Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 10/2019 - 3. 4. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Datový sklad“
3 Návrh smlouvy o zajištění provozu informačního systému Hromadná podatelna "Utility Report"
4 Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
5 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia
6 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení šatních skříní pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - lékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - nelékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu XXXVI. celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS – Štemberovy dny ČLS JEP
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“
13 Záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k pronájmu prostor pro poskytování zdravotních služeb
14 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
15 Nadační příspěvek, věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
16 Věcný dar, peněžní účelové dary, dotace a nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
17 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
18 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
19 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
20 Odvolání a jmenování člena Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – žádost městyse Strážek o finanční podporu při úhradě nákladů na sanaci skalního svahu
22 Návrh na poskytnutí věcného daru „Top ředitel 2019
23 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – finanční prostředky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na projektovou dokumentaci expozic Hradu Kámen
25 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu
26 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"
27 FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02499.0032
28 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
29 Souhlas s uzavřením smlouvy o úschově - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
30 Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2018 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2018
31 Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky
32 Zápůjčka elektromobilu
33 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
34 Přijetí dotace k projektům - II/405 Brtnice, II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
35 Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí o umístění stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat" na SO firmy E.ON Distribuce
36 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
37 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
38 Výměna zkušeností - darovací smlouva
39 informace o sporu s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy
40 Darování pozemků v k.ú. Okrouhlice obci Okrouhlice
41 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na služby "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace"
42 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem"
43 Žádost o povolení připojení k vodovodnímu řadu
44 Výkup pozemku v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
45 Majetkoprávní příprava stavby "Odvedení povrchových vod na stavbě II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba" v k. ú. Dvorce u Jihlavy
46 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
47 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
47upr1 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
48 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
49 Darování pozemku v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž
50 Darování pozemků v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
51 Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
52 Návrh na uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k.ú. Jihlava v rámci přípravy stavby Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E
53 Darování pozemku v k. ú. Horní Újezd u Třebíče a obci Horní Újezd
54 Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
55 Darování pozemků v k. ú. Částkovice u Hostětic a obci Hostětice
56 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
57 Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
58 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
59 Prodej pozemků v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
60 Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou
61 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Havlíčkův Brod
62 Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
63 Darování pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
64 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
65 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby ,,Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů"
66 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení"
67 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody"
68 Veřejná zakázka na stavební práce "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"
69 Výkup pozemku v k.ú. Bohdalov a uhrazení bezdůvodného obohacení
70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“
71 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
72 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
73 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
74 Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019
75 Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III."
76 Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ – souhlas zřizovatele
77 Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni a jeho vyhlášení
78 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii,Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
79 Soutěž S Vysočinou do Evropy – smlouva o zájezdu
80 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
81 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
82 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
83 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
84 Změny ve školském rejstříku
85 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019
86 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“
87 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
88 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
89 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
90 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
91 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
92 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2019
93 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O02789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
94 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč
94upr1 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč
95 Nominace aktivit Kraje Vysočina do soutěže o udělení Ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
96 Informace o výsledcích Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 porovnané se sociologickým průzkumem
97 Hodnotící zpráva za období 2017 – 2018 a Plán zlepšování na období 2019 – 2020 Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
98 Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
99 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
100 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
101 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
102 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 8. žádosti o platbu
103 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
104 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
105 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
106 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Jezdovické rašeliniště
107 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Knížecí seč a jejího ochranného pásma
108 Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Výrova skála
109 Nájem prostoru v souvislosti s akcí "Sportovec Kraje Vysočina 2018"

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz