 1994, pořizovací cena 2 890 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • stoly přebalovací sestava 2 ks, inventární číslo 002-000-001-062, rok pořízení 1994, pořizovací cena 3 053 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • komplet mycí vanička + dřez, inventární číslo 002-000-000-639, rok pořízení 1994, pořizovací cena 15 331 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-09


10. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

 

Usnesení 0507/10/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 3. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-10, RK-10-2018-10pr01.pdf


11. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0508/10/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2018-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 3. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-11, RK-10-2018-11pr01.doc


12. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu věci movité pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci – optický koherentní tomograf

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu optického koherentního tomografu pro využití na očním oddělení nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0509/10/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s pořízením optického koherentního tomografu včetně příslušenství formou smlouvy o nájmu s právem koupě dle materiálu RK-10-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 3. 2018), ředitelka Nemocnice Nové město na Moravě, příspěvkové organizace (20. 3. 2018)

termín: 20. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-12, RK-10-2018-12pr01.doc


13. Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0510/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-10-2018-13, př. 1;
 • o zařazení žadatele Libora Tomana do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-13, RK-10-2018-13pr01.doc, RK-10-2018-13pr02.pdf, RK-10-2018-13pr03.xls


14. Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení žadatelů do stipendijního programu, uzavření Smluv o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0511/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-14, RK-10-2018-14pr01.doc, RK-10-2018-14pr02.doc, RK-10-2018-14pr03.pdf, RK-10-2018-14pr04.doc, RK-10-2018-14pr05.doc, RK-10-2018-14pr06.xls


15. Přijetí dotace k projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0512/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část o účelovou dotaci z IROP ve výši 25 616 167,13 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-15


16. Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0513/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-10-2018-16, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-10-2018-16, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-10-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (20. 6. 2018)

termín: 20. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-16, RK-10-2018-16pr01.pdf, RK-10-2018-16pr02.docx


17. Žádost o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti KSÚSV o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0514/10/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností, které se předpokládá financovat z  prostředků rozpočtu SFDI na rok 2018 na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018 dle seznamu a vzoru smlouvy v příloze RK-10-2018-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-17, RK-10-2018-17pr01.pdf, RK-10-2018-17pr02.pdf


18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Muzeum Vysočiny Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0515/10/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Renault Thalia z majetku kraje a s jeho následným prodejem soukromé osobě v ceně 10 300,- Kč.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (29. 6. 2018)

termín: 29. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-18


19. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2018 včetně návrhu rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, seznámili radu kraje s předloženými návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0516/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2018;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018:

- celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;

 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2018;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2018 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
  • předložit na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu přehled o  zakoupených sbírkových předmětech do sbírek muzejní povahy v roce 2018 z fondu investic v termínu nejpozději do 20. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-19, RK-10-2018-19pr01.xls, RK-10-2018-19pr02.xls, RK-10-2018-19pr03.xls, RK-10-2018-19pr04.xls, RK-10-2018-19pr05.xls, RK-10-2018-19pr06.xls, RK-10-2018-19pr07.xls, RK-10-2018-19pr08.xls, RK-10-2018-19pr09.xls, RK-10-2018-19pr10.xls, RK-10-2018-19pr11.xls


20. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2017 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2017

E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, předložila radě kraje na vědomí výše uvedenou souhrnnou zprávu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0517/10/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2017 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2017 dle materiálů RK-10-2018-20, př. 1 a RK-10-2018-20, př. 2.

odpovědnost: Oddělení vnitřní kontroly (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-20, RK-10-2018-20pr01.doc, RK-10-2018-20pr02.xls


21. Příprava projektu a podání žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, informovaly radu kraje o vyhlášení nové výzvy v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0518/10/2018/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí zpracování a podání projektové žádosti dle výzvy č. 30_18_008.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-21, RK-10-2018-21pr01.doc


22. Havarijní pojištění vozidla Domova Háj, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, předložily radě kraje žádost příspěvkové organizace Domov Háj o schválení prodloužení havarijního pojištění vozidla, jehož stáří překročilo 10 let. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0519/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2019 pro vozidlo Peugeot Partner, 2J9 9469, datum první registrace 1/2008.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018), Domov Háj, příspěvková organizace (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-22


23. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0520/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 31 367 068,69 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 3. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-23


24. Záměr převzetí Denního a týdenního stacionáře Jihlava, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, seznámily radu kraje s variantním návrhem usnesení o převzetí činnosti Denního a týdenního stacionáře Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje rozhodla na základě rozsáhlé diskuze o odložení projednávaného materiálu z programu jednání z důvodu jeho dalšího dopracování.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-24, RK-10-2018-24pr01.pdf, RK-10-2018-24pr02.doc


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže moderní gymnastika 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0521/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, se sídlem Sokolovská 4656/122C, 586 01 Jihlava, IČO: 00530948 dotaci ve výši 154 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v moderní gymnastice;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2018-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-25, RK-10-2018-25pr01.pdf


26. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0522/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, se sídlem Tolstého1566/23, 58601 Jihlava, IČO 02118424 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-10-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-26, RK-10-2018-26pr01.pdf, RK-10-2018-26pr02.xls


27. Havarijní pojištění vozidla Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje žádost Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť o schválení prodloužení havarijního pojištění vozidla, jehož stáří překročilo 10 let. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0523/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 pro vozidlo Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť starší 10 let – RENAULT MEGANE registrační značky 3J2 9814.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-27, RK-10-2018-27pr01.pdf


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0524/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 – Mateřské školy 19 480 Kč a § 3113 – Základní školy 121 800 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2018 v celkové výši 141 280 Kč dle materiálu RK-10-2018-28;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-10-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-28, RK-10-2018-28pr01.xls


29. Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu zařazení uvedených projektových záměrů k financování z programu ERASMUS+. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0525/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:

 • Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-10-2018-29, př. 1;
 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-10-2018-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (21. 3. 2018)

termín: 21. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-29, RK-10-2018-29pr01.pdf, RK-10-2018-29pr02.pdf, RK-10-2018-29pr03.doc


30. Projektové záměry příspěvkových organizací - Gymnázium Žďár nad Sázavou a Střední průmyslová škola Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení projektových záměrů výše uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0526/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (21. 3. 2018)

termín: 21. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-30, RK-10-2018-30pr01.pdf, RK-10-2018-30pr02.pdf, RK-10-2018-30pr03.pdf, RK-10-2018-30pr04.doc


31. Projektový záměr příspěvkové organizace - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení projektového záměru České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0527/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola dle materiálu RK-10-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (21. 3. 2018)

termín: 21. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-31, RK-10-2018-31pr01.pdf, RK-10-2018-31pr02.doc


32. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání  a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0528/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 15 760 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-10-2018-32, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-10-2018-32, př. 1, RK-10-2018-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-32, RK-10-2018-32pr01.pdf, RK-10-2018-32pr02.pdf, RK-10-2018-32pr03.xls


33. Návrh na provedení rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací na projekt SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku a na projekt Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelových dotací na zvláštní účet uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0529/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu SPŠ HB – st. úpravy o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 18 224 941,40 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu SPŠ TR – st. úpravy B o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 360 977,65 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-33


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0530/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 48 640 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-10-2018-34, př. 1;

rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-34, RK-10-2018-34pr01.xls, RK-10-2018-34pr02.pdf, RK-10-2018-34pr03.pdf, RK-10-2018-34pr04.pdf, RK-10-2018-34pr05.pdf, RK-10-2018-34pr06.pdf, RK-10-2018-34pr07.pdf


35. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0531/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 23. 2. 2018 dle materiálu RK-10-2018-35, př. 1;

rozhoduje

vybrat dodavatele Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO 283 15 669 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 3. 2018)

termín: 26. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-35, RK-10-2018-35pr01.pdf, RK-10-2018-35pr02.docx

 

 


44. Investiční záměr řešící prostory pro oddělení dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické, návrh na změna názvu akce zařazené do rozpočtu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému investičnímu záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0532/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • pokračování v předprojektové přípravě řešení prostor pro oddělení dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické v Nemocnici Pelhřimov podle varianty B dle materiálu RK-10-2018-44, př. 2;
 • přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování investičního záměru;
ukládá

odboru majetkovému ve spolupráci s odborem zdravotnictví a vedením Nemocnice Pelhřimov zajistit dopracování investičního záměru a předložit ho radě kraje k projednání;

rozhoduje

změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloze M2 - Zdravotnictví z původního názvu "Nemocnice Pelhřimov - Přístavba dět. a gyn-por. odd" na nový název "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn-por. a neuro oddělení".

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-44, RK-10-2018-44pr01.pdf, RK-10-2018-44pr02.pdf, RK-10-2018-44pr03.xlsx


36. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0533/10/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv dle materiálů RK-10-2018-36, př. 1, RK-10-2018-36, př. 2 a RK-10-2018-36, př.  3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 3. 2018), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-36, RK-10-2018-36pr01.docx, RK-10-2018-36pr02.pdf, RK-10-2018-36pr03.docx

J. Běhounek navrhl projednání bodů 37 - 40, 42 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


37. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě pro stavbu „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“

Usnesení 0534/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. S11156/2014 OŘ BNO-ÚE, VS 6398504014 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele, dle materiálu RK-10-2018-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-37, RK-10-2018-37pr01.pdf


38. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov Lidmaň – oprava hydroizolací na správní budově“

Usnesení 0535/10/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-38, RK-10-2018-38pr01.pdf, RK-10-2018-38pr02.pdf


39. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti OM 156/2015

Usnesení 0536/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-10-2018-39, př. 1, kterým bude upraven rozsah pozemků, ve prospěch kterých je služebnost zřízena.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2018)

termín: 31. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-39, RK-10-2018-39pr01.docx


40. Darování pozemku v k.ú. a obci Netín

Usnesení 0537/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  1509/40 o výměře 596 m2, odděleného geometrickým plánem č. 414-426/2017 z pozemků par. č. 1509/40 a par. č. 1509/45 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek  par. č.  1509/40 o výměře 596 m2, oddělený geometrickým plánem č. 414-426/2017 z pozemků par. č. 1509/40 a par. č.  1509/45 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 5. 2018)

termín: 15. 5. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-40, RK-10-2018-40pr01.pdf


42. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0538/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-10-2018-42, př. 1 a RK-10-2018-42, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-42, RK-10-2018-42pr01.xlsx, RK-10-2018-42pr02.xlsx


41. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a Smlouva o náhradě nákladů vzniklých z důvodu porušení smluvních povinností - k. ú. Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0539/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2018-41, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka dotčeného pozemku KN par. č. 2521/17 v k. ú. Třebíč a Městem Třebíč, na straně investora stavby „Třebíč průmyslová zóna Sever-Rafaelova“  smlouvu dle materiálu RK-10-2018-41, př. 2 o náhradě nákladů vzniklých z důvodu porušení smluvních povinností, jejíž součástí bude ujednání, že v případě předepsání a vymáhání částky vyplývající z porušení povinností daných Smlouvou o  poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov“, město Třebíč částku, požadovanou Úřadem Regionální rady Jihovýchod, Kraji Vysočina nahradí.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-41, RK-10-2018-41pr01.xls, RK-10-2018-41pr02.doc


43. Návrh na zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov – Výdejna léků" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu zařazení nové akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0540/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2018, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 – Zdravotnictví novou akci „Nemocnice Pelhřimov – Výdejna léků“.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-43, RK-10-2018-43pr01.pdf, RK-10-2018-43pr02.pdf


45. Projektová žádost „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ - 61. výzva OPŽP

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložil radě kraje ke schválení projektovou žádost „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ předkládanou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0541/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2018-45, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost dle materiálu RK-10-2018-45, př. 1 případně dopracovat a předložit do 61. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-45, RK-10-2018-45pr01.PDF, RK-10-2018-45pr02.doc, RK-10-2018-45pr03.doc


46. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace a udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0542/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2018-46, př. 3;

souhlasí

s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0607 za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2018-46, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2018)

termín: 30. 6. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-46, RK-10-2018-46pr01.pdf, RK-10-2018-46pr02.pdf, RK-10-2018-46pr03.docx, RK-10-2018-46pr04.pdf


47. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 4. žádosti o platbu

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, informoval radu kraje o záměru předložení 4. žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ za období čerpání finančních prostředků 1. 12. 2017 - 28. 2. 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0543/10/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina  II“ dle materiálu RK-10-2018-47, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2018-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-47, RK-10-2018-47pr01.pdf


48. Nominace aktivit Kraje Vysočina na ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložil radě kraje návrh nominace aktivit Kraje Vysočina na Ceny SDGs. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0544/10/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nominovat aktivity Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-10-2018-48 na ceny SDGs.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-48


49. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámil radu kraje s návrhem přijetí dotace na výše uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0545/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „MagNet“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 7 025,23 Kč (277,02 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-49


50. Monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, informoval radu kraje o předložené monitorovací zprávě o realizaci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina a  žádosti o platbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0546/10/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-10-2018-50, př. 1, RK-10-2018-50, př. 2 a RK-10-2018-50, př.  3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-10-2018-50, př. 1 a RK-10-2018-50, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit monitorovací zprávu a  žádost o platbu v rámci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ na Státní fond životního prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-50, RK-10-2018-50pr01.pdf, RK-10-2018-50pr02.xls, RK-10-2018-50pr03.rtf


51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložil radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0547/10/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „RUMOBIL“ o přijaté finanční prostředky ve výši 95 837,33 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2018)

termín: 31. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-51


52. Doklady (čestná prohlášení zadavatele) požadované k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“

J. Joneš, vedoucí oddělení rozvoje a podpory životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem prohlášení skutečností nezbytných k vydání Rozhodnutí o  poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0548/10/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 3. 2018)

termín: 30. 3. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2018-52, RK-10-2018-52pr01.pdf


53. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 10/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 4. 2018, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Franěk                               …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Vladimír Novotný                                        …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 10/2018 dne 20. 3. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 3. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz