Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 10/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2019, které se konalo dne 3. 4. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 09/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 4. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:

109. Nájem prostoru v souvislosti s akcí "Sportovec Kraje Vysočina 2018"

a návrh na vyřazení bodu 32. Zápůjčka elektromobilu (Zdrojové materiály: RK-10-2019-32, RK-10-2019-32pr01.doc) z programu jednání.
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 09/2019
02.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Datový sklad“
03.  Návrh smlouvy o zajištění provozu informačního systému Hromadná podatelna "Utility Report"
04.  Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05.  Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia
06.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení šatních skříní pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - lékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - nelékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu XXXVI. celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS – Štemberovy dny ČLS JEP
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
12.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“
13.  Záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k pronájmu prostor pro poskytování zdravotních služeb
14.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
15.  Nadační příspěvek, věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
16.  Věcný dar, peněžní účelové dary, dotace a nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
17.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
18.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
19.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
20.  Odvolání a jmenování člena Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – žádost městyse Strážek o finanční podporu při úhradě nákladů na sanaci skalního svahu
22.  Návrh na poskytnutí věcného daru „Top ředitel 2019
109.  Nájem prostoru v souvislosti s akcí "Sportovec Kraje Vysočina 2018"
23.  Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – finanční prostředky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na projektovou dokumentaci expozic Hradu Kámen
25.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu
26.  Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"
27.  FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02499.0032
28.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
29.  Souhlas s uzavřením smlouvy o úschově - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
30.  Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2018 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2018
31.  Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky
32.  Zápůjčka elektromobilu
33.  Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
34.  Přijetí dotace k projektům - II/405 Brtnice, II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
35.  Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí o umístění stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat" na SO firmy E.ON Distribuce
36.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba
37.  Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
38.  Výměna zkušeností - darovací smlouva
39.  informace o sporu s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy
40.  Darování pozemků v k.ú. Okrouhlice obci Okrouhlice
44.  Výkup pozemku v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
45.  Majetkoprávní příprava stavby "Odvedení povrchových vod na stavbě II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba" v k. ú. Dvorce u Jihlavy
46.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí
47.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
48.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
49.  Darování pozemku v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž
50.  Darování pozemků v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
51.  Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
53.  Darování pozemku v k. ú. Horní Újezd u Třebíče a obci Horní Újezd
55.  Darování pozemků v k. ú. Částkovice u Hostětic a obci Hostětice
56.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
57.  Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
58.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
59.  Prodej pozemků v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
60.  Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou
61.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Havlíčkův Brod
62.  Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
63.  Darování pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
64.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
65.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby ,,Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů"
41.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na služby "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace"
42.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem"
43.  Žádost o povolení připojení k vodovodnímu řadu
54.  Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
52.  Návrh na uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k.ú. Jihlava v rámci přípravy stavby Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E
66.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení"
67.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody"
68.  Veřejná zakázka na stavební práce "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"
69.  Výkup pozemku v k.ú. Bohdalov a uhrazení bezdůvodného obohacení
70.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“
71.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
72.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
73.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
74.  Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019
75.  Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III."
76.  Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ – souhlas zřizovatele
77.  Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni a jeho vyhlášení
78.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
79.  Soutěž S Vysočinou do Evropy – smlouva o zájezdu
80.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
81.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
82.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
83.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se malotřídky“
84.  Změny ve školském rejstříku
85.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019
86.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“
87.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
88.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
89.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
90.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
91.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
92.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2019
93.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O02789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
94.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč
95.  Nominace aktivit Kraje Vysočina do soutěže o udělení Ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
96.  Informace o výsledcích Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 porovnané se sociologickým průzkumem
97.  Hodnotící zpráva za období 2017 – 2018 a Plán zlepšování na období 2019 – 2020 Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
98.  Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
99.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
100.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
101.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
102.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 8. žádosti o platbu
103.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
104.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
105.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
106.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Jezdovické rašeliniště
107.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Knížecí seč a jejího ochranného pásma
108.  Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Výrova skála
110.  Rozprava členů rady

Usnesení 0478/10/2019/RK

Rada kraje

schvaluje
upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 09/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Datový sklad“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na služby „Datový sklad“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0479/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky „Datový sklad“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-10-2019-02, př. 1, RK-10-2019-02, př. 2 a RK-10-2019-02, př. 3;

pověřuje
 • k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u nadlimitní veřejné zakázky veřejné zakázky „Datový sklad“ komisi ve složení dle materiálu RK-10-2019-02, př. 4;
 • jednáním o nabídce s účastníkem řízení Ing. Petra Pavlince a Ing. Danu Buřičovou;
stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Datový sklad“ jsou zaměstnanci Odboru Informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Datový sklad“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 5. 2019), Odbor analýz a podpory řízení (30. 5. 2019), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 5. 2019)

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-02, RK-10-2019-02pr01.docx, RK-10-2019-02pr02.zip, RK-10-2019-02pr03.docx, RK-10-2019-02pr04.doc


03. Návrh smlouvy o zajištění provozu informačního systému Hromadná podatelna "Utility Report"

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o zajištění provozu informačního systému Hromadná podatelna "Utility Report". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0480/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zajištění provozu informačního systému Hromadná podatelna "Utility Report" dle materiálu RK-10-2019-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-03, RK-10-2019-03pr01.pdf, RK-10-2019-03pr02.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 04 - 12 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


04. Souhlas se Smlouvou o pronájmu reklamní plochy a umístnění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0481/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy a umístění reklamy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2019-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-04, RK-10-2019-04pr01.docx


05. Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytování stipendia

Usnesení 0482/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-10-2019-05, př. 1, RK-10-2019-05, př. 2;
 • o zařazení žadatelů do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2019), Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-05, RK-10-2019-05pr01.doc, RK-10-2019-05pr02.doc, RK-10-2019-05pr03.pdf, RK-10-2019-05pr04.xls


06. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 0483/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 820 810 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 678 350 Kč určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 678 350 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací o částku 142 460 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 4. 2019), Odbor ekonomický (3. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-06


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení šatních skříní pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0484/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 59 314 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 59 314 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 59 314 Kč za účelem pořízení 10 kusů šatních skříní pro personál do interního pavilonu.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 4. 2019), Odbor ekonomický (3. 4. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-07, RK-10-2019-07pr01.pdf


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - lékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 0485/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2019-08, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2019), Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-08, RK-10-2019-08pr01.docx, RK-10-2019-08pr02.xls


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - nelékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

Usnesení 0486/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2019-09, př. 1, RK-10-2019-09, př. 2 a RK-10-2019-09, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 740 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 740 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 740 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 4. 2019), Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-09, RK-10-2019-09pr01.docx, RK-10-2019-09pr02.docx, RK-10-2019-09pr03.docx, RK-10-2019-09pr04.xls


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu XXXVI. celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS – Štemberovy dny ČLS JEP

Usnesení 0487/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s podporou XXXVI. celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS – Štemberovy dny ČLS JEP;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 5. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 5. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-10, RK-10-2019-10pr01.pdf, RK-10-2019-10pr02.docx


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“

Usnesení 0488/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 740 129,51 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-11


12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“

Usnesení 0489/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ v celkové výši 1 961 360 Kč (ÚZ 35021);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 196 851 Kč na realizaci projektu „Ochrana před závažným násilným útokem v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvková organizace“,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 785 542 Kč na realizaci projektu „Zvýšení ochrany a bezpečnosti měkkého cíle nemocnice Nové Město na Moravě“,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 978 967 Kč na realizaci dílčích projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-10-2019-12, př. 1,

  v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 4. 2019), Odbor ekonomický (3. 4. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-12, RK-10-2019-12pr01.pdf, RK-10-2019-12pr02.pdf


13. Záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, k pronájmu prostor pro poskytování zdravotních služeb

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o nabídce dlouhodobého pronájmu prostor pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0490/10/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-10-2019-13, př. 1 a RK-10-2019-13, př. 2;

souhlasí

s dalšími jednáními vedoucími k uzavření smluvního vztahu dle materiálu RK-10-2019-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 6. 2019), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-13, RK-10-2019-13pr01.docx, RK-10-2019-13pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 14 - 16 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


14. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0491/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2019-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 4. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (12. 4. 2019)

termín: 12. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-14, RK-10-2019-14pr01.pdf


15. Nadační příspěvek, věcný dar a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0492/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2019-15, př. 1, RK-10-2019-15, př. 2, RK-10-2019-15, př. 3, RK-10-2019-15, př. 4 a RK-10-2019-15, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 4. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (12. 4. 2019)

termín: 12. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-15, RK-10-2019-15pr01.pdf, RK-10-2019-15pr02.pdf, RK-10-2019-15pr03.pdf, RK-10-2019-15pr04.pdf, RK-10-2019-15pr05.pdf


16. Věcný dar, peněžní účelové dary, dotace a nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 0493/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru, peněžních účelových darů, dotace a nadačního příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2019-16, př. 1, RK-10-2019-16, př. 2, RK-10-2019-16, př. 3, RK-10-2019-16, př. 4, RK-10-2019-16, př. 5, RK-10-2019-16, př. 6, RK-10-2019-16, př. 7, RK-10-2019-16, př. 8, RK-10-2019-16, př. 9, RK-10-2019-16, př. 10 a RK-10-2019-16, př. 11.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (12. 4. 2019)

termín: 12. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-16, RK-10-2019-16pr01.doc, RK-10-2019-16pr02.doc, RK-10-2019-16pr03.doc, RK-10-2019-16pr04.doc, RK-10-2019-16pr05.doc, RK-10-2019-16pr06.doc, RK-10-2019-16pr07.pdf, RK-10-2019-16pr08.doc, RK-10-2019-16pr09.doc, RK-10-2019-16pr10.pdf, RK-10-2019-16pr11.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 17 - 19 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


17. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 0494/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-10-2019-17, př. 1 do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-10-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-17, RK-10-2019-17pr01.xls


18. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 0495/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Monitor vitálních funkcí, inventární číslo 002-000-001-253, r. v. 1998, pořizovací cena (PC) 699 999,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Dezinfektor, inv. č. 002-000-000-820, r. v. 1994, PC 316 316,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní IVAC, inv. č. 002-000-000-171, r. v. 1991, PC 37 518,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Digestoř Biohazard MSC12, inv. č. 002-000-001-235, r. v. 1997, PC 251 693,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover 3380, inv. č. 002-000-000-626, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí vanička-dřez, inv. č. 002-000-000-582, r. v. 1994, PC 15 331,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Detektor scintilační, inv. č. 002-000-000-054, r. v. 1972, PC 14 154,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor lůžkový Datex-Ohmeda, inv. č. 002-000-001-369, r. v. 2000, PC 280 000,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Monitor vitálních funkcí, inventární číslo 002-000-001-253, r. v. 1998, pořizovací cena (PC) 699 999,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Dezinfektor, inv. č. 002-000-000-820, r. v. 1994, PC 316 316,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní IVAC, inv. č. 002-000-000-171, r. v. 1991, PC 37 518,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Chladnička Hoover 3380, inv. č. 002-000-000-626, r. v. 1994, PC 10 260,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí vanička-dřez, inv. č. 002-000-000-582, r. v. 1994, PC 15 331,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Detektor scintilační, inv. č. 002-000-000-054, r. v. 1972, PC 14 154,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor lůžkový Datex-Ohmeda, inv. č. 002-000-001-369, r. v. 2000, PC 280 000,- Kč, ZC 0,- Kč; 

souhlasí

s vyřazením a ponecháním na náhradní díly v případě následujícího majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Digestoř Biohazard MSC12, inv. č. 002-000-001-235, r. v. 1997, PC 251 693,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-18


19. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 0496/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Vana hydromasážní BTL 3000 – Alfa 50, inv. č. 004-000-051-127, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 260 400,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Odstředivka B4i, inv. č. 004-000-050-963, r. v. 2001, PC 104 858,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odstředivka B4i, inv. č. 004-000-050-942, r. v. 2003, PC 94 341,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svářečka krevních vaků Biosealer CR6-PS, inv. č. 004-000-050-620, r. v. 2007, PC 42 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus, inv. č. 004-000-050-611, r. v. 2002, PC 41 790,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Ford Transit Connect Tourneo 3J9 1492, inv. č. 004-000-050-045, r. v. 2009, PC 425 597,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Vana hydromasážní BTL 3000 – Alfa 50, inv. č. 004-000-051-127, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 260 400,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Odstředivka B4i, inv. č. 004-000-050-963, r. v. 2001, PC 104 858,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odstředivka B4i, inv. č. 004-000-050-942, r. v. 2003, PC 94 341,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Svářečka krevních vaků Biosealer CR6-PS, inv. č. 004-000-050-620, r. v. 2007, PC 42 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Pumpa infuzní objemová Argus, inv. č. 004-000-050-611, r. v. 2002, PC 41 790,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, za nejvyšší nabídkovou cenu: 

 • Ford Transit Connect Tourneo 3J9 1492, inv. č. 004-000-050-045, r. v. 2009, PC 425 597,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 4. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-19


20. Odvolání a jmenování člena Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

J. Běhounek informoval radu kraje o předloženém návrhu jmenování nového člena výše uvedené Komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0497/10/2019/RK

Rada kraje
odvolává

Milana Vojtu, M.A., MBA., z funkce člena Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany k 3. 4. 2019;

jmenuje

JUDr. Miroslava Kubáska, Ph.D., do funkce člena Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany s účinností od 4. 4. 2019.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-20, RK-10-2019-20pr01.pdf


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – žádost městyse Strážek o finanční podporu při úhradě nákladů na sanaci skalního svahu

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost Městyse Strážek o finanční podporu při sanaci skalního svahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0498/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-21, RK-10-2019-21pr01.pdf, RK-10-2019-21pr02.doc, RK-10-2019-21pr03.pdf


22. Návrh na poskytnutí věcného daru „Top ředitel 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí věcného daru v podobě skleněné plastiky u příležitosti vyhlášení ocenění „TOP ŘEDITEL 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0499/10/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-22


109. Nájem prostoru v souvislosti s akcí "Sportovec Kraje Vysočina 2018"

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavření Smlouvy o pronájmu prostor pro zajištění výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0500/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o pronájmu prostor dle materiálu RK-10-2019-109, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-109, RK-10-2019-109pr01.doc


23. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámili radu kraje s předloženými návrhy rozpočtů PO na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0501/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2019;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2019:

  - celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

  - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace vzniklé na majetku svěřeného do správy věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:

  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2019;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2019 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
  • předložit na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu přehled o zakoupených sbírkových předmětech do sbírek muzejní povahy v roce 2019 z fondu investic v termínu nejpozději do 20. 12. 2019.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-23, RK-10-2019-23pr01.xls, RK-10-2019-23pr02.xls, RK-10-2019-23pr03.xls, RK-10-2019-23pr04.xls, RK-10-2019-23pr05.xls, RK-10-2019-23pr06.xls, RK-10-2019-23pr07.xls, RK-10-2019-23pr08.xls, RK-10-2019-23pr09.xls, RK-10-2019-23pr10.xls, RK-10-2019-23pr11.xls


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – finanční prostředky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na projektovou dokumentaci expozic Hradu Kámen

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel M. Kukla. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0502/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o částku 927 400 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 927 400 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 807 400 Kč určenou na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 120 000 Kč určenou na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-24, RK-10-2019-24pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 25, 26 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel M. Kukla.


25. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu

Usnesení 0503/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu č. ú.: 4211026874/6800 projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630 o celkovou částku 12 449 129,66 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu za III. etapu realizace projektu.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-25, RK-10-2019-25pr01.pdf, RK-10-2019-25pr02.pdf, RK-10-2019-25pr03.pdf


26. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"

Usnesení 0504/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek upravených materiálem RK-10-2019-26, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-26, RK-10-2019-26pr01.pdf


27. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02499.0032

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o uzavření dodatku Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0505/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02499.0032 dle materiálu RK-10-2019-27, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-27, RK-10-2019-27pr01.pdf, RK-10-2019-27pr02.pdf, RK-10-2019-27pr03.doc


28. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace z Programu UNESCO 2019 městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0506/10/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO  2019 podle materiálu RK-10-2019-28, př. 1;

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-28, RK-10-2019-28pr01.pdf, RK-10-2019-28pr02.pdf


29. Souhlas s uzavřením smlouvy o úschově - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o žádosti ředitele Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o úschově sbírkových předmětů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0507/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o úschově dle materiálu RK-10-2019-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (17. 4. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-29, RK-10-2019-29pr01.pdf


30. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2018 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2018

E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, seznámila radu kraje s předloženými zprávami. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0508/10/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 11/17 v roce 2018 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2018 dle materiálů RK-10-2019-30, př. 1 a RK-10-2019-30, př. 2.

odpovědnost: Oddělení vnitřní kontroly (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-30, RK-10-2019-30pr01.doc, RK-10-2019-30pr02.xls


31. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky

M. Kukla informoval radu kraje o předloženém zápisu z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0509/10/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 1/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2019-31, př. 1;

rozhoduje ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-10-2019-31, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-10-2019-31, př. 1 z účetnictví kraje.

odpovědnost: Oddělení hospodářské správy (31. 5. 2019), Odbor ekonomický (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-31, RK-10-2019-31pr01.pdf


32. Zápůjčka elektromobilu

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-32, RK-10-2019-32pr01.doc


33. Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, požádal radu kraje v souvislosti s navrhovaným navýšením o stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0510/10/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2019 na 475 zaměstnanců;

schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) o částku 611 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 822 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 25 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 847 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2019), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019), Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-33


34. Přijetí dotace k projektům - II/405 Brtnice, II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh přijetí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu k projektům "II/405 Brtnice a II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0511/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice o účelovou dotaci z IROP ve výši 1 694 935,45 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 1 694 935,45 Kč ze zvláštního účtu projektu II/405 Brtnice do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty; 

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Humpolec – ul. Čejovská o účelovou dotaci z IROP ve výši 21 249 577,97 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 21 249 577,97 Kč ze zvláštního účtu projektu II/347 Humpolec – ul. Čejovská do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 4. 2019), Odbor ekonomický (15. 4. 2019)

termín: 15. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-34


35. Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí o umístění stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat" na SO firmy E.ON Distribuce

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým návrhem Smlouvy o převodu práv a povinností. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0512/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu u  převodu práv a povinností z územního rozhodnutí o umístění SO 401 - 412   stavby "II/602 Jihlava - JV obchvat" dle materiálu RK-10-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-35, RK-10-2019-35pr01.doc


36. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0513/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba dle materiálu RK-10-2019-36, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-10-2019-36, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-36, RK-10-2019-36pr01.pdf


37. Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v souvislosti ukončením Projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0514/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů v celkové výši 881 792,50 Kč a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení administrace projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty:

 • II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba: konečný zůstatek ve výši 3 303,48 Kč
 • II/360 Třebíč – Střítež, II/360 Střítež – Slavice, II/360 Slavice – Výčapy, II/360 Výčapy – Štěpánovice: konečný zůstatek ve výši 878 489,02 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-37, RK-10-2019-37pr01.xls


38. Výměna zkušeností - darovací smlouva

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření darovací smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0515/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-10-2019-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 4. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-38, RK-10-2019-38pr01.pdf


39. informace o sporu s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0516/10/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o probíhajícím řízení u Ministerstva vnitra, tak i příslušnou komunikaci dle materiálu RK-10-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-39, RK-10-2019-39pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 40, 44 - 51, 53, 55 - 65 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


40. Darování pozemků v k.ú. Okrouhlice obci Okrouhlice

Usnesení 0517/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k.ú. a obci Okrouhlice dle materiálu RK-10-2019-40, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;   

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k.ú. a obci Okrouhlice dle materiálu RK-10-2019-40, př. 2  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-40, RK-10-2019-40pr01.pdf, RK-10-2019-40pr02.xls


44. Výkup pozemku v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov

Usnesení 0518/10/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-44, RK-10-2019-44pr01.pdf


45. Majetkoprávní příprava stavby "Odvedení povrchových vod na stavbě II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba" v k. ú. Dvorce u Jihlavy

Usnesení 0519/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 1002/2 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce za cenu a za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2019-45, př. 1, a to na dobu neurčitou;
 • uzavřít s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy, nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 1002/3 a par. č. 1002/12 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce za cenu a za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2019-45, př. 2, a to na dobu 8 měsíců.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-45, RK-10-2019-45pr01.pdf, RK-10-2019-45pr02.pdf, RK-10-2019-45pr03.pdf


46. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba - Okružní křižovatka VM východ" v k. ú. Velké Meziříčí

Usnesení 0520/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu RK-10-2019-46, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2019-46, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5220/8 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 6. 2019)

termín: 18. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-46, RK-10-2019-46pr01.xls, RK-10-2019-46pr02.pdf


47. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací

Usnesení 0521/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-10-2019-47, př. 1upr1, tzv. zdanitelný nájem;
 • uzavřít Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-10-2019-47, př. 2, tzv. nezdanitelný nájem.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-47, RK-10-2019-47pr01.doc, RK-10-2019-47pr02.doc


48. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 0522/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2019-48, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2019-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-48, RK-10-2019-48pr01.xls


49. Darování pozemku v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž

Usnesení 0523/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. st. 97/1 o výměře 4 m2 v k .ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věž;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 97/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž z vlastnictví í Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věž.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-49, RK-10-2019-49pr01.pdf


50. Darování pozemků v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes

Usnesení 0524/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-10-2019-50, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 104-14/2007 a geometrickým plánem č. 162-21/2018, PGP-540/2018-714 z pozemku KN par. č. 1526/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Kněževes nad Oslavou  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2019-50, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 104-14/2007 a geometrickým plánem č. 162-21/2018, PGP-540/2018-714 z pozemku KN par. č. 1526/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Kněževes nad Oslavou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-50, RK-10-2019-50pr01.xls, RK-10-2019-50pr02.pdf


51. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky

Usnesení 0525/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-10-2019-51, př. 1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2019-51, př. 1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-51, RK-10-2019-51pr01.xls, RK-10-2019-51pr02.pdf, RK-10-2019-51pr03.pdf


53. Darování pozemku v k. ú. Horní Újezd u Třebíče a obci Horní Újezd

Usnesení 0526/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 395/9-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 245-65/2018 PGP-76/2019-710 z pozemku KN par. č. 395/3  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Újezd u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Újezd;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 395/9-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 245-65/2018 PGP-76/2019-710 z pozemku KN par. č. 395/3  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Újezd u Třebíče  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Újezd.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-53, RK-10-2019-53pr01.pdf


55. Darování pozemků v k. ú. Částkovice u Hostětic a obci Hostětice

Usnesení 0527/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-10-2019-55, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 160-810/2017, PGP-1388/2017-707 z pozemků KN par. č. 452/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 465/1  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Částkovice u Hostětic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hostětice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2019-55, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 160-810/2017, PGP-1388/2017-707 z pozemků KN par. č. 452/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 465/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Částkovice u Hostětic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hostětice.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-55, RK-10-2019-55pr01.xls, RK-10-2019-55pr02.pdf


56. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Usnesení 0528/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu na pozemky dotčené dočasným záborem v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-10-2019-56, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Dřevozpracujícím družstvem se sídlem č.p. 9, 394 26 Lukavec.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-56, RK-10-2019-56pr01.xls


57. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

Usnesení 0529/10/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 2036/6 o výměře 113 m2, ostatní plocha, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fy INDIGOTEAM s.r.o., se sídlem Josefa Vávry 42/33, 664 91 Ivančice, IČO 05709016, za kupní cenu 111 000 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-57, RK-10-2019-57pr01.pdf, RK-10-2019-57pr02.pdf, RK-10-2019-57pr03.pdf


58. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

Usnesení 0530/10/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní smlouvu v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-10-2019-58, př. 1 mezi Krajem Vysočina, investorem stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ a Lesy České republiky, s.p., vlastníkem části opevnění koryt vodních toků potřebných pro realizaci této stavby;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1409/24 v k. ú. Čáslavsko z vlastnictví Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina za podmínek smlouvy dle materiálu RK-10-2019-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-58, RK-10-2019-58pr01.docx, RK-10-2019-58pr02.docx


59. Prodej pozemků v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř

Usnesení 0531/10/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-59, RK-10-2019-59pr01.pdf


60. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou

Usnesení 0532/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 1259/4 o výměře 75 m2, zaměřeného geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemku par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v  k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za  celkovou kupní cenu 9375 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu obvyklou.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-60, RK-10-2019-60pr01.pdf


61. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k.ú. Havlíčkův Brod

Usnesení 0533/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Havlíčkův Brod, jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v užívání části pozemku par. č. 778/85 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod k uložení a provozování inženýrských sítí, včetně práva vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem provádění oprav a údržby stavby tak, jak je uvedeno v GP č. 8020-9/2019,  s tím, že služebnost je zřizována na dobu, po kterou bude stavba provozována.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-61, RK-10-2019-61pr01.pdf


62. Uzavření pachtovních smluv v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"

Usnesení 0534/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov, EUROFARMS JIHLAVA s.r.o., AGRO družstvem vlastníků Puklice a Josefem Sklenářem pachtovní smlouvy v rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-10-2019-62, př. 1, RK-10-2019-62, př. 2, RK-10-2019-62, př. 3, RK-10-2019-62, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-62, RK-10-2019-62pr01.docx, RK-10-2019-62pr02.docx, RK-10-2019-62pr03.docx, RK-10-2019-62pr04.docx


63. Darování pozemku v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř

Usnesení 0535/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 4559/6-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 238-117/2018 PGP-78/2019-601 z pozemku KN par. č. 4559/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Příjemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 4559/6-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 238-117/2018 PGP-78/2019-601 z pozemku KN par. č. 4559/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Příjemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

odpovědnost: Odbor majetkový (14. 5. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-63, RK-10-2019-63pr01.pdf


64. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 0536/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-10-2019-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-64, RK-10-2019-64pr01.xlsx


65. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby ,,Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů"

Usnesení 0537/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Třebíč na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemek KN par. č. 1004/1/1 v k. ú. Třebíč.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-65


41. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na služby "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0538/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele SVIŽN s.r.o., Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6, IČO 033 01 087 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-10-2019-41, př. 1;

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 4. 2019)

termín: 15. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-41, RK-10-2019-41pr01.pdf


42. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Domov Kopretina Černovice - oprava střechy nad západním křídlem"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0539/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy nad západním křídlem“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-10-2019-42, př. 2;

rozhoduje

vybrat společnost I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 608 38 531 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Domov Kopretina Černovice – Oprava střechy nad západním křídlem“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 4. 2019)

termín: 15. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-42, RK-10-2019-42pr01.pdf, RK-10-2019-42pr02.pdf


43. Žádost o povolení připojení k vodovodnímu řadu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0540/10/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 5. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-43, RK-10-2019-43pr01.pdf, RK-10-2019-43pr02.pdf


54. Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v k. ú. Daňkovice a v k. ú. Sněžné na Moravě. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0541/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-10-2019-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 4. 2019)

termín: 15. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-54, RK-10-2019-54pr01.doc


52. Návrh na uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k.ú. Jihlava v rámci přípravy stavby Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0542/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu dle materiálů RK-10-2019-52, př. 1, RK-10-2019-52, př. 2, RK-10-2019-52, př. 3, RK-10-2019-52, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 3. 2019)

termín: 29. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-52, RK-10-2019-52pr01.doc, RK-10-2019-52pr02.pdf, RK-10-2019-52pr03.pdf, RK-10-2019-52pr04.pdf


66. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0543/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-10-2019-66, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení TERMGAS s.r.o., Údolní 314/49, 147 00 Praha 4, IČO 260  07  967 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce sociálních zařízení";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 4. 2019)

termín: 5. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-66, RK-10-2019-66pr01.pdf, RK-10-2019-66pr02.pdf


67. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0544/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

výběr dodavatele na veřejnou zakázku OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody" dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-10-2019-67, př. 1;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení Vlastimil Zelený, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice, IČO 101 21 765 jako dodavatele na veřejnou zakázku "OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 4. 2019)

termín: 5. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-67, RK-10-2019-67pr01.pdf


68. Veřejná zakázka na stavební práce "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0545/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Dětský domov Senožaty – Oprava elektroinstalace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-10-2019-68, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-10-2019-68, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 4. 2019)

termín: 10. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-68, RK-10-2019-68pr01.doc, RK-10-2019-68pr02.doc


69. Výkup pozemku v k.ú. Bohdalov a uhrazení bezdůvodného obohacení

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu výkupu pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0546/10/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-69, RK-10-2019-69pr01.pdf


70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0547/10/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče" která je obsahem materiálu RK-10-2019-70, př. 1, včetně vrácení přeplatku ve výši 125 207,15 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 112 027,45 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 13 179,70 Kč) na účet poskytovatele dotace;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče" ve výši 84 309,47 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 84 309,47 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (5. 4. 2019), Odbor ekonomický (5. 4. 2019), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (5. 4. 2019)

termín: 5. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-70, RK-10-2019-70pr01.pdf


71. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratky přijaté na zvláštní účet projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0548/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratky přijaté na zvláštní účet projektu v celkové výši 65 318,00 Kč, které budou použity na další financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-71


72. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0549/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností ve výši  3 612 595 Kč (ÚZ 13305); 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, o částku 3 612 595 Kč na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností  – domovy se zvláštním režimem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-72, RK-10-2019-72pr01.pdf


73. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace určené na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0550/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 79 895 550,00 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 6. 2019), Odbor ekonomický (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-73


74. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh zařazení akce „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ do projektů v rámci projektového řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0551/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zařazení akce „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ do projektů v rámci projektového řízení;
 • podání žádosti o dotaci, včetně související přílohy, v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019, vyhlášené Ministerstvem práce a  sociálních věcí, dle materiálů RK-10-2019-74, př. 1 a RK-10-2019-74, př. 2;
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2019-74, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí oznámit MPSV schválení projektové žádosti „Vysočina pro seniory - aktivně a spolu!!!“ podané v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-74, RK-10-2019-74pr01.pdf, RK-10-2019-74pr02.pdf


75. Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III."

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0552/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_18_008 dle materiálů RK-10-2019-75, př. 2, RK-10-2019-75, př. 3, RK-10-2019-75, př. 4.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-75, RK-10-2019-75pr01.xls, RK-10-2019-75pr02.doc, RK-10-2019-75pr03.doc, RK-10-2019-75pr04.doc


76. Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ – souhlas zřizovatele

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele se zapojením příspěvkových organizací do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0553/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

se zapojením krajem zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu RK-10-2019-76, př. 1 do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ dle výzvy č. 30_19_009 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-76, RK-10-2019-76pr01.docx


77. Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni a jeho vyhlášení

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu mládeže na krajské úrovni. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0554/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu mládeže na krajské úrovni dle materiálu RK-10-2019-77, př. 2 a vyhlášení těchto Pravidel;

ukládá

OŠMS vyhlásit schválená Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu mládeže na krajské úrovni.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 5. 2019)

termín: 30. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-77, RK-10-2019-77pr01.pdf, RK-10-2019-77pr02.doc


78. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s žádostí o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením dvou darovacích smluv z důvodu přijetí finančních účelových darů do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0555/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-10-2019-78, př. 1 a  RK-10-2019-78, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2018)

termín: 30. 4. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-78, RK-10-2019-78pr01.docx, RK-10-2019-78pr02.docx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 79 - 81 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


79. Soutěž S Vysočinou do Evropy – smlouva o zájezdu

Usnesení 0556/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zájezdu pro finalisty 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy, kteří se umístili na 1. - 3. místě, dle materiálu RK-10-2019-79, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-79, RK-10-2019-79pr01.doc


80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Usnesení 0557/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 6 295 464 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 6 295 464 Kč Střední průmyslové škole Třebíč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-80


81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Usnesení 0558/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 – Mateřské školy 30 705 Kč a § 3113 – Základní školy 393 113 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v celkové výši 423 818 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-10-2019-81, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-10-2019-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-81, RK-10-2019-81pr01.xls


82. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené školy. Z jednání se omluvil P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0559/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Volvo S80 2.5T, inventární číslo 311, rok výroby 2006, rok pořízení 2010, pořizovací cena 399 200 Kč, zůstatková cena 56 031 Kč, způsobem navrženým Akademií – Vyšší odbornou školou, Gymnáziem a Střední odbornou školou uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-10-2019-82.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-82


83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se malotřídky“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0560/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 700 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 700 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-10-2019-83.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-83


84. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o záměru změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0561/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměrem změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-10-2019-84, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 3A, 3B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-10-2019-84, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 3A, 3B na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-84, RK-10-2019-84pr01.xls


85. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací z programu Sportujeme a volný čas 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0562/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-85, RK-10-2019-85pr01.pdf, RK-10-2019-85pr02.pdf, RK-10-2019-85pr03.pdf, RK-10-2019-85pr04.pdf


86. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0563/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2019-86, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-10-2019-86, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2019-86, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-86, RK-10-2019-86pr01.pdf, RK-10-2019-86pr02.pdf, RK-10-2019-86pr03.pdf, RK-10-2019-86pr04.pdf


87. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu schválení navržených podpor z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0564/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-87, RK-10-2019-87pr01.xls, RK-10-2019-87pr02.pdf, RK-10-2019-87pr03.pdf, RK-10-2019-87pr04.pdf, RK-10-2019-87pr05.pdf, RK-10-2019-87pr06.pdf


88. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0565/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-88, RK-10-2019-88pr01.pdf, RK-10-2019-88pr02.pdf, RK-10-2019-88pr03.pdf, RK-10-2019-88pr04.pdf


89. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0566/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2019-89, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-10-2019-89, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-89, RK-10-2019-89pr01.pdf, RK-10-2019-89pr02.pdf


90. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0567/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2019-90, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-10-2019-90, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-90, RK-10-2019-90pr01.pdf, RK-10-2019-90pr02.pdf


91. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0568/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 - Mateřské školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 5 092 275  Kč dle materiálu RK-10-2019-91, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-10-2019-91, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (14. 5. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 14. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-91, RK-10-2019-91pr01.xlsx


92. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotace společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0569/10/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 300 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2019-92, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 10. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-92, RK-10-2019-92pr01.pdf


93. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O02789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem dodatku ke smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0570/10/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 598 910 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 598 910 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 598 910 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02789.0001 dle materiálu RK-10-2019-93, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 8. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2019)

termín: 31. 8. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-93, RK-10-2019-93pr01.pdf


94. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 0571/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč, se sídlem Vrchlického 990, Borovina, 674 01 Třebíč IČO: 03111903 ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-10-2019-94, př. 1upr1.  

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 6. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-94, RK-10-2019-94pr01.pdf


95. Nominace aktivit Kraje Vysočina do soutěže o udělení Ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o nominaci aktivit Kraje Vysočina do soutěže na udělení Ceny SDGs. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0572/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nominovat aktivity Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-10-2019-95 na ceny SDGs. 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-95


96. Informace o výsledcích Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 porovnané se sociologickým průzkumem

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o výsledcích Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 ve srovnání s výsledky sociologického průzkumu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0573/10/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o výsledcích Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 ve srovnání s výsledky sociologického průzkumu dle materiálu RK-10-2019-96, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení problémů uvedených v materiálu RK-10-2019-96, př. 1 a o výsledcích informovat Radu Kraje Vysočina před konáním dalšího Fóra Zdravého Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-96, RK-10-2019-96pr01.doc


97. Hodnotící zpráva za období 2017 – 2018 a Plán zlepšování na období 2019 – 2020 Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení výše uvedené dokumenty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0574/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Hodnotící zprávu za období 2017 – 2018 a Plán zlepšování na období let 2019 – 2020 Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 dle materiálu RK-10-2019-97, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-97, RK-10-2019-97pr01.docx


98. Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předložené monitorovací zprávě za partnera v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0575/10/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-10-2019-98, př. 1, RK-10-2019-98, př. 2 a RK-10-2019-98, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-98, RK-10-2019-98pr01.pdf, RK-10-2019-98pr02.xlsx, RK-10-2019-98pr03.pdf


99. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0576/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 44 653 519,25 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 4. 2019), Odbor ekonomický (15. 4. 2019)

termín: 15. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-99


J. Běhounek navrhl projednání bodů 100 - 102 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


100. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“

Usnesení 0577/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Rovné příležitosti“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 120 461,18 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-100


101. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

Usnesení 0578/10/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „MagNet“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 12 082,69 Kč (471,06 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019), Odbor ekonomický (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-101


102. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 8. žádosti o platbu

Usnesení 0579/10/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-10-2019-102, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2019-102, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (3. 4. 2019)

termín: 3. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-102, RK-10-2019-102pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 103 - 105 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


103. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0580/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2019-103, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-103, RK-10-2019-103pr01.pdf, RK-10-2019-103pr02.pdf, RK-10-2019-103pr03.doc


104. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0581/10/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-10-2019-104, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-104, RK-10-2019-104pr01.pdf, RK-10-2019-104pr02.pdf


105. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 0582/10/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-105, RK-10-2019-105pr01.pdf, RK-10-2019-105pr02.pdf, RK-10-2019-105pr03.pdf, RK-10-2019-105pr04.pdf, RK-10-2019-105pr05.pdf, RK-10-2019-105pr06.pdf, RK-10-2019-105pr07.pdf, RK-10-2019-105pr08.doc, RK-10-2019-105pr09.doc, RK-10-2019-105pr10.pdf, RK-10-2019-105pr11.doc, RK-10-2019-105pr12.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 106 - 108 v bloku.

K předkládaným bodům odboru životního prostředí a zemědělství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


106. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Jezdovické rašeliniště

Usnesení 0583/10/2019/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2019, o zřízení přírodní památky Jezdovické rašeliniště, dle materiálu RK-10-2019-106, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-106, RK-10-2019-106pr01.doc


107. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Knížecí seč a jejího ochranného pásma

Usnesení 0584/10/2019/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 3/2019, o zřízení přírodní rezervace Knížecí seč a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-10-2019-107, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-107, RK-10-2019-107pr01.doc


108. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Výrova skála

Usnesení 0585/10/2019/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2019, o zřízení přírodní rezervace Výrova skála, dle materiálu RK-10-2019-108, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-10-2019-108, RK-10-2019-108pr01.doc


110. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 10/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 4. 2019, ve 14:00 hod.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jan Hyliš                                             …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Martin Kukla                                        …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 10/2019 dne 3. 4. 2019.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 5. 4. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz